Перспективні напрями формування взаємодії між суб’єктами системи дистрибуції

Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті обгрунтовано доцільність актуалізації форм і механізмів реалізації функціональних стратегій у системі дистрибуції товарів (стратегія «прямого продажу», «освоєння ринку», «гарантованого збуту», «довготривалої присутності на ринку», «нарощування масштабів») у межах відповідних моделей дистрибуції (спрощена (пряма) модель, однорівнева, дворівнева, багаторівнева та комплексна модель дистрибуції), сформованих відповідно до завдань і цілей зазначених стратегій. Це дає змогу теоретично і практично обґрунтувати критерії відповідності розвитку систем дистрибуції конкретним стратегіям, вдосконалювати форми реалізації товарів, оптимізувати канали збуту із урахуванням функціональних вимог і особливостей товарів.
Economic science, as well as world experience in the development of systems and distribution channels of products (goods, services) have developed both already established and specific strategies and models of functioning of trade, mediation, logistics, marketing. However, there is a lack of scientific developments that would be integrated in planning of the strategic development of distribution systems, taking into account the conformity of distribution systems models to the strategies of producers, which would enable the sales channels optimization, taking into account the functional requirements and characteristics of goods. The purpose of the article is to improve the typification of structural models of distribution systems and subordinate the choice of appropriate strategies for their development. The results are obtained through the application of general scientific methods of comparative analysis, synthesis and systematization, structurallogical, system analysis. The improvement directions of the forms and mechanisms of functional strategies implementation in the goods distribution system were offered (direct sales strategy, market development strategy, guaranteed sales strategy, longterm presence in the market strategy, scaling-up strategy) within the respective distribution models (simplified (direct) model, one-level, two-level, multilevel, and complex distribution model), formed according to these strategies’ tasks and objectives. This allows distribution systems to outline the models of their structural development, to optimize sales channels taking into account functional requirements and goods characteristics, to improve the system of intermediary relations, forms of goods sales, as well as, if necessary, to intensify the development of certain channels and to suspend the functioning of others.
В статье обоснована целесообразность актуализации форм и механизмов реализации функциональных стратегий в системе дистрибуции товаров (стратегия «прямых продаж», «освоение рынка», «гарантированного сбыта», «долговременного присутствия на рынке», «наращивание масштабов») в рамках соответствующих моделей дистрибуции (упрощенная (прямая) модель, одноуровневая, двухуровневая, многоуровневая и комплексная модель дистрибуции), сформированных в соответствии с задачами и целями указанных стратегий. Это позволяет теоретически и практически обосновать критерии соответствия развития систем дистрибуции конкретным стратегиям, совершенствовать формы реализации товаров, оптимизировать каналы сбыта с учетом функциональных требований и особенностей товаров.
Description
Keywords
дистрибуція, суб’єкти дистрибуції, система дистрибуції, канал дистрибуції, модель дистрибуції, стратегія, стратегії системи дистрибуції, distribution, distribution companies, distribution system, distribution channel, distribution model, strategy, distribution system strategies, дистрибуция, субъекты дистрибуции, система дистрибуции, канал дистрибуции, модель дистрибуции, стратегия, стратегии системы дистрибуции
Citation
Гайванович Н. В. Перспективні напрями формування взаємодії між суб’єктами системи дистрибуції / Гайванович Наталія Василівна // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: В. А. Верба (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – Вип. 41. – С. 23–34.