Роль мовного портрета економіста у процесі міжкультурної комунікації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проаналізовано поняття «мовний портрет» і «мовна особистість» у процесі міжкультурної комунікації. Зазначено, що мовний портрет — це сукупність характеристик, що складають мовний імідж особистості, відображають її комунікативний потенціал на певному етапі становлення. Мовний портрет особистості описано як статичну величину, визначену певними умовами в певний проміжок часу, тобто як певний синхронний зріз. Наголошено на тому, що мовний портрет економіста — це мовний «паспорт», у якому відображено всі його національно-естетичні, соціальні, культурні, духовні, вікові та інші особливості, а також використано фахову лексику: економічні терміни, професіоналізми, жаргонізми, фразеологізми тощо. Доведено, що ні одна мова, творячи терміни, не може обійтися власними ресурсами, а тому послуговується лексичними та словотворчими засобами високорозвинених літературних мов, поєднуючи в собі національні та міжнародні елементи. Аналізуючи мовний портрет економіста, виявлено фразеологізми, метафори, синоніми, антоніми, пароніми, омоніми, які збагачуть та прикрашають його лінгвістичний словник, а також професійні назви з компонентом — назвою кольору, професійні жаргонізми, на основі яких сформувався бізнес-сленг. Визначено одну з особливостей лексичного запасу економіста, а саме використання термінів, утворених унаслідок метафоризації. Зазначено, що джерелом новоствореної метафори можуть бути різні лексеми, що позначають назви будівель та їхніх частин, назви одягу та його елементів, назви прикрас тощо. The article analyzes the concepts of «language portrait» and «language personality» in the process of intercultural communication. It is noted that the linguistic portrait is a set of characteristics that make up the linguistic image of a person, reflect his communicative potential at a certain stage of formation. The linguistic portrait of a person is described as a static quantity determined by certain conditions in a certain period of time, ie as a certain synchronous slice. It is emphasized that the linguistic portrait of an economist is a linguistic «passport», which reflects all his national-aesthetic, social, cultural, spiritual, age and other features, as well as uses professional vocabulary: economic terms, professionalism, jargon, phraseology etc. It is proved that no language, creating terms, can do without its own resources, and therefore uses lexical and word-formation tools of highly developed literary languages, combining national and international elements. Analyzing the linguistic portrait of the economist, phraseology, metaphors, synonyms, antonyms, paronyms, homonyms were revealed, which enrich and adorn his linguistic vocabulary, as well as professional names with a component - the name of color, professional jargon, on the basis of which business slang. One of the features of the lexical stock of the economist is determined, namely the use of terms formed as a result of metaphorization. It is noted that the source of the newly created metaphor can be various tokens denoting the names of buildings and their parts, the names of clothes and their elements, the names of jewelry and more.
Description
Keywords
мовний портрет, мовна особистість, міжкультурна комунікація, економічний дискурс, економічна термінологія, метафоризація, міжнародний терміноелемент, міжтермінологічна омонімія, запозичення, linguistic portrait, linguistic personality, intercultural communication, economic discourse, economic terminology, metaphorization, international terminological element, interterminological homonymy, borrowing
Citation
Товстенко В. Р. Роль мовного портрета економіста у процесі міжкультурної комунікації [Електронний ресурс] / Товстенко В. Р. // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів : зб. матеріалів VII Міжнар. наук. конф. ІV Міжнар. наук. конгресу SOCIETY OF AMBIENT INTELLIGENCE 2021, м. Київ (20–21 квіт. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: І. А. Колеснікова (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 72–79. – Назва з титул. екрану.