Теоретико-методологічні і практичні питання безпеки людського розвитку в Україні та шляхи підвищення її рівня

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-11-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Визначено місце та роль безпеки людського розвитку в процесі сучасного соціально-економічного розвитку України; узагальнено теоретико-методологічні підходи до визначення поняття «безпека людського розвитку», розкрито її взаємозв’язки з основними системо утворюючими ознаками, такими як «безпека», «небезпека», «загроза», «ризик»; визначено можливості залучення досвіду соціальної політики західних країн для підвищення рівня безпеки людського розвитку в Україні.
The place and role of human security in the process of modern social and economic development of Ukraine; summarizes the theoretical and methodological approaches to the definition of «security of human development», series of relationships with major systems forming characteristics, such as «safety», «danger», «danger», «risk»; identified opportunities to attract the social policy experience of Western countries to improve safety of human development in Ukraine.
Определено место и роль безопасности человеческого развития в процессе современного социально-экономического развития Украины; обобщено теоретико-методологические подходы к определению понятия «безопасность человеческого развития», раскрыто ее взаимосвязь с основными системообразующими признаками, такими как «безопасность», «опасность», «угроза», «риск»; определено возможности привлечения опыта социальной политики западных стран для повышения уровня безопасности человеческого развития в Украине.
Description
Keywords
людський розвиток, безпека, ризик, загроза, human development, safety, risk, threat, человеческое развитие, безопасность, риск, угроза
Citation
Томчук-Пономаренко Н. В. Теоретико-методологічні і практичні питання безпеки людського розвитку в Україні та шляхи підвищення її рівня / Н. В. Томчук-Пономаренко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 33. – С. 75–80.