Маркетингове управління як стратегічний напрям розвитку промислових підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто актуальні проблеми формування системи маркетингового управління підприємствами в умовах трансформації економіки. Запропоновано методологічні та методичні підходи до його розуміння та становлення на промислових підприємствах.
Article is devoted an actual problem of formation of system of marketing management by the enterprises in the conditions of economy transformation. Methodological and methodical approaches to its understanding and formation at the industrial enterprises are offered.
Description
Keywords
маркетингове управління, концепція маркетингу, споживачі, маркетинг взаємовідносин, внутрішній маркетинг, культура маркетингу, стратегічне планування, marketing management, marketing concept, consumers, marketing of mutual relations, internal marketing, culture of marketing, strategic planning
Citation
Романова Л. В. Маркетингове управління як стратегічний напрям розвитку промислових підприємств / Л. В. Романова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Маркетингова освіта в Україні. – С. 628–638.