Соціально-трудові відносини: теорія і практика. Том ІІІ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 59
 • Item
  Інтеграція системи сприяння зайнятості випускників у соціальний капітал вищого навчального закладу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07-01) Кир’янова, Олена Вікторівна; Kyrianova, Olena; Кирьянова, Елена Викторовна
  У статті визначено систему сприяння зайнятості випускників як невід’ємний елемент соціального капіталу вищого навчального закладу, розглянуто основні переваги соціального капіталу освітньої установи як ресурсу допомоги молодим фахівцям у входженні в ринок праці.
 • Item
  Сучасний стан ринку освітніх послуг
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-10) Лавриненко, Л. М.
  У статті проаналізовано специфіку проблем взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг, визначено напрями підвищення конкурентоспроможності випускників за рахунок забезпечення відповідності якості освіти вимогам роботодавців.
 • Item
  Фрілансери на ринку праці України: гнучкі моделі зайнятості
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-31) Гук, Л. П.
  Стаття присвячена дослідженню проблеми впливу інформаційних технологій на трансформацію зайнятості в Україні. Розглянуто розвиток нових гнучких форм зайнятості, створення нових робочих місць у сфері фріланса. Визначені переваги нестандартних форм зайнятості і проблеми, які вони породжують у сфері соціально-трудових відносин.
 • Item
  Гендерна мобільність на ринку праці
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-23) Галустян, Ю. М.
  Статтю присвячено аналізу гендерних особливостей трудової мобільності на ринку праці, визначаються чинники, які впливають на формування потоків трудової мобільності. Охарактеризовано причини економічної, територіальної та галузевої трудової мобільності з урахуванням гендерного чинника, представлено переміщення, які спостерігаються в системі потоків трудової мобільності.
 • Item
  Роль податку на доходи фізичних осіб у зниженні майнового розшарування населення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-09) Близнюк, В. В.
  У статті розглянуто фіскальну ефективність та соціальну справедливість податку на доходи фізичних осіб; обґрунтовано повернення до прогресивного оподаткування. Наведено розрахунки очікуваного майнового розшарування населення
 • Item
  Психологічні аспекти ділового спілкування в контексті забезпечення ефективної діяльності персоналу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-28) Шушпанов, П. Г.
  У статті здійснено узагальнення психологічних складових ділового управлінського спілкування, розглядаються психологічні особливості ділових взаємовідносин управлінського персоналу з працівниками, проаналізовано комунікаційні особливості керівників та їх вплив на персонал.
 • Item
  Статистичне вимірювання гідної праці як передумови стабільного соціально-економічного розвитку країни
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-23) Нестеренко, В. О.
  Стаття присвячена вимірюванню гідної праці в Україні, як головної характеристики відповідності умов праці міжнародним нормам і стандартам та передумови гарантії стабільності на ринку праці в країні та її стабільного соціально-економічного розвитку. Для цього широко використовується система показників, розроблена Міжнародною організацією праці для вимірювання та моніторингу гідної праці. В статті проведено аналіз використання гідної праці в Україні та країнах ЄС та проаналізовано динаміку добробуту населення України за останнє десятиріччя.
 • Item
  Оптимізація структури органів державної служби зайнятості у м. Києві
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-09) Мельник, О. В.
  У статті обґрунтовано доцільність та розроблені концептуальні засади оптимізації організаційної структури міської служби зайнятості.
 • Item
  Концепція ефективної зайнятості в економіці інноваційного типу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-12) Штундер, І. О.
  У статті представлена позиція автора щодо умов, можливостей, способів формування ефективної зайнятості в економіці інноваційного типу. Робиться особливий акцент на взаємозв’язок освіти, науки та підприємницького сектора в реалізації концепції ефективної зайнятості. Підкреслюється важливість розвитку системи соціального партнерства в процесі забезпечення ефективної зайнятості в Україні.
 • Item
  Національний фактор у розвитку персоналу міжнародних організацій
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-15) Шилець, О. С.
  У статті розглядаються проблеми розвитку персоналу інтернаціональних організацій, аспекти оцінки діяльності працівників і вибір оцінних критеріїв з урахуванням національного фактору. Запропоновано заходи щодо розвитку персоналу в Україні виходячи з досвіду інтернаціональних підприємств.
 • Item
  Обгрунтування мотиваційного механізму формування інтелектуального капіталу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-24) Чумаченко, А. С.
  У статті визначено особливості мотиваційного механізму формування людського, структурного та ринкового капіталів, як складових інтелектуального капіталу. Визначено основні мотиви та стимули, які відіграють вирішальну роль на певній стадії формування кожного структурного елемента інтелектуального капіталу.
 • Item
  Урахування конфліктів при управлінні персоналом організацій
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-18) Червінська, Тетяна Михайлівна
  У статті визначено основні причини, наслідки та недоліки конфліктних ситуацій в організаціях. На практичних прикладах проаналізовано ставлення персоналу до конфліктів. Запропоновано методологічні підходи до обґрунтування можливостей вирішення конфліктних ситуацій.
 • Item
  Колективно-договірне регулювання розвитку персоналу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07-01) Харабуга, С. В.
  У статті проведено порівняльний аналіз змісту колективних договорів промислових підприємств Донецької області. Здійснено групування основних положень, пов’язаних із покращанням якісних рис трудового потенціалу за основними пунктами, що стосуються розвитку персоналу. Розроблено рекомендації з покращання змісту колективних договорів щодо розвитку загальних та професійних компетенцій працівників.
 • Item
  Інституціональна пастка: моделювання ринку праці в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07-01) Филиппова, І. Г.; Балахнін, Г. С.
  Різниця між фактичною ставкою заробітної платні в Україні і таким її значенням, при якому забезпечується позитивний приріст населення працездатного віку є інституційною пасткою, що приводить у дію механізм демографічної пастки.
 • Item
  Качество трудовой жизни как условие инновационного развития
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-09) Федченко, А. А.
  Инновационные процессы в социально-трудовой сфере влияют на качество трудовой жизни. Этому способствуют кластеры базисных инноваций, имеющие межотраслевой характер. Исследование внутренних и внешних факторов качества трудовой жизни, действующих в системе социально-трудовых отношений, должно быть ориентировано на создание кластеров базисных инноваций, учитываемых при разработке инновационной стратегии развития.
 • Item
  Інвестування і ринок праці в Україні в умовах кризи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-29) Федоренко, В. Г.
  У статті викладено основні напрями розвитку економіки, удосконалення ринку праці в Україні на базі євроінтеграції. Головна увага приділена інвестиційним процесам як головного напряму підвищення ефективності економіки.
 • Item
  Пропозиції щодо вибору раціонального варіанту системи вдосконалення трудових процесів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-10) Твердушка, Т. Б.
  У статті пропонується для вибору системи вдосконалення трудових процесів використання методу аналізу ієрархій. Обґрунтовано кількість рівнів ієрархій. Наведено порядок оброблення матриць парних порівнянь на кожному рівні.
 • Item
  Україна: моделі економічного зростання
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-04) Сумцов, В. Г.; Филиппова, І. Г.
  Збалансоване економічне зростання в Україні представляє серйозну проблему зважаючи на негативну динаміку чисельності трудових ресурсів і високого ступеня зносу основних засобів в базових галузях промисловості. У статті розглядаються класичні і кейнсіанські моделі економічного зростання в України.
 • Item
  Сучасний стан та проблеми розвитку трудового потенціалу України в умовах фінансово-економічної кризи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-22) Соколов, Д. Є.
  У статті визначено сучасний стан проблем розвитку трудового потенціалу регіонів України в умовах фінансово-економічної кризи та запропоновані рекомендацій щодо їх вирішення.
 • Item
  Роль соціального партнерства у вирішенні проблем оплати праці
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-18) Слівінська, Н. М.
  У статті досліджено та визначено роль профспілкових організацій як суб’єктів соціального партнерства у захисті інтересів найманих працівників та у вирішенні проблем оплати праці. Розроблено заходи щодо активізації діяльності профспілок під впливом сучасних змін у сфері зайнятості.