Вплив підвищення пенсійного віку на ринок праці

Thumbnail Image
Date
2010-06-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Підвищення пенсійного віку є одним з найефективніших заходів реформування пенсійної системи в умовах старіння населення. Проведене дослідження доводить переважання позитивних ефектів цього заходу для розвитку ринку праці. Пропонуються заходи активної політики на ринку праці, здатні запобігти або пом’якшити можливі негативні наслідки підвищення пенсійного віку
Increasing the retirement age is one of the most effective measures reforming the pension system in ageing. The study shows the predominance of positive effects of this measure for labour market development. The active labour market policy could prevent or mitigate possible negative consequences of increase the retirement age.
Повышение пенсионного возраста является одним из самых эффективных мер реформирования пенсионной системы в условиях старения населения. Проведенное исследование доказывает преобладание положительных эффектов этого мероприятия для развития рынка труда. Меры активной политики на рынке труда способны предотвратить или смягчить возможные негативные последствия повышения пенсионного возраста.
Description
Keywords
Пенсійна реформа, пенсійний вік, ринок праці, пропозиція робочої сили, безробіття, рівень зайнятості, Pension reform, retirement age, labour market, labour force supply, unemployment, employment rate, Пенсионная реформа, пенсионный возраст, рынок труда, предложение рабочей силы, безработица, уровень занятости
Citation
Ткаченко Л. Г. Вплив підвищення пенсійного віку на ринок праці / Л. Г. Ткаченко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 2. – С. 391-398.