Теоретико-методологічні проблеми самоменеджменту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті обґрунтовуються теоретико- методологічні основи самоменеджменту людини, досліджується вплив її рефлексійних здібностей управляти собою під час протікання діяльності (Time Management), розробляються пропозиції з удосконалення самоменеджменту керівника учбового закладу в системі освіти.
The article deals with the theoretical and methodological foundations of self- management, the work examines the impact of its reflective abilities to manage a flow of activities in time (Time Management), the proposals for improving the self-management of the head of the institution in the education system are developed in the paper.
В статье обосновываются теоретико-методологические основы самоменеджмента человека, исследуется влияние его рефлексивных способностей управлять собой во времени протекания деятельности (Time Management), разрабатываются предложения по совершенствованию самоменеджмента руководителя учебного заведения в системе образования.
Description
Keywords
самоменеджмент, управляти часом, методи, технології самоменеджменту, модель самоменеджменту, self-management, time management, methods, technologies of self-management, model of self-management, самоменеджмент, управлять временем, методы, технологии самоменеджмента, модель самоменеджмента
Citation
Колпаков М. В. Теоретико-методологічні проблеми самоменеджменту / М. В. Колпаков // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – № 1. – С. 133–137.
Collections