Проблематика використання експортного потенціалу пострадянських країн

Abstract
Здійснено компаративний аналіз експортних потенціалів пострадянських країн, виокремлено та класифіковано основні фактори поглиблення проблеми їх використання. Проаналізовано показник невикористаного експортного потенціалу для кожної з досліджуваних держав у розрізі товарної та географічної структури зовнішньої торгівлі. Визначено сальдо торговельного балансу пострадянських країн і частки їх експорту у глобальній торгівлі. Встановлено, що після розпаду Радянського Союзу більшості пострадянських країн так і не вдалося повноцінно інтегруватись у глобальний торговельно-економічний простір. Виявлено, що географічна структура зовнішньої торгівлі досліджуваних держав є недостатньо диверсифікованою, а їх товарна структура продовжує носити переважно сировинний характер. Проаналізовано основні причини низького рівня залученості держав пострадянського простору у міжнародну торгівлю та оцінено їх конкурентні позиції серед решти країн світу. Метою статті є виявлення і систематизація факторів поглиблення проблем ефективного використання експортних потенціалів пострадянських країн. Кожна з пострадянських країн активно намагається посісти гідне місце у глобальних торговельно-економічних відносинах і посилити свої геоекономічні позиції через укладання регіональних торговельних угод, вступ до міжнародних організацій, запровадження внутрішніх соціально-економічних реформ тощо. Однак, одним із базових імперативів соціально-економічного зростання залишається розвиток зовнішньої торгівлі. Важливим елементом, що дозволяє оцінити торговельні можливості держав є експортний потенціал, аналіз котрого обумовлює актуальність дослідження. Comparative analysis of export potentials of post-Soviet countries is made; major factors of problem graving in their use are distinguished and classified. The index of non-used export potential for each of the studied countries in the perspective of trade and geographic structure of foreign trade is analyzed. Post-Soviet countries’ trade balance and their export fraction in global trade are defined. It’s established that after the Soviet Union collapse most of the post-Soviet countries didn’t manage to fully integrate into global trade-economic space. It’s defined that foreign trade geographic structure of the studied countries isn’t diversified enough, and their goods structure continues possessing mainly raw material character. Major reasons of post-Soviet countries’ low level involvement in foreign trade are analyzed, and their competition positions among the rest of the world are estimated. The aim of the article is to define and systematize factors of problem graving of efficient using of post-Soviet countries’ export potentials. Each of post-Soviet countries tries hard to obtain a decent position in global trade-economic relations and strengthen its geoeconomic positions though concluding regional trade agreements, entering international organizations, implementation of domestic social-economic reforms, etc. However, one of the basic imperatives of social-economic growth is foreign trade development. A major element which allows to estimate countries’ trade opportunities is export potential, its analyzing determines the topicality of the study.
Description
Keywords
експортний потенціал, пострадянські країни, проблематика використання експортного потенціалу, сальдо торговельного балансу, частка експорту у світовій торгівлі, export potential, post-Soviet countries, problem of export potential use, trade balance, world trade export fraction
Citation
Радзявічюс Г. Проблематика використання експортного потенціалу пострадянських країн / Гедімінас Радзявічюс, Циганкова Тетяна М., Паєвська Олена О. // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. Яценко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 19. – С. 17–34.