Транснаціоналізація та сталий розвиток: мутуалізм чи конкуренція?

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проаналізовано ключові прояви глобалізації та транснаціоналізації економіки у контексті сталого розвитку. З’ясовано роль діяльності ТНК у міжнародній економіці сьогодення. Акцентовано увагу на місце міжнародних організацій загалом та ООН зокрема у світовій розстановці сил, що здатні впливати на розвиток ТНК та на їх перехід до екологічно безпечного існування. Визначено вплив транснаціональних корпорацій на встановлення сталого розвитку.
The key manifestations of the globalization and the transnationalization of economies in the context of sustainable development are analyzed. The role of MNCs in the contemporary international economy is found out. Emphasized the place of international organizations generally and the UN particularly in the global balance of power that can influence on the MNCs’ development and their transition to eco-existence. The influence of multinational corporations in sustainable development establishing is defined.
Проанализированы ключевые проявления глобализации и транснационализации экономики в контексте устойчивого развития. Выяснена роль деятельности ТНК в современной международной экономике. Акцентировано внимание на место международных организаций в целом и ООН в частности в мировой расстановке сил, способных влиять на развитие ТНК и на их переход к экологически безопасномусуществованию. Определено влияние транснациональных корпораций на установление устойчивого развития.
Description
Keywords
транснаціональні корпорації (ТНК), сталий розвиток, транснаціоналізація, глобалізація, міжнародні організації, multinational corporations (MNCs), sustainable development, transnationalization, globalization, international organizations, транснациональные корпорации (ТНК), устойчивое развитие, транснационализация, глобализация, международные организации
Citation
Богатир Н. В. Транснаціоналізація та сталий розвиток: мутуалізм чи конкуренція? / Н. В. Богатир, Г. В. Дугінець // Молодіжний економічний дайджест [Електронний ресурс] : наук. електр. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Наук. студентське т-во ; редкол.: О. І. Олексюк (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 2–3. – С. 62–67. – Назва з титул. екрану.
Collections