Роль м’ясопереробних підприємств у вирішенні продовольчої проблеми

Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто питання важливості м’ясопереробних підприємств у забезпеченні продовольчої безпеки держави. Проаналізовано стан м’ясопереробної галузі на загальнодержавному та регіональному рівні. Визначено взаємозв’язок та взаємозалежність між галуззю тваринництва, кормовиробництвом та м’ясопереробною галуззю. Серед основних напрямків для вирішення продовольчої проблеми пропонується створення вертикально інтегрованих холдингів.
In the article questions of importance of the enterprises for meat processing in maintenance of food safety of the country are considered. The condition meet branches at nation-wide and regional level is analyzed. The interrelation and interdependence between animal industries branch, manufacture of forages and meet branches agrarian and industrial complex branch is defined. Among the basic directions for the food problem decision creation of vertically integrated holdings is offered.
Description
Keywords
продовольча безпека, м’ясопереробні підприємства, тваринництво, кормовиробництво, вертикальна інтеграція, холдинг, food safety, meet branches, animal industries, manufacture of forages, vertical integration, holding
Citation
Подухович Ю. П. Роль м’ясопереробних підприємств у вирішенні продовольчої проблеми / Ю. П. Подухович // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій : у 2 ч. – Ч. 1. — С. 304–309.