Розв’язання соціально-економічних проблем територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та виробничі кооперативи

Thumbnail Image
Date
2010-06-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи треба залучати місцеве населення, враховуючи інтересі держави та окремої людини. Найбільш вдалим є здійснення господарської діяльності громадянами об’єднаними у виробничі кооперативи. Основні засади державної політики в цих відносинах врегульовані нормами адміністративного права. Діяльність держави полягає у роз’яснювані переваг виробничих кооперативів, створенні належних умов їх функціонування та підтримці.
To liquidation of consequences of the Chornobyl catastrophe it is necessary to attract a local population, taking into account interests of the state and everybody. Most successful is economic activity of citizens incorporated in productive cooperative stores. Bases of public policy in these relations are well-regulated the norms of administrative law. Activity of the state consists in opening of advantages of productive cooperative stores, providing of the proper terms of their activity and support.
К ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы необходимо привлекать местное население, учитывая интересы государства и каждого человека. Наиболее удачным является хозяйственная деятельность граждан объединенных в производственные кооперативы. Основы государственной политики в этих отношениях урегулированы нормами административного права. Деятельность государства заключается в раскрытии преимуществ производственных кооперативов, обеспечении надлежащих условий их деятельности и поддержка.
Description
Keywords
адміністративне право, державне управління, Чорнобильська катастрофа, виробничі кооперативи, administrative law, state administration, Chornobyl catastrophe, productive (labour) cooperative stores, административное право, государственное управление, Чернобыльская катастрофа, производственные кооперативы
Citation
Балюк І. А. Розв’язання соціально-економічних проблем територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та виробничі кооперативи / І. А. Балюк // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2010. – № 10. – С. 123–132.