№ 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 23
 • Item
  Дослідження системи освіти як головного базового фактору формування людського капіталу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Лук’янченко, Н. Д.; Хромов, М. І.
  У роботі досліджено діючу систему освіти в контексті визначення її ролі в процесі формування людського капіталу. Виконано комплексний, системний аналіз ефективності змін, що відбулися в організації освітньої діяльності, в тому числі за рахунок розширення самостійності навчальних закладів. Визначені недоліки діючого порядку оцінки шкільних знань і вступу до вищіх навчальних закладів. Запропоновано власне бачення реформування освітнього процесу і оптимальних шляхів майбутньої професійної самовизначеності особи.
 • Item
  Теоретико-методологічні проблеми самоменеджменту
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-11) Колпаков, М. В.
  У статті обґрунтовуються теоретико- методологічні основи самоменеджменту людини, досліджується вплив її рефлексійних здібностей управляти собою під час протікання діяльності (Time Management), розробляються пропозиції з удосконалення самоменеджменту керівника учбового закладу в системі освіти.
 • Item
  Методологічні основи механізму забезпечення робітничими кадрами промислових підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-26) Ткачук, В. О.
  Обґрунтовано використання терміну організаційно-економічний механізм. Визначено структуру й стан організаційно-економічного механізму забезпечення робітничими кадрами промислових підприємств України.
 • Item
  Формування стратегії управління інтелектуальним капіталом підприємства на основі концепції менеджменту знань
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-25) Василик, Алла Володимирівна
  Обґрунтовано необхідність зрушень в системі управління на всіх рівнях в контексті становлення економіки знань. Досліджено особливості стратегії управління інтелектуальним капіталом підприємства. Розглянуто значення та роль інтелектуального капіталу для розвитку підприємств й економічного зростання країни.
 • Item
  Податковий кодекс: перспективи та наслідки для соціально-трудової сфери України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-23) Думанська, Віта Петрівна
  У статті визначено, яким чином положення податкового кодексу впливають на соціально-трудову сферу України. Найбільшу увагу приділено тим положенням Кодексу, які стосуються змін у діяльності фізичних осібідприємців, регламентації навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікації персоналу, змін у порядку оформлення відряджень та виплати заробітної плати, нововведеннях у контролі за дотриманням вимог трудового законодавства.
 • Item
  Доходи населення як показники соціальної справедливості
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-26) Кисіль, Л. Н.; Петенко, І. В.
  В статті розкрито якісні зміни в умовах життя населення країни в період фінансово- економічної кризи. А також виявлено причини та наслідки розповсюдження бідності в Україні, структура доходів населення, визначено концепцію державної політики доходів у перспективі.
 • Item
  Формування компетенцій інноваційних працівників
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-20) Вартанова, О. В.
  Встановлено ієрархію якостей інноваційних працівників підприємства. Визначені категорії інноваційних працівників підприємства. Сформований перелік ключових компетенцій інноваційних працівників підприємства.
 • Item
  Дослідження попиту та пропозиції на робочу силу в Дніпропетровській області
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-22) Мазіна, М. М.
  У статті розглянуто українські тенденції ринку праці. Приведено основні показники попиту та пропозиції ринку праці Дніпропетровської області. Обґрунтовано необхідність комплексного аналізу та прогнозування попиту на робочу силу.
 • Item
  Сучасні теорії, концепції та стилі лідерства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-20) Мягкова, О. В.
  У статті визначено сутність лідерства та розглянуті основні підходи до його вивчення. Досліджено основні концепції та стилі лідерства у ретроспективі. На основі узагальнення існуючих стилів, концепцій і моделей запропоновано визначення «лідера».
 • Item
  Використання методу «360 градусів» для оцінювання робітників виробничих підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-18) Мазур, Н. О.
  Запропоновано використовувати модель «360 градусів» для оцінювання робітників виробничих підприємств. Обґрунтовано доцільність модифікації методу «кругового оцінювання» для даної категорії персоналу. Визначено групи оцінювачів та критерії оцінювання основних і допоміжних робітників.
 • Item
  Управління розвитком науково-педагогічних працівників: теоретичні підходи до трактування суті
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-18) Печенюк, А. В.
  У статті обґрунтовано необхідність управління розвитком науково-педагогічних працівників. Узагальнено теоретичні підходи до трактування суті управління розвитком науково- педагогічних працівників вищих навчальних закладів.
 • Item
  Оцінка діяльності менеджменту компанії, спрямованої на досягнення високої ефективності праці
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-17) Турчина, Валентина Михайлівна
  Розкрито методику визначення міри впливу характеристик праці на її ефективність на практиці. Роз’яснено методи виявлення резервів підвищення ефективності праці в загальній системі управління компанією. Запропоновано шляхи використання виявлених резервів за допомогою запровадження в практику відповідних організаційних та економічних інструментів управління.
 • Item
  Методологічні принципи визначення рівня життя сільського населення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-19) Махсма, Марія Борисівна; Makhsma, Mariia; Махсма, Мария Борисовна
  Розглянуто методичні підходи до визначення рівня життя населення. Запропоновано методику визначення рівня життя сільського населення на основі індексів регіонального людського розвитку. Наведено систему первинних індикаторів для розрахунку інтегральних індексів рівня життя сільського населення на рівні регіонів.
 • Item
  Дослідження пріоритетів суспільного мотивування трудової активності населення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-21) Міщук, Г. Ю.
  На основі визначеної системи чинників досліджено пріоритетні потреби населення та рівень їх задоволеності. Виявлено, що у суспільному мотивуванні окремі матеріальні потреби поступаються вагомістю соціально-психологічним потребам: у справедливості розподілу результатів праці, диференціації заробітної плати, якісній професійній освіті. Рівень задоволення потреб свідчить про значний соціально-психологічний дискомфорт населення.
 • Item
  Компенсаційна система стимулювання праці — дієвий засіб розвитку виробництва
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-22) Бережний, В. М.; Шевченко, І. Ю.
  У статті висвітлюється розроблена авторами універсальна методика створення ефективної системи стимулювання праці на сільськогосподарськом підприємстві, яка основана на компенсації працівникам частини їх витрат. Впроваджена в практичну діяльність, ця система дала економічно та соціально ефективні результати, що слугувало основою для підвищення конкурентоспроможності даного підприємства.
 • Item
  Управління соціальною відповідальністю організації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-11) Даниленко, Олена Авксентіївна
  У статті обґрунтовано теоретичні аспекти використання системного, ситуаційного та процесного підходів до управління соціальною відповідальністю організації; дано визначення управління соціальною відповідальністю організації; наведено розроблену автором комплексну модель управління соціальною відповідальністю організації з урахуванням певних принципів її формування.
 • Item
  Підвищення ефективності регіональних інноваційних систем шляхом формування і розвитку людського капіталу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-14) Калина, Алла Василівна
  В умовах розвитку ринкових відносин важлива роль відводиться людському капіталу, як основному чиннику розвитку виробництва. Від того, як буде побудована модель управління всіма видами капіталів, значною мірою буде залежати ефективність інноваційних систем, незалежно від того, на якому рівні передбачено їх дію.
 • Item
  Соціальний пакет: сутність, природа та мотиваційна роль
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-12) Цимбалюк, Світлана Олексіївна
  У статті визначено сутність, мотиваційну роль, структуру соціального пакета. Розглянуто співвідношення соціального пакета з компенсаційним пакетом і заробітною платою. Стаття містить основні підходи та вимоги щодо розроблення компенсаційного пакета.
 • Item
  Використання результатів атестації в управлінні розвитком персоналу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-05) Савченко, Василь Антонович
  Аналізуються причини, що знижують результативність проведення атестації персоналу в організаціях. Пропонуються заходи щодо підвищення результативності атестації в управлінні розвитком персоналу.
 • Item
  Общая теория потребностей человека
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-11) Генкин, Б. М.
  Показаны недостатки существующих теорий потребностей. На основе дедуктивного метода обоснована общая теория потребностей, учитывающая весь диапазон потребностей человека, индивидуальные особенности людей и механизм формирования потребностей. Рассмотрен практический аспект предложенной теории.