Випуск № 41

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Прикладні аспекти ідентифікації параметрів людського розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Гернего, Юлія Олександрівна; Hernego, Yuliia; Гернего, Юлия Александровна
  У статті досліджено прикладні аспекти ідентифікації параметрів людського розвитку. Обґрунтовано зв’язок і підкреслено відмінності між концептуальними засадами людського розвитку та концепцією людського капіталу. Звернуто увагу на параметри людського розвитку, виокремлені у працях класиків економічної теорії та наших сучасників. Наведено параметри людського розвитку, які ідентифіковані у ідентифікаторах міжнародних організацій. Запропоновано поєднати теоретичні обґрунтування параметрів людського розвитку із підходами до їх оцінки, які запропоновані міжнародними організаціями.
 • Item
  Ціннісний профіль освітньої програми як інструмент формування її конкурентних переваг
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Горбатько, Альона Олексіївна; Horbatko, O.; Горбатько, Алёна Алексеевна; Гребешкова, Олена Миколаївна; Hrebeshkova, Olena; Гребешкова, Елена Николаевна
  Сучасна бізнес-освіта розвивається під впливом принципового нових вимог та очікувань з боку її ключових стейкхолдерів — абітурієнтів, студентів, викладачів, роботодавців, представників зацікавлених державних установ та відомств, суспільства в цілому. Відповідно запровадження адекватної викликам сьогодення моделі підготовки фахівця у сфері економіки та управління має спиратися на підходи, що передбачають використання якісно нових принципів і методів роботи з цільовими аудиторіями. У такому контексті залишається невирішеною проблема пошуку результативних в сучасних умовах стратегій набуття освітніми закладами ті уточнено сутність та визначено роль ціннісного профілю освітньої програми у забезпеченні її конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг. Наведено результати дослідницького проекту формування ціннісного профілю магістерської програми та розробки на цій основі її логотипу.
 • Item
  Трансформація макросередовища бізнесу внаслідок запровадження інституту криптовалют
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Ассонова, Марина Олексіївна; Assonova, Maryna; Ассонова, Марина Алексеевна; Гребешкова, Олена Миколаївна; Hrebeshkova, Olena; Гребешкова, Елена Николаевна
  У статті розкрито особливості криптовалют як нового платіжного засобу та інструменту розрахунків, який може застосуватися економічними суб’єктами — окремими підприємцями та підприємствами. Метою дослідження є виявлення та описання трансформацій, які зазнає макросередовище бізнесу внаслідок запровадження інституту криптовалют. Для реалізації поставленої мети поставлено та вирішено такі завдання: а) проаналізувати особливості електронних грошей, які викликають зміни чинників, що впливатимуть на діяльність підприємств; б) охарактеризувати можливі зміни у правових, економічних, соціально-культурних макроумовах, за яких функціонуватиме підприємство, що використовуватиме криптовалюту; в) виявити вплив нових макроумов на ефективність функціонування бізнесу. На основі аналізу практик роботи з криптовалютами в Україні та світі та спираючись на висновки, зроблені внаслідок узагальнення виявлених тенденцій, авторами виділені та описані визначальні трансформаційні процеси в макросередовищі сучасного бізнесу, які поєднанні у три групи: економічні — якісно новий механізм формування попиту та пропозиції на електронні гроші; поява нових ефектів в економічній діяльності підприємств, що запровадять операції з криптовалютами; соціальні — нерозуміння сутності криптовалюти з боку потенційних клієнтів і, як наслідок, зростання соціального напруження навколо операцій з криптовалютами; технологічні — необхідність опанування роботи з платформами криптовалют і їх імплементація в економічний механізм підприємства.
 • Item
  Особливості оцінювання конкурентоспроможності продовольчо-зернового підприємства на основі системного підходу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Шатілова, Олена Володимирівна; Shatilova, Olena; Шатилова, Елена Владимировна; Когут, Вікторія Ігорівна; Kogut, V.; Когут, Виктория Игоревна
  Розглянуто актуальні проблеми забезпечення ефективності управління підприємством. Досліджено та охарактеризовано сутність системного підходу до управління конкурентоспроможністю підприємства. Запропоновано методичний підхід оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства на основі системного підходу. Обґрунтовано та ідентифіковано ключові складові системи конкурентоспроможності продовольчо-зернового підприємства та перелік часткових показників, що їх описують.
 • Item
  Когерентно-цільовий підхід до оцінювання економічних результатів діяльності національних машинобудівних підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Цемашко, Юлія Сергіївна; Tsemashko, Y. S.; Цемашко, Юлия Сергеевна
  На основі результатів аналізу існуючих підходів і моделей оцінювання економічних результатів обґрунтовано формування аналітично-когнітивної матриці на основі когерентно-цільового підходу. Запропоновано логіку побудови осей когнітивної матриці. Апробація пропонованого когерентно-цільового підходу до формування когнітивно-аналітичної матриці оцінювання економічних результатів було здійснено в практику діяльності національних машинобудівних підприємств.
 • Item
  Моделювання показників діяльності за допомогою системи економетричних рівнянь
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Норік, Лариса Олексіївна; Norik, Larysa; Норик, Лариса Алексеевна
  Розглянуто підхід до моделювання показників фінансових результатів діяльності об’єкта банківського сектору на основі застосування системи економетричних рівнянь. За даними показників прибутку банку, процентних і комісійних доходів, процентних і комісійних витрат, кошт юридичних осіб строкових і на вимогу, кошт фізичних осіб строкових і на вимогу у період 2010–2016 рр. побудовано зведену та структурну форму моделі формування фінансових результатів банку з приватним українським капіталом. Параметри рівнянь зведеної форми моделі визначено в програмному середовищі MS Excel. Структурна форма моделі апробована на середніх значеннях показників, що дозволяє рекомендувати її для короткострокового прогнозування та визначення оптимальних шляхів підвищення прибутковості банку.
 • Item
  Розширення змістовного простору дослідження фундаментально-вартісного підходу до управління капіталом підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Магдалюк, Олексій Віталійович; Magdaliuk, О.; Магдалюк, Алексей Витальевич
  У статті представлено результати упорядкування наукових інтерпретацій терміну «капітал підприємства». Визначено найтрадиційніші аспекти дослідження управління капіталом підприємства. Доведено, що за умови діяльності підприємств у сучасному постіндустріальному бізнес-середовищі актуалізується необхідність зміщення управлінського фокусу з видів і форм капіталу в площину взаємодії та взаємовідносин різних форму капіталу у об’єктивованому та інкорпорованому просторі. Представлено авторське бачення інкорпорованого простору капіталу підприємства та аргументована точка зору щодо його пріоритетності з точи зору того, що саме в ньому концентруються причинні складові забезпечення формування доданої вартості на вкладений капітал.
 • Item
  Дискурс-аналіз розвитку глобального медіаринку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Виктор Иванович; Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрей Викторович
  Розглянуто особливості застосування дискурс-аналізу для дослідження глобального медіа ринку. Оцінено зміни, що сталися на ринках, виявлено домінуючі сектори та характерні риси креативізаціїі та комерціалізації медійного процесу. Обгрунтовано теоретичний базис медійної ідентифікації та її зв’язки з біхевіоризмом й функціоналізмом. З’ясовано компонентний склад сучасних медіа та особливості когнітивно-стратиграфічного підходу щодо оцінювання можливих варіантів дискурс-аналізну рамки прибуткової і креативної динаміки глобальних медіа. Спрогнозовані сценарії розвитку медійних моделей.
 • Item
  Поведінкові реакції споживачів туристичних послуг у період кризи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Сагайдак, Михайло Петрович; Sahaidak, M. P.; Сагайдак, Михаил Петрович; Костинець, Валерія Володимирівна; Kostinets, V. V.; Костинец, Валерия Владимировна
  У статті проаналізовано поведінкові реакції споживачів туристичних послуг у період кризи. Обґрунтовано важливість конкурентної адаптації маркетингових стратегій підприємств на ринку туристичних послуг в умовах кризи і післякризовий період. Проаналізовано поведінку туристичних підприємств у споживчих сегментах ринку туристичних послуг у період кризи. Охарактеризовано низку істотних змін у поведінці споживачів, пов’язаних з кризовими явищами на ринку. Визначено переваги постійного розвитку маркетингу взаємовідносин зі споживачами туристичних послуг.
 • Item
  Регіональні особливості забезпечення якості життя населення України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Мазур, Наталія Олексіївна; Mazur, Nataliya; Мазур, Наталия Алексеевна; Ткачук, Анна Валеріївна; Tkachuk, A.; Ткачук, Анна Валерьевна
  На основі концепції людського розвитку здійснено порівняльний регіональний аналіз якості життя в Україні. Ідентифіковано роль регіонів у забезпеченні загальнонаціонального людського розвитку. Для більшості областей держави характерні високі показники відтворення населення, соціального стану та освіти. Економічні умови потребують покращення. Дослідження тенденцій якості життя на рівні областей дасть змогу усунути регіональні диспропорції розвитку та сформувати державну соціальну політику, враховуючи територіальні відмінності.
 • Item
  Інтервальне моделювання економічної привабливості реальних інвестицій
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Коцюба, Олексій Станіславович; Kotsiuba, O.; Коцюба, Алексей Станиславович
  Як постулюється сучасною парадигмою інвестиційного аналізу, невизначеність, яка супроводжує інвестиційну діяльність, може набувати інтервального характеру. У публікації досліджено проблему оцінки економічної привабливості (ефективності) інвестиційних проектів у разі інтервальної невизначеності вихідних даних. У межах цього було сформульовано і проаналізовано модель інтервального оцінювання показника чистої теперішньої вартості, в якій враховані функціональні зв’язки між параметрами грошових потоків. Поряд з реалізацією основної мети в дослідженні було розвинено метод експертного врахування взаємодії (залежності) між інтервальними (нечітко-інтервальними) числами.
 • Item
  Рівень адаптивності стратегічного управління компаніями в цифровій економіці: досвід українських підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Кизенко, Олена Олександрівна; Kyzenko, Olena; Кизенко, Елена Александровна
  У статті розглянуто теоретичні питання визначення і оцінки адаптивності компаній. Виявлено загальні тенденції впливу цифрової економіки на рівень адаптивності компаній на основі порівняльного аналізу профільних звітів провідних консалтингових компаній за 2016–2017 рр. Представлено методику визначення рівня адаптивності системи стратегічного управління компанії в структурному і функціональному аспектах. Автором сформовано пул характеристик підприємства для комплексної оцінки структурної і функціональної адаптивності стратегічного управління. Обговорено результати емпіричного дослідження українських компаній, проведеного у 2017 році, що дозволило провести апробацію запропонованої методики. Запропоновано напрямки подальших досліджень щодо набуття компаніями здатностей розробки та реалізації успішних бізнес-моделей у цифровій економіці.
 • Item
  Вплив овертаймів на продуктивність праці та емоційний стан команди проекту
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Кечеджи, Марія Станіславівна; Kechedzhy, Mariia; Кечеджи, Мария Станиславовна
  У статті системно проаналізовано проблему продуктивності роботи в години нормованого та понаднормового графіку, а також ефекти від овертайму у коротко- та довгостроковій перспективі. Автором проведено спостереження результатів роботи в режимі стандартного часу та овертайму, виявлено причини втрати продуктивності. Зроблено узагальнення проектних практик із різних індустрій у розрізі причин овертайму, індивідуальної та командної мотивації, динаміки емоційного стану учасників команди, а також розроблено рекомендації щодо уникнення/мінімізації негативного впливу овертайму.
 • Item
  Перспективні напрями формування взаємодії між суб’єктами системи дистрибуції
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Гайванович, Наталія Василівна; Hayvanovych, Nataliya; Гайванович, Наталия Васильевна
  У статті обгрунтовано доцільність актуалізації форм і механізмів реалізації функціональних стратегій у системі дистрибуції товарів (стратегія «прямого продажу», «освоєння ринку», «гарантованого збуту», «довготривалої присутності на ринку», «нарощування масштабів») у межах відповідних моделей дистрибуції (спрощена (пряма) модель, однорівнева, дворівнева, багаторівнева та комплексна модель дистрибуції), сформованих відповідно до завдань і цілей зазначених стратегій. Це дає змогу теоретично і практично обґрунтувати критерії відповідності розвитку систем дистрибуції конкретним стратегіям, вдосконалювати форми реалізації товарів, оптимізувати канали збуту із урахуванням функціональних вимог і особливостей товарів.
 • Item
  Логіка формування системи репутаційного менеджменту підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Дерев’янко, Олена Георгіївна; Derevianko, Olena H.; Деревянко, Елена Георгиевна
  У статті, по-перше, аргументовано та систематизувати фактори формування довіри стейкхолдерів до підприємства, представлено цілеспрямований вплив на зазначені фактори як основу системи репутаційного менеджменту; по-друге, визначено основні способи цілеспрямованого формування довіри, основу й інструментарій комунікації підприємства із ключовими стейкхолдерами у процесі формування довіри — репутації; по-третє, об’єднано елементи репутаційного менеджменту та способи комунікації в єдину систему репутаційного менеджменту підприємства, пояснено основні взаємозв’язки та закономірності даної системи з позиції забезпечення довіри до підприємства (цільової репутації).