Імперативи глобальних інтеграційних процесів та їх вплив на стратегії регіонального бізнесу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний авіаційний університет
Abstract
Досліджується вплив глобалізації, регіоналізації на бізнес, перш за все ТНК. Зазначається, що ці процеси передбачають пожвавлення міжнародної взаємодії та зростанню відкритості економіки, й приносять як позитивний, так і негативний ефект. Увага акцентується на тому, що великі підприємства зосереджують свою діяльність переважно у регіональних блоках, в межах тріади, де на підставі статистичного аналізу показано, що внутрішньо регіональна торгівля становить більше 50%. У зв’язку з цим слід враховувати особливості регіональних блоків, вплив глобалізацій них інтеграційних процесів в процесі розробки стратегій бізнесу для досягнення своїх цілей.
The article deals with the impact of globalization, regionalization on business, primarily TNK. It is noted that these processes involve the revival of international interaction and lead to increased openness of economies, and bring both positive and negative effects. It is shown that the activities of large enterprises, which are concentrated mainly in the regional blocks within the triad, and on the basis of statistical analysis it is showen that the intra-regional trade of the business is more than 50%. This suggests the need to take into account the peculiarities of regional blocks, the impact of globalization and integration processes on the business strategy to achieve their aims.
Исследуется влияние глобализации, регионализации на бизнес, прежде всего ТНК. Отмечается, что эти процессы предусматривают оживление международного взаимодействия и приводят к росту открытости экономик, а также приносят как положительный, так и отрицательный эффект. Внимание акцентируется на деятельности больших предприятий, которые сосредоточиваются преимущественно в региональных блоках, в пределах триады, и где на основании статистического анализа показано, что внутрирегиональная торговля такого бизнеса составляет больше 50%. В связи с этим следует учитывать особенности региональных блоков, влияние глобализационных, интеграционных процессов на стратегии бизнеса для достижения своих целей.
Description
Keywords
глобалізація, регіоналізація, інтеграція, внутрішньорегіональна торгівля, стратегії, бізнес і ТНК, globalization, regionalization, integration, intra-regional trade, strategy, business and TNC, глобализация, регионализация, интеграция, внутрирегиональная торговля, стратегии, бизнес и ТНК
Citation
Ткаленко С. І. Імперативи глобальних інтеграційних процесів та їх вплив на стратегії регіонального бізнесу / С. І. Ткаленко // Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право : наук. журн. / редкол.: М. С. Кулик (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : НАУ, 2012. - № 1 – С. 264-269.