Маркетингова освіта в Україні

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 66
 • Item
  Особливості застосування методики «mistery shopping» в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Романова, А. А.
  В статті розглянуто проблеми та перспективи розвитку застосування методики «Таємний покупець» на українському ринку. Дано спробу порівняти і зіставити методику «Таємний покупець» та маркетингові дослідження. Також пропонується деяке розуміння того, як методика «Таємний покупець» може бути ефективно використана, щоб виправдати застосування маркетингових досліджень.
 • Item
  Формування лояльності споживачів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Семчик, Н. В.
  У статті розглянуто аспекти взаємозв’язку понять лояльності, задоволення очікувань та турботи про споживачів. Визначено основну мету формування лояльності у споживачів. А саме формування довготривалих відносин з метою забезпечення стабільної прибутковості.
 • Item
  Поведінка споживачів промислового сектору економіки в теорії маркетингу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Рябова, Т. А.
  Проведені дослідження теоретичних підходів до вивчення процесів споживання, розробки методичного інструментарію аналізу факторів впливу та синтезу прогностичних моделей, найчастіше побудованих на основі поведінкових теорій.
 • Item
  Методологічні аспекти управління маркетингом торговельно-посередницьких підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Земляков, І. С.; Савич, О. П.
  Розглянуті проблеми і запропоновані заходи підвищення ефективності управління маркетингом торговельно-посередницьких підприємств за рахунок оптимізації організаційних структур маркетингу, тісної співпраці з іншими управлінськими структурами, оптимізації інформаційних потоків.
 • Item
  Ключові показники та критерії ефективності маркетингової діяльності підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Яцюк, Д. В.
  Досліджені параметри, показники та критерії ефективності маркетингової діяльності.
 • Item
  Маркетинг: розвиток і нові орієнтири для концепції управління підприємством
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-08-29) Федорченко, Андрій Васильович; Данніков, Олег Володимирович; Василькова, Наталія Володимирівна
  Авторами запропонована розробка практичних рекомендацій щодо використання маркетингових інструментів у діяльності вітчизняних підприємств та ефективних маркетингових рішень у подоланні протиріч у взаємодії суб’єктів економічної діяльності та оптимального розміщення ресурсів.
 • Item
  Продуктові стратегії на cтраховому ринку України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Рулінська, О. В.
  У статті визначено основні підходи щодо формування маркетингових продуктових стратегій та рекомендовані основні стратегічні орієнтири, що притаманні вітчизняним страховим компаніям.
 • Item
  Маркетингове управління як стратегічний напрям розвитку промислових підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Романова, Л. В.
  Розглянуто актуальні проблеми формування системи маркетингового управління підприємствами в умовах трансформації економіки. Запропоновано методологічні та методичні підходи до його розуміння та становлення на промислових підприємствах.
 • Item
  Аналіз функціонування регіонального ринку молока і молокопродуктів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Пшенична, Т. М.
  У статті розглянуто сучасний стан і головні тенденції розвитку ринку молокопродуктів Чернігівщини, а також особливості функціонування підприємств галузі. Узагальнено можливі шляхи підвищення конкурентоспроможності товаровиробників Чернігівського регіону.
 • Item
  Стратегічний маркетинг у діяльності сучасного підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Полонець, Володимир Миколайович
  Стаття присвячена визначенню ролі та місця стратегічного маркетингу в діяльності сучасних підприємств. Наведено найпоширеніші тлумачення стратегічного маркетингу з ретроспективної точки зору, також зазначено особливості та відмінності стратегічного маркетингу та стратегічного менеджменту. Доведено важливість використання стратегічного маркетингу як основного інструменту в управлінні бізнесом за умов швидких змін ринкової кон’юнктури.
 • Item
  Товарні стратегії страхових компаній в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Петухов, Сергій Володимирович
  У статті розглянуто сукупність маркетингових стратегій та їх диференціація на різних рівнях управління страховою компанією.
 • Item
  Системний підхід до маркетингу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-08-31) Перебийніс, В. І.; Perebiynis, V.; Сердюк, Т. М.; Serduk, T.
  У статті маркетинг розглядається з погляду системного підходу. Визначено функції та основні складові системи маркетингу. Виокремлено елементи маркетингової системи. Наведено цілі, функції та принципи діяльності підсистем маркетингу.
 • Item
  Стратегічні орієнтири реструктуризації підприємств залізничного транспорту
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Олійник, Г. Ю.
  Виділено стратегічні орієнтири, які дозволяють сформулювати адекватну стратегію реструктуризації підприємств залізничного транспорту, а також механізму її реалізації.
 • Item
  Тлумачення категорії маркетинг інновацій
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Окландер, Т. О.
  У статті запропоновано визначення категорії маркетинг інновацій. Виявлено умови, при яких концепція, методологія, методи і технологія маркетингу інновацій можуть використовуватися.
 • Item
  Концептуальні основи управління маркетингом на сучасних підприємствах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Наумова, О. Е.
  Стаття містить узагальнення існуючих підходів до управління маркетинговою діяльністю на підприємствах. Проведено уточнення поняття «управління маркетингом». Визначено основні проблеми при здійсненні управління маркетингом на вітчизняних підприємствах.
 • Item
  Управління конкурентоспроможністю підприємств регіонів України на міжнародних ринках
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Макаренко, М. В.; Гаркуша, О. М.
  У статті обґрунтовується необхідність підприємств України, в умовах розвитку інтеграційних процесів застосовувати методи маркетингу в управлінні їхньою діяльністю. Пропонується активне використання свого потенціалу й переваг для підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку.
 • Item
  Деякі методологічні підходи до оцінки діяльності некомерційних організацій в постсоціалістичних країнах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Лилик, М. С.
  Висвітлено місце та роль некомерційних організацій для розвитку громадянського суспільства, проаналізовано проблеми діяльності НГО в постсоціалістичних країнах, зокрема в Україні, та запропоновано деякі методологічні підходи до оцінки їх діяльності.
 • Item
  Підтримка підприємництва в системі державного регулювання економіки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Коваль, Л. М.
  Досліджено особливості функціонування малого підприємництва, зміст державної підтримки підприємництва в системі державного регулювання економіки.
 • Item
  Розвиток туризму як релевантний чинник формування позитивного іміджу України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Кирилова, О. В.
  У статті досліджено проблематику взаємозв’язку процесів розвитку туризму та формування позитивного міжнародного іміджу України.
 • Item
  Концептуальні основи політики економічного розвитку підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Зюкова, А. О.
  Розкрито основні особливості політики управління підприємством. Надано класифікацію та визначено підходи до формування економічної політики підприємства.