Вдосконалення соціально-трудових відносин в Україні в контексті концепції гідної праці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена основним проблемам у сфері соціально-трудових відносин, вирішення яких пов’язано з комплексною імплементацією взаємозв’язаних індикаторів концепції гідної праці залежно від галузі, регіону та сфери діяльності.
The article is devoted to the main problems in the sphere of social and labor relations the solving of which is connected with the integrated implementation of the interdependent indices of the concept of decent work depending on the area, region and the field of activity.
Статья посвящена основным проблемам в сфере социально-трудовых отношений, решение которых связано с комплексным внедрением взаимосвязанных индикаторов концепции достойного труда в зависимости от отрасли, региона и сферы труда.
Description
Keywords
соціально-трудові відносини, концепція гідної праці, індикатори концепції гідної праці, social and labor relations, concept of decent work, indices of the concept of decent work, социально-трудовые отношения, концепция достойного труда, индикаторы концепции достойного туда
Citation
Дорош О. В. Вдосконалення соціально-трудових відносин в Україні в контексті концепції гідної праці / О. В. Дорош // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 385-394.