Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 1608
 • Item
  Проблеми застосування понятійного апарату при дослідженні державних витрат інвестиційного характеру
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10-30) Кузьменко, В.; Урванцева, Світлана Володимирівна
 • Item
  Role of nonexecutive directors in bank management
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10-30) Onikiienko, Serhii; Онікієнко, Сергій Володимирович; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна
 • Item
  Державні корпоративні венчурні фонди як інструмент відбудови та модернізації економіки України
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023-09) Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana; Красножон, Светлана Владимировна; Іванов, В. Є.
 • Item
  Розвиток fintech-компаній в умовах діджиталізації економіки
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023-09) Майорова, Тетяна Володимирівна; Maiorova, Tetiana; Майорова, Татьяна Владимировна; Урванцева, Світлана Володимирівна; Urvantseva, Svitlana; Урванцева, Светлана Владимировна
 • Item
  Державний сектор економіки в зарубіжних країнах і проблеми національного сектора
  (Харківський національний економічний університет, 2014) Білик, Марія Дмитрівна; Bilyk, Mariia; Билык, Мария Дмитриевна; Білик, Тетяна Олександрівна; Bilyk, Tetiana; Билык, Татьяна Александровна
  У статті розглянуто стан вітчизняного державного сектора економіки, його права, роль, сутність національних моделей та галузеві позиції. Визначено основні недоліки в його формуванні, зокрема помилки, що були допущені українською владою при приватизації економіки, політика ціноутворення на продукти та послуги природних монополій, низька ефективність оперативного управління державними підприємствами, відсутність дієвої державної підтримки підприємств державного сектора тощо. З метою підвищення функціонування вітчизняного державного сектора розглянуто досвід розвинених країн. У результаті зроблено висновок, що держава повинна виступати як великий господарюючий суб’єкт, який за рахунок участі у ринковій економіці поповнює державний бюджет. Також визначено, що важливою інституційною формою ринкової економіки має виступити державноприватне партнерство, яке є незамінним чинником розвитку інфраструктури, залучення приватних інвестицій та впровадження інновацій. The article considers the condition of the domestic state sector of economy in developed countries, its rights, role, essence of national models and branch positions. It identifies main shortcomings in its formation, in particular, mistakes that were made by the Ukrainian power during privatisation of economy, policy of price formation on products and services of natural monopolies, low efficiency of operative management of state enterprises, and absence of effective state support of enterprises of the state sector. In order to increase efficiency of functioning of the national state sector, the article considers experience of developed countries. In the result a conclusion is made that the state should be a big economic subject that fills in the state budget by means of participation in the market economy. The article also shows that the state private partnership, which is an indispensable factor of infrastructure development, attraction of private investments and introduction of innovations, should become an important institutional form of market economy. В статье рассмотрено состояние отечественного государственного сектора экономики в развитых странах, его права, роль, сущность национальных моделей и отраслевые позиции. Определены основные недостатки в его формировании, в частности ошибки, которые были допущены украинской властью при приватизации экономики, политика ценообразования на продукты и услуги природных монополий, низкая эффективность оперативного управления государственными предприятиями, отсутствие действенной государственной поддержки предприятий государственного сектора. С целью повышения эффективности функционирования национального государственного сектора рассмотрен опыт развитых стран. В результате сделан вывод, что государство должно выступать в качестве большого хозяйственного субъекта, который за счет участия в рыночной экономике наполняет государственный бюджет. Также определено, что важной институциональной формой рыночной экономики должно выступить государственное частное партнерство, которое является незаменимым фактором развития инфраструктуры, привлечения частных инвестиций и внедрения инноваций.
 • Item
  Структурний аналіз портфелів пенсійних фондів європейських країн
  (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2023) Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevych, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна
  Останнім часом на фінансовому ринку Європейського Союзу відбулись фундаментальні зрушення: зростання процентних ставок, інфляції та зміни геополітичного ландшафту, які генерують додаткові та слабко прогнозовані ризики. Пенсійні фонди були змушені швидко пристосовуватися до цих фундаментальних змін, оскільки в поєднанні вони можуть утворити суттєві загрози для економіки, інвестицій та заощаджень. Дана стаття надає певну інформацію щодо цих питань. У другому кварталі 2022 року загальні активи пенсійних фондів Єврозони становили 3.031 млрд. євро. На акції інвестиційних фондів припадало 45,9 % загальних активів, тоді як другою за величиною категорією активів в інвестиційних портфелях були боргові цінні папери (25,5 %), за якими містились інвестиції в акціонерний капітал (9,4 %). Згідно приблизної оцінки, всі прямі та непрямі інвестиції в державний та приватний акціонерний капітал пенсійних фондів Єврозони становили близько 30 % усіх їхніх активів, включаючи інвестиції в: акції інвестиційних фондів (404 млрд євро, або 13,3 % усіх активів), акції (286 млрд. євро, або 9,4 % усіх активів), та змішані, хеджфонди та "інші" фонди. Recently, there have been fundamental shifts in the financial market of the European Union: rising interest rates, growth, inflation and changes in the geopolitical landscape, which generate additional and poorly forecasted risks. Pension funds have been forced to adapt quickly to these fundamental changes, because together they can pose significant threats to the economy, investment and savings. This article provides some information on these issues. Pension funds' investment portfolios differ from many other institutional investors due to longer duration of liabilities, often an absence of early termination risks, and different legal frameworks. In general, pension funds invest more in private and international markets, while some other institutional investors invest more in fixed income. Pension funds have significant assets in Europe and the world. Although the assets of global pension funds exceed 56 trln USD, European pension funds, members of the PensionsEurope association, manage assets of more than USD 3 trln EUR. According to the European Central Bank, until the end of 2021, the assets of private pension funds in the Eurozone continued to grow faster than their liabilities, increasing the aggregate funding ratio. The rise in inflation rates in the Eurozone, which began at the beginning of 2021, remains very high until today. Along with the rapid increase in interest rates, the liabilities of pension funds decreased more than their assets, thus improving the funding ratio again, which was the highest at 127 % by mid-2022. By the end of 2022, the total assets of Eurozone pension funds amounted to 3.031 bln EUR. Equity mutual funds accounted for 45.9% of total assets, while the second largest asset category in investment portfolios was debt securities (25.5%), followed by equity investments (9.4%). According to a rough estimate, all direct and indirect investments in public and private equity capital of Eurozone pension funds accounted for about 30% of all their assets, including investments in: shares of investment funds (404 bln EUR, or 13.3% of all assets), shares (286 bln EUR, or 9.4% of all assets), and mixed, hedge funds and "other" funds.
 • Item
  Блокчейн технології в корпоративних фінансах
  (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2023) Свідерська, Інна Миколаївна; Sviderska, Inna; Свидерская, Инна Николаевна; Нагорний, Євген Олександрович; Nahornyi, Yevhen; Нагорный, Евгений Александрович
  Бурхливий розвиток блокчейн-технологій в останні десятиліття змінив підходи до управління бізнесом і прийняття фінансових рішень. Інновації блокчейн впливають на усі сектори економіки, проте для корпоративних фінансів стали визначальними. Цифрова революція пов'язана з такими технологічними досягненнями як інтернет речей, штучний інтелект, великі дані, що трансформували фінансовий сектор. Значної популярності у фінансовій сфері набули криптовалюти, електронні гаманці, первинне розміщення монет, криптотрейдинг та ін. Впровадження цифрових валют на державному рівні сприяє економічній безпеці держави, посиленню монетарного суверенітету, цінової та фінансової стабільності як запоруки стійкого економічного зростання. Систематизація досвіду використання блокчейн-технологій у фінансовій сфері, визначення переваг і загроз їх використання, класифікація цифрових активів та дослідження стратегій зростання доходів є важливим науковим та практичним завданням. The rapid development of blockchain technologies in recent decades has changed approaches to business management and financial decision-making. Blockchain innovations affect all sectors of the economy, but have become decisive for corporate finance. The digital revolution is associated with technological advances such as the Internet of Things, artificial intelligence, and big data that have transformed the financial sector. Cryptocurrencies, electronic wallets, initial placement of coins and cryptotrading, etc. have gained considerable popularity in the financial sphere. Cryptotokens have different purposes and methods of use. They are used for payments in the digital and real world with varying degrees of privacy. And also provide ownership or a share in a real company or asset, the opportunity to participate in the life of communities and make decisions, as well as access to events. As of July 2023, there are more than 26,000 cryptocurre As of July 2023, there are more than 26,000 cryptocurrencies with a market capitalization of $1.17 trillion. dollars USA. Bitcoin dominates among cryptocurrencies, the dominance rate of BTC is 49.9%. In the ranking of cryptocurrencies according to Coinmarketcap, the leading positions are held by: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Cordano, Dogecoin, Solana, TKON, and the most popular are: Pepe, Shiba Inu, Pancake Swap. They provide collateral and trade liquidity. Used as discount coupons and are also fun memes to use in communities. Corporate finance in close collaboration with blockchain technologies has significant prospects for development and use, which will ensure high quality of financial services, stability of the financial system, transparency and independence, as well as innovative renewal. The introduction of digital currencies at the state level contributes to the economic security of the state, the strengthening of monetary sovereignty, price and financial stability as a guarantee of sustainable economic growth. Systematization of the experience of using blockchain technologies in the financial sphere, advantages and threats of use, classification of digital assets and determination of income growth strategies is an important scientific and practical task.
 • Item
  Фінансове прогнозування і бюджетування корпоративних підприємств за умов макроекономічної волатильності
  (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2023) Свідерська, Інна Миколаївна; Sviderska, Inna; Свидерская, Инна Николаевна; Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevych, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна
  Досліджено макроекономічну невизначеність умов діяльності корпоративних підприємств, яка особливо посилилась в період пандемії та військових дій, та актуалізує питання постановки стратегічних цілей бізнесу, здійснення фінансових прогнозів, розробки планів і прийняття управлінських рішень в умовах геополітичної нестабільності та зростаючої волатильності. Нові підходи до фінансового прогнозування мають поєднувати синергію економіко-математичних моделей, експертних методів прогнозування та інструментарію бюджетування. Так, моніторинг зміни показників діяльності фінансового сектору, ідентифікація драйверів економічного зростання, розробка багатоваріантних сценаріїв з використанням штучного інтелекту сприяють формуванню адекватних фінансових прогнозів та бюджетів корпоративного підприємства. Бюджет допомагає при плануванні діяльності виявляти ризики, можливість зміни умов, а отже спонукає менеджерів розглядати проблеми до того, як вони виникнуть. Важливості набуває функція планування і розподілу ресурсів у бюджетуванні в умовах нестабільного і невизначеного середовища. The macroeconomic uncertainty of the operating conditions of corporate enterprises, which has especially increased during the pandemic and military operations, has been studied, and actualizes the issue of setting strategic business goals, making financial forecasts, developing plans and making management decisions in conditions of geopolitical instability and growing volatility. New approaches to financial forecasting should combine the synergy of economic and mathematical models, expert forecasting methods and budgeting tools. Thus, monitoring of changes in indicators of financial sector activity, identification of drivers of economic growth, development of multivariate scenarios using artificial intelligence contribute to the formation of adequate financial forecasts and plans of a corporate enterprise. The budget helps in planning activities to identify risks, the possibility of changing conditions, and therefore encourages managers to consider problems before they arise. It should be noted that financial forecasting and budgeting, as a financial planning tool, despite the fact that they have different goals, in their combination enable the business to achieve the desired efficiency. A forecast focuses on likely future events identified by the company for strategic purposes, while a budget details in quantitative terms the expected future results and provides tools to adjust them. Considering macroeconomic volatility and its impact on the activities of corporate enterprises, it is worth outlining the current factors of macroeconomic instability in Ukraine, in particular: the COVID-19 pandemic, military actions, rapid technological changes. Financial forecasting of the economic activity of corporate business during the war is a non-trivial task. The lack of timely statistical data and the expected non-linear impact of military actions call into question the use of established methodologies for current and short-term forecasting, however, combining economic and mathematical methods with expert methods, active research of macroeconomic indicators contribute to more accurate and effective forecasting and management decision-making.
 • Item
  Success factors of startups at different stages of the life cycle
  (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2023) Polishchuk, Yevheniia; Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Полищук, Евгения Анатольевна
  The article considers the success factors of startups, taking into account the stages of the life cycle. Creating an effective startup ecosystem is emphasized based on a study of the world's leading ecosystems according to the Global Startup Ecosystem Index 2023. Using the example of the USA and Singapore, the importance of state support for startups and the creation of favorable legal support for startup entrepreneurship is highlighted It was determined that the world's leading ecosystems are characterized by a balanced combination of support from the private and public sectors. The success factors of startups at the Pre-seed, Seed, Startup, Growth, Expansion, and Exit stages of the life cycle are considered. It is highlighted that each stage has both familiar and different components of success; the complete component is the presence of an idea that can satisfy the market's needs and be a competitive and motivated team with the correct distribution of roles and appropriate skills. Team members can have different origins, geographical locations, enriching the startup with cultural and communication experience For the pre-seed and seed stages, it is necessary to correctly assess the market needs and the team's qualifications, since the largest share of startup failures falls on these stages. At the start-up stage, a startup may face challenges such as a lack of market demand and investor interest. The Growth stage is characterized by maintaining leadership positions through customer retention, building brand loyalty, and investing in research and development. The expansion stage requires attention to international market research for business expansion and adaptation of the business model to the market. For the Exit stage, it is necessary to develop the right strategy, which includes legal and financial operations for the exit. Startups must also anticipate and align with market trends, using competition and indicators to guide their strategies. Niche segmentation focuses on fulfilling specific market needs, even if it means a higher cost or reduced effectiveness in non-critical areas, while resegmentation strategies compete within existing markets. Furthermore, the collaboration of ecosystem participants and state support play crucial roles in fostering a conducive environment for startups. Further research is needed to explore international experiences and improve the startup landscape, particularly in regions like Ukraine.The importance of understanding the life cycle of a startup and the factors that influence the success of startups is emphasized. From idea generation to scaling, a focused team, constant market analysis, and adaptation within market niches are essential for survival and success. У статті розглянуто фактори успіху стартапів враховуючи етапи життєвого циклу. Підкреслено важливість створення ефективної стартап- екосистеми, на основі дослідження провідних екосистем світу відповідно до Global Startup Ecosystem Index 2023. На прикладі США та Сінгапуру виділено важливість державної підтримки стартапів та створення сприятливого законодавчого забезпечення стартап-підприємництва. Визначено, що провідні екосистеми світу характеризуються збалансованим поєднанням підтримки приватного та державного секторів. Розглянуто фактори успіху стартапів на Pre-seed, Seed, Startup, Growth, Expansion, Exit етапах життєвого циклу. Виділено, що кожен етап має як спільні так і відмінні складові успіху, спльною складовою є наявність ідеї, що може задовольними потреби ринку та бути конкурентоспроможною та вмотивована команда із правильним розподілом ролей та відповідними скілами. Учасники команди можуть мати різне походження, географічне розташування, збагачуючи стартап культурним і комунікаційним досвідом Для передпосівного етапу необхідно правильно оцінити потреби ринку та кваліфікацію команди, на етапі запуску стартап може зіткнутися з проблемами, такими як відсутність ринкового попиту та інтересу інвесторів. Growth етап харктеризується збереженням лідерських позицій через утримання клієнтів і формуванням лояльності до бренду та інвестуванням в дослідження та розробки. Expansion stage вмагає уваги до дослідження міжнародного ринку для розширення бізнесу та адаптація бізнес-моделі до ринку. Для Exit етапу необіхдним є розроблення правильної стратегії, що включає юридичні, фінансові операції для виходу. Стартапи також повинні передбачати ринкові тенденції та відповідати їм, використовуючи конкуренцію та індикатори як керівництво для своїх стратегій. Сегментація ніші фокусується на задоволенні конкретних потреб ринку, навіть якщо це означає більш високі витрати або зниження ефективності в некритичних сферах, тоді як стратегії ресегментації конкурують на існуючих ринках. Крім того, співпраця учасників екосистеми та державна підтримка відіграють вирішальну роль у створенні сприятливого середовища для стартапів. Потрібні подальші дослідження для вивчення міжнародного досвіду та покращення ландшафту стартапів. Підкреслено важливість розуміння життєвого циклу стартапу та факторів, які впливають на успіх стартапів. Від генерації ідеї до масштабування, цілеспрямована команда, постійний аналіз ринку та адаптація в межах ринкових ніш є важливими елементами виживання та успіху.
 • Item
  Модель здійснення банківської діяльності в доктрині ісламських фінансів
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022) Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevych, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна; Субочев, Олексій Валерійович; Subochev, Oleksii; Субочев, Алексей Валерьевич; Мозговий, Олег Миколайович; Mozghovyi, Oleh; Мозговой, Олег Николаевич
  Стаття зосереджує увагу на існуючих контрактних формах залучення капіталу ісламським банком, тобто на процесі здійснення банківської діяльності в доктрині ісламських фінансів. Досліджено модель провадження банківської діяльності в ісламській економічні доктрині і визначено інструменти її реалізації. Ісламський банк (так само, як і конвенціональний) пропонує клієнтам подібні види банківських послуг, які можна об’єднати у три типи депозитних рахунків: а) поточні; б) ощадні; в) інвестиційні. На сьогодні для залучення коштів в ісламському банкінгу застосовуються (крім контракту мудараба – Модель спільної участі у прибутку та збитку) такі форми, як: вадіа (безвідсотковий депозит); вакала (депозит); кард аль хасан (безвідсоткова, або благодійна, позика), що функціонують на основі агентських відносин між ісламським банком та його клієнтом. Окремим способом фінансування малого та середнього бізнесу (МСБ) в концепції ісламського банкінгу є хавала – функціонує як неформальна фінансово-розрахункова система на основі взаємозаліку вимог та зобов’язань між учасниками, та кафала – фінансовий контракт, який передбачає передачу ризику і відповідальності. Дослідження сервісних контрактів, вакала, хавала та кафала, дозволило порівняти їх з аналогами у конвенціональних фінансових відносинах та дійти висновку, що ісламський банк є звичайним фінансовим посередником, який виконує подібні конвенціональному банку функції на фінансовому ринку, проте за допомогою специфічних контрактних форм, що узгоджуються з ісламським правом. Здійснено критичний аналіз поняття «поточна надбавка» (маржа) фінансової установи в концепції безвідсоткового банкінгу, яка у підсумку формує її прибуток. Критично досліджено концепцію створення ісламського міжбанківського ринку на основі «ісламських принципів», тобто з закріпленням домінуючої ролі Моделі спільної участі у прибутку та збитку, яка є ключовим елементом ісламської економічної доктрини. Виокремлено деякі суттєві обмеження щодо можливості ефективного функціонування даної концепції на практиці – в умовах конкурентного фінансового ринку відкритої ринкової економіки. Загальним висновком дослідження є те, що, незважаючи на значну кількість розроблених та стандартизованих організаційно правових форм та моделей здійснення банківської діяльності в доктрині ісламських фінансів, все ж таки лишаються суттєві суперечності та невирішені проблеми стосовно ключових економічних категорій, таких як, наприклад, визначення надбавки (маржі), використання інструментів міжбанківського фінансування, ефективне управління банківською ліквідністю. Причому, на нашу думку, розв’язання деяких суперечностей у рамках парадигми безвідсоткового банкінгу є складним завданням для ісламських юристів, економістів, фінансистів. The article focuses on the existing contractual forms of raising capital by an Islamic bank, i.e. on the process of banking in the doctrine of Islamic finance. The author studies the model of banking activity in the Islamic economic doctrine and identifies the instruments for its implementation. An Islamic bank (as well as a conventional bank) offers its customers similar types of banking services which can be grouped into three types of "deposit" accounts: a) current; b) savings; c) investment. Today, Islamic banking uses the following forms of fundraising (in addition to the mudarabah contract – the profit and loss sharing model): wadiah (interest-free deposit); wakala (deposit); qard al-hasan (interest-free or charitable loan), which operate on the basis of an agency relationship between the Islamic bank and its client. A separate method of financing small and medium-sized businesses (SMEs) in the concept of Islamic banking is hawala, which functions as an informal financial and settlement system based on the offset of claims and obligations between participants, and kafala, a financial contract that involves the transfer of risk and responsibility. The study of service contracts, wakalah, hawala and kafalah allowed comparing them with their analogues in conventional financial relations and concluding that an Islamic bank is an ordinary financial intermediary performing functions similar to those of a conventional bank in the financial market, but with the use of specific contractual forms consistent with Islamic law. A critical analysis of the concept of "current premium" (margin) of a financial institution in the concept of interest-free banking, which ultimately forms its profit, is carried out. The concept of creating an Islamic interbank market on the basis of "Islamic principles", i.e., with the dominant role of the profit and loss sharing model, which is a key element of Islamic economic doctrine, is critically examined. The author identifies some significant limitations to the possibility of effective functioning of this concept in practice – in a competitive financial market of an open market economy. The general conclusion of the study is that despite a significant number of developed and standardised organisational and legal forms and models of banking activities in the Islamic finance doctrine, there are still significant contradictions and unresolved problems with regard to key economic categories, such as, for example, the definition of "margin", the use of interbank financing instruments, and effective management of bank liquidity. Moreover, in our opinion, the resolution of some contradictions within the interest-free banking paradigm is a difficult task for Islamic lawyers, economists and financiers.
 • Item
  Іноваційне підприємництво України у вимірах світових індикаторів і проблеми та перспективи його розвитку
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03-31) Ушеренко, Світлана Василівна; Usherenko, Svitlana; Ушеренко, Светлана Васильевна
  Розкрито зміст найінформативніших індикаторів (індексів) інноваційної діяльності підприємництва, за оцінками яких складено порівняльну таблицю рейтингових позицій країн-інноваційних лідерів та України. Визначено проблеми інноваційного підприємництва в Україні та розроблено пропозиції його активації. The content of the most informative indicators (indices) of innovative activity enterprises has been revealed. The comparative table of the rating positions of the countries-innovative leaders and Ukraine were compiled, which based on the estimates of these indices. Identified problems of innovative entrepreneurship in Ukraine and proposals for its activation have been done.
 • Item
  Напрями венчурного інвестування в сфері туризму
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03) Шуплат, Олена Михайлівна; Shuplat, Olena; Шуплат, Елена Михайловна
  Розглянуто суть венчурного інвестування в сфері туризму. Проаналізовано рівень і пріоритети інноваційного розвитку України. Наведено приклади успішних венчурних проектів у світі та Україні, зокрема.
 • Item
  Перспективи бюджетування видатків на вищу освіту України у контексті сталого розвитку
  (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2023-05) Майорова, Тетяна Володимирівна; Maiorova, Tetiana; Майорова, Татьяна Владимировна; Жибер, Тетяна Василівна; Zhyber, Tetiana; Жибер, Татьяна Васильевна
  У статті піднімається питання перспектив фінансового забезпечення закладів вищої освіти України рівня університетів і академій в умовах скорочення можливостей використання державних коштів. В Україні відбувається стимулювання збільшення приватних коштів у доходах закладів вищої освіти. Бюджетні програми розподіляють кошти між окремими ЗВО залежно від місця у рейтингах. Отримання доходів ЗВО від приватного сектору ускладнене через низьку платоспроможність населення і роботодавців. Додатково, спроби ЗВО отримувати грантові кошти натикаються на переважання державного регулювання документообігу у звітності перед грантодавцями. Однак серед державних ЗВО чітко виокремлено три групи закладів: перша повинна знаходиться у статусі одержувачів коштів і повинна конкурувати за фінансові ресурси у бюджетних програмах, друга підпадає під бюджетування у складі профільних міністерств у статусі кошторисних бюджетних установ і зазнає меншого фінансового тиску, окремо КНУ імені Т.Г. Шевченка є розпорядником коштів, який має право затверджувати і виконувати власні бюджетні програми. Завдяки більшим можливостям для ГО звітувати за грантові кошти, у 2019-2021 роках було започатковано створення окремої групи нових ЗВО та громадських об’єднань у освіті за кошти міжнародних донорів, поза публічним бюджетуванням на загальних засадах. Висновки. Поділ ЗВО за організаційною спроможністю отримати кошти не сприяє побудові рівноправної конкуренції, що є запорукою здорового розвитку закладів освіти, оскільки частина ЗВО знаходяться у різних умовах отримання фінансових ресурсів. The article raises the issue of the prospects for financial support of higher education institutions in Ukraine, particularly universities and academies, in the context of reduced opportunities for the use of state funds. Global trends in financing higher education are moving towards an increased role for governments in ensuring its provision, whereas in Ukraine there is a push to increase private funding for higher education institutions. Problem Statement. The authors note the peculiarities and trends in revenue generation for higher education institutions in recent years, during the pandemic and heightened military actions by Russia against Ukraine. Obtaining revenue from the private sector is complicated by the low purchasing power of the population and employers. Additionally, attempts by higher education institutions to secure grant funding are hindered by the predominance of state regulation of document circulation in reporting to grant providers. There is a need to determine the prospects for further financial support of universities and academies in Ukraine. The aim of the article is to justify concerns regarding changes in the financial support of universities and academies, which lead to organizational differentiation between them, rather than healthy competition for resources. The main trends and features of the functioning of existing and new educational institutions are identified. Materials and methods. During the research, methods of empirical data analysis and subsequent theoretical generalization, grouping and systematization of public data from materials of the Ministry of Education and Science of Ukraine, the UNDP, and other official pages were used. Regulatory documents and publicly available reporting of Ukraine during wartime were processed. Results. The global trends in higher education development are characterized based on the Human Capital Index. The data on the financial support of higher education over the last few years in Ukraine is calculated and presented, revealing a steady decrease in budget funding, which has never reached the budgetary norms established by legislation. The number of higher education institutions is also decreasing, with the majority of state and communal institutions operating under the same market conditions as private institutions. However, among state institutions, three groups of institutions are clearly distinguished: the first group competes for financial resources as recipients of funds, the second group is budgetary institutions within profile ministries and experiences less financial pressure, and Kyiv National University named after Taras Shevchenko is a budget manager with the right to approve and implement significant budget programs. Due to greater opportunities for NGOs to report on grant funds, a separate group of new higher education institutions and civic associations in education has been initiated with the support of international donors in 2019-2021 to determine the prospects based on empirical data.Conclusions. The division of higher education institutions based on their organizational capacity to secure funding does not contribute to the development of fair competition, which is crucial for the healthy growth of educational institutions, since some institutions operate under different conditions for obtaining financial resources. It is necessary to move towards creating equal rights for all higher education institutions to compete for funding from the private sector by deregulating and increasing the accountability and transparency of the leadership of these institutions to society and their communities. All higher education institutions should be considered public entities regardless of their ownership status.
 • Item
  Проблематика розвитку системи оподаткування суб’єктів бізнесу в Україні
  (Вінницький національний технічний університет, 2023-03) Ляхова, Олена Олександрівна; Liakhova, Olena; Ляхова, Елена Александровна; Садовий, Дмитро Юрійович; Sadovyi, Dmytro
  У статті досліджено проблематику податкової системи України та виокремлено її основні недоліки, які чинять негативний вплив на розвиток суб’єктів бізнесу. In article examines the problems of the tax system of Ukraine and highlights its main shortcomings that have a negative impact on the development of business entities.
 • Item
  ESG критерії та їх інтеграція в оцінку кредитного рейтингу компаній
  (Вінницький національний технічний університет, 2023-03) Тимошенко, Олександр Владиславович; Tymoshenko, Oleksandr; Урванцева, Світлана Володимирівна; Urvantseva, Svitlana; Урванцева, Светлана Владимировна
  У статті висвітлено основні рейтингові агенства з оцінки ESG критеріїв, організації з розробки ESG стандартів, механізм роботи каналу передачі ESG-ризиків та їх вплив на фінансовові показники компанії. The article highlights the leading rating agencies for the evaluation of ESG criteria, ESG standards of non-profit organizations, and the ESG risk transmission channel mechanism impact on the company's financial performance.
 • Item
  Інновації в авіації
  (Вінницький національний технічний університет, 2023-03) Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana; Красножон, Светлана Владимировна; Піддубний, В. А.
  Світ змінюються і саме тому, інвестори повинні проводити моніторнг ринків, щоб побачити потенціал у певних галузях. Дещо «старий ринок», на який хтось навіть не звертає уваги зможе стати нереальним скарбом. The world is changing and that is why investors should monitor the markets to see the potential in certain industries. A somewhat "old market" that someone doesn't even pay attention to can become an unreal treasure.
 • Item
  Фінансові детермінанти відновлення економіки України
  (Вінницький національний технічний університет, 2023-03) Майорова, Тетяна Володимирівна; Maiorova, Tetiana; Майорова, Татьяна Владимировна; Кропельницька, С. О.
  Дослідження присвячено аналізу загального обсягу завданої війною в Україні шкоди, збитків та потреб за основними секторами. Акцентовано також увагу на прогнозних розрахунках за даними експертів для відновлення економіки України після війни. Відзначено вагому роль іноземної допомоги Україні у період воєнного стану. Водночас, встановлено необхідність заходів з мобілізації внутрішніх фінансових ресурсів через зміцнення макрофінансової стабільності в умовах військового стану, розширення інструментів державного інвестування, фінансову підтримку аграрного сектору, розширення механізмів зовнішнього фінансування, посилення фінансового моніторингу за цільовим використанням міжнародної допомоги тощо. The study is devoted to the analysis of the total amount of damage, losses and needs caused by the war in Ukraine by major sectors. Attention is also paid to the experts' forecasts for the recovery of the Ukrainian economy after the war. The authors emphasize the significant role of foreign aid to Ukraine during the period of martial law. At the same time, the author establishes the need for measures to mobilize domestic financial resources by strengthening macro-financial stability under martial law, expanding public investment instruments, financial support for the agricultural sector, expanding external financing mechanisms, strengthening financial monitoring of the targeted use of international assistance, etc.
 • Item
  Потенціал та соціально-економічні наслідки розвитку fintech в Україні
  (Інститут економіки промисловості НАН України, 2019-11) Диба, Михайло Іванович; Dyba, Mykhailo; Дыба, Михаил Иванович; Гернего, Юлія Олександрівна; Herneho, Yuliia; Гернего, Юлия Александровна
 • Item
  Загальні підходи до оптимізації портфеля фінансових інструментів банків
  (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022-05-12) Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevych, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна
 • Item
  Венчурне фінансування у невизначеному середовищі: український контекст
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10) Гернего, Юлія Олександрівна; Herneho, Yuliia; Гернего, Юлия Александровна; Диба, Олександр Михайлович; Dyba, Oleksandr; Дыба, Александр Михайлович
  Сучасність ставить низку нових викликів перед суспільством. Однак, незважаючи на невизначеність середовища,зростає значення інноваційних ідей та продуктів. У нашому дослідженні обґрунтовано роль венчурного фінансування у часи невизначеності. Досліджено потенціал вітчизняних венчурних фондів та стартапів в частині акумуляції та залучення венчурного капіталу. Modernity poses a number of new challenges to society. However, despite the uncertainty of the environment, the importance of innovative ideas and products is increasing. Our research substantiates the role of venture financing in times of uncertainty. The potential of domestic venture funds and startups in terms of accumulation and attraction of venture capital has been studied.