№ 3 (3)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 24
 • Item
  Інноваційні моделі сучасного бізнесу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-11-17) Крижанівська, К. А.
  У статті розглянуто та проаналізовано проблему розвитку інновацій у сучасному бізнесі, включаючи і часи економічної кризи, прояви якої характерні для нинішньої ситуації в Україні. Окреслені передумови створення інноваційних бізнес-моделей на підприємствах України. Виділено основні стратегії впровадження та вдосконалення існуючих інноваційних бізнес-моделей, застосування яких можна простежити на прикладах всесвітньовідомих компаній великого та малого бізнесу. Систематизовано напрями підвищення інноваційної активності підприємств, розроблено поради для менеджерів і підприємців, які допоможуть створити успішну інноваційну модель і подолати кризу в бізнесі.
 • Item
  Теоретичні аспекти управління процентним ризиком банку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-11-29) Стрільчук, Ю. І.
  Стаття присвячена розкриттю теоретичних аспектів управління процентним ризиком банку. Визначено сутність процентного ризику, його вплив на діяльність банку, необхідність управління рівнем процентного ризику. Показано методи управління процентним ризиком комерційних банків, запропоновано використання різних підходів до оптимізації рівня процентного ризику.
 • Item
  Практичні аспекти діяльності та ефективності інститутів спільного інвестування в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-11-20) Чернега, М. П.
  У статті розкрито практичні аспекти діяльності та ефективності інститутів спільного інвестування, виділяються основні проблеми їх діяльності.Стаття містить рекомендації щодо вирішення проблем підвищення ефективності діяльності ІСІ в Україні.
 • Item
  Сучасний стан та перспективи розвитку аутсорсінгу, аутстафингу та лізингу персоналу комерційних банків України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-11-27) Маринич, А. Ю.
  У статті висвітлено сучасний стан вітчизняного ринку аутсорсингу, аутстафінгу та лізингу персоналу комерційних банків країни, проаналізовано напрями їх використання та ефективність упровадження даних послуг у банківський сфері. Окреслено основні проблеми використання цих послуг і сформульовано основні перспективні шляхи вдосконалення їх якісного надання банкам України.
 • Item
  Моделі В. Баумоля та М. Міллера-Д. Орра — особливості визначення оптимального залишку грошових коштів та їх еквівалентів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-11-15) Михлик, Ю. В.
  У статті досліджено теоретико-методичні засади застосування моделей В. Баумоля та М. Міллера-Д. Орра з метою визначення оптимального залишку грошових коштів та їх еквівалентів і раціонального використання надлишків (дефіцитів) грошових ресурсів підприємств.
 • Item
  Мотивація персоналу на українських підприємствах в умовах кризи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Наукове студентське товариство, 2014-11-23) Скитьова, Ганна Сергіївна; Богдан, А. В.
  В умовах кризового стану ресурси підприємства обмежені, тому керівники підприємств мають звернути увагу на персонал як найголовніший ресурс. Потрібно застосувати нетрадиційні методи мотивації персоналу відповідно до цільових установок працівників і типів їх трудової мотивації, що вимагає розробки відповідного мотиваційного інструментарію.
 • Item
  Імплементація концепції бережливого виробництва на сучасних підприємствах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Наукове студентське товариство, 2014-12-10) Процак, М. Ю.; Protsak, M.; Литюга, Юлія Володимирівна; Lytiuha, Yuliia
  Висвітлено сутність концепції «бережливого виробництва», визначено її мету та недоліки, наведено перелік втрат, на ліквідацію яких спрямована концепція, узагальнено два підходи до її імплементації на підприємстві, визначені основні мотиви та проблеми при впровадженні бережливого виробництва. Проаналізовано іноземний та вітчизняний досвід застосування інструментів бережливого виробництва на підприємстві, а саме описані заходи та результати досягнуті шляхом імплементації бережливого виробництва.
 • Item
  Моделювання прибутковості Інтернет-ресурсу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-11-19) Ворожеїна, І. М.
  Розглянуто проблему оцінювання прибуткового потенціалу інформаційного вебресурсу та висвітлено особливості аналізу даних його доходу із розміщення реклами. Визначено фактори, що впливають на дохід, і найоптимальніші методи прогнозування. Окреслено рекомендації для подальшого самостійного аналізу інших ресурсів.
 • Item
  Бенчмаркінг — ефективний інструмент стратегічного управління підприємством
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-11-11) Свистунова, Т. О.
  Розглянуто сутність бенчмаркінгу та методологічні аспекти його застосування, досвід реалізації бенчмаркінгу зарубіжними компаніями та особливості використання в Україні. Визначено, що підвищення ефективності діяльності підприємства на стратегічному рівні можливе завдяки застосуванню інструментів бенчмаркінгу при постійному дослідженні кращого досвіду та впровадженні відповідних практик щодо конкретного підприємства.
 • Item
  Вплив основних факторів діяльності фірми на формування її капіталу в динамічній моделі поведінки об’єкта господарювання з постійним штатом
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-27) Рожок, Т. О.
  Розглянуто характер і ступінь впливу основних економічних факторів на формування капіталу фірми. Викладено в тезах результати кількісного дослідження динамічної моделі поведінки об’єкта господарювання з постійним штатом при різних значеннях параметрів. Наводено економічну інтерпретацію отриманих результатів.
 • Item
  Адекватність оцінки капіталізації банківської системи України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Наукове студентське товариство, 2014-06-30) Ластівка, Ю. Е.
  Так як становлення стабільної банківської системи забезпечується у разі достатнього рівня капіталізації кожного з учасників, у статті проаналізовано капіталізацію банківської системи України у розрізі окремих банків 1-ї групи.
 • Item
  Державні облігації на фінансовому ринку України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Наукове студентське товариство, 2014-06-25) Шапран, Наталія Сергіївна; Тимошик, О. Л.
  Ринок державних облігацій є важливою складовою фінансового ринку та впливає на макроекономічні показники розвитку країни. Вирішення проблем, притаманних цьому ринку, і пошук напрямків розвитку є приорітетними завданнями державної політики запозичень.
 • Item
  Спрощена система оподаткування в Україні: проблеми та напрями удосконалення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-26) Білик, Марія Дмитрівна; Саркісян, А. А.
  Розглянуто сутність спрощеної системи оподаткування, її переваги та недоліки, виділено ключові проблеми та запропоновано напрями удосконалення порядку застосування єдиного податку. Актуальність дослідження визначається суттєвим впливом спрощеної системи оподаткування на ділову активність суб’єктів господарювання України. Остання підвищується лише за умов грамотної реалізації економічної політики держави у сфері підтримки суб’єктів малого підприємництва, головним інструментом якої є спрощена система оподаткування.
 • Item
  Врахування досвіду Грузії у процесі реформування податкової системи України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-23) Осовський, О. А.
  У статті розглянуто досвід проведення економічних реформ у Грузії. Визначено напрями реформування податкової системи України. На основі проведених розрахунків запропоновано здійснити перерозподіл податкового навантаження в Україні.
 • Item
  Тенденції розвитку банківської системи України в умовах Євроінтеграції
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-31) Мястковська, В. С.
  У статті досліджено сучасний стан і перспективи розвитку української банківської системи в умовах посилення євроінтеграційних процесів. Сформовано та проаналізовано проблеми та ризики банківського сектору України на тлі поглиблення фінансової інтеграції з ЄС. Також визначено основні напрями реформування та підвищення стійкості національної банківської системи, запропоновано пропозиції щодо удосконалення механізмів її ефективного розвитку в контексті європейської інтеграції.
 • Item
  Конкурентні переваги України на міжнародному ринку твердого сиру
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-29) Гаранько, В. С.
  У статті значну увагу приділено сільськогосподарському сектору, а саме ринку твердого сиру. Були проаналізовані коливання міжнародних ринків сиру та проблемі диверсифікації збуту агропромислової продукції України. На тлі загострення глобальної продовольчої кризи та несприятливої політичної ситуації у сфері виробництва та реалізації продукції сільського господарства в Україні, ця тема є надзвичайно актуальна. Метою роботи є знаходження шляхів розширення каналів збуту та розгляд позиції українських підприємств на міжнародних ринках твердих сирів.
 • Item
  Knowledge economy as a strategic vector of Ukrainian development
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-27) Zhdanova, O.
  Метою даного дослідження є виявлення передумов для соціально-економічного розвитку України і створення його стратегічного вектора у довгостроковій перспективі. Дослідження включає в себе порівняння зарубіжного досвіду, глобальних тенденцій економіки та реальності української економіки. Результати аналізу показали що, для того щоб стати економічно провідною країної в довгостроковому періоді Україна повинна почати будівництво суспільства, заснованого на знаннях та інноваціях.
 • Item
  Тенденції та перспективи розвитку міжнародної торгівлі плодово-овочевою продукцією в умовах динамізації конкурентного середовища
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-23) Тіміна, І. Ю.
  Досліджено сучасний стан світового та вітчизняного ринку овочів. Визначено деструктивні та стимулюючі фактори розвитку овочівництва за регіонами світу. Здійснено прогноз світового торговельного обороту в розрізі експортних та імпортних операцій з визначенням географічної структури. Встановлено фактори розвитку і проблеми овочівництва України та визначено умови і обґрунтовано напрями нарощування експортного потенціалу галузі овочівництва.
 • Item
  Глобальне урядування світового фінансового середовища
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-20) Мікеріна, М. І.; Кучкова, Г. І.
  У статті розкрито сутність поняття глобального урядування світового фінансового середовища. Визначено основних учасників глобального урядування та показано систему взаємозв’язків між ними. Досліджено особливості основних агентів глобального урядування світового фінансового середовища та обґрунтовані їх сфери впливу.
 • Item
  Статистичний аналіз співвідношення попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-15) Костюк, Р. В.
  Статтю присвячено результатам проведеного статистичного аналізу динаміки попиту та пропозиції робочої сили в Україні за 2007—2013 рр. Розглянуто співвідношення попиту та пропозиції робочої сили за різними соціально-економічними ознаками.