Проблеми оцінки ризиковості емітентів на фінансових ринках

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Міністерство фінансів України
Abstract
Статтю присвячено проблемам визначення коефіцієнта ризиковості емітентів, які представлені на різнорозвинених фінансових ринках. Оскільки коефіцієнт ризиковості (бета-коефіцієнт) разом з іншими компонентами моделі В. Шарпа використовується для обчислення ринкової вартості корпоративних фінансових джерел, тоді проблеми розробки рекомендацій з найбільш точного визначення коефіцієнта ризиковості підприємств характеризуються значною актуальністю. Ці проблеми дедалі загострюються з причини нерозвиненості вітчизняного фондового ринку й тотальної збитковості господарюючих суб’єктів, адже подібні умови унеможливлюють застосування класичних методик оцінки бета-коефіцієнта.
Актуальність проблематики визначає основну мету представленого дослідження - розробку методичних рекомендацій зі застосування нестандартних підходів з оцінки бета-коефіцієнтів вітчизняних підприємств, а також вибору хронологічного періоду формування вихідних даних при обчисленні бета-показника. Автором досліджено особливості нормалізації прибутку перманентно збиткових підприємств. Зокрема, у роботі обґрунтовується доцільність вибору динаміки чистого доходу порівняно до динаміки чистого прибутку підприємства у процесі визначення динаміки господарського зростання, що застосовується при нормалізації фінансових результатів та оцінки бета-коефіцієнта.
Автором пропонується правило вибору хронологічного періоду для визначення коефіцієнта ризиковості у процесі стратегічного корпоративного фінансового управління та дається пояснення суттєвій розбіжності значень бета-коефіцієнтів одного підприємства в різних часових інтервалах. Також в статті розглядаються розбіжності значень коефіцієнтів ризиковості підприємств однієї сфери економічної діяльності, проте представлених на ринках різних країн. На основі зроблених узагальнень наводяться пропозиції з найбільш ефективного корпоративного моніторингу динаміки бета-коефіцієнта підприємства.
Article is devoted to problems of correct calculation of beta-ratios of issuers which function in the different financial markets. As the beta-ratio together with other components of the model by W. Sharp is used for calculation of market value of corporate financial resources, then the development of recommendations for the most exact beta-ratio valuation is characterized by the great urgency. These problems become greater because of backwardness of domestic stock market and total unprofitability of economic subjects because use of classical techniques of the beta-ratio valuation at such conditions becomes impossible
Urgency of such problems defines the main goals of the presented research: creating of methodical recommendations for use of non-standard approaches to valuation of the beta-ratios of the domestic enterprises, and also creating of rules of an effective choice of the time-period of analytical data in the course of the beta-ratio calculation.
The author researches some problems of normalization of profit of permanently unprofitable enterprises. In particular, the author proves an expediency of a choice of dynamics of net income in comparison with dynamics of net profit of the enterprise in the course of definition of dynamics of economic growth which is used at normalization of financial results and the beta-ratio valuation. He also offers the rule of an effective choice of the time period for calculation the beta-ratio in the course of strategic corporate financial management; also the author explains an essential divergence of the beta-ratios values of the same enterprise for the different time intervals. Also the author describes some divergences of values of the beta-ratios of the enterprises of the same economic activity from the different countries.
On the basis of made research he makes some offers on the most effective corporate monitoring of dynamics of the beta-ratio of the enterprise.
Description
Keywords
бета-коефіцієнт, волатильність, ексцес функції, регресія функції, акціонерна доходність, стратегічне корпоративне фінансове управління, beta-ratio, volatility, function excess, function regression, shareholders’ return, strategic corporate financial management
Citation
Заворотній Р. І. Проблеми оцінки ризиковості емітентів на фінансових ринках / Р. І. Заворотній // Фінанси України. - 2014. - № 6. – С. 49-62.