Структура предмета и метода экономической теории

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-11-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Показано об’єктивну обумовленість предметної та методологічної специфіки політичної економії, мікро-, макро- та інституційної економіки історичним розвитком системи економічних відносин, вихідною основою якої є спільно-розділена праця.
It is shown, that the subject and methodological specificities of political economy, micro-, macro- and institutional economics are objectively conditioned by historic development of the system of economic relations whose original foundation is jointly divided labour.
Показано объективную обусловленность предметной и методологической специфики политической экономии, микро-, макро- и институциональной экономики историческим развитием системы экономических отношений, исходным основанием которой является совместно-разделенный труд.
Description
Keywords
економічна теорія, політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, інституційна економіка, economic theory, political economy, microeconomics, macroeconomics, institutional economics, экономическая теория, политэкономия, микроэкономика, макроэкономика, институциональная экономика
Citation
Гриценко А. А. Структура предмета и метода экономической теории / А. А. Гриценко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 31. – С. 7-18.
Collections