№ 31

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 58
 • Item
  Вплив цивілізаційних чинників на розвиток господарської системи суспільства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-21) Васьковська, Наталія Олегівна
 • Item
  Врахування теорії ресурсного прокляття при розробці шляхів забезпечення стійкого розвитку економіки України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-12-11) Шебеко, Ю. В.; Самойлович, Д. О.
 • Item
  Структура чинників стимулювання інноваційної моделі економічного розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-20) Шевчук, Ю. А.
  Відповідно до системно-процесного методу у статті виділено структуру чинників стимулювання інноваційної моделі економічного розвитку. Аргументовано необхідність побудови інноваційно-орієнтованого суспільства.
 • Item
  Наукова праця в системі суспільного відтворення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-05) Патлатой, О. Є.
  У статті розкрито особливості наукової праці та її продукту в сфері фундаментальної, прикладної науки та науково-технічних розробок як елемента суспільного відтворення в сучасній ринковій економіці. Виділено сутнісні характеристики наукової праці як сфери духовного виробництва, охарактеризовані ірраціональні риси, яких набуває її продукт у процесі комерціалізації, розглянуто вплив наукової праці на натуральну і вартісну структуру суспільного продукту.
 • Item
  Державне регулювання ринків праці й освітніх послуг як чинник економічного розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-25) Амбражей, О. А.
  Розглянуто необхідність державного регулювання ринків праці й освітніх послуг і визначено їх основні проблеми. Обґрунтовано, що розробка і реалізація соціально-орієнтованої політики сприятиме фінансовій стабілізації країни, її економічному розвитку. Розроблено соціально-економічний механізм взаємодії ринків, що являє собою регулювання цих ринків з боку різних сфер та напрямів за допомогою соціально-економічного законодавства.
 • Item
  Соціально-економічна мобільність населення як одна з детермінант економічного розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-14) Золотарьова, О. В.
  У статті визначено сутність соціально-економічної мобільності населення, обґрунтовано її вплив на економічний розвиток країни за допомогою кореляційного аналізу, висвітлено роль самомотивації в активізації соціально-економічної мобільності населення.
 • Item
  Інститути державного регулювання соціальної сфери як важливий фактор розвитку вітчизняної економіки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-01-30) Кудінова, Алевтина Віталіївна; Верба, Денис Володимирович
  У статті здійснено порівняльну оцінку суспільної ефективності інститутів, що регламентують використання ресурсного забезпечення соціальної сфери в Україні та у вибраних країнах, що входять до складу ОЕСР. За результатами емпіричного аналізу обґрунтовано тезу, що порівняно гірші результати роботи соціальної сфери України зумовлюються неефективністю принципів, пріоритетів, правил і процедур діяльності державних чиновників більше, ніж недостатніми обсягами фінансування.
 • Item
  Теорія взаємодії функціональних циклів постіндустріального етапу розвитку цивілізації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-04) Кириллова, Галина Юліївна; Ткаченко, Олена Вадимівна
  Проаналізовано зміст і класифікацію економічних циклів, їх системний зв’язок з іншими функціональними циклами: екологічними, енергетичними, сировинними, політичними, демографічними, соціокультурними; показані ознаки завершення індустріального циклу і початку епохи постіндустріального розвитку людства.
 • Item
  Класифікація типів, видів і моделей економічного розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-21) Мельник, Олексій Михайлович; Мельник, М. М.
  У статті розглядаються проблеми визначення співідношення між собою різних економічних категорій, що характеризують стан, особливості й основні риси розвитку економіки за сучасних умов.
 • Item
  Цивілізаційний контекст структуризації відносин власності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-10) Якубенко, Валерій Дем’янович
  Досліджено проблеми типології відносин власності з позиції загальної та цивільної правових традицій, можливості суміщення тріади та пучка прав власності; розглядається структура відносин власності за компонентами її визначення; обґрунтовується обмежувальний характер заміщення категорії «власності» на «права власності»; розкривається зміст «голої» власності як власності на вартість.
 • Item
  Экономическая глобализация и сохранение цивилизационного и культурного многообразия современного мира
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-12-16) Радзиевская, Светлана Александровна; Радзієвська, Світлана Олександрівна
  В научной литературе утверждается, что экономическая глобализация, обусловленная действием закона международного разделения труда, способствует росту производительности труда и ведет к формированию высокоэффективного единого планетарного хозяйства. В основе действующей модели экономической глобализации лежат неолиберальная концепция и породившая ее западная цивилизация. Поэтому реальной становится возможность поглощения локальных цивилизаций западной цивилизацией с присущей ей системой ценностей, расходящейся с системами ценностей других цивилизаций. Результатом этого поглощения станет потеря миром своего цивилизационного и культурного многообразия. Избежать такого будущего можно только путем отказа от действующей модели неолиберальной экономической глобализации и перехода к многополярному миру, соответствующему множеству его цивилизаций.
 • Item
  Цивілізаційні чинники в системі наукових досліджень економічної теорії
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-01) Сем’янчук, П. М.
  Висвітлено причинно-наслідкові зв’язки між економікою країни та культурним ядром нації. Охарактеризовано цивілізаційні чинники та їхній вплив на економічний розвиток. Обґрунтовано доцільність дослідження цивілізаційних чинників сучасною економічною теорією.
 • Item
  Проблема побудови економіки добробуту в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-12-12) Борщенко, Т. І.
 • Item
  Вплив закономірностей становлення постнекласичної науки на формування методології антициклічної політики
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-18) Лелюк, Ю. М.
  У статті розглянуто основні напрямки впливу загальнонаукових методологічних підходів постнекласичної науки на формування методологічних основ антициклічної політики. Проаналізовано вплив на методологію антициклічного регулювання таких принципів, як суб’єктивність пізнання та відповідальність за його результати, світ як хаотичний процес, взаємозв’язок мікро- та мегарівнів аналізу. Доведено доцільність використання онтологічного підходу Т. Веблена до аналізу антициклічної політики не як сукупності форм, інструментів і методів, а як «процесу, що розгортається кумулятивно».
 • Item
  Неустойчивые формы занятости в постиндустриальной экономике
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-04) Котляров, И. Д.
  В статье показано, что неустойчивые формы занятости являются спутником постиндустриальной экономики и являются ответом на запрос на изменение традиционной модели взаимодействия между работником и работодателем.
 • Item
  Модальні характеристики економічних явищ та їх розкриття в інтелектуально-трудовій сфері
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-12-21) Давидова, І. О.
 • Item
  Особливості становлення теорії відтворення суспільних благ у ринковій економічній системі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-06) Кічурчак, М. В.
  Автором розглянуто особливості формування теорії відтворення суспільних благ в ринковій економічній системі. Здійснено систематизацію поглядів представників відомих економічних шкіл і напрямів на природу відтворення суспільних благ, визначено найголовніші складові використовуваного ними інструментарію дослідження та сформовано перспективи подальшого розвитку даної теорії.
 • Item
  Институциональная система: логико-семантические основы анализа
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-01) Стрижак, Е. О.
  В статье разграничены близкие семантически категории институциональной экономики: «институциональная система», «институциональная структура», «институциональная среда», «институциональная матрица». Логико-семантический анализ этих понятий показывает, что, будучи сходными по смыслу, они не являются синонимами, поскольку обладают различными предикативными отношениями. Обосновано, что институциональная система является совокупностью взаимосвязанных формальных и неформальных комплементарных институтов, действующих в обществе, дуальный характер которой выражается в создании, как основы человеческого взаимодействия, так и его ограничительных рамок. Доказано, что референция совокупности институтов как институциональной системы возможна в случае создания ментального образа институциональной системы в сознании индивида и идентификации тех статусных функций институтов, которые упорядочивают их в систему. Познавательность референции определяется субъективно, т.е. для того, чтобы определить совокупность институтов как институциональную систему, необходимо иметь сформированные предпосылки в сознании. Эти предпосылки основаны на выделении предикатов, к которым относятся целостность, взаимосвязанность институтов, упорядоченность, иерархичность.
 • Item
  Концептуальні засади дослідження національних інноваційних систем
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-01-18) Татомір, Віталій Олександрович
  У статті розглянуто основні методологічні підходи та базові теоретичні конструкції концепції національних інноваційних систем: вихідні припущення, структура моделі та характер взаємодії складових елементів.
 • Item
  Методологические ориентиры институционального подхода в эволюционном развитии экономических систем
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-12-08) Миколенко, Е. П.
  В статье рассмотрены особенности современных процессов динамики самоорганизующихся систем. Исследуется особое адаптивное состояние сложных динамических систем. Подчеркивается важность перехода к такому развитию в условиях нарастания сложности и неопределенности внешней среды, а также в условиях необходимости принятия решений краткосрочно. Важная роль в этом процессе отводится институциональным изменениям.