Особливості страхування ризиків при споживчому кредитуванні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Abstract
Стаття присвячена факторам, які впливають на формування ціни при страхуванні ризиків банківського споживчого кредитування. Окрема увага приділена відмінностям термінів регресу та суброгації у страхуванні. Розкрито особливості формування ціни кредиту. Наведено найбільш поширені види кредитного ризику. Охарактеризовано причини зниження розвитку операцій зі страхування ризиків банківського споживчого кредиту. The article is devoted to factors that affect the pricing for risk insurance of bank consumer credit. Special attention is paid to the differences in the terms of recourse and subrogation in insurance. The features of credit pricing are disclosed. The most common types of credit risk are described. The reasons for the decline of risk insurance transactions of bank consumer credit are characterized. Статья посвящена факторам, которые влияют на формирование цены при страховании рисков банковского потребительского кредитования. Особое внимание уделено различиям понятий регресса и суброгации в страховании. Раскрыты особенности формирования цены кредита. Приведены наиболее распространенные виды кредитного риска. Охарактеризованы причины снижения развития операций по страхованию рисков банковского потребительского кредита.
Description
Keywords
регрес, суброгація, ціна, ціноутворення, ризик, страхове відшкодування, recourse, subrogation, price, pricing, risk, insurance reimbursement, регресс, суброгация, цена, ценообразование, риск, страховое возмещение
Citation
Полєжаєва С. М. Особливості страхування ризиків при споживчому кредитуванні / Полєжаєва С. М. // Причорноморські економічні студії : наук. журн. / Причорномор. НДІ економіки та інновацій ; [редкол.: К. С. Шапошников (голов. ред.) та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 16. – С. 146–150.