Сучасні теорії, концепції та стилі лідерства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-04-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті визначено сутність лідерства та розглянуті основні підходи до його вивчення. Досліджено основні концепції та стилі лідерства у ретроспективі. На основі узагальнення існуючих стилів, концепцій і моделей запропоновано визначення «лідера».
The article defines the essence of leadership and the basic approaches to its study. The basic concepts and leadership styles in retrospect are presented in the work. On the basis of the existing styles, concepts and models summarizing, the definition of "leader" is proposed in the paper.
В статье определена сущность лидерства и рассмотрены основные подходы к его изучению. Исследованы основные концепции и стили лидерства в ретроспективе. На основе обобщения существующих стилей, концепций и моделей предложено определение «лидера».
Description
Keywords
лідерство, людський капітал, соціальні відносини, стиль поведінки лідера, лідерські якості, піраміда потреб, мотиваційна теорія лідерства, leadership, human capital, social relations, style of leader behavior, leadership, pyramid of needs, motivational theory of leadership, лидерство, человеческий капитал, социальные отношения, стиль поведения лидера, лидерские качества, пирамида потребностей, мотивационная теория лидерства
Citation
Мягкова О. В. Сучасні теорії, концепції та стилі лідерства / О. В. Мягкова // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – № 1. – С. 89-94.
Collections