Financial security of enterprises as a basis for forming the country's investment attractiveness

Abstract
The main purpose of the article is to research the financial security of enterprises as a basis for the formation of investment attractiveness at the micro and macro levels. The main indicators of the enterprises' financial security are studied as a basic prerequisite for ensuring investment attractiveness and competitiveness of both enterprises and the country as a whole. The trends of the main markers of the economic climate were analyzed and their impact on the main indicators of the Ukrainian enterprises activity was assessed. The dynamics of the main financial ratios of the activity financing structure of Ukrainian enterprises by types of economic activity were studied, taking into account their role in ensuring financial security. An indicative scale for the analysis of the structure of activity financing has been substantiated and a model for assessing the enterprises' financial security level has been developed. A zoning matrix of enterprises' investment attractiveness was developed, taking into account the relationship between financial security levels and profitability. As a result of the approbation of the developed methodological toolkit, the financial security level of Ukrainian enterprises by types of economic activity and the justified zoning of their investment attractiveness in the conditions of expected changes in the economic climate in Ukraine were determined. Основною метою дослідження є вивчення фінансової безпеки підприємств як основи формування інвестиційної привабливості на мікро- та макрорівнях. Досліджено основні показники фінансової безпеки підприємства як базової передумови забезпечення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності й підприємства, і країни в цілому. Проаналізовано тренди основних маркерів економічного клімату та оцінено їхній вплив на основні показники діяльності українських підприємств. Досліджено динаміку основних фінансових показників структури фінансування діяльності підприємств України за видами економічної діяльності з урахуванням їхньої ролі в забезпеченні фінансової безпеки. Обґрунтовано індикативну шкалу для аналізу структури фінансування діяльності та розроблено модель оцінки рівня фінансової безпеки підприємства. Розроблено матрицю зонування інвестиційної привабливості підприємств з урахуванням зв’язку між рівнями фінансової безпеки та прибутковістю. У результаті апробації розробленого методичного інструментарію визначено рівень фінансової безпеки українських підприємств за видами економічної діяльності та обґрунтоване зонування їхньої інвестиційної привабливості в умовах очікуваних змін економічного клімату в Україні.
Description
Keywords
financial security of enterprise, financial security level, profitability of activities, country’s competitiveness, investment attractiveness, фінансова безпека підприємства, рівень фінансової безпеки, прибутковість діяльності, конкурентоспроможність країни, інвестиційна привабливість
Citation
Financial security of enterprises as a basis for forming the country's investment attractiveness / Larysa Dokiienko, Nataliya Hrynyuk, Nataliia Babiak, Viktoriia Chepka // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Харків. навч.-наук. ін-т ДВНЗ «Ун-т банк. справи» ; [редкол.: Б. Самородов (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2024. – Т. 1, № 54. – С. 200–215.