Место социального партнерства в разрешении противоречий капиталистического способа производства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статье рассмотрены подходы к определению сущности социального партнерства, определены исторические предпосылки его возникновения, раскрыты проблемы и тенденции развития института социального партнерства в условиях капиталистических отношений. Раскрыта неоднозначная роль социального партнерства в разрешении противоречий капиталистического способа производства.
In article approaches to definition of essence of social partnership are considered, historical preconditions of its occurrence are defined, problems and tendencies of development of institute of social partnership in the conditions of capitalist relations are opened. The ambiguous role of social partnership in resolution of conflicts of a capitalist way of manufacture is opened.
У статті розглянуті підходи до визначення суті соціального партнерства, визначені історичні передумови його виникнення, розкриті проблеми і тенденції розвитку інституту соціального партнерства в умовах капіталістичних стосунків. Розкрита неоднозначна роль соціального партнерства у вирішенні протиріч капіталістичного способу виробництва.
Description
Keywords
Социальное партнерство, наемный труд, противоречие интересов, технологический способ производства, капиталистический общественный способ производства, Social partnership, wage labour, contradiction of interests, technological way of manufacture, capitalist public way of manufacture, Соціальне партнерство, наймана праця, протиріччя інтересів, технологічний спосіб виробництва, капіталістичний суспільний спосіб виробництва
Citation
Митрофанова А. С. Место социального партнерства в разрешении противоречий капиталистического способа производства / А. С. Митрофанова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 3. – С. 227-235.