Кафедра аудиту

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 549
 • Item
  Обліково-фінансові аспекти контролінгу в системі ефективного управління інноваційно орієнтованих підприємств в умовах діджиталізації
  (Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2022) Карпенко, Євгенія Анатоліївна; Karpenko, Yevheniia; Матієнко-Зубенко, Ірина Ігорівна; Matiienko-Zubenko, Iryna; Матиенко-Зубенко, Ирина Игоревна; Турова, Лариса Леонідівна; Turova, Larysa
  У статті досліджено обліково-фінансові аспекти контролінгу в системі ефективного управління інноваційно орієнтованих підприємств в умовах діджиталізації. Relevance of the research topic. The study of accounting and financial aspects of controlling in the system of effective management of innovation-oriented enterprises in the context of digitalization is due to the lack of a unified approach to testing this process. Formulation of the problem. Maintaining a systematic approach to the management of innovationoriented enterprise in the context of digitalization, helps to overcome problems that arise in the process of activity, and to identify the main cause-and-effect relationships of management decisions. This makes it possible to assess the impact of individual elements of the system on overall performance, thereby increasing the efficiency of the overall process of accounting, finance and management. Therefore, modern accounting and financial features of controlling in the system of effective management of innovation-oriented enterprises determine the relevance of the research topic. Setting the purpose and objectives of the study – to study the accounting and financial aspects of controlling in the system of effective management of innovation-oriented enterprises in the conditions of digitalization. Research method or methodology. The method of logical analysis and synthesis is used in the article; method of systematization, classification and theoretical generalization; historical-logical method. Presentation of the main material (research results). It is proved that the system of financial control combines the main elements of innovation-oriented enterprise management, namely: business processes and costs; responsibility centers; planning and budgeting system formed on the basis of responsibility centers; financial accounting system; strategic management system based on value chain analysis, positional functioning analysis; information flows that allow you to quickly record the current financial situation; monitoring and analysis of the results of financial and economic activities; identifying the causes of deviations and the formation of managerial influences within the centers of responsibility. Field of application of results. The results of the study can be used in the practice of innovationoriented enterprises to improve the efficiency of accounting and financial aspects of controlling in the context of digitalization. Conclusions on the article. It is substantiated that for the effective functioning of the innovationoriented enterprise in the conditions of digitalization the controlling system should be aimed at timely identification and use of new reserves, as well as the adoption of qualified financial management decisions to prevent or overcome crises.
 • Item
  Облік витрат підприємства в контексті використання цифрових технологій
  (Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2022-05-14) Матієнко-Зубенко, Ірина Ігорівна; Matiienko-Zubenko, Iryna; Матиенко-Зубенко, Ирина Игоревна; Колеснікова, А. Г.
 • Item
  Цифрова трансформація технологій обліку
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Самборський, Олександр Володимирович; Samborskyi, Oleksandr; Самборский, Александр Владимирович
 • Item
  Електронний документообіг: виклики та можливості
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Матієнко-Зубенко, Ірина Ігорівна; Matiienko-Zubenko, Iryna; Матиенко-Зубенко, Ирина Игоревна
 • Item
  Діджиталізація аудиту в сучасних умовах
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Мариніч, Ілля Олександрович; Marynich, Illia; Маринич, Илья Александрович
 • Item
  Перспективи використання блокчейн-технології в освіті
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Іванова, Лариса Іванівна; Ivanova, Larysa; Иванова, Лариса Ивановна
 • Item
  Електронний документообіг - вимога сучасного світу
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Ісай, Оксана Василівна; Isai, Oksana; Исай, Оксана Васильевна
 • Item
  Зміни в законодавстві України щодо забезпечення аудиторської діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Токарева, Тетяна Олександрівна; Tokareva, Tetiana; Токарева, Татьяна Александровна
 • Item
  Процедури аудиту фінансових результатів підприємств «зеленої енергетики»
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-05) Тимошенко, Катерина Андріївна
 • Item
  Аудит публічних фінансів за стандартами INTOSAI: виклики повоєнного часу
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Слободяник, Юлія Борисівна; Slobodianyk, Yuliia; Слободяник, Юлия Борисовна
 • Item
  Зміни законодавчого регулювання аудиторської діяльності в Україні: шлях до євроінтеграції
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Петрик, Олена Анатоліївна; Petryk, Olena; Петрик, Елена Анатольевна
 • Item
  Фактори впливу на аудиторський ризик в аудиті ефективності
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Крігер, Юлія Юріївна
 • Item
  Контроль операцій з криптовалютами в період військового часу
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Дяк, Олег Вікторович
 • Item
  Сучасні виклики та шляхи розвитку податкового е-аудиту
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Булкот, Ганна Вікторівна; Bulkot, Hanna; Булкот, Анна Викторовна
 • Item
  Інвентаризація як основний метод фактичного контролю
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Бугай, Надія Олександрівна; Buhai, Nadiia; Бугай, Надежда Александровна
 • Item
  Аудиторський ризик в умовах воєнного стану
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Басок, Алла Миколаївна
 • Item
  Формулювання завдань наукових досліджень з професійної етики
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Кузьмінський, Юрій Анатолійович; Kuzminskyi, Yurii; Кузьминский, Юрий Анатольевич
 • Item
  Організація зовнішнього аудиту операцій з використання та утримання основних засобів на підприємствах сільськогосподарського машинобудування
  (Приватний вищий навчальний заклад Міжнародний університет бізнесу і права, 2019) Лесняк, Володимир Олександрович; Lesniak, Volodymyr; Лесняк, Владимир Александрович
  У статті обґрунтовано основні аспекти організації зовнішнього аудиту операцій з використання та утримання основних засобів на підприємствах сільськогосподарського машинобудування. Доводиться теза про посилення ролі та значення у сучасних умовах для вирішення проблем діяльності машинобудівних підприємств зовнішнього аудиту операцій з використання та утримання основних засобів, зокрема, як послуг, які підвищують для користувачів цінність відповідної звітної інформації унаслідок незалежної і критичної її оцінки аудиторами, а також дії мотиваційного аспекту аудиту. Визначено головні функції зовнішнього аудиту операцій з використання та утримання основних засобів, якими є: збір і оцінка свідоцтв для підтвердження повноти, достовірності, арифметичної точності звітної інформації, а також перевірка відповідності розшифрувань та оцінок загальноприйнятим принципам обліку. The purpose of the article is to substantiate the main aspects of the organization of external audit of operations on the use and retention of fixed assets at agricultural machinery enterprises. During the study, the methods of analysis and synthesis, generalization, induction and deduction and others were used. The article presents the thesis of increasing the role and importance in modern conditions of solving problems of activity of machine-building enterprises of external audit of operations on the use and retention of fixed assets, in particular, as services that increase the value of relevant reporting information to users due to independent and critical evaluation of auditors, and also the motivational aspect of the audit. The main functions of the external audit of operations on the use and retention of fixed assets are identified, such as: collection and evaluation of certificates to confirm the completeness, reliability, arithmetic accuracy of reporting information, as well as to check the conformity of decryptions and estimates to generally accepted accounting principles. It is emphasized that a system-oriented approach is required to perform an audit of operations on the use and retention of fixed assets at the surveyed enterprises, which consists in deepening such function of the auditors as interpreting and evaluating approaches to the establishment and functioning of the internal control system in terms of internal control over the research object. An authoritative function of auditors, according to the author, should be to study and evaluate the policies of the management of machinebuilding enterprises regarding the selected methods and methods of generating relevant information in the financial statements in order to identify the risks of material misstatement of accounting estimates and indications of possible bias in their implementation. It is argued that the organization of an audit of the use and retention of property, plant and equipment should be considered in an orderly and systematic manner in a specific sequence of audit procedures that must be performed in the audit process of financial statements. In order to develop an effective approach to the audit of operations on the use and retention of fixed assets, it is analyzed in what sequence the auditor expresses his opinion on the reliability and objectivity of the financial statements for the use of system-oriented approach to audit – verification of internal control system, confirmation of back these systems, auditing the financial statements. These incremental steps are consistent with the latest International Standards on Auditing and have the following consistency: Identifying and assessing the risks of material misstatement through an understanding of the entity and its environment → the auditor's response to the assessed risks (tests of controls or substantive procedures, or concurrently tests of controls and procedures in substance). The practical significance of the obtained results lies in the development of proposals aimed at improving the methodology and organization of accounting and auditing transactions for the use and maintenance of fixed assets that can be implemented in the activities of agricultural machinery, which will strengthen information and control functions of accounting and improve operations at the studied enterprises. В статье обоснованы основные аспекты организации внешнего аудита операций по использованию и содержание основных средств на предприятиях сельскохозяйственного машиностроения. Доводится тезис об усилении роли и значения в современных условиях для решения проблем деятельности машиностроительных предприятий внешнего аудита операций по использованию и содержание основных средств, в частности, как услуг, повышают для пользователей ценность соответствующей отчетной информации вследствие независимой и критической ее оценки аудиторами, а также действия мотивационного аспекта аудита. Определены главные функции внешнего аудита операций по использованию и содержание основных средств, которыми являются: сбор и оценка свидетельств для подтверждения полноты, достоверности, арифметической точности отчетной информации, а также проверка соответствия расшифровок и оценок общепринятым принципам учета.
 • Item
  Проблеми забезпечення якості освітньої діяльності в умовах дистанційного режиму навчання
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-11-26) Слободяник, Юлія Борисівна; Slobodianyk, Yuliia; Слободяник, Юлия Борисовна
 • Item
  Навчальна діяльність студентів в умовах карантинних обмежень: плюси та мінуси
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-11-26) Булкот, Ганна Вікторівна; Bulkot, Hanna; Булкот, Анна Викторовна