Кафедра європейської економіки і бізнесу

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 251
 • Item
  Нова структурна модель економіки вищої освіти: європейський контекст
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Viktor; Чужиков, Виктор Иванович
  У статті розглянуто теоретичні й прикладні аспекти розвитку європейської вищої освіти, котрі були зумовлені посиленням динаміки глобалізаційних процесів, запровадженням цифрових технологій навчання, конвергенцією навчальних планів і програм. Водночас важливого значення набувають процеси диференціації, кооперації і конгломерації багатьох спеціальностей вищої освіти, які стали, з одного боку, доступнішими, з другого — масштабнішими за джерелами прибутків. Зазначено, що основними ознаками розвитку європейського освітнього середовища на початку ХХІ ст. виявились: висока академічна мобільність, креативність освітнього процесу, активне «старіння нації», фемінізація викладання, біхевіоризація відносин «викладач — студент», модельне розмаїття, надзвичайно високий (інколи невиправдано) вплив університетських рейтингів на комерціалізацію освітніх і наукових продуктів в них. Обґрунтовано особливості модернізації сучасної європейської моделі вищої освіти, яка передбачає зростання попиту на креативних людей, інноваційну дифузію, розширення пропозиції конкретних освітніх послуг, створення кібернетичних мереж і формування поліструктурних платформ продукування компетенцій. У статті обгрунтовано існування у вищій освіті нового типу гібридних відносин (вестернізація, цифровізація, синхронізація, автономізація, гетерогенізація). Разом узяті вони зумовлюють формування нової європейської структурної моделі вищої освіти. Підкреслено роль інституцій ЄС в управлінні процесами розвитку закладів вищої освіти. This article examines the theoretical and practical aspects of European higher education development, driven by the increased dynamics of globalization processes, the implementation of digital learning technologies, and the convergence of curricula and programs. It emphasizes the importance of differentiation, cooperation, and conglomerations in many higher education disciplines, which have become more accessible and financially lucrative. The key characteristics of the European educational environment in the early 21st century are identified as high academic mobility, creativity in the educational process, active population aging, feminization of teaching, behavioral relationships between teachers and students, model diversity, and the significant (sometimes unjustified) influence of university rankings on the commercialization of educational and scientific products. The article substantiates the peculiarities of modernizing the contemporary European model of higher education, including the increasing demand for creative individuals, innovative diffusion, the expansion of specific educational services, the creation of cybernetic networks, and the formation of polystructural competence production platforms. It argues for the existence of new hybrid relationships in higher education (westernization, digitalization, synchronization, autonomization, heterogenization), collectively shaping a new structural model of European higher education. The role of EU institutions in managing the development processes of higher education institutions is underscored.
 • Item
  Цифрова трансформація банківської діяльності
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Онопрієнко, Юрій Юрійович; Onopriienko, Yurii
  Розвиток усього сучасного світу неможливо уявити без використання цифрових технологій. Цифровізація торкається практично всіх сфер діяльності — такі сучасні реалії. І банківська справа не становить виняток. Метою сучасних фінансових послуг є вирішення простих і нестандартних завдань у процесі організації ефективного функціонування банківської справи з використанням фінансових технологій, інструментів фінансового інжинірингу та інноваційних фінансових послуг в умовах цифрової економіки. Цифровізація банківської галузі являє собою комплекс сучасної економіки, організації та управління, системних інновацій у будь-якій сфері діяльності банку. В умовах зростання конкуренції цифровізація може сприяти розширенню клієнтської бази, збільшенню частки ринку банківських послуг, зниженню витрат і покращенню фінансової стабільності та безпеки банків. Цифровізація банківської діяльності — це система заходів, спрямованих на поглиблення співпраці з фінтех-стартапами для досягнення довгострокових цілей розвитку, пов’язаних із впровадженням інноваційних методів роботи, нових банківських продуктів і послуг з метою збільшення та розширення клієнтської бази та підвищення конкуренції між банківськими силами. Ціллю статті є дослідження сучасних тенденцій цифрової трансформації банківської діяльності. Досліджено сутність та особливості цифрової трансформації. Визначено концепцію цифрової трансформації банківської діяльності, яка є життєво важливим процесом аналізу, взаємодії та задоволення клієнтів банками та фінансовими установами. Встановлено основні рушійні сили цифрової трансформації банківської діяльності, які в першу чергу належать до очікування споживачів, нових гравців у галузі, а також нових потужних технологій та мінливих правил, що чинять величезний тиск на діючі банки, змушуючи їх впроваджувати значні інновації у банківську діяльність. Встановлено, що існує п’ять основних етапів розвитку цифрової трансформації банківської діяльності. Визначено, що сучасні банки функціонують у ситуації стрімких і незворотних змін у технологіях, конкуренції на ринку банківських послуг зі збільшенням кількості небанківських організацій, змін у поведінці клієнтів і регулюванні. Доведено, що банки та їхні операційні моделі, що функціонують нині, не зможуть залишатися незмінними в майбутньому. The development of the entire modern world cannot be imagined without the use of digital technologies. Digitalization concerns almost all spheres of activity, these are modern realities. Banking is no exception. The purpose of modern financial services is to solve simple and non-standard tasks in the process of organizing the effective functioning of banking using financial technologies, financial engineering tools and innovative financial services in the digital economy. The digitalization of the banking industry is a complex of modern economics, organization and management of systemic innovations in any area of the bank’s activities. In the face of increasing competition, digitalization can help expand the customer base, increase the market share of banking services, reduce costs and improve the financial stability and security of banks. The digitalization of banking is a system of measures aimed at deepening cooperation with fintech startups to achieve long-term development goals related to the introduction of innovative working methods, new banking products and services in order to increase and expand the customer base and increase competition between banking forces. The purpose of the article is to study current trends in the digital transformation of banking. The article explores the essence and features of digital transformation. The concept of digital transformation of banking activity is defined, which is a vital process of analysis, interaction and customer satisfaction by banks and financial institutions. The main drivers of the digital transformation of banking are identified, which primarily relate to consumer expectations, new players in the industry, as well as powerful new technologies and changing regulations that put enormous pressure on incumbent banks, forcing them to introduce significant innovations in banking. Also, a number of factors, such as the increased use of digital transformation technologies in banks to optimize financial services, the growing demand for banking infrastructure as a business value-adding service, and the integration of artificial intelligence into the banking as a service platform, offer profitable opportunities for expanding the market. It has been established that there are five main stages in the development of the digital transformation of banking. It has also been established that modern banks operate in a situation of rapid and irreversible changes in technology, competition in the banking services market with an increase in the number of non-banking organizations, changes in customer behavior and regulation. As a result, the current banks and their operating models will not be able to remain unchanged in the future.
 • Item
  Геопросторові та секторальні аспекти новітніх трендів злиттів і поглинань у галузі технологій
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03-31) Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна; Кудирко, Людмила; Kudyrko, Liudmyla
  Досліджено геопросторові та секторальні аспекти на міжнародному ринку злиттів і поглинань. Акцентована увага на технологічних компаніях на міжнародному ринку M&A. Authors studied the geospatial and sectoral aspects of the international market of mergers and acquisitions. Focused attention on technology companies in the international M&A market.
 • Item
  Глобальна урбаністика: системні перетворення
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03) Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Виктор Иванович
  Розглянуто особливості старих і нових теорій регіоналістики і урбаністики. З’ясовані характерні риси локалізаційного бекграунда «урбаністики». Виявлено тренди цифровізації і біхевіоризації урбаністики.
 • Item
  Співпраця України та ЄС у відновленні міст після закінчення війни
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03) Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна
  В умовах євроінтеграційного вектору України розглядається механізм співпраці з ЄС, європейськими країнами в контексті відновлення після війни з росією. Великі втрати за перший рік війни, її продовження, і ризики залишаються надзвичайно високими, тому діапазон майбутніх сценаріїв відновлення дуже широкий. Розглянуто План відновлення та розвитку України, який підтриманий Європейської комісією.
 • Item
  Регулювання арт-бізнесу в креативній економіці ЄС
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-05-07) Диндар, Антон Сергійович; Dyndar, Anton; Дындар, Антон Сергеевич; Чужиков, Віктор Іванович
  У дисертації обґрунтовано методологію дослідження арт-бізнесу в глобальній економіці,систематизовано умови, фактори та механізми регулювання креативної бізнес-діяльності в ЄС. Розроблено поліструктурну модель регулювання культурно-креативного сектора в ЄС, виявлені напрямки вдосконалення інституційно-регулятивного забезпечення європейського вектора розвитку арт-ринку України. Досліджено генезис розвитку артистичної бізнес індустрії в державах-лідерах. Обґрунтовано ідентифікаційні підходи до аналізу інституційних та секторальних змін на арт-ринку, проаналізовано секторальні та країнові особливості ринку, наведено компаративну характеристику конвергентних процесів розвитку арт-ринків України, Польщі та ЄС, ідентифіковано позиції арт- компаній на європейському ринку креативної індустрії. Обґрунтовано механізми конвергенції секторальних ринків України та ЄС. Охарактеризовано тенденції та особливості інноваційно-креативної кластеризації економічного простору європейських країн та України. The thesis elaborates on the methodology for studying of the art-business in the global economy, systematizes the conditions, factors and mechanisms for regulating creative business activities in the EU. Author developed amultistructural model of regulation of the EU cultural and creative industries, which is a hierarchical complex of institutional and instrumental harmonization of the EU development strategies, the existing legal base of intellectual activity of authors, artists, performers, introduction of special sectoral instruments, as well as a set of complementary regional and local measures. The genesis of the development of the artistic business industry in the leading countries has been uncovered.The criteria for defining the evolutionary stages of artbusiness and models of creative entrepreneurship have been developed based on the principles of historicism, increasing technological sophistication of creative sphere, sectoral diversification and globalization of markets.The author substantiated identification approaches to the analysis of institutional and sectoral changes in the art market, analyzed national and sectoral features of the market. An extended identification model of art-product value chain has been developed. The latter is viewed as a complex mechanism for the transfer of information impulses, based on the growing internationalization of sectoral markets, aesthetic, technological and commercial proposals that have undergone correctional changes via relevant moral, ethical, legal and financial national filters, which provide a high dynamics of production of new ideas, tastes, preferences, and modes of behavior of consumers through both linear transfer of value added and multistructural effects, which, under the conditions of vertical diversification, involvethe introduction of significant changes in the technology of production of corresponding types of creative goods and services. The mechanisms of convergence of creative sectors of Ukraine and the EU have been substantiated, positions of the leading art-companies in the European creative products’ market have been identified. Author provided a comparative research of the convergent processes of the art-markets of Ukraine, Poland and the EU, which includes: selective statistical identification of cultural processes, establishing a correlation between the results of the economic activity of the studied objects and the satisfaction of the cultural needs of the population, the study of the links between the dynamics of GDP per capita and the rate of attendance of art events, which allowed to determine a rather moderate discrepancy between behavior, artistic and taste preferences of citizens and economic results of production. Author developed the innovative-creative model of art-production clustering in Ukraine, which involves implementation of European experience of art-clusters construction, establishing a cluster support platform, selection of suitable locations, a distinct sectoral composition of clusters, creation of additional conditions for the implementation of creative plans, attracting foreign investment in the development and future implementation of creative projects, receiving additional financing from the EU Guarantee Fund, as well as fostering of national and international creative value chains, based on the uniqueness of production, replication and commercialization of art-products. Directions for improving the institutional and regulatory framework of the European development vector of the Ukrainian art market have been identified. В диссертации обоснована методология исследования арт-бизнеса в глобальной экономике, систематизированы условия, факторы и механизмы регулирования креативной бизнес-деятельности в ЕС. Разработана полиструктурная модель регулирования культурно-креативного сектора в ЕС, определены направления совершенствования институционально-регулятивного обеспечения европейского вектора развития арт-рынка Украины. Исследован генезис развития артистической бизнес индустрии в государствах-лидерах. Обоснованы идентификационные подходы к анализу институциональных и секторальных изменений на арт-рынке, проанализированы секторальные и страновые особенности рынка, приведена компаративная характеристика конвергентных процессов развития арт-рынков Украины, Польши и ЕС, идентифицированы позиции арт-компаний на европейском рынке креативной индустрии. Обоснованы механизмы конвергенции секторальных рынков Украины и ЕС. Охарактеризованы тенденции и особенности инновационно-креативной кластеризации экономического пространства европейских стран и Украины.
 • Item
  Ризики зовнішньоторговельної відкритості країн в умовах глобальних рецесійних процесів
  (Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2020-07-20) Кудирко, Л. П.; Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна
 • Item
  Інвестиційне співробітництво України з країнами ЄС
  (Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2021-02-24) Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна
 • Item
  Приоритетные направления инвестиционных вложений на территориях Украины
  («Baku Business University» Press, 2021-05-06) Ткаленко, Светлана Ивановна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Світлана Іванівна
 • Item
  Банківська діяльність в умовах фінансової глобалізації
  (Західноукраїнський національний університет, 2021) Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна; Тіпанов, Владислав Вікторович; Tipanov, Vladyslav; Типанов, Владислав Викторович
  Фінансова глобалізація сприяла процесу концентрації банківської діяльності і перетворила транснаціональні банки в універсальні могутні банківські комплекси. Усередині них поступово стираються межі між комерційними, інвестиційними банками, страховими та іншими установами фінансової сфери. Розвинені країни традиційно стали на чолі національних фінансових, банківських систем, що забезпечують переміщення грошових мас з однієї сфери в іншу. Розвинена культура накопичення капіталу дозволила могутнім банкам з розвинутих країн сформувати істотну пасивну базу для здійснення довгострокових і капіталомістких процесів, забезпечуючи діяльність провідних ТНК. Метою дослідження є виявлення змін у сучасній банківській діяльності в умовах фінансової глобалізації. Метод. В процесі написання статті використано загальнонаукові та спеціальні методи: узагальнення, аналізу та синтезу, системного підходу. Результати. У статті дана комплексна характеристика трендів міжнародної банківської діяльності. Проаналізована діяльність найбільших банків світу. Увага приділяється основним факторам, які впливають на обсяги банківських потоків та їх напрями. Доведено, що на сучасному етапі економічного розвитку з метою утримання конкурентних позицій банки переходять до нових бізнес-стратегій. У статті розкриті основні сили, які визначають перехід до нових банківських бізнес-стратегій. Виявлений вплив цифрових можливостей та мереж на банківську діяльність. Financial globalization has facilitated the process of banking concentration and has transformed transnational banks into universal, powerful banking complexes. Within them, the boundaries between commercial banks, investment banks, insurance and other financial institutions are gradually becoming blurred. Developed countries have traditionally been at the forefront of domestic financial, banking systems that move money from one sphere to another. The developed culture of capital accumulation has allowed powerful banks from developed countries to form a significant passive base for long-term and capital-intensive processes, ensuring the activities of leading TNCs. The purpose of the study is to identify changes in modern banking in the context of financial globalization. Method. In the process of writing the article used general scientific and special methods: generalization, analysis and synthesis, system approach. Results. The article provides a comprehensive description of trends in international banking activity. The activity of the world’s largest banks has been analyzed. Attention is paid to the main factors that influence the volume and direction of bank flows. It has been shown that in the current stage of economic development, banks are moving to new business strategies to maintain competitive positions. The article reveals the main forces that determine the transition to new banking business strategies. The impact of digital opportunities and networks on banking activity has been identified.
 • Item
  Empirical analysis of exports of organic agricultural food products of Ukraine
  (Izdevnieciba «Baltija Punlishing», 2021) Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Світлана Іванівна; Ткаленко, Светлана Ивановна; Melnyk, Tetiana; Kudyrko, Liudmyla
  The main goal of the study is to identify endogenous and exogenous factors that determine the scale and dynamics of Ukraine’s exports of organic agricultural food products (OAP). The formulated goal caused assessment of a number of potential factors influencing the development of the export potential of the Ukrainian agro-industrial complex in terms of production and sales of organic agricultural products on foreign markets. The authors conducted economic and mathematical modeling based on the software product E-Views. The observation interval covers 2008-2019. Multifactorial regression model has been constructed and tested for heteroscedasticity, as well as causal relationships have been identified between the main indicators of supply and demand and the exports volumes of related organic products. This makes it possible for further forecast on Ukraine’s exports in the short and medium term. Methodology. The study has been based on statistics from international and Ukrainian institutions specializing in organic farming and trade, including FiBL (Research Institute of Organic Agriculture), the Federation of Organic Movement of Ukraine. Databases of the State Statistics Service of Ukraine, UNCTAD for the period 2008-2019 were also involved, which made it possible to conduct a full cycle of research procedures in order to identify the most significant factors influencing Ukraine’s export activity within related segment of the global market. The results of the conducted modeling show the following: achievement and increase of Ukraine’s relative advantage in international trade of organic agro-food products for the outlined years; the existence of strong connection between the volume of exports of organic agro-food products and the level of comparative country’s advantages in international trade; identifying a significant impact on exports of endogenous factors, namely the level of wholesale and retail sales on the domestic market of Ukraine as a factor that creates additional demand from the population and business of Ukraine (B2B and B2C markets) for organic products and enhances the attention of agricultural manufacturers to activities that combine the criteria of high profitability and public demand. Another endogenous factor is the volume of areas allocated for organic farming has shown insignificant impact, however, it allows to create resource conditions for increasing production and export activity of national business in a particular sphere on various directions, from meat and dairy products to production of organic fruit, vegetables, etc. Practical implications. Conceptual provisions, conclusions formulated by the authors based on the conducted econometric modeling, allow to optimize the measures of regulatory policy in terms of institutional support of conditions and factors contributing to promising activities of the national agro-industrial complex. This will ensure the implementation of the national strategy on sustainable development with its emphasis achieving environmental criteria of production and consumption, reduce the level of import dependence upon a number of strategically important food groups and, at the same time, increase economic efficiency of Ukrainian agricultural business. Value/originality. Prospects for further research in this area may assess the potential of international production and marketing cooperation between Ukrainian agricultural companies and non-resident companies in terms of limiting the latter’s access to the land market in Ukraine while finding flexible mechanisms to stimulate joint production and sale of organic agricultural products on international markets according to quality and safety standards.
 • Item
  Ukraine's investment cooperation with the EU: problems and prospects in modern conditions of economic development
  (Scientific Center of Innovative Researches OÜ, 2022) Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Світлана Іванівна; Ткаленко, Светлана Ивановна
  The article considers theoretical basis of investment cooperation, defines the category of international investment cooperation, defines the principles of attracting foreign direct investment from EU countries, and peculiarities for host countries. The necessity of attracting foreign investments into the national economy is substantiated. The study identified factors that affect investment cooperation and the volume of investment. The analyzed movement of investments between Ukraine and the EU in the sectoral breakdown of country in the last twenty years. The movement of investments between Ukraine and EU countries in the sectoral and country context for the last twenty years is analyzed. It is noted that the benefits of direct investment are inherent in both the recipient country and the investor country. The article outlines the benefits of investment cooperation for Ukraine and the EU. The main problems on the way to promoting effective investment cooperation are generalized. Analysis of investment flows and observations prove positive changes in investment cooperation and it became especially noticeable with the election of the European vector of development of Ukraine’s foreign economic relations and the signing of the Association Agreement between Ukraine and the EU. The projected data are calculated on the basis of statistical data on investment flows between Ukraine and the EU without taking into account external factors influencing economic development. The article states that the constructed trend coincides with the global trend of the world economy. Based on the analysis of investment cooperation between Ukraine and the EU, and to improve it the author proposes the creation of a register of economically and technically viable investment projects in accordance with the priority of development of economic sectors, with taking into account the national interests of all regions of the country, promoting the direction of foreign capital to those regions, sectors and projects that are most in need. Priority sectors for foreign investment have been identified, steps to improve investment cooperation between Ukraine and EU countries have been proposed, and ways to overcome obstacles to the movement of foreign direct investment have been identified in the article.
 • Item
  Вплив діджиталізації на глобальний фінансовий ринок
  (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022-05-12) Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна
 • Item
  Проблеми розвитку та перспективи експортного потенціалу України
  (Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2021-12) Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна
 • Item
  Система управління якістю як фактор підвищення конкурентоспроможності в умовах забезпечення сталого розвитку
  (Національний університет «Чернігівська політехніка», 2022-05) Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна
  Проведені дослідження у цьому напрямку довели, що імплементація системи управління якістю з метою підвищення міжнародної конкурентоспроможності вимагає підтвердження якості процесів менеджменту, виробництва у відносності до міжнародних стандартів, що гарантуватиме високий рівень якості виробленої продукції на кожному етапі її виробництва та безпечність її для споживачів. Імплементація міжнародних стандартів якості та забезпечення системи управління якістю наддасть вітчизняним компаніям усіх секторів економіки ряд конкурентних переваг як на національних, так і міжнародних ринках та впевненість у виробництві безпечної та якісної продукції, що відповідає міжнародним стандартам. За таких умов вітчизняні компанії отримують переваги серед конкурентів та посядуть належне місце у конкурентній боротьбі на міжнародних ринках.
 • Item
  Роль якості продукції у зростанні зовнішньої торгівлі фармацевтичними виробами в сучасних умовах
  (Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2022) Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна
  У статті розглядається роль якості продукції та її вплив на експорт. Зазначається, що якість впливає на конкурентоспроможність як продукції, так і компаній. Метою є дослідження якості продукції, на прикладі фармацевтичних виробів, як фактору динамізму зовнішньої торгівлі в сучасних умовах розвитку світової економіки, зокрема дослідження експортно-імпортних операцій на фармацевтичному ринку між Україною та ЄС. Проаналізовано обсяги експорту та імпорту медичних виробів між Україною та ЄС за останні роки. Акцент робиться на цій групі продуктів, які спрямовані на охорону здоров’я населення. Доведено важливість цієї галузі економіки. У статті показано динаміку її розвитку та залежність від кризових явищ, пандемій на прикладі фінансової кризи 2007–2008 рр. та антитерористичної операції в Україні з 2014 р. Акцентовано на тому, що Україна втратила третину свого експортного потенціалу, що було викликано російською агресією. Спостерігається позитивна тенденція до збільшення торгівлі медичними товарами між Україною та Європейським Союзом, що обумовлено сучасним станом тісних відносин між країнами. На основі аналізу статистики торгівлі медичними виробами автор розрахував прогнозні обсяги експорту медичних виробів до ЄС на 2021–2023 роки. Протягом наступних чотирьох років подальше сповільнення зростання зовнішньої торгівлі медичними виробами між Україною та країнами ЄС. Розглянуто сценарії розвитку на майбутнє: оптимістичний, реалістичний та песимістичний сценарії зростання внутрішнього експорту до ЄС. Найбільш імовірний реалістичний сценарій розвитку, який передбачає повільне зростання експорту медичних виробів до ЄС, відображає тенденції останнього десятиліття відносин між Україною та ЄС. Песимістичний сценарій матиме місце у разі непередбачених подій, глобальних криз та можливого початку пандемій. У статті йдеться, що під час кризи уряди по всьому світу, як правило, можуть вводити заходи, пов’язані з торгівлею медичними виробами, що безпосередньо вплине на світові ринки поставок, змінить їх структуру. Зараз відбувається поступова лібералізація ринку медичних виробів. Україна може скористатися вектором європейської інтеграції, який сприятиме економічному зростанню. The article examines the role of product quality and its impact on exports. It is noted that quality affects the competitiveness of both products and companies. The aim is to study product quality, on the example of pharmaceutical products, as a factor in the dynamism of foreign trade in the current world economy, in particular the study of export-import operations in the pharmaceutical market between Ukraine and the EU. The article analyzes the volume of exports and imports of medical devices between Ukraine and the EU in recent years. Emphasis is placed on this group of products that are aimed at protecting public health. The importance of this sector of the economy is proved. In the article shown the dynamics of its development and dependence on crisis phenomena, pandemics on the example of the financial crisis of 2007–2008, and the anti-terrorist operation in Ukraine since 2014. Emphasis is placed on the fact that Ukraine has lost a third of its export potential, which was caused by Russian aggression. There is a positive tendency to increase trade in medical goods between Ukraine and the European Union, due to the current state of close relations between the countries. Based on the analysis of statistics on trade in medical devices, the author calculated the projected volumes of exports of medical devices to the EU for 2021–2023. For the next four years, further slow growth of foreign trade in medical devices between Ukraine and EU countries. Scenarios of development for the future are considered: optimistic, realistic and pessimistic scenarios of growth of domestic exports to the EU. The most probable realistic development scenario, which assumes a slow growth in exports of medical devices to the EU, reflects the trends of the last decade of relations between Ukraine and the EU. A pessimistic scenario will take place in the event of unforeseen events, global crises, and the possible onset of pandemics. In the article states that during the crisis, governments around the world, as a rule, may introduce measures related to trade in medical devices, which will directly affect global supply markets, change their structure. Currently, there is a gradual liberalization of the medical device market. Ukraine can benefit from the vector of European integration, which will promote economic growth.
 • Item
  Foreign direct investments and economic growth in the post-COVID-19 period: a causality analysis for Ukraine
  (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2022) Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Світлана Іванівна; Ткаленко, Светлана Ивановна; Дерій, Жанна; Derii, Zhanna; Бутенко, Наталія; Butenko, Nataliia; Македон, Галина; Makedon, Halyna; Семченко-Ковальчук, Олена; Semchenko-Kovalchuk, Olena
  Given the openness of most national economies, ensuring sustainable economic growth, trends of linearization, transnationalization, there has been a significant increase in foreign direct investment. Foreign direct investments (FDI) is a key component of economic growth and development, as the essence of economic growth is the rapid and efficient transfer of “best practices”. In addition to direct capital investing, FDI can be a source of the valuable transfer of technology and exchange, know-how, and foster international connections of companies that have an impact on economy. In addition, it should be noted that FDI have potentially desirable features that affect the quality of growth with significant social consequences. This can decrease negative shocks caused by financial instability. FDI generate income directed to support other economies. The volumes of foreign direct investments are growing under the influence of globalization, the intensification of existing ties creating problems and threats to secure the national economic development, and in today’s sustainable and inclusive (integral) growth. The evolution of the world economy has strongly influenced the dynamics of foreign direct investments and foreign capital flows, as well as economies of host countries. Current trends of the impact of foreign direct investments on economic growth have not by-passed economy of Ukraine, which is in a transitional stage of its development and is a host country. Therefore, the importance of attracting safe foreign direct investments is extremely ripe for the national economy and its economic growth at the current stage. В умовах відкритості більшості національних економік, забезпечення сталого економічного зростання, тенденцій лібералізації, транснаціоналізації відбулося суттєве зростання руху прямих іноземних інвестицій. Прямі інвестиції виступають ключовим компонентом економічного зростання та розвитку країн, оскільки сама суть економічного зростання – це швидка й ефективна передача «кращого досвіду». Крім прямого капітального фінансування, ПІІ можуть бути джерелом цінної передачі технологій та обміну, ноу-хау, а також сприяти міжнародним зв’язкам компаній, які своєю діяльністю здійснюють вплив на економіку. Такий досвід найчастіше передається провідними транснаціональними компаніями, які зосередили економічний, технологічний і науковий потенціал. Саме тоді приватні інтереси не завжди збігаються з національними інтересами, тому слід знаходити точки компромісу, досягаючи національної стратегічної мети, забезпечуючи безпеку національного економічного розвитку. Крім того, слід зазначити, що ПІІ мають потенційно бажані особливості, які впливають на якість зростання з істотними наслідками в соціальному аспекті. Це може зменшити негативні потрясіння, що виникають унаслідок фінансової нестабільності. ПІІ генерують доходи, які спрямовуються на підтримку інших економік. Обсяги прямих іноземних інвестицій зростають під впливом глобалізації, інтенсифікації існуючих зв’язків, створюючи проблеми безпечному національному економічному розвитку та загрози йому, а в умовах сьогодення сталому й інклюзивному (всеохоплюючому) зростанню. Еволюція світової економіки сильно вплинула на динаміку прямих іноземних інвестицій і потоки іноземного капіталу та економічний розвиток приймаючих країн. Нинішні тенденції впливу прямих іноземних інвестицій на економічне зростання не обійшли й економіку України, яка перебуває на перехідному етапі її розвитку та є приймаючою країною. Узагальнено й розвинуто науково-методичні основи проблематики щодо залучення безпечних прямих іноземних інвестицій, проблематика якої є надзвичайно назрілою для національної економіки та її економічного зростання, особливо на сучасному етапі.
 • Item
  Гендерні стереотипи в освітній політиці України в контексті європейської інтеграції
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-02-14) Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr; Федирко, Александр Анатольевич; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна
 • Item
  Реформа оподаткування цифрової економіки в Українів умовах військових загроз
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-06) Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr; Федирко, Александр Анатольевич; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна
  Пошук оптимальних моделей оподаткування цифрової економіки, які б забезпечували інвестиційну привабливість для бізнесу та створювали рівні конкурентні умови є одним з пріоритетних завдань урядів. Україна запровадила нові податкові правила для цифрового бізнесу, втім, військова агресія РФ проти України 2022 року зумовила необхідність спеціального податкового режиму на період воєнного стану, який створює певний буфер у протидії загрозливим економічним наслідкам війни. The search for optimal models of taxation of the digital economy, which would ensure investment attractiveness for business and create equal competitive conditions, is one of the priority tasks of governments. Ukraine introduced new tax rules for digital business, however, the military aggression of the Russian Federation against Ukraine in 2022 necessitated a special tax regime for the period of martial law, which creates a certain buffer against the threatening economic consequences of the war.
 • Item
  Міжнародне співробітництво між Україною та ЄС в галузі машинобудування
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-27) Гончарова, Анастасія Олександрівна; Honcharova, Anastasiia; Гончарова, Анастасия Александровна; Чужиков, Віктор Іванович
  У дисертації досліджено суть та значення машинобудування в сучасних умовах, розкрито його особливості та характерні риси секторальної циклічності та ідентифіковано характер розвитку галузі на парадигмальному, секторальному, організаційному та країновому рівнях в умовах посилення глобалізаційних процесів. Проаналізовано специфіку розвитку машинобудування в секторальній моделі його трансформації в країнах Європейського Союзу, унаслідок чого було виявлено інноваційні детермінанти секторальних і субсекторальних зрушень, обґрунтовано становлення поліструктурного характеру регуляторної системи діяльності сектора. Особлива увага приділена розвитку механічного інжинірингу. Досліджені можливості диверсифікації співробітництва України та ЄС в машинобудівному секторі, зокрема оцінені позиції галузі в європейській економіці, розкрита суть європейської моделі експортної орієнтації підприємств України та сформована модель секторальної кластеризації Новокраматорського машинобудівного заводу (НКМЗ). The thesis investigates the nature and importance of machinery and equipment in modern terms, reveals sectoral and cyclical nature of the industry identifies in paradigmal, sectoral, organizational and country level. Development based on the principles of historicism, innovation, outgoing demand for the latest products, increasment of technological isolation between firms - innovators and companies - imitators, innovative cycling scheme in mechanical engineering. The theory of third industrial revolution and empirical model of industrial markets is applied in determining the paradigmatic foundations of the field. The main feature of modern engineering in the leading countries became his ever-growing innovation that permeates subsectors belonging to the third - fourth technological structures, and the fifth - sixth, financial and intellectual need to provide the development that is dominant in the global economy. The main features that identify the nature and characteristics of the sector of the global economy are : active technology transfer, which ensured the emergence of new leaders of the machine and mechanism world production (Brazil, India, China); strengthening the competitiveness between corporations, each of them has defined for itself as one of the two main strategies of development: the company - innovator or companie - simulator; complication of enterprices economic activity, in addition to existing specialization, cooperation and combination new models were also appeared - the innovative diffusion, clustering, delocalization of production, that became a new feature of "network society," which substantiation directly follows from the basic principles of the new paradigm «Homo informaticus» and forming these difficult identified virtual business systems. The peculiarities of machinery and equipment in sectoral model of it's transformation in the EU, as a result, there was found innovative determinants of sectoral and subsectoral shifts, substantiated formation of polystructural nature of the regulational system of the industry. Special attention is paid to the study of the dynamics of change of subsectoral mechanical engineering structures in the leading countries of the EU and the new members of the Union. Identified priorities of machinery and equipment in the EU and Forecasted transformations of its structure in some states. The possibilities of diversification of EU-Ukraine cooperation in the machinery and equipment sector, including the estimated position of the field in the European economy, the essence of the European model of export-oriented enterprises in Ukraine and formed sectoral clustering model Novokramatorsk machine factory (NKMZ). With this purpose, the company proposed to increase the participation in the formation of seven European clusters and the formation of TNK «Siemens AG» (Germany), «Siemens Wind Power» (Denmark) and «Danieli» (Italy), the first Ukrainian megacluster that would allow a systemic modernization of plant and provide a highly competitive products produced. The modern European Union has poly industrial engineering, that has passed a long evolution of transition from one structural mode to the next with identified high level of innovation in general, presence of multi-level processing and organization method of production, the existence of a large continental market, balancing producers support model and products for export, basic principles of prudent policies of domestic producers support and, at the same time, the strict obedience of EU competition law. В диссертации исследованы сущность и значение машиностроения в современных условиях, раскрыты его особенности и характерные черты секторальной цикличности и идентифицирован характер развития отрасли на парадигмальном, секторальном, организационном и страновом уровнях в условиях усиления глобализационных процессов. Проанализированы особенности развития машиностроения в секторальной модели его трансформации в странах Европейского Союза, в результате чего были выявлены инновационные детерминанты секторальных и субсекторальных сдвигов, обосновано становление полиструктурного характера регуляторной системы деятельности сектора. Особое внимание было обращено на развитие механического инжиниринга. Исследованы возможности диверсификации сотрудничества Украины и ЕС в машиностроительном секторе, в частности оценены позиции отрасли в европейской экономике, раскрыта суть европейской модели экспортной ориентации предприятий Украины и сформирована модель секторальной кластеризации Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ).