Стан виплати заробітної плати в контексті формування організаційно-правового механізму її регулювання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Статтю присвячено дослідженню стану виплати заробітної плати за трьома типами підприємств: економічно активних, економічно неактивних і підприємств-банкрутів у контексті формування організаційно-правового механізму її регулювання в сучасних умовах розвитку національної економіки.
The article investigates the state payroll at the enterprises of three types: the economically active, inactive, and the bankrupt enterprise in the context of the formation of organizational and legal mechanism of its regulation in the current conditions of national economic development.
Статья посвящена исследованию состояния выплаты заработной платы на предприятиях трех типов: экономически активных, экономически неактивных и предприятиях-банкротах в контексте формирования организационно- правового механизма ее регулирования в современных условиях развития национальной экономики.
Description
Keywords
оплата праці, заборгованість з виплати заробітної плати, організаційно-правові форми підприємств, регулювання оплати праці, remuneration of labour, arrears in the payment of wages, organizational and legal forms of enterprises, regulation of wages, оплата труда, задолженность по выплате заработной платы, организационно-правовые формы предприятий, регулирование оплаты труда
Citation
Кравченко О. О. Стан виплати заробітної плати в контексті формування організаційно-правового механізму її регулювання / О. О. Кравченко // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць /М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв].- Спец. вип. : Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. — Т. 1. – 2012. – С. 621 - 627.