Проблема зовнішнього тестування як способу оцінювання знань у контексті Болонського процесу

Abstract
Description
Keywords
Citation
Іщенко Т. М. Проблема зовнішнього тестування як способу оцінювання знань у контексті Болонського процесу / Т. М. Іщенко, Д. В. Кузьменко, О. І. Овчіннікова // Забезпечення відкритості, прозорості та об’єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, проблеми, перспективи розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 2 лют. 2010 р. : у 2-х т. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот, С. В. Степаненко, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Т. 2. – С. 631–632.