Кафедра бізнес-лінгвістики

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 343
 • Item
  Роль мовних стартапів в сучасній освіті
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Подгурська, Тамара Анатоліївна; Podhurska, Tamara; Подгурская, Тамара Анатольевна
  У статті розглянуто роль мовних стартапів у сучасній освіті. Програми для вивчення мов та платформи для електронного навчання дуже важливі і сучасному суспільстві. Презентовано три найвідоміші і найуспішніші стартапи останніх років. The article discusses the role of language startups in modern education. Language learning programs and e-learning platforms are also very important for today’s society. Three of the most famous and successful startups of recent years were presented.
 • Item
  Terminologia Ekonomiczna w Ramach Kursu «Język Polski Jako Obcy» na Uniwersytecie Ekonomicznym
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Bondarchuk, Larysa; Бондарчук, Лариса Михайлівна; Бондарчук, Лариса Михайловна
  The article analyzes the main methods of studying economic terminology in the course «Polish as a Foreign Language» at the University of Economics. Recommendations on exercises and tasks that are practically tested during the study of this discipline at the Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman and an important role in mastering the professional terminology of economic specialties are presented. У статті проаналізовано основні методи вивчення економічної термінології в рамках курсу «Польська мова як іноземна» в економічному університеті. Подано рекомендації щодо вправ та завдань, які практично апробовані під час вивчення цієї дисципліни в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана та відіграють важливу роль в опануванні фахової термінології економічних спеціальностей.
 • Item
  Професіоналізми та жаргонізми в науковому, розмовному та публіцистичному стилях мови
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Товстенко, Вікторія Ростиславівна; Tovstenko, Viktoriia; Товстенко, Виктория Ростиславовна
  У статті проаналізовано професіоналізми та жаргонізми в науковому, розмовному та публіцистичному стилях мови. Зазначено, що бізнес-сленг, який характеризується експресивністю, настановами на «сучасність», «модність», містить чимало запозичень з інших мов. А значною групою молодіжного сленгу є слова на позначення грошових одиниць. Досліджено професійний жаргон програмістів. Наголошено на тому, що специфічна лексика комп’ютерного жаргону часто ґрунтується на загальнонародній мові й відрізняється від неї експресивною метафоризацією загальновживаних слів. The article analyzes professionalisms and jargonisms in scientific, colloquial and journalistic language styles. It is noted that business slang, which is characterized by expressiveness, instructions for «modernity», «fashionability», contains many borrowings from other languages. And a significant group of youth slang are words for monetary units. The professional jargon of programmers has been studied. It is emphasized that the specific vocabulary of computer jargon is often based on the common language and differs from it by the expressive metaphorization of commonly used words.
 • Item
  Безеквівалентна лексика української мови як складник лінгвокраєзнавчої компетенції студентів-іноземців
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Чезганов, Сергій Анатолійович; Chezghanov, Serhii; Чезганов, Сергей Анатольевич
  Розглянуто особливості вивчення української безеквівалентної лексики іноземними студентами при формуванні лінгвограєзнавчої компетенції. Запропоновано більш активно впроваджувати у навчальний процес роботу над безеквівалентною лексикою з метою підвищення мотивації студентів і оптимізації процесу формування комунікативної компетенції. The features of the study Ukrainian non-equivalent vocabulary by foreign students in the formation of linguistic and cultural competence are considered. It is proposed to more actively introduce into the educational process the work on non-equivalent vocabulary in order to increase the motivation of students.
 • Item
  Актуальні процеси в сучасній українській економічній терміносистемі
  (Інститут української мови НАН України, 2021) Товстенко, Вікторія Ростиславівна; Tovstenko, Viktoriia; Товстенко, Виктория Ростиславовна; Бондарчук, Лариса Михайлівна; Bondarchuk, Larysa; Бондарчук, Лариса Михайловна; Подгурська, Тамара Анатоліївна; Podhurska, Tamara; Подгурская, Тамара Анатольевна
  У статті досліджено одну з найактуальніших і найскладніших проблем українського мовознавства ХХІ століття – формування економічної термінології на національній основі. Стандартизація економічної термінології, визначення її ролі у формуванні лінгвістичної та професійної компетентності фахівців у будь-якій галузі знань є головною проблемою на сьогодні. Проаналізовано типи лексичного запозичення, досліджено загальні риси, що визначають суть будь-якого терміна; зосереджено увагу на термінах-стандартах. Наголошено, що важливим аспектом класифікації термінологічних одиниць економічної сфери є їхні словотвірні особливості. The article examines one of the most pressing and complex problems of Ukrainian linguistics of the XXI century – the formation of economic terminology on a national basis. The terminological vocabulary is an indicator of the level of development of scientific language in society and, therefore, of science in general. Terminological vocabulary is the kind of barometer that determines the level of vocational education, as rich and extensive terminology is one of the important indicators of the level of vocational education in the country. Standardization of economic terminology, defining its role in the formation of linguistic and professional competence of specialists in any field of knowledge is the main problem today. The purpose of this article is to try to find out the types of lexical interference, to explore the common features that define the essence of any term; to analyze terms with complete structural coincidence and terms with partial replacement of components, designed by word-forming means of the recipient language; make terms-standards, terms-samples, normalize the terminology; identify linguistic and linguistic reasons for borrowing. The dialectical method is used, empirical, empirical-theoretical and theoretical methods. The article analyzes the history of Ukrainian economic terminology since the times of Kievan Rus, explains general and specific features of terminological nomination of economic concepts, investigates the problem of mastering and transmitting foreign language elements, identifies types of lexical interference, gives common features that define the essence of any terminology units of special, limited functioning; terms with complete structural coincidence and terms with partial replacement of components, designed by word-forming means of the recipient language are analyzed; Linguistic and linguistic reasons for borrowing have been identified. The general and specific features of terminological nomination of economic concepts have been found out, which will facilitate the unification, standardization and codification of this terminology; the problem of assimilation and transfer of foreign language elements is investigated. Conclusion. Standardization of terminological systems at national and international levels is necessary and relevant, since it aims at the choice of the terminological standard and its approval as a mandatory option. It is emphasized that an important aspect of the classification of terminological units of the economic sphere is their word-forming features.
 • Item
  Транспозиція як джерело поповнення української лінгвістичної терміносистеми
  (Інститут української мови НАН України, 2021) Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна
  У статті в загальних рисах схарактеризовано випрацювання теоретичних засад і подальше вивчення лінгвістичного явища транспозиції та її різновидів у сучасному українському мовознавстві, що значною мірою вплинуло на розширення поняттєвої бази у сфері граматики, зокрема одного із її розділів – морфології, поповнення її новими й удосконаленими терміноодиницями. The article outlines the development of theoretical foundations and further study of the linguistic phenomenon of transposition and its varieties in modern Ukrainian linguistics, which significantly influenced the expansion of the conceptual framework in the field of grammar, including one of its sections - morphology, its addition and new terminology. Particular attention is paid to the revision of traditional views of scientists on the composition, grammatical status and terminological expression of basic morphological units (parts of speech) and their inherent categories and grams, which led to the introduction into scientific circulation of new concepts and terms. This view in recent research is based on a theoretically sound and well-tested scientific practice functional morphological and syntactic concept of parts of speech, which is a reflection of the derivational relationship between them, i.e. is a consequence of interlanguage transposition. A new direction in the study of the grammatical system of the Ukrainian language was called functionalcategorical, in accordance with the scientific circulation the new concept was introduces, denoted by the analytical term functional-categorical grammar.
 • Item
  Комунікативні дієслівні фразеологізми у словнику «Фразеологізми у творах Богдана Лепкого»
  (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017) Кумейко, Тетяна Анатоліївна; Kumeiko, Tetiana; Кумейко, Татьяна Анатольевна
  У статті проаналізовані комунікативні фразеологічні одиниці зі словника «Фразеологізми у творах Богдана Лепкого»; виокремлено три семантичні підгрупи комунікативних дієслівних фразеологізмів: словесні, словесно-несловесні, несловесні; визначено кількісно вживання комунікативних дієслівних фразеологізмів за виділеними підгрупами. Phraseological composition of language is a cultural code of nation. Different aspects of vital activity are figuratively highlighted in phraseological units. That’s why research of the phraseological inheritance of Bogdan Lepkiy is currently actual. His cultural heritage accumulates basic trends of art thinking from neopopulism to modernism. The article analyzes communicative verbal phraseological units from the dictionary Phraseological units in works of Bogdan Lepkiy. Lexemes of the communicative verbal phraseological units are joined by the lexico-categorial semoe human activity associated with the processes of sending and receiving of information ( facts, ideas, views, emotions) through verbal and non-verbal ways in accordance with this three semantic groups of communicative verbal phraseological units are distinguished: verbal, non-verbal, verbal-non-verbal. Being the part of phraseological units, there are verbs of the verbal subgroup by means of which you can transfer and obtain information using non-verbal means. Being the part of phraseological units , there are also verbs of the non-verbal subgroup with the help of which you can transfer and obtain information using non-verbal means. Being the part of phraseological units, there are verbs of both non-verbal and verbal subgroups by means of which you can transfer and obtain information using both verbal and non-verbal means.
 • Item
  Структурні моделі фразем із комунікативними дієсловами за словником «Фразеологізми у творах Богдана Лепкого»
  (Ужгородський національний університет, 2020) Кумейко, Тетяна Анатоліївна; Kumeiko, Tetiana; Кумейко, Татьяна Анатольевна
  Фразеологічний склад мови – це культурний код народу. Тому актуальним є дослідження культурного надбання Богдана Лепкого, яке акумулює основні тенденції художнього мислення від неонародництва до модернізму. У статті виокремлено структурні моделі фразем із комунікативними дієсловами у словнику «Фразеологізми у творах Богдана Лепкого». Проаналізовано дієслівні фраземи зі словника «Фразеологізми у творах Богдана Лепкого» (199 одиниць): комунікативні дієслова становлять 42 одиниці (21%), комунікативні дієслівні фраземи – 59 (30%). Виділено три семантичні підгрупи комунікативних дієслівних фразем: словесну, словесно-несловесну й несловесну. Словесна містить дієслова, які в складі фразеологічних одиниць мають значення, пов’язане з передаванням або отриманням інформації за допомогою вербальних засобів (20 одиниць); словесно-несловесна підгрупа – дієслова, які в складі фразеологічних одиниць мають значення, пов’язане з передаванням або отриманням інформації за допомогою вербальних і невербальних засобів (5 одиниць); несловесна – дієслова, які у складі фразеологічних одиниць мають значення, пов’язане з передаванням або отриманням інформації за допомогою невербальних засобів (17 одиниць). Виділено 17 структурних моделей фразем із комунікативними дієсловами: V + N/NP – 26 одиниць (44%); V + NP – 1 одиниця (1,7%); (Part)V + Adv – 3 одиниці (5%); V + Prep. + N /NP – 9 одиниць (15%); V+Pron. + N – 2 одиниці (3,4%); V+ Prep.+ Pron. – 3 одиниці (5%); Part.+V + N – 2 одиниці (3,4%); V+ Conj.+ (V) + N – 1 одиниця (1,7%); V+N+ Prep. + N – 1 одиниця (1,7%); V+Pron.+ Prep. + N – 2одиниці (3,4%); V+N/Pron.+Prep.+ NP – 2 одиниці (3,4%); N+Prep.+N+V – 1 одиниця (1,7%); V+Conj.+ Prep. + N – 2 одиниці (3,4%); V+ Conj.+ Adv+ (V)+ N – 1 одиниця (1,7%); V + N + Conj. + N – 1 одиниця (1,7%); Conj.+ V+ Conj.+Part. +V – 1 одиниця (1,7%); Part.+V+N+ Prep+ Pron. – 1 одиниця (1,7%). Дві моделі є продуктивними у зазначеній групі дієслів. Перша – V + N/ NP – має такі варіанти реалізації: V + N1; V + N2/NP; V + N4 /NP; V + N5 /NP. Друга – V3+ Prep. + N /NP – реалізується в таких схемах: V + Prep. + N2; V + Prep.+ N4/NP; V + Prep. +N5. Phraseological composition of language is a cultural code of nation. Different aspects of vital activity are figuratively highlighted in phraseological units. That’s why research of the phraseological inheritance of Bohdan Lepky is currently actual. His cultural heritage accumulates basic trends of art thinking from neopopulism to modernism. The article analyzes communicative verbal phraseological units from the dictionary Phraseological units in works of Bohdan Lepky. The dictionary «Phraseological units in works of Bohdan Lepky» contains 199 verb lexemes, communicative verbs are 42 units (21%), communicative verb of phraseological units – 59 (30%). It is established minimum structural models with phraseological units. Lexemes of the communicative verbal phraseological units are joined by the lexico-categorial seme human activity associated with the processes of sending and receiving of information (facts, ideas, views, emotions) through verbal and nonverbal ways in accordance with this three semantic groups of communicative verbal phraseological units are distinguished: verbal, non-verbal, verbal-non-verbal. Being the part of phraseological units, there are verbs of the verbal subgroup by means of which you can transfer and obtain information using verbal means. Being the part of phraseological units, there are also verbs of the non-verbal subgroup with the help of which you can transfer and obtain information using non-verbal means. Being the part of phraseological units, there are verbs of both non-verbal and verbal subgroups by means of which you can transfer and obtain information using both verbal and non-verbal means. In the article it was identified 21 structural models of phraseological units with communicative verbs, was made their quantitative analysis: V + N/NP – 26 units (44%); V+ NP – 1 unit (1,7%); (Part)V+ Adv. – 3 units (5%); V + Prep. + N /NP – 9 units (15%); V + Pron. + N – 2 units (3,4%); V+ Prep.+ Pron. – 3 units (5%); Part.+V + N – 2 units (3,4%); V+ Conj.+ (V) + N – 1 unit (1,7%); V + N + Prep. + N – 1 unit (1,7%); V + Pron.+ Prep. + N – 2 units (3,4%); V + N/Pron.+Prep.+ NP – 2 units (3,4%); N + Prep. + N + V – 1 units (1,7%); V+ Conj.+ Prep. + N – 2 units (3,4%); V+ Conj.+ Adv. + (V)+ N – 1 unit (1,7%); V + N + Conj. + N – 1 unit (1,7%); Conj.+ V+ Conj.+Part. + V – 1 unit (1,7%); Part.+ V + N + Prep.+ Pron. – 1 unit (1,7%).
 • Item
  Класифікаційні показники підгрупи дієслів «Передавання інформації»
  (Видавництво Ліра-К, 2020-05-14) Кумейко, Тетяна Анатоліївна; Kumeiko, Tetiana; Кумейко, Татьяна Анатольевна
  У статті проаналізовано підгрупу «Передавання інформації», що входить до групи дієслів інформаційної діяльності. Визначено, що словом-ідентифікатором для цієї підгрупи виступає лексема «передавати». Виокремлено семантичні особливості дієслів зазначеної підгрупи. The article analyzed the subgroup "Information Transfer", a member of the group of verbs of information activity. It is determined that the identifier word for this subgroup is the lexeme «transmit». The semantic features of the verbs of this subgroup are highlighted.
 • Item
  Власні географічні назви в лемківських піснях
  (Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019) Лісняк, Наталія Іванівна; Lisniak, Nataliia; Лисняк, Наталия Ивановна
  Проаналізовано власні географічні назви в лемківських піснях, простежено семантико-структурні особливості топонімів. Указано їх значення у пісенному тексті. The article deals with its own geographical names in Lemko songs. A separate stratum of its own names in the Lemko song folklore are geographical names. Some extent allow the author to translate his ideological and thematic plan as well as to realize his aesthetic preference. Toponyms are used in song discourse, obviously acquire figurative and artistic value. First of all, with the help of a poetic toponymicon, a holistic text, in which everything is connected and subordinate, is created and serves as the means of preserving certain information. The Toponymic of Lemko singers is presented quite wide and diverse. Among these units are the following groups of geographical names:  names of the countries and geographic territories (Ukraine, Austria, America, Poland, Canada, Podillya, Egypt, Lemkivshchyna, Presovshchyna, etc.);  names of cities (Lviv, Warsaw, Krynica, Krakow, Poznan, Przemysl, Budapest, Nazareth, New York, Berdichev, Tokaj, etc.);  the names of villages (Andriivka, Bodnarka, Visova, Mokre, Tеlich, Ropitsa, Ugrin, etc.);  names of mountains and the rivers ( the Carpathians, Beskid etc.). The research of the texts of the Lemko song heritage testifies that the operation of toponymic names is connected with the plot-thematic content of the singers. Most often their own geographical names are used in ballads, in gourmet and emigrant songs. They tend to create the effect of a concrete reality, which finds its confirmation in the system of toponyms. In this case, these units mostly perform a plot-based function, indicating the localization of certain historical events. The linguistic analysis of the toponymic Lemko singers proves that it is an important means of actualizing and concretizing the artistic and poetic space. The toponymic paradigm extends to almost all thematic cycles in song folklore of Lemko’s. Own geographical names are specialized on the spatial code of songs; representing the Lemko habitat area; signal the connection between Lemkos and other territories.
 • Item
  Фразеологізми з компонентом серце (на матеріалі лемківських пісень)
  (Ужгородський національний університет, 2020) Лісняк, Наталія Іванівна; Lisniak, Nataliia; Лисняк, Наталия Ивановна
  У статті розглянуто фразеологізми з компонентом серце в народних піснях Лемківщини. Дослідження таких словосполук є актуальними з огляду на їх значущість в українській мовній картині світу. Метою наукової розвідки є проаналізувати фразеологізми з компонентом серце, які функціонують у лемківських піснях. Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 1) вибрати фраземи з компонентом серце з пісенних текстів; б) погрупувати вибраний матеріал; в) з’ясувати семантику та особливості вживання фразем. У лемківських піснях зафіксовано фразеологізми, у яких компонент серце символізує пристрасть, любов, кохання: любити сердушком, серце палає, впасти до серденька, дати серденько. Окрему групу утворюють фразеологізми з компонентом серце, які виражають почуття піднесеності, радості, хвилювання: серце веселит, серце розвеселиш (серце розвеселит), серце ся радує, серце грало, серце тріпоче. У пісенному дискурсі лемків виділяємо чималу кількість фразеологізмів на позначення негативних почуттів: серце болит, серце крається, серце плаче, серце мліє, серце лупне, серце розпраснеться, серце пукне, серденько завмерат тощо. У фраземах із компонентом серце в лемківських піснях передано відчуття хвилювання, трепоту, смутку, жалю: серденько трепоче, серденько в смутку, на серденьку тугу мати, жалити серденько, серденько не буде веселе, на серденьку веселости мало, серцю буде смутно, серденько засмучене єст, серце в жалю, мати жаль в сердечку, жаль в серці носити, серцю жалю додати. Серед аналізованих стійких словосполук невелику групу становлять фразеологізми з характеристикою якостей людини: веселе серце мати, добре серце мати, не фалечне серце мати, фалечне серце мати, серця не мати, серденько з каменя тощо. Висновки. Фраземи з компонентом серце, які функціонують у лемківських піснях уживаються для створення емоційно-почуттєвої палітри – кохання, радість, веселість, жаль, розпач тощо. Вони є невіддільною частиною мовної картини світу та репрезентують соціально-культурний досвід лемків, особливості відображення в них звичаїв та традицій. The article considers phraseology with a component «heart» in folk songs from the Lemko region. Studies of such phrases relevantly shows the importance of Ukrainian language in the world image. The purpose of scientific research is to analyze phraseologies with a heart component that function in Lemko songs. Achieving this goal involves the following tasks: 1) to choose phrases with a heart component from the lyrics; b) to group the selected material; c) to find out their semantics and indicate the features of use. In Lemko songs phraseological units in which the heart component symbolizes passion, love and affection are being recorded: любити сердушком, серце палає, впасти до серденька, дати серденько. The phrases with the heart component in Lemko songs convey the feeling of excitement, trembling, sadness, pity: серце веселит, серце розвеселиш (серце розвеселит), серце ся радує, серце грало, серце тріпоче. In the Lemko song discourse we allocate considerable number of phraseologies to denote negative feelings: серце болить, серце крається, серце плаче, серце мліє, серце лупне, серце розпраснеться, серце пукне, серденько завмерат etc. In the phrases with the heart component in Lemko songs the feeling of excitement, trembling, sadness, pity are conveyed: серденько трепоче, серденько в смутку, на серденьку тугу мати, жалити серденько, серденько не буде веселе, на серденьку веселости мало, серцю буде смутно, серденько засмучене єст, серце в жалю, мати жаль в сердечку, жаль в серці носити, серцю жалю додати. Among the analyzed stable phrases there is a small group, which consists of phraseology with a description of human qualities: веселе серце мати, добре серце мати, не фалечне серце мати, фалечне серце мати, серденько з каменя.Conclusions. Phrases with a heart component, which function in Lemko songs, are used to create an emotional palette – love, joy, merriment, regret, despair, and so on. They are an integral part of the linguistic picture of the world and represent the socio-cultural experience of the Lemkos, the peculiarities of their reflection of customs and traditions.
 • Item
  Випрацювання, становлення та кодифікація морфологійних термінів як складника граматичної термінології
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022) Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна
  З’ясовано загальнотеоретичні питання становлення морфологійної термінопідсистеми: морфологійні терміни як складник граматичної термінології, першоджерела формування морфологійної термінопідсистеми, основні етапи випрацювання, становлення та кодифікації термінів. Основну увагу зосереджено на проблемі розбудови понять морфологійної системи та їх термінологійного вираження в період національного відродження й розширення функцій української мови початку 20-х років ХХ ст. The general theoretical issues describing how the morphological terminology subsystem is being formed are clarified: morphological terms as a component of grammatical terminology, primary sources of morphological terminology subsystem’s formation, main stages of elaboration, formation and codification of terms. The main attention is focused on the problem of developing the morphological system concepts and their terminological expression in the period of the Ukrainian language national revival and expansion of its functions at the period of the early 20s of XX century.
 • Item
  Сучасна українська економічна терміносистема як компонент наукової картини світу
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022) Товстенко, Вікторія Ростиславівна; Tovstenko, Viktoriia; Товстенко, Виктория Ростиславовна
  Досліджено одну з найактуальніших і найскладніших проблем українського мовознавства — формування економічної термінології на національній основі, проаналізовано типи лексичного запозичення, досліджено загальні риси, що визначають суть терміна; зосереджено увагу на термінахстандартах. З’ясовано загальні та специфічні особливості термінологічної номінації економічних понять, що сприятиме уніфікації, стандартизації та кодифікації цієї термінології; досліджено проблему асиміляції іншомовних елементів. Наголошено, що стандартизація термінологічних систем на національному та міжнародному рівнях є необхідною й актуальною, оскільки вона спрямована на вибір термінологічного стандарту та затвердження його як обов’язкового варіанта. З’ясовано особливості термінологічного номінування економічних понять, проаналізовано історію української економічної термінології від часів Київської Русі, акцентовано на питаннях засвоєння та передавання чужомовних компонентів, визначено типи лексичної інтерференції, виокремлено спільні характеристики, які визначають суть терміна як лексичної одиниці спеціального, обмеженого функціонування; визначено позамовні та внутрішньомовні причини запозичень; схарактеризовано терміни з повним структурним збігом та терміни з частковою заміною компонентів, оформлені словотвірними засобами мови-реципієнта. Наголошено, що важливим аспектом класифікації термінологічних одиниць економічної сфери є їхні словотвірні особливості. One of the most urgent and difficult problems of Ukrainian linguistics — the formation of economic terminology on a national basis is studied, including but not limiting to such aspects as the types of lexical borrowing, analyzed the general features that define the essence of the term; the focus is on terms-standards. The general and specific features of the terminological nomination of economic concepts are clarified, which will contribute to the unification, standardization, and codification of this terminology; the problem of assimilation of foreign language elements is investigated. It is emphasized that the standardization of terminological systems at the national and international levels is necessary and relevant, as it is aimed at choosing a terminological standard and approving it as a mandatory option. The history of Ukrainian economic terminology since the Kievan Rus times is analyzed, specific features of terminological nomination of economic concepts are clarified, the problem of assimilation and transfer of foreign language elements is investigated, types of lexical interference are determined, common features defining the term as a lexical unit of special, limited function; the terms with full structural coincidence and the terms with partial replacement of components, decorated with word-forming means of the recipient language are analyzed; non-linguistic and intralinguistic reasons for borrowing are identified. It is emphasized that an important aspect of the terminological units classification in the economic field is their word-forming features.
 • Item
  Запозичення в українській термінології менеджменту
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022) Краснопольська, Наталія Леонідівна; Krasnopolska, Nataliia; Краснопольская, Наталия Леонидовна
  Дослідження присвячено проблемам запозичень в українській термінології менеджменту. Розглянуто позамовні та внутрішньомовні причини запозичень. Визначено найбільш актуальні способи адаптації іншомовних терміноодиниць субмови менеджменту. З-поміж запозичень виокремлено давні запозичення, інтернаціоналізми та англоамериканізми. Акцентовано на можливих варіантах семантичної трансформації міжнародних лексем. Підтверджено словотвірну активність інтернаціональних термінів. Схарактеризовано позитивні й негативні прояви інтернаціоналізації. The research is dedicated to the problems of borrowings in the Ukrainian terminology of management. Extra-linguistic and intra-linguistic reasons for borrowing are considered. The actual ways for foreign terminological units’ adaptation in management sublanguage are determined. Ancient borrowings, internationalisms and Anglo-Americanisms are highlighted among the borrowings. The emphasis is made on possible variants of semantic transformation of international lexemes. The word-forming activity of international terms is confirmed. Positive and negative manifestations of internationalization are characterized.
 • Item
  Основні тенденції розвитку сучасної фахової комунікації
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022) Колеснікова, Ірина Анатоліївна; Kolesnikova, Iryna; Колесникова, Ирина Анатольевна
  Проаналізовано ознаки сучасної фахової комунікації, тенденції її розвитку, а також лінгвальну специфіку спілкування представників різних професійних сфер. Обстежено функціонування частин мови та їх семантичне навантаження в галузевих текстах. In this work, we analyzed the features of modern professional communication, trends of development, as well as the specifics of communication between the representatives of different areas of expertise. Specifically, the parts of speech functioning and their semantic load in some specialized texts are studied.
 • Item
  Інноваційні детермінанти як складові педагогічної інноватики
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-11-26) Кривич, Ніна Федотівна; Kryvych, Nina; Кривич, Нина Федотовна
 • Item
  Роль відеозавдань у формуванні мовної компетенції здобувачів вищої освіти
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-11-26) Кумейко, Тетяна Анатоліївна; Kumeiko, Tetiana; Кумейко, Татьяна Анатольевна; Ковтунець, Оксана Степанiвна; Kovtunets, Oksana; Ковтунец, Оксана Степановна
 • Item
  Інтернаціоналізми в українській термінології менеджменту
  (Інститут української мови Національної академії наук України, 2020) Козловська, Лариса Степанівна; Kozlovska, Larysa; Козловская, Лариса Степановна; Краснопольська, Наталія Леонідівна; Krasnopolska, Nataliia; Краснопольская, Наталия Леонидовна
  Проаналізовано шляхи проникнення інтернаціоналізмів в українську термінологію менеджменту. Досліджено особливості функціонування міжнародних лексем у сучасній економічній метамові. Визначено найбільш актуальні способи адаптації міжнародних терміноодиниць субмови менеджменту. Акцентовано на можливих варіантах семантичної трансформації міжнародних лексем. Підтверджено словотвірну активність міжнародних термінів. Схарактеризовано позитивні й негативні прояви інтернаціоналізації досліджуваної терміносистеми. The article is dedicated to modern manifestations of various trends in the choice of national or foreign name, especially in the economic discourse of recent years, where the problem of terminological oppositions between “specifi c” and “borrowed” has a place. The need to establish boundaries and defi ne the principles of linguistic tolerance for any terminological units of language is among the most obvious questions that researchers make efforts to answer, despite the fact that the internationalization of terminological unit is an universal linguistic phenomenon. Therefore, the ways how internationalisms are borrowed in the Ukrainian management terminology are analyzed. The specifi c features of how international terminological units are functioning in the modern economic metalanguage with an emphasis on their ability to evolve are studied. There are determined most relevant ways to adapt international terminological units within the frameworks of management sublanguage, which either do not undergo any changes or are adapted to the laws of the Ukrainian language in different ways. The emphasis is made on available options to semantic transformation of international international terminological units, a certain part of which has become a lexical basis for the terminology under study. There was is confi rmed the international terms’ word-forming activity basing on which various term-forming families are formed. The purpose of this study is to clear up the issue what role the international terms in the modern economic metalanguage as an important factor in maintaining or upsetting the language tolerance balance. That is why there are characterized the positive and negative manifestations of how the terminology under study undergoes to internationalization. In the research, an important emphasis is made on the obligatory consideration of the balanced use criterion, which is applied for international vocabulary in order to maintain the language tolerance level.
 • Item
  Стандартизація термінологічних систем на національних та інтернаціональних рівнях
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21) Товстенко, Вікторія Ростиславівна; Tovstenko, Viktoriia; Товстенко, Виктория Ростиславовна
  Наголошено на тому, що стандартизація термінологічних систем на національному та міжнародному рівнях є необхідною та актуальною, оскільки вона спрямована на вибір термінологічного стандарту та затвердження його як обов’язкового варіанта. З’ясовано специфічні особливості термінологічного номінування економічних понять, досліджено проблему засвоєння та передавання іншомовних елементів, визначено типи лексичної інтерференції, наведено спільні ознаки, які визначають суть терміна як лексичної одиниці спеціального, обмеженого функціонування; проаналізовано терміни з повним структурним збігом та терміни з частковою заміною компонентів, оформлені словотвірними засобами мови-реципієнта. Досліджено одну з найактуальніших проблем українського мовознавства - формування економічної термінології на національній основі, проаналізовано типи лексичного запозичення, досліджено загальні риси, що визначають суть терміна; зосереджено увагу на термінах-стандартах. Наголошено, що важливим аспектом класифікації термінологічних одиниць економічної сфери є їхні словотвірні особливості. Зазначено, що важливу роль у мові науки й техніки відіграють міжнародні термінодиниці, за допомогою яких легко побудувати термін тоді, коли з національних терміноелементів створити короткий і точний термін не вдається. It is emphasized that the standardization of terminological systems at the national and international levels is necessary and relevant, as it is aimed at choosing a terminological standard and approving it as a mandatory option. The specific features of terminological nomination of economic concepts are clarified, the problem of assimilation and transmission of foreign language elements is studied, types of lexical interference are determined, common features defining the essence of the term as a lexical unit of special, limited functioning are given; the terms with full structural coincidence and the terms with partial replacement of components, decorated with word-forming means of the recipient language are analyzed. One of the most pressing problems of Ukrainian linguistics - the formation of economic terminology on a national basis, the types of lexical borrowing, analyzed the general features that define the essence of the term; the focus is on terms-standards. It is emphasized that an important aspect of the classification of terminological units of the economic sphere is their word-forming features. It is noted that an important role in the language of science and technology is played by international terminological units, with which it is easy to build a term when it is not possible to create a short and precise term from national term elements.
 • Item
  Linguistic and Communicative Aspect of Business Education in A Modern Economic University
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04) Bondarchuk, Larysa; Бондарчук, Лариса Михайлівна; Бондарчук, Лариса Михайловна; Boiko, Nataliia; Бойко, Наталія Олександрівна; Бойко, Наталия Александровна; Podgurska, Tamara; Подгурська, Тамара Анатоліївна; Подгурская, Тамара Анатольевна; Tovstenko, Viktoriya; Товстенко, Вікторія Ростиславівна; Товстенко, Виктория Ростиславовна; Kryvych, Nina; Кривич, Ніна Федотівна; Кривич, Нина Федотовна
  The paper considers specific language and communication projects conducted at the Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, which promote the humanization of business education, provide practical implementation of knowledge and skills of students of an economic university, increase professional, linguistic and cultural competencies of future professionals. Moreover, humanitarian projects are based on the interdisciplinary and cross-cultural foundations, that enriches the process of studying business disciplines, promotes intercultural ties, forms patriotic, civilizational and universal values.