Расчет активов человеческого капитала как один из элементов определения потребности в обучении персонала промышленных предприятий

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Рассмотрен расчет активов человеческого капитала с целью определения потребности в обучении персонала промышленных предприятий.
Considered the calculation of the assets of human capital in order to determine training needs of industrial enterprises.
Розглянуто розрахунок активів людського капіталу з метою визначення потреби у навчанні персоналу промислових підприємств.
Description
Keywords
Человеческий капитал, интеллектуальный капитал, обучение персонала, инвестиции в активы человеческого капитала, Human capital, intellectual capital, personnel training, investment in human capital assets, Людський капітал, інтелектуальний капітал, навчання персоналу, інвестиції в активи людського капіталу
Citation
Дьяченко Ю. Ю. Расчет активов человеческого капитала как один из элементов определения потребности в обучении персонала промышленных предприятий / Ю. Ю. Дьяченко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 1. – С. 284-289.