Сучасний стан будівельної галузі України та роль тимчасових будівель і споруд

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Мета дослідження. Проаналізувати вплив будівельної галузі на розвиток економіки країни та виокремити проблемні питання аналізу витрат на тимчасові будівлі (споруди) у будівництві та їх обліку. Методологія. Для досягнення мети використано діалектичний підхід для дослідження стану будівельної галузі, а також низку загальнонаукових методів, зокрема, метод порівняння — для дослідження результатів економічної діяльності підприємств будівельної галузі; абстрактно-логічний — для виявлення логічних взаємозв’язків між видами будівельної продукції та її функціонування, для теоретичного узагальнення сутності поняття «тимчасові споруди» та формування висновків. Отримані результати. В результаті дослідження підтверджено, що тимчасові споруди та будівлі є необхідною умовою виконання будівельно-монтажних робіт. Уточнено сутність терміну «тимчасові споруди» у будівництві. Окреслено облікові процедури стосовно витрат на їх спорудження Цінність дослідження. У статті проаналізовано сучасний стан будівельної галузі України. Визначено особливості тимчасових споруд у будівництві, а також виявлено особливості використання тимчасових нетитульних споруд на підприємствах будівельної галузі, що важливо для ведення їх обліку та здійснення контролю за витратами, пов’язаними з ними. Сутність поняття «тимчасові споруди» та проблема формування витрат на тимчасові споруди у будівництві поки що не повною мірою розглянуті у дослідженнях науковців, що не усуває проблем їх відображення в обліку. Це підтверджує, що обрана тема має практичне значення, а в процесі її дослідження виокремлено певні елементи наукової новизни. Research objective. The objective is to analyze the role of construction industry in the economic development, and study issues of accounting and cost analysis for temporary buildings and structures. Methodology. To achieve the goal, the article uses dialectical approach to study the state of the construction industry; general scientific methods, in particular comparison, to examine the results of companies’ economic activity in construction industry; and abstract-logical method to identify interconnections between different types of construction products, their performance, theoretical generalization of the essence of the category «temporary structures», and the formation of conclusions. Findings. The research results prove that temporary buildings and structures are a requisite for the construction and installation work. The article proposed the definition of the term «temporary constructions», and delineated accounting procedures for their construction costs. Value Added. The article analyzes the current state of the construction industry in Ukraine. The study outlines peculiarities of temporal constructions in the construction industry, and identifies the use of temporary non-titular structures by construction industry companies which is important for their accounting and control over the relevant costs. Researchers focus on some aspects of the category «temporary structures» and problems of costs for temporary constructions in construction industry which don’t contribute to the correct reflection of them in the register. This is an argument for the practical significance of this study, and basis for scientific value added.
Description
Keywords
будівництво, будівельна галузь, тимчасові будівлі та споруди, титульні тимчасові будівлі та споруди, нетитульні тимчасові будівлі та споруди, construction, construction industry, temporary buildings and structures, titular temporary buildings and structures, non-titular temporary buildings and structures
Citation
Половинець Д. В. Сучасний стан будівельної галузі України та роль тимчасових будівель і споруд / Половинець Діана Віталіївна // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 2. – С. 350–364.