Теоретико-методологічні засади дослідження суперечностей у контексті теорії міжнародної політичної економії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-11-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Наведено аргументацію щодо необхідності виокремлення міжнародної політичної економії як сфери фундаментальних знань про відносини соціальних суб’єктів у глобалізованій економіці та соціумі. Доведено можливість застосування теоретико-методологічних підходів міжнародної політичної економії до аналізу соціально-економічних суперечностей.
The argumentation of necessity of allocation of the international political economy as a sphere of fundamental knowledge about relation of social subjects in the globalized economy and society is presented. The possibility of using theoretical-methodological approaches of international political economy to the analysis of socio-economic contradictions is proved.
Приведена аргументация об необходимости выделе- ния международной политической экономии как сферы фундаментальных знаний об отношениях социальных субъектов в глобализированной экономике и социуме. Доказана возможность применения теоретико-методологических подходов международной политической экономии к анализу социально-экономических противоречий.
Description
Keywords
глобалізація, суперечності, постіндустріальна економіка, сучасна політична економія, міжнародна політична економія, globalization, contradictions, post-industrial economy, contemporary political economy, international political economy, глобализация, противоречия, современная политическая экономия, международная политическая экономия, постиндустриальная экономика
Citation
Дейнека Т. А. Теоретико-методологічні засади дослідження суперечностей у контексті теорії міжнародної політичної економії / Т. А. Дейнека // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 31. – С. 314-325.
Collections