Випуск № 2 (32)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 22
 • Item
  Бухгалтерський облік розрахунків з податку на додану вартість розпорядниками бюджетних коштів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Цятковська, Олена Віталіївна; Tsiatkovska, Olena; Цятковская, Елена Витальевна
  Метою є ґрунтовне дослідження організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку операцій за розрахунками з ПДВ розпорядниками бюджетних коштів. Методологія. Автором використано абстрактно-логічний метод (у процесі теоретичних умовиводів і формування висновків), метод порівняльного аналізу (у процесі дослідження різних підходів), дедукція, індукція, моделювання, аналогії та емпіричні методи досліджень. Отримані результати. Розглянуто особливості організації та методики обліку розрахунків за податком на додану вартість розпорядниками бюджетних коштів в умовах модернізації та вдосконалення бухгалтерського обліку. Проаналізовано ключові проблемні питання щодо податкового кредиту та податкового зобов’язання, і в результаті змодельовано приклад з відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Цінність дослідження полягає дослідженні облікового аспекту при розрахунках з ПДВ бюджетними установами та обґрунтуванні пропозицій щодо відображення на рахунках бухгалтерського обліку, а саме аналітичних рахунках розрахунків з бюджетом щодо ПДВ, яке має вагоме значення, як теоретико-методичне підґрунтя для подальшого дослідження обліку ПДВ, та цінним інформаційним джерелом для практики. Research objective. The article aims at studying of organizational and methodological principles of accounting of transactions on VAT payments by budget fund administrator. Methodology. The author uses the abstract-logical method (in the process of theoretical thinking and the formation of conclusions), method of comparative analysis (in the process of different approaches studying), deduction, induction, modeling, analogy and empirical research methods. Findings. The article summarizes specifics of the organization and accounting methodology for value added tax calculations the by budget fund administrators under modernization and improvement of accounting. Based on the analysis of key issues of tax credit and tax liability, the study designs and presents an accounting example of business transactions recording. Value Added. The value of the study is to examine the accounting aspect of VAT calculations by budget institutions, and substantiate proposals for accounting, particularly concerning the analytical accounts records on VAT payments that are important as theoretical and methodological basis for further study of VAT accounting and valuable informational source for practice.
 • Item
  Організація бухгалтерського обліку виплат військовослужбовцям
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Томчук, Юлія Юріївна; Tomchuk, Yuliia
  Мета дослідження. Дослідити чинну структуру виплат військовослужбовцям, їх класифікацію відповідно до НП(С)БОДС, з метою вдосконалення структури та механізму виплат військовослужбовцям. Методологія. У процесі дослідження використано загальнонаукові методи теоретичного та емпіричного пізнання. Метод аналізу та синтезу дав змогу узгодити й систематизувати основні аспекти методики й організації бухгалтерського обліку виплат військовослужбовцям. Отримані результати. Проведене дослідження дає підстави акцентувати такі моменти: підвищення посадових окладів до рівня прожиткового мінімуму у коефіцієнтному відношенні не призводить до суттєвого збільшення грошового забезпечення; крім того, форма накопичувальних відомостей, а саме меморіальний ордер №5, унеможливлює повне відображення інформації про нарахування грошового забезпечення військо-вослужбовцям у розрізі видів виплат. Запропоновано удосконалену форму меморіального ордера, для накопичення інформації щодо видів виплат, яка дозволить накопичувати інформацію для потреб управління та формування звітності. Цінність дослідження. Отримані результати сприятимуть покращенню організації бухгалтерського обліку у частині комплексного відображення господарських операцій за розрахунками виплат військовослужбовцям та працівникам ЗСУ. Research objective. The research aim is to investigate the existing structure of payments to military personnel and their classification according to the National Standards of Accounting for Public Sector Institutions in order to improve the structure and mechanism of payments to military personnel. Methodology. The article uses the general scientific methods of theoretical and empirical thinking. Methods of analysis and synthesis ensured reconciliation and systematization of the main aspects of the methodology and organization of payroll accounting for servicemen. Findings. The study concludes that the increase in size of salaries as coefficient to the subsistence minimum does not lead to the significant increase in cash benefits. Besides, the form of cumulative sheet, namely the memorial order number 5, does not provide the full reflection of information on cash benefits to servicemen in terms of the payment types. The article proposes the improved form of the memorial order for different payments types that will ensure an opportunity to accumulate information for management needs and reporting. Value added. The obtained results contribute to the improvement in organization of accounting through complex reflection of business operations concerning calculation of payments to military personnel and the Armed Forces employees.
 • Item
  Наукове обґрунтування аналітичного обліку доходів і витрат закладів вищої освіти
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Сушко, Наталія Іванівна; Sushko, Natalia; Ларікова, Тетяна Віталіївна; Larikova, Tetiana; Ларикова, Татьяна Витальевна
  Мета дослідження. Дослідити методологічні засади формування у бухгалтерському обліку та представлення у звітності інформації про доходи і витрати ЗВО відповідно до законодавства з питань бухгалтерського обліку і фінансової звітності та бюджетного законодавства. Дослідити підходи до класифікацію доходів і витрат, уточнити їх склад. Удосконалити методичні основи аналітичного обліку доходів і витрат через їх параметризацію. Методологія. При оцінюванні понятійного апарату доходів і витрат закладів вищої освіти використано загальнонаукові підходи з використанням методів порівняння та групування досліджено класифікацію доходів і витрат відповідно до законодавства з питань бухгалтерського обліку і фінансової звітності та бюджетного законодавства. Системний і комплексний підхід застосовано при узагальненні напрямів удосконалення методичних питань аналітичного обліку доходів і витрат через їх параметризацію. Отримані результати. Узагальнено чинні підходи до бухгалтерського обліку та відображення у звітності інформації про доходи і витрати ЗВО відповідно до законодавчих положень в частині бухгалтерського обліку і фінансової звітності та бюджетного законодавства. Представлено уточнену класифікацію доходів і витрат, зокрема за бюджетною класифікацією та НП(С)БОДС. Поглиблено методичні питання аналітичного обліку доходів і витрат через їх параметризацію за напрямами: вид об’єкта обліку, характеристика контрагента (за наявності договорів), спосіб отримання, джерело фінансування, код економічної класифікації видатків (КЕКВ), код програми КПКВК. Цінність дослідження. Уточнення понятійного апарату та удосконалення класифікації доходів і витрат суб’єктів державного сектору відповідно до законодавства з питань бухгалтерського обліку і фінансової звітності та бюджетного законодавства. Запропоновано формати аналітичних рахунків, ведення яких забезпечить достовірність та оперативність складання картки аналітичного обліку та представленні інформації у фінансовій та бюджетній звітності. Research objective. The article objective is to study the methodological principles of recording income and expenses in accounting and reporting according based on the accounting and financial accounting legislation and budget laws; investigate approaches to the classification of income and expenses; and improve the methodology bases of analytical accounting of income and expenses through their parametrization. Methodology. The authors use general scientific approaches to study the concepts of income and expenses of higher education institutions, and methods of comparison and grouping to provide classification of income and expenses according to the legislation on accounting, financial reporting and budget. Systematic and integrated approaches are used to generalize directions for improvement of analytical accounting methodology for incomes and expenses through their parametrization. Findings. The article summarizes approaches to the accounting and reporting on income and expenses of higher education institutions in accordance with the accounting and financial reporting legislation and budget laws. The refined classification of revenue and expenses is presented, in particular, according to the budget classification and National Standards of Accounting for Public Sector Institutions. The study improves methodology of analytical accounting of incomes and expenses through their parametrization: by the type of accounting object; characteristics of a contractor (in the case of contracts available), the method of obtaining, the source of funding, the code of economic classification of expenditures (KEKV) and the code of a program CPKVK. Value Added. The article refines concepts and improves the classification of income and expenditures of public sector entities in accordance with legislation on accounting and financial reporting and budget laws. The study offers forms of analytical accounts that ensure reliability and timeliness of analytical accounting cards, and financial and budgetary reporting.
 • Item
  Сучасний стан будівельної галузі України та роль тимчасових будівель і споруд
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Половинець, Діана Віталіївна; Polovynets, Diana
  Мета дослідження. Проаналізувати вплив будівельної галузі на розвиток економіки країни та виокремити проблемні питання аналізу витрат на тимчасові будівлі (споруди) у будівництві та їх обліку. Методологія. Для досягнення мети використано діалектичний підхід для дослідження стану будівельної галузі, а також низку загальнонаукових методів, зокрема, метод порівняння — для дослідження результатів економічної діяльності підприємств будівельної галузі; абстрактно-логічний — для виявлення логічних взаємозв’язків між видами будівельної продукції та її функціонування, для теоретичного узагальнення сутності поняття «тимчасові споруди» та формування висновків. Отримані результати. В результаті дослідження підтверджено, що тимчасові споруди та будівлі є необхідною умовою виконання будівельно-монтажних робіт. Уточнено сутність терміну «тимчасові споруди» у будівництві. Окреслено облікові процедури стосовно витрат на їх спорудження Цінність дослідження. У статті проаналізовано сучасний стан будівельної галузі України. Визначено особливості тимчасових споруд у будівництві, а також виявлено особливості використання тимчасових нетитульних споруд на підприємствах будівельної галузі, що важливо для ведення їх обліку та здійснення контролю за витратами, пов’язаними з ними. Сутність поняття «тимчасові споруди» та проблема формування витрат на тимчасові споруди у будівництві поки що не повною мірою розглянуті у дослідженнях науковців, що не усуває проблем їх відображення в обліку. Це підтверджує, що обрана тема має практичне значення, а в процесі її дослідження виокремлено певні елементи наукової новизни. Research objective. The objective is to analyze the role of construction industry in the economic development, and study issues of accounting and cost analysis for temporary buildings and structures. Methodology. To achieve the goal, the article uses dialectical approach to study the state of the construction industry; general scientific methods, in particular comparison, to examine the results of companies’ economic activity in construction industry; and abstract-logical method to identify interconnections between different types of construction products, their performance, theoretical generalization of the essence of the category «temporary structures», and the formation of conclusions. Findings. The research results prove that temporary buildings and structures are a requisite for the construction and installation work. The article proposed the definition of the term «temporary constructions», and delineated accounting procedures for their construction costs. Value Added. The article analyzes the current state of the construction industry in Ukraine. The study outlines peculiarities of temporal constructions in the construction industry, and identifies the use of temporary non-titular structures by construction industry companies which is important for their accounting and control over the relevant costs. Researchers focus on some aspects of the category «temporary structures» and problems of costs for temporary constructions in construction industry which don’t contribute to the correct reflection of them in the register. This is an argument for the practical significance of this study, and basis for scientific value added.
 • Item
  Аналіз балансу підприємства з метою забезпечення інформацією кредиторів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Мощенський, Семен Геннадійович; Moshchenskyі, Semen
  Мета дослідження. Виробити пропозиції щодо подальшого розвитку методики аналізу фінансового стану підприємства — боржника за даними балансу. Методологія. У процесі дослідження методики аналізу фінансового стану підприємства — боржника за даними балансу застосовані методи індукції та дедукції, аналізу та синтезу — при встановленні причинно-наслідкових зв’язків між господарськими фактами, явищами і процесами; методи економічного моделювання, порівняння, групування, а також балансовий метод, метод абсолютних і відносних різниць використані для дослідження фінансового стану підприємства. Отримані результати. Систематизовано коефіцієнти фінансового стану підприємства — потенційного позичальника і вироблені пропозиції щодо розширення їх переліку. Встановлено, що методика визначення інтегрального показника фінансового стану великого підприємства — боржника забезпечує можливість оперативної оцінки фінансового стану з метою формування професійного судження щодо потенційної можливості отримання кредиту та здатності розрахуватись за фінансовим зобов’язанням. Цінність дослідження. Наукова цінність дослідження полягає у подальшому розвитку методики аналізу фінансового стану підприємства — боржника за даними балансу. Research objective. The article objective is to elaborate proposals for the further development of a methodology for analysis of financial condition of an enterprise — the debtor according to the balance sheet. Methodology. The study of the methodology for analysis of financial condition of an enterprise — the debtor according to the balance sheet uses methods of induction and deduction, analysis and synthesis at establishing causal relationships between economic facts, phenomena and processes. Methods of economic modeling, comparison, grouping, balance method, and method of absolute and relative differences are used for studying the financial condition of an enterprise. Findings. The article systematizes coefficients of the financial condition of an enterprise — the potential borrower, and develops proposals on increasing their number. It is concluded that the procedure for determination of the integral indicator of the financial state of a large enterprise — the debtor provides an opportunity for an operative assessment of the financial situation in order to justify a professional judgment regarding loan capacity and the ability to meet financial liabilities. Value Added. Scientific value of the study is in the further development of a methodology for analysis of financial condition of an enterprise — the debtor according to the balance sheet.
 • Item
  Комплексний аналіз фінансової звітності (Due Diligence) як стратегічний імператив корпоративного управління
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Калітенко, Дарина Олександрівна; Kalitenko, Daryna
  Мета дослідження. Проаналізувати та систематизувати процедури комплексного аналізу фінансової звітності, напрями, прийоми організації та методики аналізу фінансової звітності підприємств. Дослідити проблеми методики та обґрунтувати доцільність формування інформаційного потоку із запровадженням процедури Due Diligence. Методологія. У ході дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи дослідження, зокрема, метод аналізу, методи групування і порівняння. Використано абстрактно-логічний метод для теоретичних узагальнень і формулювання висновків та емпіричні методи досліджень. Отримані результати. Обґрунтовано необхідність розвитку методичних засад комплексного аналізу фінансової і нефінансової інформації як інформаційного джерела прийняття економічних рішень та важливої умови корпоративного управління. Доведено, що комплексний аналіз звітності допомагає аналітикам визначати корпоративні цінності компаній, зміцнити довіру інвесторів, є важливою конкурентною перевагою, і відповідно знижує рівень неточності прогнозів. Обґрунтовано важливість застосування процедури «Due Diligence», яка включатиме детальне дослідження діяльності підприємства та широкий спектр питань організаційного, юридичного, економічного характеру. Цінність дослідження. Due Diligence є важливим напрямком комплексного аналізу, як системи збалансованого розвитку корпоративної відповідальності щодо очікувань різних груп користувачів та зацікавлених сторін. На сучасному етапі реформування фінансової звітності та розвитку інтегрованої звітності виникає потреба наукового дослідження і удосконалення методики комплексного аналізу, як важливої функції корпоративного управління. Research objective. The article aim is to analyze and systematize the procedures of financial statements comprehensive analysis, various directions, methods of organization and methods of analysis of enterprises` financial statements; investigate the problems of the methodology and justify the forming of the information flow with the introduction of the Due Diligence procedure. Methodology. The study uses general scientific and special research methods, in particular, the method of analysis, methods of grouping and comparison. The abstract-logical method for theoretical generalizations and the formulation of conclusions and empirical research methods are used. Findings. The article justifies the necessity of development of methodical principles for comprehensive analysis of financial and non-financial information as an information source for making economic decisions and an important condition of corporate governance. It is proved that a comprehensive analysis of reporting fosters analysts to determine the corporate values of the company, strengthen investor confidence, demonstrates an important competitive advantage, and accordingly reduces the level of forecasts inaccuracy. The study justifies the importance of using the due diligence procedure, which should include a detailed analysis of the company’s activities and a wide range of organizational, legal, and economic issues. Value added. Due Diligence is an important area of comprehensive analysis as a system of balanced development of corporate responsibility regarding the expectations of various groups of users and stakeholders. At the present stage, the financial statements reforming requires scientific research and improvement of complex analysis methodology as an important function of corporate governance.
 • Item
  Управлінський аналіз інтенсивності обороту фізичного капіталу суб’єкта господарювання
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana; Калабухова, Светлана Викторовна
  Мета дослідження полягає у розробленні комплексної процедури аналізу інтенсивності обороту фізичного капіталу суб’єкта господарювання по стадіях бізнес-процесів (постачання, виробництво, збут) для локалізації джерел дестабілізації ділової активності. Методологія. Застосовано методи наукового узагальнення, загальнонаукової абстракції, індукції та дедукції, аналізу і синтезу — при визначенні об’єктів управлінського аналізу операцій з фізичним капіталом підприємства; методи структурного, динамічного, коефіцієнтного, факторного аналізу — при розробці технології аналізу інтенсивності обороту складових фізичного капіталу суб’єкта господарювання; табличний прийом — для візуалізації узагальнень та висновків про наміри управлінського персоналу щодо збереження фізичного капіталу. Отримані результати. Розроблено процедури аналізу обороту фізичного основного капіталу в машинах та обладнанні для розуміння тенденції інтенсифікації ділової активності в процесі інвестиційної діяльності підприємства; аналізу обороту фізичного оборотного капіталу в запасах по стадіях бізнес-процесів для розуміння тенденції інтенсифікації ділової активності в процесі операційної діяльності; аналізу обороту фізичного змінного капіталу в персоналі для розуміння перспектив інноваційної діяльності підприємства. Запропоновано процедуру діагностики рівня інтенсифікації використання фізичного капіталу суб’єкта господарювання для розпізнавання «больових» точок в системі управління діловою активністю та розвитком підприємства. Цінність дослідження. Запропонована процедура аналізу інтенсивності обороту фізичного капіталу підприємства уможливлює локалізацію джерел дестабілізації ділової активності на стадіях бізнес-процесів господарської діяльності, дозволяє обґрунтувати варіанти переходу на нові важелі управління швидкістю вибуття капіталу інвесторів і кредиторів з фізичної форми для збільшення маси прибутку суб’єкта господарювання, забезпечує інформацією про тенденції збереження фізичного капіталу. Research objective. The study aim is to develop a comprehensive procedure for analysis of turnover intensity for physical capital of an economic entity by the stages of business processes (supply, production, sales) for localization of business activity destabilization sources. Methodology. The article applies methods of scientific generalization, general scientific abstraction, induction and deduction, analysis and synthesis when determining the objects for managerial analysis of operations with enterprise`s physical capital; methods of structural, dynamic, coefficient and factor analysis — for the development of the technology for analysis of turnover intensity for the components of an economic entity physical capital; tabular method — for visualization of conclusions on management personnel intentions concerning physical capital preservation. Findings. The author developed procedures for analysis of physical capital turnover for machines and equipment in order to understand the tendency of business activity intensification in the investment process; procedures for analysis of physical working capital turnover for inventories by the business processes stages to grasp the trend of business activity intensification in the operational activities; procedures for analysis of physical variable capital turnover in the personnel to understand the prospects of enterprise innovation activity. The article proposes the diagnostics procedure for the intensification of the physical capital use by an economic entity to recognize critical pressure points at business activity management and enterprise development. Value Added. The proposed procedure for analysis of turnover intensity for physical capital of an economic entity enables localization of destabilization sources for business activity at the business processes stages, allows justification of the options for transition to the new management levers for the speed of investors and lenders capital outflow from the physical form in order to increase profit of an economic entity; and provides with information on the tendencies in physical capital preservation.
 • Item
  Особливості управлінського обліку витрат в установах державного сектору
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Заросило, Аркадій Петрович; Zarosilo, Arkadiy; Заросило, Аркадий Петрович
  Мета дослідження. Дослідити методичні підходи ведення управлінського обліку витрат за центрами відповідальності, визначити основні завдання управлінського обліку витрат, уточнити сутність центрів відповідальності та визначити види центрів відповідальності в установах державного сектору. Методологія. Автором використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: порівняння та теоретичного узагальнення — при дослідженні економічної сутності та видів центрів відповідальності; абстрактно-логічні та описові — при проведенні аналізу видів центрів відповідальності в установах державного сектору; системний і комплексний підхід — для узагальнення та обґрунтування висновків щодо налагодження управлінського обліку витрат за центрами відповідальності в установах державного сектору. Отримані результати. Досліджено методичні підходи ведення управлінського обліку витрат за центрами відповідальності, визначено основні завдання управлінського обліку витрат, уточнена сутність центрів відповідальності та визначені види центрів відповідальності в установах державного сектору. Цінність дослідження. Отримані результати можуть бути використані в установах державного сектору при запровадженні управлінського обліку витрат та визначення їх центрів відповідальності. Research objective. The article objective is to study the methodology of management accounting costs by the centers of responsibility; determine the main tasks of management accounting costs; clarify the essence of responsibility centers and determine their types in public sector institutions. Methodology. The author uses general scientific and special methods of research: comparison and theoretical generalization — to study economic essence and types of responsibility centers; abstract-logical and descriptive methods — to analyze the types of responsibility centers in public sector institutions; systematic and integrated approach — to summarize and substantiate conclusions on management accounting costs introduction by the centers of responsibility in public sector institutions. Findings. The article examines methodological approaches to management accounting costs by the centers of responsibility, specifies the main tasks for management accounting costs, refines the essence of responsibility centers, and determines the types of responsibility centers in the public sector institutions. Value Added. The results obtained can be used by public sector institutions at introduction of cost management and establishment of responsibility centers.
 • Item
  Переваги інтегрованої звітності підприємства
  (2018) Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович
  Мета дослідження. Аналіз переваг інтегрованої звітності з метою виділення її особливостей серед інших видів звітності для впровадження у практику вітчизняного звітування. Методологія. Теоретико-методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання та системний підхід щодо критичного аналізу переваг інтегрованої звітності. Метод аналізу використовується для порівняння переваг інтегрованої звітності. Метод пізнання об’єкта дослідження базується на системному та синергетичному підходах, відповідно до яких переваги інтегрованої звітності розглядається в нерозривному зв’язку з забезпеченням подальшого розвитку інтегрованої звітності у вітчизняній практиці звітування. Отримані результати. В процесі даного наукового дослідження проведено аналіз переваг інтегрованої звітності в порівнянні з традиційною бухгалтерською звітністю. Виділені переваги інтегрованої звітності свідчать, що даний вид звітності є актуальним напрямком розвитку вітчизняної практики звітування, який виведе його на якісно новий рівень, що дасть змогу залучити іноземний капітал для сталого розвитку як країни в цілому, так і окремого підприємства, зокрема. Цінність дослідження. Наукова цінність дослідження полягає у подальшому розвитку інтегрованої звітності на основі виділення та узагальнення її переваг перед традиційною бухгалтерською звітністю з урахуванням міжнародної тенденції до формування інтегрованої звітності. Практичні цінність даного дослідження полягає у популяризації інтегрованої звітності та імплементація її у вітчизняну практику звітування. Соціальна цінність проявляється у інформуванні та ознайомленні всіх потенційних укладачів та користувачів інтегрованої звітності з її перевагами. Research objective. The research aims at analysis of integrated reporting benefits in order to distinguish its features among other types of reporting for implementation in domestic practice of reporting. Methodology. Theoretical and methodological basis of the research is formed by dialectic method of scientific thinking, and systematic approach to the critical analysis of integrated reporting benefits. The paper uses comparative analysis for benefits of integrated reporting. The article is based on systematic and synergistic approaches, according to which the benefits of integrated reporting are considered inextricably linked with ensuring the further development of integrated reporting in the national reporting practice. Findings. In the process of research, the benefits of integrated reporting compared with traditional accounting reporting were analyzed. The advantages of integrated reporting indicate that this type of reporting is a relevant direction for the development of national reporting practice contributing it with new quality. It will ensure foreign capital inflow for sustainable development of a country as a whole, and a separate enterprise, in particular. Value Added. The scientific value of the research is in the further development of integrated reporting based on the revealing and generalization of its advantages over traditional reporting taking into account the international trend towards the formation of integrated reporting. The practical value of this research should promote integrated reporting and its implementation into national reporting practice. Social value of the obtained results contributes to the information and acquaintance of all potential compilers and users of integrated reporting with its benefits.
 • Item
  Державний сектор економіки України: сучасний стан та перспективи розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Майстер, Анна Володимирівна; Maister, Anna; Майстер, Анна Владимировна
  Мета дослідження. Метою дослідження є аналіз поточного стану державного сектору економіки України та визначення ключових перспектив його розвитку. Методологія. Для вирішення поставлених завдань у статті використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: теоретичного узагальнення — при ідентифікації ролі держави у відносинах з іншими економічними агентами; аналітичний — при дослідженні структури корпоративних прав держави, бюджетних надходжень від приватизації; фінансових результатів діяльності підприємств державного сектору економіки України; графічний і табличний — для візуального представлення результатів дослідження; системний і комплексний підходи — для розробки й обґрунтування пропозицій щодо реформування державного сектору економіки України. Отримані результати. На сьогодні існує невідповідність між результатами діяльності державного сектору економіки України та його розміром і економічним потенціалом. Зазначену диспропорцію можна пояснити як чинниками економічного характеру, складною політичною ситуацією в країні, так і нераціональним використанням ресурсів, слабкою ефективністю управління, фіксованим принципом дивідендної політики, високим рівнем корупції. Запропоновано окремі напрями підвищення ефективності державного сектору економіки України: активізація антикорупційної реформи, удосконалення законодавчої бази, розробка обґрунтованих прогнозів та планів діяльності підприємств державного сектору, удосконалення корпоративного управління, дивідендної політики, оптимізація корпоративного портфелю держави за рахунок розробки програми продажів міноритарних пакетів акцій. Цінність дослідження. У результаті дослідження обґрунтовано структурно-логічну схему розробки емісійної стратегії підприємств державного сектору економіки на ринку акцій України, зокрема запропоновано поділ підприємств державного сектору економіки на дві групи в залежності від розміру пакету акцій держави в статутному капіталі акціонерного товариства та побудовано алгоритм прийняття рішень щодо проведення додаткової емісії акцій для кожної групи підприємств. Ця пропозиція може бути використана при розробці загальної концепції розвитку державного сектору економіки, а також при реалізації програми приватизації в Україні. Research objective. The purpose of the study is to analyze the current situation in the state sector of Ukraine, and determine the key prospects of its development. Methodology. In order to achieve the research goals, the article uses general scientific and special research methods: theoretical generalization — to determine relations of the state with other economic agents; analytical — for studying the structure of corporate rights of the state, budget receipts from privatization, and financial results of state sector enterprises in Ukraine; graphical and tabular — for visual presentation of research results; systemic and complex approaches — to develop and substantiate proposals for the state sector reforming in Ukraine. Findings. At present, there is a discrepancy between the performance results of the state sector in Ukraine, and its size and economic capacity. This disproportion can be explained by economic factors and complicated political situation in the country as well as inappropriate use of resources, poor efficiency of management, fixed dividend policy, and high level of corruption. The article proposed several directions of increasing the efficiency of the state sector in Ukraine: promotion of anti-corruption reform, improvement of the legislative framework, development of sound forecasts and plans of activity of state sector enterprises, improvement of corporate governance and dividend policy, optimization of corporate portfolio of the state through development of a program of minority shareholding sales. Value Added. The research substantiates the structural-logical scheme of development of the state enterprises’ emission strategy on the stock market of Ukraine. In particular, the article proposes the division of the state enterprises into two groups depending on the size of the state shareholding in the authorized capital, and offers the algorithm of decision-making concerning additional issue of shares for each group of enterprises. This proposal can be used for working out a general concept of the state sector development, as well as for the implementation of the privatization program in Ukraine.
 • Item
  Регулювання процесів концентрації в банківській системі України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-11-21) Суторміна, Катерина Миколаївна; Sutormina, Kateryna; Сутормина, Екатерина Николаевна
  Мета дослідження. Поглиблення теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо заходів державного регулювання процесів концентрації в банківській системі України. Методологія. Використано абстрактно-логічний метод (у процесі теоретичних умовиводів і формування висновків), метод порівняльного аналізу (у процесі дослідження різних понять) та емпіричні методи досліджень. Отримані результати. Було виявлено проблемні аспекти державного регулювання процесів концентрації банківського капіталу в Україні, надано пропозиції щодо його вдосконалення, обґрунтовано межі концентрації банківського капіталу та критерії їх оцінки. Цінність дослідження. Доведено, що концентрація капіталу виправдана, якщо рівень економічної ефективності банківської діяльності підвищується на стільки, щоб компенсувати негативні наслідки монополізації ринку. Монополізація ринку визначається ступенем контролю над цінами. З метою мінімізації деструктивного впливу монополізації банківського ринку виникає питання визначення раціонального ступеня концентрації банківського капіталу, а також наявності системи державного регулювання монопольних процесів і контролю конкурентних ринкових відносин. Research objective. The paper aims at deepening of theoretical foundations and development of practical recommendations on measures of state regulation of concentration processes in the banking system of Ukraine. Methodology. The research is based on the abstract-logical method (used for theoretical study and formation of conclusions), the method of comparative analysis (at examining of various concepts), and empirical methods of research. Findings. The article identified the problematic aspects of state regulation of bank capital concentration processes in Ukraine, developed proposals for its improvement, and substantiated the limits of bank capital concentration and criteria of their evaluation. Value Added. It is proved that the concentration of capital is justified if the level of economic efficiency of banking activity increases only to compensate for the negative effects of market monopolization. Monopolization of the market is determined by the degree of price control. In order to minimize the destructive influence of the monopolization in the banking market, the research addresses issues of determination of reasonable degree of bank capital concentration, as well as ensuring state regulation of monopoly processes and control of competitive market relations.
 • Item
  Динамічна модель циклічного розвитку економіки: монетарний трансмісійний механізм
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Чершнев, Юрій Вікторович; Chershnev, Yurii; Чершнев, Юрий Викторович
  Мета дослідження. Дослідження динамічного взаємозв’язку між товарним та грошовим ринками через вплив монетарного трансмісійного механізму. Виявлення особливостей трансформації та ключових чинників монетарних передавальних механізмів в окремих фазах економічного циклу. Методологія. В процесі дослідження було використано методи синтезу і порівняльного аналізу, діалектичний, абстрактно-логічний, методи групування та індукції. Отримані результати. В роботі досліджено динамічний взаємозв’язок зсуву кривих попиту та пропозиції на грошовому і товарному ринках, що спричинює циклічні процеси розвитку економічної активності. Визначено особливості впливу окремих монетарних трансмісійних механізмів в певних фазах економічного циклу. Цінність дослідження. Здійснено аналіз та побудовано модель динамічного взаємозв’язку між грошовим і товарним ринками. Виявлено домінуючі чинники, які впливають на стан економічних показників залежно від фази економічного циклу. Визначено можливість застосовування монетарних трансмісійних механізмів для пояснення зміни фаз економічного циклу. Здійснено комплексний аналіз розвитку циклічних подій на грошовому і товарному ринках з метою формування моделі якісних передбачень майбутніх змін в економіці. Research objective. The objective supposes investigation of dynamic relationship between commodity and money markets through the impact of the monetary transmission mechanism, and identification of special aspects of transformation and key factors of monetary transmission mechanisms at certain phases of economic cycle. Methodology. In the process of research, synthesis and comparative analysis, dialectic method, abstract-logical method, and methods of grouping and induction were used. Findings. The paper examines the dynamics of the shift in demand and supply curves in the money and commodity markets, which cause cyclical processes of economic activity development. Special aspects of the influence of separate monetary transmission mechanisms during certain phases of economic cycle are determined. Value Added. Based on analysis, the model of the dynamic interconnection between money and commodity markets is constructed. The paper reveals dominating factors that influence the state of economic indicators depending on the phase of the economic cycle. The possibility of applying monetary gear mechanisms for the explanation of changes in the phases of the economic cycle is determined. Complex analysis of cyclical events development in the money and commodity markets was carried out in order to form a model of quality predictions of future changes in the economy.
 • Item
  Застава в інвестиційному кредитуванні: світовий досвід та вітчизняна практика
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Смірнова, Ольга Олегівна; Smirnova, Olga; Смирнова, Ольга Олеговна
  Мета дослідження. Метою дослідження є розгляд теоретичних та методичних аспектів забезпечення банківських кредитів заставою та розробка рекомендацій щодо вдосконалення використання даного інструменту, як інструменту мінімізації ризиків при наданні інвестиційних кредитів банками. Методологія. Методологічну основу дослідження склали основні теоретичні положення вітчизняної та зарубіжної фінансової науки у сфері інвестиційного кредитування комерційними банками. Для вирішення поставлених завдань використовувались такі методи аналізу, як: метод синтезу (для розкриття економічного змісту поняття застави банківського кредиту); метод класифікації та типології (використовувались для надання класифікації предметів застави, факторів, що впливають на вибір банком забезпечення, метод класифікації способів оцінювання застави); статистичний метод; метод систематизації тощо. Отримані результати. Автор проаналізував особливості використання застави в якості забезпечення . Окрему увагу було приділено іпотечному кредитуванню та механізму його реалізації як у вітчизняній практиці, так і у світовій економіці в цілому. В статті окреслено основні проблеми в галузі інвестиційного кредитування, запропоновано шляхи їх вирішення із застосуванням правових, економічних, фінансово-кредитних важелів, в тому числі з урахуванням іноземного досвіду. Цінність дослідження. Детальний аналіз процесу та наслідків іпотеч- ної кризи в Америці дозволив визначити пропозиції щодо можливих шляхів уникнення критичних наслідків у вітчизняній практиці та окреслити напрями удосконалення реалізації механізму використання застави при інвестиційному кредитуванні. Research objective. The research aims at consideration of theoretical and methodical aspects of providing pledge loans in banking, and development of recommendations on the improvement of this instrument as the mechanism ensuring minimization of risks at banking investment loans. Methodology. Theoretical concepts of Ukrainian and foreign financial science in the field of the investment lending by commercial banks provide methodological basis of a research. To achieve the research goals, the paper used such methods as: synthesis (at interpreting the economic category of pledge loans); method of classification and typology (used for the types of pledge classification, factors influencing the banks’ choice of pledge, and classification of methods of pledge evaluation); statistical analysis; method of systematization and others. Findings. Author analyses special aspects of using pledge for bank loans. The focus is at mortgage loans and mechanism of their disposal both at national level and in the world. The article outlines basic problems concerning the investment lending, and offers the ways of their overcoming based on legal, economic, and financial instruments taking into account foreign experience. Value Added. The detailed analysis of the process and consequences of mortgage crisis in the USA provided basis for the suggestions on possible ways of avoidance the critical consequences for national practice, and the ways of improvement in the mechanism of pledge in investment lending.
 • Item
  Ризики банківського кредитування в Україні: чинники, реалії та напрямки удосконалення управління
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Охрименко, Ірина Борисівна; Okhrymenko, Iryna; Охрименко, Ирина Борисовна
  Мета дослідження. Метою дослідження є аналіз реального рівня ризиків банківського кредитування в Україні, визначення їх основних чинників та надання рекомендацій щодо удосконалення управління ризиками кредитування в банках. Методологія. В процесі дослідження з використанням методів аналізу, синтезу, графічного було проаналізовано і систематизовано інформацію щодо якості кредитних активів банків України та рівня ризикованості кредитних операцій. За допомогою методів порівняння і дедукції було зроблено висновки про стан банківського кредитування в Україні, визначено причини низької якості активів та запропоновано шляхи вирішення проблеми. Отримані результати. За результатом аналізу сучасних тенденцій банківського сектору України зроблено висновок про відсутність реального відновлення кредитування економіки банками останні 5–7 років, натомість встановлено факт постійного погіршення активів як у окремих банках, так і на рівні банківської системи. Визначено, що суттєвий вплив на ситуацію здійснили як екзогенні чинники (низька ринкова кон’юнктура і майже кризовий стан більшості галузей, що тягне за собою низьку платоспроможність позичальників і значний рівень невизначеності щодо перспектив наданих кредитів), так і чинники внутрішнього походження (неконструктивні дії самих банків, що сприяють зростанню проблемних кредитів і полягають у нехтуванні базовими правилами ризик-менеджменту). У результаті зроблено висновок, про необхідність реформування систем управління ризиками кредитування в банках України. Цінність дослідження. Як шлях вирішення проблем управління ризиками кредитних операцій в банках України автором надано рекомендації з удосконалення бізнес-процесів кредитного моніторингу і безпосередньо заходи з підвищення вмотивованості і персональної відповідальності персоналу банку. Впровадження в практику банків пропонованих заходів має позитивно вплинути на ефективність праці окремих експертів і територіальних підрозділів, а також знизити рівень зловживань і шахрайств з боку персоналу банку, підвищити рівень контролю за діями працівників і рівень їх персональної економічної і соціальної відповідальності. Research objective. The aim of the study is to analyze the real level of bank credit risks in Ukraine, identify their main factors, and provide recommendations on improving the credit risks management in banks. Methodology. In the process of research, information on the quality of credit assets of Ukrainian banks and the level of credit operations risks was analyzed and systematized using the methods of analysis, synthesis and graphing presentation. Based on comparison and deduction methods, the article concludes on the bank lending situation in Ukraine, identifies causes of poor quality of assets, and proposes the problem solutions. Findings. The result of the current trends analysis in the banking sector in Ukraine proves that there is no real recovery of bank lending over the past 5-7 years. Instead, the fact of the constant deterioration in assets at the level of individual banks and banking system as a whole is established. The study reveals that a significant impact is produced by both exogenous factors (low market conditions and almost a crisis situation in most sectors, which entails low borrowing capacity and significant uncertainty concerning granted loans) and internal factors (the behavior of banks, which causes the growth in nonperforming loans and ignoring of basic rules of risk management). As a result, it is concluded that there is a need to reform credit risk management systems in Ukrainian banks. Value Added. As a way to solve the problems of credit risk management at Ukrainian banks, the author provided recommendations for improving business processes of credit monitoring, and direct measures to enhance motivation and personal responsibility of the bank staff. The introduction of the proposed measures to the banking practice should positively influence the efficiency of individual experts’ work and territorial units, as well as reduce the level of abuses and fraud by the bank staff, increase the level of control over the employee’s activity and the level of their individual economic and social responsibility.
 • Item
  Світові тенденції проектного фінансування інфраструктури
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Ляхова, Олена Олександрівна; Liakhova, Olena; Ляхова, Елена Александровна
  Мета дослідження. Метою статті є розробка методологічних засад проектного фінансування інфраструктурних проектів на принципах державно-приватного партнерства та практичних підходів у використанні даного механізму. Методологія. Для досягнення мети дослідження використано системно-діяльнісний підхід, що створює умови комплексного вивчення проектного фінансування інфраструктури. Отримані результати. Розглядаються особливості фінансування інфраструктурних проектів у світовій практиці та тенденції вкладень інвестиційних фондів на освоєння інвестицій у інфраструктуру. Висвітлено рейтингування країн світу для інфраструктурних інвесторів, а також функції основних учасників проектного фінансування інфраструктури на принципах державно-приватного партнерства. Здійснено аналіз світового досвіду фінансування інфраструктурних проектів та окреслені можливості його застосування в Україні. В умовах браку достатніх бюджетних та квазі-бюджетних коштів в процесі реалізації великих інфраструктурних проектів доцільно використовувати механізм проектного фінансування на принципах ДПП як один із поширених механізмів фінансування інфраструктури у світовій практиці. Цінність дослідження. Конкретизовано поняття проектного фінансування інфраструктурних проектів на принципах державно-приватного партнерства. Практична значущість дослідження полягає у поширенні механізму проектного фінансування з можливістю його подальшого законодавчого оформлення в економічній практиці України. Research objective. The article purpose is to develop methodological principles of infrastructure projects financing on principles of public-private partnership and practical approaches to the use of this mechanism. Methodology. The system-activity approach is used for the achievement of the research objective, which creates conditions for a comprehensive study of infrastructure project financing. Results obtained. Some peculiarities of infrastructure project financing in the world practice and tendencies of investments funds disposal for the development of infrastructure investments are considered. The article highlights the rating of the countries for infrastructure investors, as well as functions of main participants in infrastructure project financing based on principles of public-private partnership. The analysis of world experience of infrastructure project financing and its application in Ukraine are outlined. In the process of large infrastructure projects implementation with lack of sufficient budget and quasi-budget funds, it is expedient to use the mechanism of project financing on PPP principles as one of the common mechanisms for infrastructure financing in the world practice. Value Added. The category of infrastructure project financing on public-private partnership principles is specified. Practical significance of the study is to extend the mechanism of project financing with the possibility of its further legislative provision in the economic practice of Ukraine.
 • Item
  Вдосконалення фінансування вищої освіти в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Малік, Євгенія Олександрівна; Malik, Yevgeniya; Малик, Евгения Александровна; Білінець, Марина Юріївна; Bilinets, Marina
  Мета дослідження. Дослідження проведене з метою дослідження сучасного стану вищої освіти в Україні та пошук можливих альтернативних джерел її фінансування. Методологія. Розглянуто сучасні тренди розвитку вищої освіти в світі, що визначають основні напрями розвитку галузі та дозволяють виділити можливі напрями вдосконалення розвитку вищої освіти в Україні. Отримані результати. В ході дослідження було визначено, що ситуація з фінансуванням вищої освіти в Україні є незадовільною і потребує покращення. Вдосконалювати її варто через проведення диверсифікації фінансування, зокрема через розширення співпраці з приватним бізнесом. Цінність дослідження. Результати дослідження дозволили виявити основні тренди у розвитку вищої освіти та її фінансування в світі, що варто враховувати в подальших дослідженнях з метою врахування їх впливу на подальший розвиток ситуації у цій сфері. Визначено можливості використання освітніх облігацій, як надзвичайного джерела фінансування вищих закладів освіти в Україні. Research objective. The research was conducted with the aim of studying the current state of higher education in Ukraine, and search for possible alternative sources of its financing. Methodology. The paper considers the contemporary trends in the development of higher education in the world, which determine the main directions of this sector development and allow highlighting the possible directions of improving the development of higher education in Ukraine. Findings. The study found that the financing of higher education in Ukraine is unsatisfactory, and needs to be improved. Funding of higher education should be improved through its diversification and expanding of cooperation with private business. Value Added. The results of the study revealed the main trends in the development of higher education and its financing in the world, which should be taken into account in further studies in order to consider their impact on further development of this area. The paper determined the possibilities of using education bonds as an extraordinary source of financing for higher education institutions in Ukraine.
 • Item
  Концептуальні засади ідентифікації та оцінювання ризиків фінансової інтеграції
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Нікітін, Андрій Валерійович; Nikitin, A. V.; Никитин, Андрей Валерьевич; Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Shevaldina, Valentuna; Шевалдина, Валентина Геннадьевна
  Мета дослідження. Сформувати науково-методичні підходи до ідентифікації специфічних ризиків фінансової інтеграції та каналів їх розповсюдження. Методологія. Авторами було досліджено сутність, передумови виникнення та види ризиків фінансової інтеграції. Використано абстрактно-логічний метод (у процесі формування теоретичних узагальнень і формування висновків), методи структурно-декомпозиційного аналізу, групування, (у процесі дослідження різних видів ризиків та каналів їх розповсюдження). На основі економіко-математичного моделювання надано оцінку впливу ефекту зараження та перетікання волатильності на вітчизняний фінансовий ринок. Отримані результати. Сформовано загальні аналітично-концептуальні засади ідентифікації та класифікація ризиків процесу фінансової інтеграції, визначено канали їх поширення. Зазначено, що до ризиків фінансової інтеграції як процесу належать: ризик виникнення «ефекту доміно»; ризик «ефекту перетікання волатильності»; ризик «ефекту зараження»; ризик «ефекту масштабу»; ризик «ринкової ейфорії». Композитивно та окремо ці ризики формують системний ризик. Розглянуто фактори, що обумовлюють виникнення цих ризиків. Основними каналами розповсюдження ризиків визнано: 1) інформаційно-поведінковий або паніка, що самореалізується; 2) інвестиційний, або зниження вартості фінансових активів; 3) фінансовий, або криза ліквідності; 4) інституційний, або зростання збитковості, поява неплатоспроможних фінансових інститутів. Доведено, що канали розповсюдження ризиків є незалежними, але не альтернативними, оскільки можуть взаємодіяти в процесі розгортання фінансової кризи, посилюючи вплив один одного. Цінність дослідження. Основними каналами впливу ризиків фінансової інтеграції на фінансовий ринок України визнано інформаційно-поведінковий та фінансовий. Джерелом зараження є відтік іноземного капіталу. Розуміння природи та шляхів поширення ризиків фінансової інтеграції сприятиме вибору адекватних заходів щодо мінімізації їх негативного впливу. Research objective. To form scientific and methodical approaches to identifying specific risks of financial integration and their distribution channels. Methodology. The authors investigated the essence, preconditions for the emergence and types of risks of financial integration. Abstract-logical method (in the process of formation of theoretical generalizations and formation of conclusions), methods of structural-decomposition analysis, grouping (in the process of research of various types of risks and channels of their distribution) are used. On the basis of economic-mathematical modeling, an estimation of the influence of the effect of pollution and the flow of volatility on the domestic financial market has been provided. Findings. The general analytical and conceptual foundations of identification and classification of risks of the financial integration process have been formed, channels of their distribution have been determined. It is noted that the risks of financial integration as a process include: the risk of a "domino effect"; the risk of "the effect of the fluctuation of volatility"; the risk of the "infection effect"; the risk of the "scale effect"; the risk of "market euphoria". Composably and individually, these risks form a systemic risk. The factors that determine the emergence of these risks are considered. The main channels of distribution of risks are: 1) information-behavioral or panic, self-actualizing; 2) investment, or decrease in the value of financial assets; 3) financial, or liquidity crisis; 4) institutional, or loss of profitability, the emergence of insolvent financial institutions. It has been proved that risk-sharing channels are independent, but not alternate, as they can interact in the process of deploying a financial crisis, increasing the influence of each other. Value added. The main channels of influencing the risks of financial integration into the financial market of Ukraine are information-behavioral and financial. The source of infection is the outflow of foreign capital. Understanding the nature and ways of spreading the risks of financial integration will help to select appropriate measures to minimize their negative impacts.
 • Item
  Боргова стійкість України: теоретичний аспект, поточний стан
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Кондро, Павло Володимирович; Kondro, Pavlo; Хлівний, Володимир Кирилович; Khlivnyi, Volodymyr; Хлевной, Владимир Кириллович
  Мета дослідження. Метою дослідження є розкриття теоретичних засад та практичних аспектів боргової стійкості держави, проблеми оцінки її рівня та знаходження шляхів зміцнення. Методологія. Для досягнення поставленої мети використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. Використовуючи декомпозиційний метод визначено складові частини боргової стійкості. На основі порівняльних методів та методів наукової абстракції визначено ключові індикатори та їх порогові значення. Дослідження стану боргової стійкості, динаміка основних індикативних величин оцінки рівня боргової стійкості базувалися на використанні методу ретроспективного аналізу. Отримані результати. Дослідження проблематики дозволило встановити відмінні ознаки між борговою безпекою та боргової стійкістю, визначити ключові складові характеристики останньої. Цінність дослідження. Цінність даного дослідження полягає у декомпозиційному аналізі складових боргової стійкості. Research objective. The aim of the study is to reveal the theoretical foundations and practical aspects of the debt sustainability of the state, the problem of assessing its level, and the ways of its strengthening. Methodology. To achieve this goal, general scientific and special research methods are used. Based on the method of decomposition, the components of debt sustainability are determined. Key indicators and their threshold values are determined using the method of comparison and the method of scientific abstraction. The study of debt stability and main indicative values dynamics are carried out based on the method of retrospective analysis. Findings. The problems analysis allowed revealing of distinctive features of debt security and debt sustainability, and identification of the key components of debt sustainability. Value Added. The value of this study lies in the decomposition analysis of the debt sustainability components.
 • Item
  Податкова децентралізація в Україні: проблеми імплементації та шляхи їх вирішення
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Сарнецька, Яна Анатоліївна; Sarnetska, Yana
  Мета дослідження. Виявити проблеми податкової децентралізації в Україні та обґрунтувати напрями їх вирішення. Методологія. В основі методології дослідження покладено системний підхід, відповідно до якого податкова децентралізація досліджується як системне поняття, яке є одночасно і системою, і елементом системи. При написанні статті було використано методи порівняльного та логічного аналізу, групування та логічного узагальнення. Отримані результати. Визначено сутність поняття «податкова децентралізація» та його взаємозв’язок із поняттями «фіскальна децентралізація» та «бюджетна децентралізація». Досліджено законодавчі основи формування доходів місцевих бюджетів в Україні. Проведено порівняльний аналіз формування доходів місцевих бюджетів в Україні та Німеччині. Визначено роль доходів місцевих бюджетів та їх розподіл між рівнями бюджетної системи України та Німеччини. Визначено проблеми податкової децентралізації в Україні та обґрунтовано шляхи їх вирішення. Цінність дослідження. Здійснено теоретичний аналіз податкової децентралізації в Україні та представлено її важливість для формування самостійності місцевих бюджетів. Зроблено висновки, що фіскальна децентралізація передбачає успішну імплементацію ідей податкової децентралізації, оскільки лише передача повноважень щодо фінансування потреб громади та свобода у встановленні ставок місцевих податків і зборів у законодавчо визначених межах не забезпечать створення стабільної фінансової бази для виконання повноважень органами місцевого самоврядування. Україна має яскраво виражену проблему нерівномірності розвитку територій, вирішення якої потребує значного часу. Як свідчить досвід Німеччини, ідеї податкової децентралізації можуть бути успішно реалізовані завдяки імплементації механізму розщеплення податкових надходжень між рівнями бюджетної системи. Такий підхід не тільки згладжує нерівномірності податкових надходжень, але й згладжує перекоси, які виникають внаслідок мобільності бази оподаткування з одного регіону в інший. Research objective. The aim of the study is to identify the problems of tax decentralization in Ukraine and substantiate directions for their solution. Methodology. The methodology of the research is based on the systematic approach according to which tax decentralization is studied as a system concept, which is both a system and an element of a system at the same time. Methods of comparative and logical analysis, grouping and logical generalization were used. Findings. The paper determined the essence of "tax decentralization" and its interconnection with such categories as "fiscal decentralization" and "budget decentralization". The legislative framework of the formation of local budgets revenues in Ukraine was investigated. A comparative analysis of local budgets revenues in Ukraine and Germany were carried out. The article determined the role of local budgets revenues and their distribution between the levels of budget system in Ukraine and Germany. The problems of tax decentralization in Ukraine were studied, and the ways of their solution were substantiated. Value Added. The paper presents theoretical analysis of tax decentralization in Ukraine and explains its importance for the local budgets autonomy. It is concluded that fiscal decentralization implies the successful implementation of the ideas of tax decentralization, since the transfer of authorities to finance community needs and the legally defined freedom to approve local tax rates and fees alone are unable to ensure stable financial base for local governments performance. Ukraine has a vibrant problem of uneven development of territories, the combating of which requires considerable time. As Germany’s experience shows, the idea of tax decentralization can be successfully provided through the implementation of the mechanism for splitting tax revenues between the levels of budget system. This approach smooths both the uneven tax revenues and the distortions caused by the mobility of tax base between regions.
 • Item
  Платіжний календар в системі управління ліквідністю банку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Брегеда, Олена Анатоліївна; Bregeda, Olena; Брегеда, Елена Анатольевна; Савлук Ірина Сергіївна; Savluk, Iryna
  Мета дослідження. Метою дослідження є формування методологічних засад складання платіжного календаря та його використання при управлінні грошовими потоками банку. Методологія. Для досягнення мети використовувались підходи аналізу при дослідженні нормативної бази та економічної літератури, case study при аналізі напрацювань Сіті банку, синтезу при складанні форми платіжного календаря. Отримані результати. Встановлено, що проблема створення і використання платіжного календаря недостатньо висвітлена в економічній літературі. На основі дослідження закордонного досвіду зроблено висновок про необхідність складання платіжного календаря банку. Цінність дослідження. Наукова цінність дослідження полягає у пропозиції нових методологічних підходів до складання платіжного календаря як базису забезпечення ліквідності і надійності банку. Практична цінність полягає у пропозиції конкретної форми платіжного календаря банку та порядку його складання і ведення. Соціальна цінність полягає у тому, що банки, використовуючи платіжний календар, стають більш надійними і стійкими до стресів, відповідно, посилюється захист вкладників банків і держави у особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Research objective. The objective of research is to formulate the methodological principles for drawing up a payment calendar and its use in bank cash flows management. Methodology. In order to achieve the objective, the authors used methods of analysis to examine the legal framework and economic literature; case study for studying the City Bank work, and synthesis for drawing up a payment calendar. Findings. It has been concluded that the problem of drawing up and using a payment calendar is not sufficiently highlighted in the economic literature. Based on the foreign experience investigation, the paper substantiates the necessity of drawing up a payment calendar for a bank. Value Added. The scientific value of this research is to propose new methodological approaches for drawing up a payment calendar as a basis for providing the bank liquidity and reliability. The study has practical value as the authors define the form of the bank payment calendar, and the order of its drawing up and managing. The social value lies in the fact that banks through payment calendar become more reliable and stable against stress strengthening protection of banks depositors and state «Guarantee Fund for Individuals’ Deposits».