Випуск № 82

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Інститут моделювання та інформаційних технологій в економіці: доцільність організації та мета діяльності
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Матвійчук, Андрій Вікторович
 • Item
  Статистичне вимірювання соціальної захищеності населення України, як індикатору прогресу у забезпеченні гідної праці в країні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Нестеренко, В. О.
  Стаття присвячена вимірюванню динаміки соціальної захищеності населення України як одного із чинників досягнення прогресу у забезпеченні гідної праці в країні. Для цього використано систему показників, розроблену Міжнародною організацією праці для вимірювання та моніторингу гідної праці. В статті проведено порівняння системи соціального забезпечення в Україні та країнах ЄС та проаналізовано динаміку покращення соціального становища населення України за останнє десятиріччя.
 • Item
  Статистичний аналіз кластерів у часових рядах врожайності зернових
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Грицюк, П. М.
  Використовуючи методику бінарних символьних ланцюгів проведено дослідження статистики кластерів у часових рядах врожайності озимої пшениці. Це дозволило оцінити ступінь стохастичності кожного часового ряду та віднести його до одного з відомих класів випадкових чи детермінованих процесів.
 • Item
  Технології управління бізнес-процесами як інструмент підвищення ефективності бізнесу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Корзаченко, Ольга Володимирівна
  Розглянуто існуючі технології управління бізнес-процесами підприємства. Виконано зіставний аналіз технологій управління бізнес-процесами, відмічено їх переваги, недоліки та принципи побудови. Запропоновано інструмент підвищення ефективності бізнесу в умовах економічної кризи.
 • Item
  Ефективність застосування принципів корпоративного управління при інноваційному підході до організації освітньої діяльності
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Степаненко, Ольга Петрівна; Шарапов, Олександр Дмитрович
  У статті розглядаються передумови виникнення корпоративного управління й особливості застосування принципів корпоративної організації діяльності в освітній сфері. Досліджено досвід провідних університетів світу щодо реформування освітньої діяльності відповідно до вимог ринку праці й запровадження концепції корпоративного управління. Розглянуто підходи щодо впровадження корпоративного управління в практику діяльності вітчизняних вищих навчальних закладів, орієнтованих на соціально-економічну результативність інноваційної освітньої діяльності й гарантування якості підготовки фахівців. Наводено досвід факультету інформаційних систем і технологій Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана щодо впровадження концепції корпоративного підходу до організації освітньої діяльності й управління на факультеті.
 • Item
  Побудова розв’язків диференціальних рівнянь, що описують закони розподілу ймовірностей динаміки цін активів на фондовому ринку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Шуклін, Герман Вікторович
  Стаття присвячена побудові розв’язків диференціальних рівнянь, що описують закони розподілу ймовірностей зростання і падіння цін активів на фондовому ринку.
 • Item
  Дослідження моделі популяції і оцінка параметрів за допомогою функції чутливості
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07-01) Бабинюк, Олександра Іванівна; Бабинюк, Александра Ивановна
  Досліджено модель популяції за допомогою традиційних методів, за допомогою функції чутливості першого порядку. А також запропоновано метод дослідження за допомогою функції чутливості другого порядку, проведено порівняння точності оцінок за традиційними методами та новими.
 • Item
  Дослідження стійкості розв’язків системи динамічних систем з напівмарковськими коефіцієнтами та побудова моделі для дослідження сітуації з безробіттям
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Джалладова, Ірада Агаєвна; Ружечкова, М.
  В роботі розглянуто систему лінійних диференціальних рівнянь із коефіцієнтами, що залежать від напівмарковського випадкового процесу, при умові, що одночасно зі стрибками напівмарковського випадкового процесу відбуваються випадкові перетворення розв’язків. Для розв’язків таких систем виведено моментні рівняння першого й другого порядку. Ці рівняння застосовано для дослідження модельних задач, зокрема модельної задачі, що пов’язана з ситуацією із безробіттям у державі.
 • Item
  Нечітко-множинна модель в управлінні фінансовою безпекою підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-02) Петренко, Людмила Миколаївна; Petrenko, Lyudmila
  Стаття присвячена актуальній проблемі — розгляду та можливостям практичного застосування нечітко-множинного підходу до моделювання процесів управління фінансовою безпекою підприємства. Методичні підходи на основі теорії нечіткої логіки до побудови інтергрального показника фінансової безпеки підприємства, дають змогу з достатньою повнотою проводити всебічне дослідження стану фінансової безпеки суб’єкта господарювання, враховувати вплив різноманітних чинників та загроз.
 • Item
  Оцінювання величини можливих втрат інформаційних активів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Мельник, Г. В.
  У даній статті запропоновано лінгвістичний підхід до моделювання величини можливих втрат інформаційних активів. Побудовано формалізований опис моделі визначення можливих втрат активів інформаційної системи на підґрунті нечіткої логіки.
 • Item
  Оптимізація процесів вирощування та переробки льону в умовах невизначеності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Наконечний, Тарас Степанович; Вашків, М. В.
  У статті проведено аналіз вирощування та переробки льону, обґрунтована доцільність відродження льонарства, запропонована оптимізаційна економіко-математична модель вирощування та переробки льону, розглянуті аспекти її реалізації на ЕОМ.
 • Item
  Моделювання витрат на виробництво з урахуванням імпортної складової
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Дербенцев, Василь Джоржович
  Робота присвячена питанням моделювання впливу імпортної складової на витрати виробництва. Одержано аналітичні вирази для оцінки темпів приросту витрат виробництва, які залежать від співвідношення внутрішніх та зовнішніх цін на продукцію виробничого призначення, індексу зростання імпортних цін та параметрів моделі.
 • Item
  Прогнозування циклічної поведінки економічної системи з використанням теорії хвиль та інтервальних чисел
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Макаренко, В. О.; Гончар, О. М.; Молдован, О. В.
  В роботі розглядаються можливості застосування в прогнозуванні поведінки економічної системи елементів теорії хвиль, інтервального аналізу, положень теорії циклічного розвитку на основі системного підходу. Результатами досліджень є розробка способів прогнозування економічної динаміки та виявлення факторів впливу на поведінку функції, яка описує циклічний розвиток економічної системи.
 • Item
  Удocкoнaлeння упpaвлiння виробничим пiдпpиємcтвoм нa ocнoвi маневрування ресурсним забезпеченням
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Головень, О. В.
  У статті проведено теоретичне обґрунтування методичних положень побудови області маневрування ресурсного забезпечення виробничого підприємства та запропоновано відповідний алгоритм, здійснено синтез тpaдицiйних oптимiзaцiйних зaдaч, aдaптoвaних дo cпeцифiки металургійного виробництва. Актуальність теми визначається доцільністю покращення системних характеристик підприємства в умовах дестабілізуючого впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовищ.
 • Item
  Особливості використання сценарного аналізу при оцінцюванні інвестицій
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Горовий, В. В.
  Методи побудови сценаріїв, що успішно використовуються при оцінюванні інвестицій на розвинених ринках в умовах українського фондового ринку нерозвинутого як з точки зору інфраструктури, так і з точки зору доступності статистичної інформації потребують деякого коригування. У даній статті досліджено особливості використання сценарного аналізу при оцінюванні інвестицій з урахуванням особливостей українського фондового ринку.
 • Item
  Фазові та параметричні портрети ключових математичних моделей нелінійної економічної динаміки
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Коляда, Юрій Васильович
  Для низки математичних моделей (ММ), що відносяться до числа ключових у комп’ютерному моделюванні динаміки економічних систем, розроблено методику якісного дослідження, результати якого відображаються не тільки фазовими портретами. Привертається увага до так званих параметричних портретів: як відомо, саме коефіцієнтами ММ детермінуються різноманітні режими протікання економічних процесів. Через довільні комбінації ключових моделей, тобто взаємодії їх фазових і параметричних портретів, проявляється хитросплетіння економічних подій та сценарії їх розвитку.
 • Item
  Нечітко-множинна модель оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами промислового підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Зайцева, Н. М.
  Статтю присвячено розробці моделі оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами промислового підприємства в умовах невизначеності вихідної інформації із застосуванням апарату нечітких множин. Проведено тестові випробування запропонованої моделі. Розроблено структуру системи підтримки прийняття рішень щодо управління фінансовими ресурсами підприємства та ефективності управління.
 • Item
  Нейросистеми та фінансові ринки: прийняття рішень у торгових операціях
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Кисіль, Тетяна Миколаївна; Kysil, Tetiana; Кисиль, Татьяна Николаевна
  У статті розглянуто основні поняття нейронних моделей і методів підтримки прийняття рішень для фінансових задачах аналізу та прогнозування. Наведено концептуальну модель задач фінансового ринку акцій, заснованих на адаптивних алгоритмах та алгоритмах зворотного поширення помилки.
 • Item
  Передумови та методологічні принципи структурно-функціонального моделювання
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-29) Самченко, Наталія Костянтинівна
  У статті сформульовано передумови та принципи структурно-функціонального моделювання, які складають теоретичні засади побудови відповідної балансової моделі.
 • Item
  Технологія агентно-орієнтованого моделювання ланцюгів постачання
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Гужва, Володимир Михайлович; Huzhva, Volodymyr; Гужва, Владимир Михайлович
  Для вирішення проблем, що виникають у реальному світі — у техніці, виробництві, обслуговуванні, маркетингу, фінансах, охороні здоров’я, транспорті тощо — досить часто використовується моделювання. Воно застосовується у тих випадках, коли експерименти з реальними об’єктами/системами або їх прототипування є неможливими або ж дуже дорогими. Традиційно розрізняють аналітичне і імітаційне моделювання. Імітаційне моделювання виникло в 60-і роки минулого століття і на сьогодні воно включає чотири наступні типи: динамічні системи, системна динаміка, дискретно-подійне моделювання та агентне моделювання. Всі ці напрямки застосовуються, у тому числі, і для розв’язку економічних задач на різних рівнях абстракції. Агентне моделювання (АМ), розвиток якого прямо визначається обчислювальними можливостями сучасних комп’ютерів, дозволяє представити (змоделювати) систему практично будь-якої складності (наприклад, виробниче підприємство, банк, фондовий ринок тощо) з великою кількістю взаємодіючих об’єктів, не прибігаючи до їхнього агрегування. Предметом розгляду цієї статті є методи імітаційного моделювання і, зокрема, агентно-орієнтоване моделювання ланцюгів постачання.