Кафедра іноземних мов ФЕФ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 363
 • Item
  The Economy of Ukraine. A method guide for students’ professional self-development
  (Університет «Україна», 2013) Гузік, Тетяна Анатоліївна; Остапенко, Ельвіра Олексіївна
  Навчально-методичний посібник «The Economy of Ukraine. A method guide for students’ professional self-development» представляє собою підбірку оригінальних текстів краєзнавчого загальноекономічного характеру з вправами, які спрямовані на розвиток та саморозвиток професійної мовної компетенції. Посібник укладений згідно з вимогами навчальної програми з іноземних мов за фаховим спрямуванням для студентів економічних спеціальностей.
 • Item
  Формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Остапенко, Ельвіра Олексіївна; Ostapenko, Elvira; Остапенко, Эльвира Алексеевна
 • Item
  Застосування когнітивних стратегій в процесі навчання іноземної мови
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Чудійович, Тетяна Миколаївна; Chudiiovych, Tetiana; Чудиёвич, Татьяна Николаевна
 • Item
  Самостійна пізнавальна діяльність. Ретроспектива та сьогоденність
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Остапенко, Ельвіра Олексіївна; Ostapenko, Elvira; Остапенко, Эльвира Алексеевна; Мендрух, Юлія Михайлівна; Mendrukh, Yuliia; Мендрух, Юлия Михайловна; Ходакевич, Ольга Георгіївна; Khodakevych, Olha; Ходакевич, Ольга Георгиевна
 • Item
  До питання про зміст міжкультурної складової іншомовної підготовки бакалаврів з міжнародного бізнесу та сучасних мов в університетах Сполученого Королівства (на прикладі Екстерського університету)
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Максименко, Оксана Олексіївна; Maksymenko, Oksana; Максименко, Оксана Алексеевна; Микал, Тамара Анатоліївна; Mykal, Tamara; Микал, Тамара Анатольевна; Редько, С. П.; Кулаженко, О. П.
  Стаття присвячена проблемі змісту міжкультурної складової іншомовної підготовки майбутніх бакалаврів з міжнародного бізнесу та сучасних мов у Сполученому Королівстві на прикладі Екстерського університету. Висвітлено зміст міжкультурної складової у процесі опанування іноземних мов за вибором, проаналізовано складові та змісту та виявлено особливості його укладання для підготовки майбутніх бакалаврів до міжкультурної комунікації в умовах впливів культур на світову економічну діяльність. The article is devoted to the problem of the content of the intercultural component of the foreign language training of future bachelors in international business and modern languages in the United Kingdom on the example of Exeter University. The content of the intercultural component in the process of mastering foreign languages by choice is highlighted, the components and content are analyzed, and the peculiarities of its arrangement for the preparation of future bachelors for intercultural communication in the conditions of the influence of cultures on global economic activity are revealed.
 • Item
  Формування мультикультурної компетенції у процесі вивчення іноземної мови засобами онлайн технологій
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Тинний, Вадим Іванович; Tynnyi, Vadym; Тынный, Вадим Иванович; Бергер, Лариса Станіславівна; Berher, Larysa; Бергер, Лариса Станиславовна
  У статті досліджені характеристики процесу формування мультикультурної компетенції в процесі вивчення іноземної мови з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, ресурсів середовища Інтернет в умовах глобалізації. The article examines the characteristics of the formation of multicultural competence in the process of learning a foreign language using modern information and communication technologies, Internet resources in the context of globalization.
 • Item
  Сучасні освітні тенденції в контексті євроінтеграційних процесів в Україні
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Машкова, Інна Миколаївна; Mashkova, Inna; Машкова, Инна Николаевна; Іщенко, Тамара Миколаївна; Ishchenko, Tamara; Ищенко, Тамара Николаевна; Бєлякова, Ольга Володимирівна; Bieliakova, Olha; Белякова, Ольга Владимировна
 • Item
  Трансформація педагогічних стратегій як засіб формування творчого потенціалу особистості викладача
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Марищук, Оксана Ювеналіївна; Maryshchuk, Oksana; Марищук, Оксана Ювеналиевна; Коломійцева, Аліна Олегівна; Kolomiitseva, Alina; Коломойцева, Алина Олеговна; Давидюк, Алла Романівна; Davydiuk, Alla; Давидюк, Алла Романовна
  Особистісно-професійний саморозвиток викладача є вимогою сучасного освітнього процесу та ролі виховання в формуванні творчої особистості студента. Стаття присвячена опису педагогічної діяльності викладача з точки зору особистісно-професійного саморозвитку та вимог, що висуваються до нього у сучасному освітньому процесі. Окреслено головні шляхи трансформації педагогічних стратегій, а також необхідність усвідомлення викладачем своєї особистісної та професійної сутності. Особлива увага приділяється значущості виховання та формуванню творчої особистості студента, яка здатна до саморегуляції та винахідництва. Стаття акцентує на ролі людини у системі освіти, що має бути спрямована на формування цілеспрямованої та духовно розвиненої особистості, здатної до корисної діяльності та вирішення державних завдань за своїм покликанням. Personal-professional development of a teacher is a requirement of modern educational process and the role of education in shaping a student’s creative personality. This article is dedicated to describing the pedagogical activities of a teacher from the perspective of personal-professional development and the demands placed on them in modern education. The main ways of transforming pedagogical strategies are outlined, as well as the necessity for the teacher to be aware of their personal and professional essence. Special attention is given to the importance of educating and shaping a student’s creative personality, which is capable of self-regulation and inventiveness. The article emphasizes the role of individuals in the education system, which should be aimed at developing a purposeful and spiritually developed personality, capable of useful activities and solving state tasks according to their calling.
 • Item
  Місце інноваційних технологій у мовній освіті сучасних навчальних закладів
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Бергер, Лариса Станіславівна; Berher, Larysa; Бергер, Лариса Станиславовна; Коломійцева, Аліна Олегівна; Kolomiitseva, Alina; Коломойцева, Алина Олеговна; Ільїна, Оксана Миколаївна; Ilina, Oksana; Ильина, Оксана Николаевна
  У статті розкрито значущість застосування інноваційних педагогічних технологій для підготовки майбутніх вчителів та проаналізовано можливості їх впровадження у навчальний процес вищих педагогічних закладів освіти. Розв’язанням одного з найважливіших стратегічних завдань на сьогоднішньому етапі модернізації вищої освіти України забезпечення якості підготовки спеціалістів на рівні міжнародних стандартів, яке можливе за умови зміни педагогічних методик та впровадження інноваційних технологій навчання. In this article the importance of innovative pedagogical technologies for preparations of future teachers is discussed and the opportunities of their usage in the learning process of high education are discussed. The decision of the most important tasks on the modern stage of modernization of Ukrainian high education provision of the preparation quality of specialists on the level of international standards, which is possible under condition of pedagogical methodological changing and innovative technologies of education usage.
 • Item
  Політика гендерної рівності як політика рівних можливостей у вищій освіті в Україні
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-02-14) Овчіннікова, Олена Іванівна; Ovchinnikova, Olena; Овчинникова, Елена Ивановна; Недільченко, Світлана Борисівна; Nedilchenko, Svitlana; Недельченко, Светлана Борисовна
 • Item
  Анкетування з іноземної мови в університеті за умови дистанційного навчання
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-11-26) Максименко, Оксана Олексіївна; Maksymenko, Oksana; Максименко, Оксана Алексеевна
 • Item
  Принципи формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку
  (Ljubljana, Slovenia, 2020) Остапенко, Ельвіра Олексіївна; Ostapenko, Elvira; Остапенко, Эльвира Алексеевна
  Стаття присвячена результатам дисертаційного дослідження з формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку. Висвітлюються особливості принципів, які виокремлені автором. Підкреслюється та доводиться значна важливість самомотивації, самоменеджменту та самоконтролю в начальному процесі студентів. The article deals with results of the investigation of the problem of future economists’ readiness formation for professional self-development and presents the principles proposed by the author. Significant importance of self-motivation, self-management, self-control in student’s study is emphasized and grounded. The specific features of proposed principles are outlined defined
 • Item
  Адаптивний тренінг для першокурсників
  (ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016) Остапенко, Ельвіра Олексіївна; Ostapenko, Elvira; Остапенко, Эльвира Алексеевна
 • Item
  Соціокультурне середовище вищого навчального закладу: становлення ціннісних орієнтацій студентства
  (Національна академія управління, 2011) Машкова, Інна Миколаївна; Mashkova, Inna; Машкова, Инна Николаевна
 • Item
  Актуальність формування готовності студентів до професійного саморозвитку
  (Національна академія управління, 2011) Остапенко, Ельвіра Олексіївна; Ostapenko, Elvira; Остапенко, Эльвира Алексеевна
 • Item
  Виокремлення компонентів готовності до професійного саморозвитку: інтеграція існуючих підходів
  (Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського», 2011) Остапенко, Ельвіра Олексіївна; Ostapenko, Elvira; Остапенко, Эльвира Алексеевна
  Шляхом аналізу та узагальнення визначено основні тенденції виділення компонентів готовності до навчальної, професійної діяльності, готовності до саморозвитку та професійного саморозвитку. На основі інтегративного підходу визначено компоненти та показники готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку. Through the analysis and generalization the basic tendencies of allocation of components of readiness for educational, professional activity, readiness for self-development and professional self-development are defined. Based on the integrative approach, the components and indicators of readiness of future economists for professional self-development are determined.
 • Item
  Аксіологічний аспект і принцип корисності у вихованні майбутніх економістів
  (Національна академія управління, 2010) Машкова, Інна Миколаївна; Mashkova, Inna; Машкова, Инна Николаевна
 • Item
  Ціннісні орієнтації саморозвитку особистості в умовах кризи
  (Національна академія управління, 2010) Остапенко, Ельвіра Олексіївна; Ostapenko, Elvira; Остапенко, Эльвира Алексеевна
 • Item
  Формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку
  (Інститут вищої освіти НАПН України, 2015-09-16) Остапенко, Ельвіра Олексіївна; Ostapenko, Elvira; Остапенко, Эльвира Алексеевна; Журавська, Лариса Миколаївна
  Дисертацію присвячено формуванню готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури уточнено сутність понять «саморозвиток особистості», «професійний саморозвиток особистості», «готовність особистості до професійного саморозвитку». Визначено та обґрунтовано структуру, критерії, показники, рівні та психолого-педагогічні умови готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку. У результаті дослідження теоретично доведено й експериментально перевірено модель формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку, розроблено та опубліковано рекомендації для викладачів щодо формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку. The thesis is devoted to the problem of future economists’ readiness formation for professional self-development. The essence of the notions «self-development», «professional selfdevelopment» and «readiness for self-development» is determined on the basis of psychological and pedagogical analysis. The structure, criteria, indicators, levels, and psychological and pedagogical conditions of future economists’ readiness formation for professional selfdevelopment are defined and substantiated. As the result of the investigation the model of future economists’ readiness formation for professional self-development is theoretically and practically proved. Teachers’ recommendations for future economists’ readiness formation for professional self-development are created and published. В диссертации представлено исследование процесса формирования готовности будущих экономистов к профессиональному саморазвитию. На основе анализа психолого-педагогической литературы уточнены понятия «саморазвитие», «профессиональное саморазвитие», «готовность личности к профессиональному саморазвитию». Определена структура готовности будущих экономистов к профессиональному саморазвитию. Обоснованы критерии, показатели, уровни готовности будущих экономистов к профессиональному саморазвитию: мотивационно-целевой (мотив личностного развития, мотивация успеха или избегания неудач, наличие установленных жизненных целей); познавательнооперационный (уровень способностей к саморазвитию и самообразованию, способность к саморазвитию, готовность к саморазвитию); профессиональноориентированный (уровень профессиональной направленности, потребность в достижениях, самоменеджмент «насколько хорошо Вы справляетесь со своей работой?»); личностно-регулятивный (локализация субъективного контроля, уровень самоуправления, уровень развития силы воли). Каждый критерий и показатель может быть представлен тремя уровнями: высоким, средним и низким. К психолого-педагогическим условиям, которые необходимо создать для повышения эффективности формирования готовности будущих экономистов к профессиональному саморазвитию, относятся следующие: обеспечение их мотивации к профессиональному саморазвитию, использование методов активизации обучающе-профессиональной деятельности, создание образовательной рефлексивной среды в процессе обучения в высших экономических учебных учреждениях. Разработана, теоретически обоснована и экспериментально проверена логико-семиотическая модель формирования готовности будущих экономистов к профессиональному саморазвитию, которая: 1) включает в себя цель; 2) основывается на использовании компетентносного, акмеологического и синергетического подходов, применении принципов осознанности и активности, субъектности, а так же аксиологического и праксиологического принципов; 3) внедрена в учебный процесс путём реализации вышеназванных психолого-педагогических условий формирования готовности будущих экономистов к профессиональному саморазвитию в процессе изучения модифицированных курсов «Психология и педагогика» и «Психология деятельности и образовательный менеджмент». Данные дисциплины включают: лекционный блок, направленный на формирование установки на личностнопрофессиональное саморазвитие, культивирование ценности профессионального саморазвития и формирование понятийного аппарата; блок практических занятий, который предполагает мотивацию ценностей самопознания и саморазвития, выполнение методик самопознания, определение целей саморазвития; блок тренингов, направленный на формирование, закрепление практичных навыков самопознания, самоанализа, самоуправления, саморазвития; блок самостоятельной роботы, предполагающий процессы самопознания и самоуправления (целеполагание, самопланирование, самомотивация, самоорганизация и самоконтроль) в процессе выполнения самостоятельной роботы; 4) обеспечивает формирование структурных компонентов готовности будущих экономистов к профессиональному саморазвитию. В результате исследования экспериментально доказана эффективность предложенной модели формирования готовности будущих экономистов к профессиональному саморазвитию, разработаны методические рекомендации для преподавателей по формированию готовности студентов-будущих экономистов к профессиональному саморазвитию.
 • Item
  Амбівалентність розуміння феномена «готовність»
  (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2009) Остапенко, Ельвіра Олексіївна; Ostapenko, Elvira; Остапенко, Эльвира Алексеевна
  Стаття присвячена дослідженню поняття «готовність» і має оглядовий характер. Автор зазначає, що існуюча амбівалентність розумінь поняття «готовність» являє собою деталізовану і диверсифіковану картину досліджень дефініції і акцентує увагу на трьох узагальнюючих підходах до вивчення феномена, досліджує існуючі види готовності, пропонує структурно-логічні схеми до викладеного матеріалу.