Disruptive technologies as the basis of the economy of the sixth technological development

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
The evolution of socio-economic systems is non-linear in nature; it contains both periods of smooth changes and abrupt transformational leaps. Ten years after the start of the economic crisis of 2007–2009. the pace of recovery and the American and European economies remain extremely low. One of the reasons for the stagnating state of the economies of developed countries is the structural and technological imbalance, which will still require considerable time and substantial financial resources. That is why at the beginning of the XXI century the analysis of the impact of breakthrough technologies on the economy of both developed and developing countries is topical. The article investigates the role of «disruptive technologies» in modern innovative development. The basic spheres and directions of introduction of «disruptive technologies» are defined, which provides for the intensification of the development of the new economy, including the formation of new principles and approaches to the organization of digital industrial production. The main problems that influence the countries’ effective implementation of «disruptive technologies» were outlined. This could lead to the loss of certain scientific industries, and in the future — a chronic lag in economic development. Еволюція соціально-економічних систем має нелінійний характер, в ній містяться як періоди плавних змін, так і різких трансформаційних стрибків. Через десять років після початку економічної кризи 2007–2009 рр. темпи відновлення і американської та європейської економіки залишаються вкрай низькими. Однією з причин стагнуючого стану економік розвинених країн є структурний і технологічний дисбаланс, на подолання якого ще будуть потрібні і значний час і суттєві фінансові ресурси. Саме тому на початку XXI століття актуальним є аналіз впливу проривних технологій на економіку як розвинених країн, так і країн, що розвиваються. У статті досліджено роль «проривних технологій» у сучасному інноваційному розвитку. Визначено основні сфери і напрямки впровадження «проривних технологій», що забезпечує інтенсифікацію розвитку нової економіки, включаючи формування нових принципів і підходів до організації цифрового промислового виробництва. Виділено основні проблеми що впливають на ефективне впровадження країнами світу «проривних технологій» і можуть призвести до втрати певних наукових галузей, а в перспективі — хронічного відставання у економічному розвитку. У статті визначається, що на початку XXI століття ключовим фактором розвитку проривних технологій є обсяг фінансування фундаментальних і прикладних досліджень як державного, так і приватного сектору. Особливістю сучасного етапу розвитку науки є можливість швидкого розповсюдження та тиражування технологій загального користування, що створює певні переваги для країн, що розвиваються, але самі розвинені країни відчувають певний дефіцит епохальних наукових винаходів. Усе це разом спричиняє не тільки нерівномірність технічного прогресу, але й значне уповільнення темпів економічного розвитку в цілому. Проривні технології виправдовують їхню місію лише в тому випадку, якщо вони широко використовуються у промисловості та забезпечують масовий споживач доступ до технологічно нових продуктів. Структурні дисбаланси можна подолати на основі розробки нових технологічних платформ, належного використання ринкових інститутів для створення конкурентного середовища та створення системи державно-приватних ділових відносин, де стратегія управління виробничими структурами повинна належати державі.
Description
Keywords
disruptive technologies, sixth technological way, nonlinear development of economy, tendencies of development of the world economy, innovations, проривні технології, шостий технологічний уклад, нелінійний ровиток економіки, тенденції розвитку світової економіки, інновації
Citation
Shvydanenko O. Disruptive technologies as the basis of the economy of the sixth technological development / Shvydanenko Oleh, Busarieva Tetyana // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. Яценко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 19. – С. 55–61.