№ 2-3 (5-6)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 49
 • Item
  Тренінг особистісного зростання як ресурс розвитку персоналу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Харченко, С. В.; Лежух, І. С.; Доценко, В. В.
  представленій роботі аналізуються особливості тренінгу особистісного зростання як можливого ресурсу підвищення ефективності функціонування організації та збагачення її культурного потенціалу. Розглядаються такі важливі складові психологічного тренінгу як розвиток групи та зворотній зв'язок. Особлива уваги приділена аналізу тих ознак шахраїв від психології, які пропанують заходи з сумнівними для учасників групи наслідками. Представлений тренінг «Життєконструювання особистості».
 • Item
  Глобальносистемна методологія сучасного науково-практичного процесу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Скаленко, О. К.
  Цією працею концептуально представлені основні положення інноваційної методології досліджень та реалізації світових процесів в умовах трансінформаційно глобалізованого соціально-економічного середовища.
 • Item
  Філософія про міфи і реалії скерування науки і вищої освіти України в ХХІ ст.
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Похресник, А. К.
  Розглянуто науково-дослідну діяльність у 25 державах світу, складений рейтинг якості (відносної інтенсивності), вказані лідери: Швейцарія, Сінгапур, Ізраїль, США і Великобританія. Доведено, що вища освіта у найближчі роки зазнає радикальних змін не через вплив Інтернету, а через появу цілком нових джерел енергії і 3D-принтерів. Для України важливішим є зміна змісту вищої освіти, а не виконання структурних вимог Болонського процесу. Стратегія економічного прогресу має будуватися на сонячній енергетиці і 3D-принтерах.
 • Item
  Практичні аспекти маркетингових досліджень інноваційної діяльності підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Куліш, Т. В.
  У статті розкрито сутність сучасних методів маркетингових досліджень інноваційної діяльності підприємств та обґрунтоване практичне їх впровадження на прикладі сільськогосподарських підприємств.
 • Item
  Нооглосарій і корисність заміни словосполучення «сталий розвиток» на термін «ноорозвиток»
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Корсак, Ю. К.
  У ХХ ст. ідея класичного прогресу виявилась дискредитованою, а людство створило загрози для власного існування. Бездумна експлуатація природних і людських ресурсів поставила планету на межу екологічної катастрофи. Революції у виробництві завжди спиралися на нові поняття і теорії. Наш Нооглосарій (Нооенциклопедія) містить тільки нові терміни з позитивним футурологічним спрямуванням - ноотехнології, ноорозвиток та ін. Він має стати ідейною основою ноофілософії ХХІ століття.
 • Item
  Розвиток інноваційної функції маркетингу як важливої складової підвищення його ефективності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Гуменюк, А. В.
  Розглянуто й обгрунтовано інноваційну функцію маркетингу як важливу складову підвищення його ефективності. Запропоновано схему трансформації наукових інноваційних розробок в овочепродуктовому підкомплексі та представлено основні види інновацій, що впроваджуються в овочівництві. Виокремлено головні завдання овочевої галузі в контексті інтегрованої ринкової інфраструктури.
 • Item
  Вплив видатків на освіту на розвиток людського потенціалу: досвід України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Боцян, Т. В.; Левчук, Е. П.
  В статті зроблено спробу визначити взаємозв’язок видатків на освіту та рівня розвитку людського потенціалу. Ми намагались з’ясувати, чи правдивою є теза про те, що зменшення державних видатків на освіту пов’язана зі зниженням її якості. В результаті проведеного дослідження (використання методу найменших квадратів в програмі Gretl) на підставі даних за період з 2000 по 2013 рр. встановлено, що видатки на освіту не впливають на індекс людського потенціалу в Україні.
 • Item
  Облік оренди земельних ділянок і земельні відносини у соціально-економічному середовищі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Кучеркова, С. О.
  В статті розглядається одна з найпоширеніших форм земельних відносин оренда земельних ділянок й орендна плата за користування землями сільськогосподарського призначення з використанням методів бухгалтерського обліку. На конкретному прикладі показується облікове забезпечення інформації щодо обліку земельних ділянок і орендної плати, відображення у первинних документах і бухгалтерських рахунках. Досліджується нове поняття «трансакційні витрати», їх класифікація і взаємозв’язок з витратами на укладення договорів оренди земельних ділянок.
 • Item
  Шляхи вдосконалення організації системи моніторингу фінансової звітності на сучасному підприємстві
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Липінська, А. М.; Котенко, Тетяна Юріївна; Котенко, Татьяна Юрьевна
  В роботі розглянуто сутність, мету здійснення моніторингу фінансової звітності підприємства та його місце в системі контролінгу як основного елемента інформаційного забезпечення підприємств, що є основою для прийняття ефективних управлінських рішень в умовах сучасної жорсткої конкуренції. Наведено основні принципи, функції та етапи впровадження системи фінансового моніторингу на підприємстві. Проаналізовано складові та основні методики моніторингу фінансової звітності підприємства. Виявлені проблеми та обґрунтовано пропозиції щодо напрямів удосконалення організації системи моніторингу фінансової звітності.
 • Item
  Бухгалтерський облік в СРСР: соціально відповідальний аспект
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Король, С. Я.
  У контексті соціальної відповідальності розглянуто передумови інформаційного обслуговування соціалістичним бухгалтерським обліком зацікавлених осіб. Досліджено історію розвитку бухгалтерського обліку в СРСР. Проаналізовано мету, завдання, інформаційні запити, організаційні та методичні особливості соціалістичного бухгалтерського обліку. Зроблено висновок про бухгалтерським обліком соціальної відповідальності підприємств в СРСР.
 • Item
  Екологічний аудит у концепції сталого розвитку економіки України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Клочай, В. В.; Романенко, О. А.
  У статті досліджено проблеми пов’язані із розвитком екологічного аудиту в Україні. Здійснено аналіз його взаємозв’язку з стратегією сталого розвитку «Україна 2020». Досліджено основні напрямки впливу екологічного аудиту на промисловість та економіку України.
 • Item
  Проблеми обліку нематеріальних активів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Зима, Ю. П.; Дзюбенко, Н. О.
  У статті розглядаються проблеми обліку нематеріальних активів. Зокрема, законодавча неврегульованість визначення, класифікації, критеріїв визнання та підходів до оцінки нематеріальних активів.
 • Item
  Стан та перспективи розвитку ринку аудиторських послуг в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Бардаш, С. В.; Баранюк, Ю. Р.; Боговик, Д. С.
  У статті досліджено проблеми пов’язані із розвитком ринку аудиторських послуг в Україні. Здійснено ретроспективний аналіз структури аудиторських послуг за різними критеріальними ознаками. Визначено вплив макроекономічних показників на обсяг надання аудиторських послуг. Доведена соціальна роль інституту аудиторства, а також визначені напрямки його розвитку.
 • Item
  Особливості моделювання облікової політики підприємства за МСФЗ
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverhiy, Kostyantyn
  Досліджено питання моделювання облікової політики підприємства за МСФЗ. Висвітлено суттєві питання, що розкриваються в обліковій політиці США, Великобританії, Німеччини та Франції. Запропоновано модель облікової політики українських підприємств, що забезпечує удосконалення методики та організації процесу формування облікової політики підприємства враховуючи як національну нормативно-правову базу бухгалтерського обліку, так і вимоги міжнародних стандартів фінансової звітності.
 • Item
  Критеріальна характеристика звітності про корпоративну соціальну відповідальність
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Шерстюк, О. О.; Бардаш, С. В.
  Розглянуто проблеми фактичного впровадження звітності про корпоративну соціальну відповідальність (КСВ), обґрунтовано його необхідність і актуальність. Розкрито сутність звітності про КСВ, запропоновано її визначення та класифікацію. Встановлено користувачів такої звітності та необхідну їм інформацію. Запропоновано класифікацію інформації, що подається у звітності про КСВ, критерії та форми подання.
 • Item
  Розвиток зовнішнього незалежного контролю державних фінансів в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Барановська, В. Г.; Баранюк, Ю. Р.
  У статті досліджено проблеми, пов’язані із становленням і розвитком парламентського фінансового контролю. Визначено роль Рахункової палати України як вищого органу аудиту державних фінансів. Проаналізовано діяльність вищих органів фінансового контролю в провідних зарубіжних країнах світу і їх взаємодію із законодавчою, виконавчою та судовою владою. Розроблено шляхи перебудови системи незалежного фінансового аудиту державних фінансів України.
 • Item
  Аналіз взаємодії доходів населення та динаміки ринку праці
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Яценко, А. Е.; Ятленко, А. О.; Кучумова, І. Ю.
  У статті розглянуто доходи і купівельна спроможність населення − як складові рівня життя та чинники, що визначають тривалість життя. Метою роботи є комплексне дослідження взаємодії доходів та зайнятості населення, їх структури, аналіз перерозподілу доходів у суспільстві. Проведено аналіз інформаційної бази занятості населення та безробіття населення України. Охарактеризовано розподіл заробітної плати за видами економічної діяльності та обґрунтовано доцільність регулювання нерівномірності розподілу доходів населення. Проведено аналіз структури доходів населення в Україні.
 • Item
  Маркетингові дослідження споживчих переваг на ринку коньяку України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Шквиря, Н. О.
  Визначено особливості купівельної поведінки споживачів коньяку, їх мотиви та цілі, основні фактори, що впливають на вибір покупцями коньяку.
 • Item
  Підвищення якості продукції сільського господарства як чинника її конкурентоспроможності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Черевко, Д. Г.; Сікора, О. А.
  В статті представлені основні результати аналізу існуючих поглядів на суть конкурентоспроможності та ролі якості продукції як її чинника в умовах ринку, а також погляди на фактори, що регулюють рівень конкурентоспроможності. Особливий акцент зроблено на тих явищах, значення яких є найбільш практичними у вирішенні проблеми підвищення економічної, екологічної та соціальної ефективності виробництва агропродукції.
 • Item
  Управління та оцінка елементів утворення інтелектуальної ренти в аграрному секторі економіки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Чайка, Т. О.
  У статті досліджено особливості управління структурними елементами інтелектуальної ренти в аграрному секторі економіки, визначено методи їх оцінки. Розкрито зміст елементів утворення інтелектуальної ренти та їх значення для розвитку аграрних підприємств.