Державні облігації на фінансовому ринку України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-06-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Наукове студентське товариство
Abstract
Ринок державних облігацій є важливою складовою фінансового ринку та впливає на макроекономічні показники розвитку країни. Вирішення проблем, притаманних цьому ринку, і пошук напрямків розвитку є приорітетними завданнями державної політики запозичень.
The government bond market is an important part of the financial market and has an impact on macroeconomic indicators of the country. Solving problems inherent in this market, and searching for vectors of development are the priority objectives of public policy of borrowings.
Рынок государственных облигаций является важной составляющей финансового рынка и влияет на макроэкономические показатели развития страны. Решение проблем, присущих этому рынку, и поиск направлений развития являются приоритетными задачами государственной политики заимствований.
Description
Keywords
державні цінні папери, державні облігації, ОВДП, government securities, government bonds, OVDP, государственные ценные бумаги, государственные облигации, ОВГЗ
Citation
Шапран Н. С. Державні облігації на фінансовому ринку України [Електронний ресурс] / Н. С. Шапран, О. Л. Тимошик // Молодіжний економічний дайджест : наук. електр. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Наук. студентське т-во ; редкол.: О. І. Олексюк (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2014. - № 3. – С. 51-54. – Назва з титул. екрану.
Collections