Випуск № 33

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 38
 • Item
  Управлінські інновації на підприємствах: проблеми ефективного впровадження
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11) Махова, Галина Вікторівна; Дяченко, Максим Іванович; Makhova, Halyna; Dyachenko, Maksym; Махова, Галина Викторовна; Дяченко, Максим Иванович
 • Item
  Формування стратегічної лінії поведінки підприємств гірничо-металургійного комплексу України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11) Поліщук, Марина Юріївна; Polischuk, Marina; Полищук, Марина Юрьевна
 • Item
  Технологія розробки та проведення бізнес-турнірів з використанням комп’ютерних ділових ігор
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-20) Лозовик, Юрій Миколайович
  Стаття присвячена питанням застосування активних методів навчання з використанням комп’ютерних ділових ігор (бізнес-симуляцій). У статті представленонауково-обґрунтовані принципи розробки сценаріїв ділових ігор на прикладі бізнес-симуляцій із серії «Титани Бізнесу», викладено результати апробації нової бізнес-симуляції «Титани Міжнародного Бізнесу» в навчальному процесі протягом проведення виробничої практики на міжнародному факультеті КНЕУ.
 • Item
  Ефективність діяльності вищих навчальних закладів у стратегічному партнерстві з бізнесом
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-12-04) Нямещук, Ганна Валеріївна
  У статті досліджено актуальну проблему ефективної взаємодії університетів і бізнесу. Виявлено, що наявні розробки наукових організацій України не відповідають реальним потребам національного бізнесу, а представники бізнес-середовища орієнтовані на власні та іноземні розробки. Запропоновано розширення автономії університетів, посилення репрезентативної функції їх наукових розробок, запровадження практики комплексних міжвузівських проектів із залученням представників бізнесу.
 • Item
  Системний підхід до управління витратами
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-14) Олійник, О. В.
  Систематизовано основні підходи та методи управління витратами, які можуть бути повністю або частково реалізовані на вітчизняних підприємствах. Проаналізовано можливість кожного методу виконувати функції обліку, планування, аналізу, контролю та регулювання. Обґрунтовано найуніверсальніші методи управління витратами, які можуть реалізувати майже весь спектр задач і функцій управління.
 • Item
  Маркетингова стратегія як підґрунтя зростання ефективності діяльності підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-12-04) Каліберов, Олександр Г.
  У статті наведено обґрунтування взаємозв’язку результативності діяльності підприємства та впровадження ефективної маркетингової стратегії. Окремо розглянуто вплив ринкової позиції підприємства на вироб- ництво та збут продукції. Критерієм результативної діяльності підприємства обрано вчасне ефективне управлінське рішення, що базується на доцільному та повному аналізі маркетингової позиції промислового комплексу та продукту.
 • Item
  Бізнес-аналіз підприємства: структурування інформації засобами функціонального моделювання
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-25) Гордієнко, Ірина Василівна
  У статті досліджено можливості підтримки стандартних галузей знань і методів бізнес-аналізу засобами функціонального моделювання. Обґрунтовано доцільність застосування інструментів пакету AllFusion Process Modeler для структурування інформації на різних етапах бізнес-аналізу підприємства.
 • Item
  Оцінювання внутрішньої форми доходності в ситуації нечітких грошових потоків
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-26) Коцюба, Олексій Станіславович
  У публікації викладаються результати дослідження проблеми знаходження внутрішньої норми доходності реальних інвестицій у разі нечітких початкових даних. Проаналізовано метод на основі принципу відповідності нечіткому нулю. Запропоновано метод на основі принципу відповідності інтервальному нулю. Сформульовано метод на основі відтворення розподілу ступенів можливості. Для кожного методу наведено алгоритм, що супроводжується необхідними поясненнями. На прикладі умовного інвестиційного проекту здійснено апробацію зазначених підходів.
 • Item
  Модель оцінки ресурсного забезпечення фінансово-економічних результатів діяльності підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-12-11) Іщенко, М. І.
  Представлено комплексну систему показників формування та використання ресурсів підприємства. Обґрунтовано математичний інструментарій і графічну інтерпретацію моделі оцінювання ресурсного забезпечення фінансово-економічних результатів діяльності суб’єктів господарювання. Ідентифіковано підходи та форми практичної реалізації запропонованої моделі.
 • Item
  Інтеграція концептуальних основ компетентнісного підходу до стратегічного управління персоналом організації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-13) Чуланова, О. Л.
  Стаття присвячена теоретичним аспектам формування концепції використання компетентнісного підходу до управління персоналом. Продемонстровано місце та роль моделі компетенцій у системі стратегiчного управління персоналом. Визначено принципи та складові елементи концепції компетентнісного підходу до управління персоналом організації.
 • Item
  Організаційне забезпечення зростання якості функціонування підприємств в умовах економіки знань
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-12-02) Строкович, Г. В.
  Ідентифіковано організаційні заходи що супроводжують всі етапи життєвого циклу підприємства з урахуванням особливостей економіки знань. Сформовано перелік документів що забезпечують зростання якості функціонування підприємства. Розроблено модель організаційних зв’язків підприємства, обґрунтовано доцільність створення інформаційно-аналітичного підрозділу, визначено обов’язки інженера зі знань та аналітика зі знань.
 • Item
  Підвищення конкурентоспроможності підприємств за умов загальноекономічної кризи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-12-02) Барабась, Дмитро Олександрович
  У статті визначено перспективні шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства за кризових умов. Охарактеризовано організаційні форми та сфери підвищення конкурентоспроможності підприємства. Аргументовано доцільність використання такого комплексного підходу до вдосконалення діяльності підприємства, як концепція «Ощадливого виробництва».
 • Item
  Стратегічні рішення авіакомпанії щодо аутсорсингу робіт з технічного обслуговування повітряних суден
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-14) Чичкан-Хліповка, Ю. М.
  У статті розглянуто сутність та особливості прийняття стратегічних рішень авіакомпанією стосовно аутсорсингу планових регламентних робіт з технічного обслуговування парку повітряних суден. Проаналізовано структуру та напрямки розвитку світового ринку робіт з технічного обслуговування цивільних повітряних суден. Визначено передумови та фактори передачі авіакомпанією в аутсорсинг частини робіт з технічного обслуговування.
 • Item
  Зарубіжний досвід розвитку лізингових відносин у сфері АПК
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-14) Лозінська, К. В.
  У статті розглянуто особливості лізингових відносин у країнах світу, зокрема в сфері сільського господарства. Здійснено аналіз основних аспектів лізингової діяльності в США, Англії, Франції та Німеччині, охарактеризовано моделі правового забезпечення лізингу, виявлено основні фактори, які впливають на розвиток лізингової діяльності в Україні, виокремлено основні чинники розвитку лізингу на світовій арені.
 • Item
  Тенденції розвитку вітчизняного зерновиробництва
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-13) Гринчук, Т. П.
  У статті обґрунтовано значення сучасного зерновиробництва, здійснено порівняння тенденцій виробництва зерна у сільськогосподарських підприємствах Вінницької області і України в цілому. Проаналізовано сучасну динаміку врожайності зернових і зернобобових культур і виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами Вінниччини і України. Виявлено основні фактори, які впливають на розвиток зернового господарства.
 • Item
  Стан, проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності у харчовій промисловості України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-25) Васильченко, Катерина Г.
  У статті розглянуто сучасний стан інноваційної діяльності харчової промисловості України, проаналізовано ключові проблеми та здійснено оцінку основних її економічних показників, на підставі яких сформульовані перспективи розвитку вітчизняного харчового виробництва.
 • Item
  Аналітика тенденцій фінансового стану газорозподільних підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-25) Савко, О. Я.
  У статті проведено аналіз показників ліквідності і платоспроможності газорозподільних підприємств. На базі абсолютних показників фінансової стійкості здійснено аналіз зведених показників і визначено тип фінансової стійкості підприємств. Подано динаміку середніх значень коефіцієнтів оборотності оборотних коштів і активів. Проаналізовано величину чистого оборотного капіталу газорозподільних підприємств, що дало можливість виділити тип фінансової політики управління поточними активами та зобов’язаннями. На основі дискримінантних моделей і коефіцієнта Бівера виконано розрахунок показників ймовірності банкрутства підприємств. За допомогою програмного комплексу ПП Statistica 6 побудовано кореляційну матрицю між зазначеними показниками ймовірності банкрутства та встановлено, що існує значимий позитивний зв’язок, який свідчить про покращення загального фінансового стану даних підприємств.
 • Item
  Кластерні об’єднання як спосіб удосконалення функціонування енергетичного ринку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-14) Цапенко, Валентина Юріївна
  У статті розглянуто питання кластерних об’єднань та їх вплив на підвищення ефективності регіону. Досліджено ефективність формування кластерних об’єднань з метою удосконалення функціонування енергетичного ринку. Розкрито суть поняття «кластер» і переваги цієї форми кооперації для учасників кластерних об’єднань і регіонів у цілому. Виявлено основні принципи та напрямки взаємодії кластерних об’єднань. Запропоновані рекомендації щодо впровадження кластерних об’єднань на території України.
 • Item
  Особливості інтеграції металургійної галузі Україні в Митний союз та ЄС
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-14) Нікіфорова, В. А.
  У статті визначено особливості торговельних відносин металургійної галузі України з країнами Європейськоого союзу та Митного союзу з акцентуванням уваги як на географічній, такі на товарній структурі поставок металопродукції. Виявлено інвестиційну привабливість кожного з напрямків інтеграції. Розглянуто деякі інституційні умови інтеграції металургії до цих регіональних об’єднань.
 • Item
  Теоретико-прикладні аспекти діяльності комунальних підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-15) Ліва, Ольга Миколаївна
  У статті досліджено особливості функціонування комунальних підприємств. Підтверджено неефективність комунального сектору на прикладі аналізу підприємств міста Києва. Розглянуто закордонний досвід і запропоновано стратегічні напрями удосконалення діяльності комунальних підприємств.