Соціальна захищеність населення — ключовий інструмент розвитку людського капіталу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті представлено сутнісні характеристики соціальної захищеності населення. Автором проаналізовано вплив її рівня на розвиток людського капіталу та визначено конкретні кроки, спрямовані на поліпшення соціальної захищеності наших співгромадян.
In article intrinsic characteristics of social security of the population are presented. the author analyses influence of its level on development of the human capital and the concrete steps directed on improvement of social security of our fellow citizens are defined.
В статье представлены сущностные характеристики социальной защищенности населения. Автором проанализировано влияние ее уровня на развитие человеческого капитала и определено конкретные шаги, направленные на улучшение социальной защищенности наших сограждан.
Description
Keywords
соціальний захист, соціальна захищеність, трансформаційна економіка, людський капітал, домогосподарства, бідність населення, social protection, social security, transformation economy, human capital, households, poverty of the population, социальная защита, социальная защищенность, трансформационная экономика, человеческий капитал, домохозяйства, бедность населения
Citation
Руженський М. М. Соціальна захищеність населення — ключовий інструмент розвитку людського капіталу / М. М. Руженський // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 3. – С. 281-287.