Удocкoнaлeння упpaвлiння виробничим пiдпpиємcтвoм нa ocнoвi маневрування ресурсним забезпеченням

Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проведено теоретичне обґрунтування методичних положень побудови області маневрування ресурсного забезпечення виробничого підприємства та запропоновано відповідний алгоритм, здійснено синтез тpaдицiйних oптимiзaцiйних зaдaч, aдaптoвaних дo cпeцифiки металургійного виробництва. Актуальність теми визначається доцільністю покращення системних характеристик підприємства в умовах дестабілізуючого впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовищ.
The theoretical substantiation of methodical positions of construction resource maintenance maneuvering area of the industrial enterprise is spent and the corresponding algorithm is offered, synthesis of traditional optimization problems adapted for specificity of metallurgical manufacture is carried out in this article. The theme urgency is defined by expediency of improvement the system characteristics of the enterprise in the conditions of destabilizing influence of internal and external environment’s factors.
Description
Keywords
Виробниче підприємство, план, траєкторія, збурення, маневрування, ресурсне забезпечення
Citation
Головень О. В. Удocкoнaлeння упpaвлiння виробничим пiдпpиємcтвoм нa ocнoвi маневрування ресурсним забезпеченням / О. В. Головень // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 82. – С. 101–118.