Інвестування в здоров’я: сучасні пріоритети для України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-31
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто підходи до трактування людського капіталу та капіталу здоров’я. Виявлені сучасні проблеми, які пов’язані з збереженням здоров’я населення в Україні. Проаналізовані проблеми інвестування в здоров’я населення. Окреслені пріоритетні джерела та напрямки інвестицій в здоров’я населення, з врахуванням міжнародного досвіду та рекомендацій Міжнародної організації охорони здоров’я.
The article discusses approaches to the interpretation of human capital and health capital. The contemporary issues related to the preservation of public health in Ukraine are revealed in the paper. The article outlines priority sources and investments in public health, taking into account international experience and recommendations of the World Health Organization.
Рассмотрены подходы к трактовке человеческого капитала и капитала здоровья. Выявлены современные проблемы, связанные с сохранением здоровья населения в Украине. Проанализированы проблемы инвестирования в здоровье населения. Обозначены приоритетные источники и направления инвестиций в здоровье населения, с учетом международного опыта и рекомендаций Международной организации здравоохранения.
Description
Keywords
здоров’я, інвестиції, людський капітал, капітал здоров’я, охорона здоров’я, health, investment, human capital, capital health, health care, здоровье, инвестиции, человеческий капитал, капитал здоровья, здравоохранение
Citation
Шушпанов Д. Г. Інвестування в здоров’я: сучасні пріоритети для України / Д. Г. Шушпанов // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 653-661.