Залежність рівня оплати праці від соціально-економічних параметрів на промислових підприємствах

Thumbnail Image
Date
2013-03-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розкрито методи аналізу і визначення залежності оплати від рівня продуктивності праці і частки заробітної плати у внутрішньому валовому продукті в промисловості Донецького регіону і на окремих його машинобудівних підприємствах.
In the article the methods of analysis and determination of dependence of payment from the level of the productivity of labour and wage share are exposed in an internal gross product in industry of the Donetsk region and on his separate machine-building enterprises.
В статье раскрыты методы анализа и определения зависимости оплаты от уровня производительности труда и доли заработной платы во внутреннем валовом продукте в промышленности Донецкого региона и на отдельных его машиностроительных предприятиях.
Description
Keywords
продуктивність праці, зарплата, частка зарплати в продукції, економічний потенціал, мотиваційний механізм, стимулювання, персонал, labour productivity, salary, stake of salary in products, economic potential, motivational mechanism, stimulation, personnel, производительность труда, зарплата, доля зарплаты в продукции, экономический потенциал, мотивационный механизм, стимулирование, персонал
Citation
Ковальов В. М. Залежність рівня оплати праці від соціально-економічних параметрів на промислових підприємствах / В. М. Ковальов // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 1. – С. 38-46.