Особливості аудиту підприємств-банкрутів: концептуальні методичні аспекти

Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ГО «Науковий клуб «Софус»
Abstract
Вступ. В умовах високої невизначеності зовнішнього середовища, коли і далі продовжує своє існування світова фінансова криза, зміни в законодавстві, збільшення оподаткування та інші чинники можуть спричинити за собою негативні наслідки. У багатьох юридичних осіб, внаслідок цього, зростає ймовірність настання кризових ситуацій. Загроза припинення діяльності підприємства зумовлює потребу пошуку раціональних шляхів покращення його фінансового стану. Одним із важливих інструментів подолання кризи є аудит, особливості якого зумовлюють необхідність удосконалення певних методичних підходів. Методи. У науковій статті були використані такі методи дослідження: дедукція та індукція, синтез і аналіз, діалектичний, історичний та системний підходи, специфічні методи аудиту. Інформаційною базою наукової статті є: законодавчо-нормативні акти, первинна документація, бухгалтерська звітність підприємств, а також статті, монографії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених. Результати. У статті висвітлені особливості здійснення аудиторської перевірки підприємств-банкрутів, – саме це одна з проблем, які надзвичайно поширені в Україні на сьогоднішній день. Також висвітлені основні проблемні питання теоретичного та практичного характеру, визначені необхідні заходи та шляхи їх вирішення. Викладення матеріалу статті, висновки і пропозиції ґрунтуються на міжнародному досвіді, аналітичних дослідженнях вітчизняних і зарубіжних науковців. Перспективи. Ринкова економіка і банкрутство тісно пов’язані між собою, але без процедури банкрутства економіка стає нееластичною. Тому підприємства, які знаходяться у фінансовій кризі, є специфічним об’єктом аудиту, оскільки вони характеризуються ризиком припинення діяльності та особливими інформаційними потребами користувачів аудиту. Проведення аудиту підприємства-банкрута дозволить визначити його реальний фінансовий стан та за допомогою правильних дій і наявності внутрішніх ресурсів посприяє успішно подолати кризову ситуацію.
Introduction. The global financial crisis, changes in legislation, increase in taxation and other factors can lead to negative consequences in conditions of high uncertainty of the environment when it continues to exist. Therefore, many legal entities increase the likelihood of crisis situations. The threat of termination of the enterprise activity determines the need to find efficient ways to improve its financial position. One of the important tools to overcome the crisis is the audit, the peculiarities of which are determined by the need to improve certain methodological approaches. Methods. The following research methods are used in the research paper: deduction and induction, synthesis and analysis, dialectic, historical and system approaches, and specific audit methods. The information base of the scientific article is: legislative and normative acts, initial documentation, accounting reporting of enterprises, as well as articles, monographs, scientific works of domestic and foreign scientists. Results. The article highlights the peculiarities of carrying out the audit of bankrupt enterprises - this is one of the problems that are extremely common in Ukraine today. Also, the main problem issues of the theoretical and practical nature are highlighted, necessary measures and ways of their solution are determined. Article's presentation, conclusions and proposals based on international experience, analytical studies of domestic and foreign scholars. Discussion. The market economy and bankruptcy are closely interconnected, but without a bankruptcy process the economy becomes inelastic. Therefore, enterprises in the financial crisis are a specific audit object because they are characterized by the risk of discontinuing operations and the special information needs of users of the audit. Conducting an audit of a bankrupt business will allow it to determine its real financial situation and, through proper actions and the availability of internal resources, will help successfully overcome the crisis situation.
Description
Keywords
банкрутство, процедура банкрутства, неплатоспроможність, аналітичні процедури, аудит процесу банкрутства, аналітичні процедури, фінансова криза, bankruptcy, bankruptcy procedure, insolvency, audit of bankruptcy process, analytical procedures, financial crisis
Citation
Бугай Н. Особливості аудиту підприємств-банкрутів: концептуальні методичні аспекти / Бугай Надія // Економічний дискурс : міжнар. наук. журн. / М-во освіти і науки України, ГО «Науковий клуб «Софус», Львів. торг.-екон. ун-т, Подільський держ. аграр.-техн. ун-т ; [редкол.: Г. І. Башнянин (голов. ред.) та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 7–14.