Бухгалтерський облік в СРСР: соціально відповідальний аспект

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У контексті соціальної відповідальності розглянуто передумови інформаційного обслуговування соціалістичним бухгалтерським обліком зацікавлених осіб. Досліджено історію розвитку бухгалтерського обліку в СРСР. Проаналізовано мету, завдання, інформаційні запити, організаційні та методичні особливості соціалістичного бухгалтерського обліку. Зроблено висновок про бухгалтерським обліком соціальної відповідальності підприємств в СРСР.
Considered background of accounting information service of stakeholders in the USSR in the context of social responsibility . Studied the history of the development of accounting in the Soviet Union. Analyzed the goals, objectives, information needs, organizational and methodical features of socialist accounting. Concluded accounting of the social responsibility of enterprises in the USSR.
В контексте социальной ответственности рассмотрено предпосылки информационного обслуживания социалистическим бухгалтерским учетом заинтересованных лиц. Исследована история развития бухгалтерского учета в СССР. Проанализированы цели, задачи, информационные запросы, организационные и методические особенности социалистического бухгалтерского учета. Сделан вывод об отражении социальной ответственности советских предприятий бухгалтерским учетом в СССР.
Description
Keywords
бухгалтерський облік, бухгалтерський облік СРСР, соціалістичний облік, соціальна відповідальність, аccounting, accounting in the USSR, socialist accounting, social responsibility, бухгалтерский учёт, бухгалтерский учёт в СССР, социалистический учёт, социальная ответственность
Citation
Король С. Я. Бухгалтерський облік в СРСР: соціально відповідальний аспект [Електронний ресурс] / С. Я. Король // Молодіжний економічний дайджест : наук. електр. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Наук. студентське т-во ; редкол.: О. І. Олексюк (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 2–3. – С. 222–229. – Назва з титул. екрану.
Collections