Кафедра міжнародної економіки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 480
 • Item
  Фреймворк цифрової трансформації університетів
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023-09) Антонюк, Лариса Леонтіївна; Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Денісова, Ольга Олександрівна; Denisova, Olha; Денисова, Ольга Александровна
 • Item
  Національна єдність і економічні виклики війни
  (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2023) Ольшевська, Ірина Петрівна; Olshevska, Iryna; Ольшевская, Ирина Петровна; Лихолет, Сергій Ілліч; Lykholet, Serhii; Лихолет, Сергей Ільич
  У статті наголошується на винятковому значенні єдності як базової цінності в житті людства, а також вказується на цілу низку історичних подій та явищ вітчизняної історії, в розрізі якої непорозуміння між суспільними стратами українського народу нерідко спричинювали фатальні поразки з їх далекосяжними наслідками. Підкреслюється, що роль національної єдності суспільства та його згуртованості довкола спільної мети надзвичайно зростає в часи воєнного лихоліття. Зазначається, що російсько-українська війна не тільки згуртувала український народ, але й надзвичайно згубно позначилася на економічному становищі українців, чимало з яких залишилися без даху над головою та без засобів до існування. Розкрито різні аспекти безпрецедентної економічної допомоги Україні переважною більшістю країн світу як того фактора, що неабияк сприяє стабілізації економічного становища і воднораз не уявляється можливим без максимального залучення усіх наявних внутрішніх ресурсів та ефективного використання тих переваг, які відкриваються перед Україною на шляху її євроінтеграції. Висловлюється впевненість, що, попри труднощі та випробування війною, а також завдяки всебічній фінансово-економічній, військово-технічній, правовій, гуманітарної та іншим формам допомоги країн цивілізованого світу, вільнолюбивій Україні вдасться витримати не тільки горе й лиха війни разом з її тотальними руйнівними наслідками, а й здобути перемогу над силами неоімперського мороку і в у стані політичної стабільності та національної консолідованості піти второваною дорогою демократії до вершин добробуту і процвітання. The article emphasizes the exceptional importance of unity as a basic value in the life of humanity, and also points to a whole series of historical events and phenomena from the history of Ukraine, in terms of which misunderstandings between social strata of the Ukrainian people often caused fatal defeats with far-reaching consequences. It is emphasized that the role of the national unity of the society and its cohesion around a common goal grows extremely in times of war. At the background of the catastrophic consequences of the Russian-Ukrainian war, the beginning of which falls in 2014, and its large-scale manifestation - in February 2022, it is shown that the military aggression of the Russian Federation against Ukraine is a subject of reflection at the highest representative forums of the world (UN, PACE, EU, OSCE ...), and also causes deep reflection and a sense of solidarity at all its possible social segments. It is indicated that as a fact, the war affected, first of all, the fate of millions of Ukrainian citizens, more than 4 million of whom became refugees, and almost seven million internally displaced persons were forced to leave their homes. As for the rest of our compatriots, who either found themselves under occupation or remained in their places of permanent residence, they bore almost the greatest burdens of the war. Nevertheless, it was they who showed admirable courage and resilience, as well as unanimity in opposing a much stronger enemy. It is noted that the war not only united the Ukrainian people, but also had an extremely detrimental effect on the economic situation of Ukrainians, many of whom were left homeless and without means of livelihood. Various aspects of the unprecedented economic aid to Ukraine by the vast majority of the world's countries as a factor designed to prevent the strengthening of disintegration processes in this vitally important sphere of our state's life have been revealed. It is pointed out the need to take preventive measures that would contribute to the stabilization of the economic situation and which cannot be imagined without the maximum involvement of all available internal resources and the effective use of those advantages that are open to Ukraine on the way to its European integration. They mean, first of all, the efforts of parliamentarians to bring Ukrainian legislation into line with EU legal norms and to reform the judicial system, as well as to overcome corruption, adhering to the principles of goodness, justice and truth.
 • Item
  Зелений механізм детінізації глобальної економіки
  (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2023) Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyi, Denys; Ильницкий, Денис Александрович; Столярчук, Ярослава Михайлівна; Stoliarchuk, Yaroslava; Столярчук, Ярослава Михайловна
  Визнання об’єктивності існування тіньової економіки відкриває шлях до її використання в інтересах розвитку публічної економіки в національних та глобальних масштабах. Метою статті є окреслення механізму детінізації глобальної економіки, який враховує особливості процесу зеленої трансформації світової економіки та перевірка гіпотези щодо наявності лінійного зв’язку між ключовими індикаторами розвитку зеленої та тіньової економік. Окреслено, що зелений перехід є шляхом підвищення рівня соціально-економічного розвитку суспільств, який спирається на три ключові концепції – біоекономіка, циркулярна економіка та зелена економіка. Повне розуміння концепції тіньової економіки, включаючи такі виміри як неформальна та необлікована частини економіки, підпільне виробництво, сприятиме подоланню їх вад в процесі зеленої трансформації. На виборці даних 145 країн виявлено, що ключові індекси розвитку зеленої економіки мають тісний лінійний зв’язок між собою, а з індикаторами тіньової економіки зв’язки носять як лінійний, так і нелінійний характер. Складено рейтинг країн за їх часткою у глобальній тіньовій економіці та оцінено розмір її частки, який становить близько 16,2% глобального ВВП. Зелений механізм детінізації глобальної економіки включає як екстерналії, глобальні індекси і рейтинги, появу нових ринків і залучення в економічний обіг нових чинників, так і логічну послідовність дій – 1) визнання компонентного складу зеленої та тіньової економік; 2) забезпечення обліку складових; 3) встановлення стратегічних цілей та тактичних пріоритетів розвитку; та 4) управління розвитком зеленої економіки на мікро- і макроекономічному рівнях. Recognition of the objectivity of existence of shadow economy opens a way to its use in interests of development of public economy on a national and global scale. The purpose of the article is to outline the mechanism of unshadowing of global economy, which takes into account features of the process of green transformation of world economy and to test the hypothesis regarding presence of a linear relationship between key indicators of development of green and shadow economies. The hypothesis that green transformation can be effectively used to reduce the level of shadowing of economy is considered. With the use of bibliographic analysis, the relative lagging behind the focus of researchers' attention on study of shadow economy, which lags significantly behind dynamics of study of green economy and economy as a whole, was revealed. It has been demonstrated that despite significant contribution of international organizations to development of concepts of the shadow economy and the green economy, the main efforts should be made at local level and through cooperation of stakeholders. It is outlined that green transition is a way of increasing the level of socio-economic development of societies, which is based on three key concepts - bioeconomy, circular economy and green economy. A full understanding of the concept of the shadow economy, including such dimensions as informal and non-observed parts of economy, underground production, will contribute to overcoming their shortcomings in the process of green transformation. Based on data sample of 145 countries, it was found that the key indicators of development of the green economy have a close linear relationship with each other, and relationships with the indicators of the shadow economy are both linear and non-linear. We propose countries’ ranking according to their share in global shadow economy and the size of its share was estimated, which is about 16.2% of global GDP. The green mechanism of unshadowing of global economy includes both externalities, global indices and ratings, emergence of new markets and involvement of new factors into economic circulation, as well as a logical sequence of actions - 1) recognition of composition of green and shadow economies; 2) ensuring accounting of components; 3) establishment of strategic goals and tactical development priorities; and 4) managing the development of green economy at micro- and macroeconomic levels.
 • Item
  «Озеленення» енергетики та нова якість глобалізації
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyi, Denys; Ильницкий, Денис Александрович; Столярчук, Ярослава Михайлівна; Stoliarchuk, Yaroslava; Столярчук, Ярослава Михайловна
  Статтю присвячено комплексному дослідженню процесів «озеленення» світового енергетичного комплексу та його переведення на модель сталого розвитку. Обґрунтовано, що цифрова та мережева трансформація світогосподарської системи у першій чверті ХХІ ст. є головними детермінуючими чинниками фундаментального процесу креативізації глобального економічного розвитку, зокрема шляхом нарощування інвестиційних капіталовкладень в інноваційний розвиток зеленої економіки. Констатовано, що «озеленення» світового енергетичного сектору є потужним драйвером глибокої структурної модернізації національних моделей соціально-економічного розвитку та відновлення природного капіталу. Доведено, що значне загострення в останнє десятиліття міжнародної конкуренції між ключовими суб’єктами світової економіки за ресурсні джерела цифрової та зеленої трансформацій вже найближчим часом кардинально змінить конкурентний ландшафт глобальної економіки. Визначено, що постіндустріальна модель глобального технологічного розвитку формує стійкий базис розбудови світової енергетичної системи в діалектичній єдності енергоринку й енергопростору. З урахуванням сучасних процесів реіндустріалізації національних економік, які у глобальних умовах детермінуються спроможністю розбудови інноваційної екосистеми, запропоновано поділ країн на дві групи: ті, що спроможні оперативно змінити національні моделі енергоспоживання на основі енергоефективних і зелених технологій; а також держави, що не готові до подібного роду змін. Виявлено дію глобальних екологічних трендів на структурну та якісну динаміку сучасного світогосподарського розвитку: активний відхід національних економічних моделей від експансіоністського зростання до інтенсифікації використання потенціалу факторів виробництва; трансформація структури національних народногосподарських комплексів держав у бік формування зелених секторів економіки та зелених робочих місць; динамічна реіндустріалізація традиційної промисловості через появу нових технологій та моделей економічної діяльності; глибокі соціальні трансформації капіталістичного суспільства; оновлення суспільних цінностей і комплексу пріоритетів поточної та стратегічної діяльності бізнес-структур. Розкрито вплив пандемії covid-19 на «озеленення» світового енергетичного сектору та його переведення на сталу модель розвитку: стрімке падіння ринкового попиту на викопні види палива; розбалансування глобальних ланцюгів поставок життєво необхідних товарів; стрімке падіння інвестиційних капіталовкладень у нафтогазовий сектор; нарощування обсягів споживання відновлювальних енергоджерел локального походження; підвищення гнучкості управління енергомережами. Конкретизовано сутність кліматичних амбіцій ЄС, які полягають у розбудові моделі конкурентного розвитку, що базується на системній декарбонізації економіки. Визначено пріоритетні напрями розвитку зеленої водневої генерації в Євросоюзі, яка розглядається в рамках реалізації плану з інтеграції національних енергетичних комплексів держав – членів даного інтеграційного угруповання, а також впровадження Зеленого курсу ЄС.
 • Item
  Міграційні процеси сучасності і українська міграційна криза: до проблеми спільного та специфічного
  (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2023) Ольшевська, Ірина Петрівна; Olshevska, Iryna; Ольшевская, Ирина Петровна; Лихолет, Сергій Ілліч; Lykholet, Serhii; Лихолет, Сергей Ильич
  У статті розглядається широке коло питань, пов’язаних з міграційними процесами та їх сучасними тенденціями. Зокрема, зауважується на природі цього феномену, який може мати різні форми і масштаби свого прояву, правових механізмах його регулювання (легальна/нелегальна міграція), причинах та мотивах виникнення (економічні/позаекономічні фактори), контекстовій специфіці, темпоральній характеристиці та цільових орієнтирах. Значна увага зосереджена на розкритті причин української міграційної кризи, що викликана широкомасштабною агресією рф проти України і в результаті якої вітчизняні терени залишило близько 7-8-ми млн. громадян України. При цьому зазначається, що йдеться не тільки про найбільшу міграційну хвилю після Другої світової війни, в результаті якої 4-5 млн. осіб опинилися в країнах західної демократії, а й про те, що ця величезна кількість людей отримала всебічну підтримку, допомогу та сприяння з боку урядів та громадськості усіх країн, де тимчасово розселилися українці як втікачі від війни. Безпрецедентність цього шанобливого ставлення до вимушених переселенців з України на цивілізованому Заході пояснюється, насамперед, мотивами російської агресії, один з яких зводиться до настійливого бажання рф будь-що не допустити Україну до реалізації нею євроінтеграційних прагнень українського народу та унеможливити вступ України до НАТО. Наголошується, що російсько-українська війна не тільки спричинила міграційну кризу в Україні, зокрема, втрату державою величезного трудового та інтелектуального ресурсу як однієї із запорук її успішного розвитку, але і може стати своєрідним маркером адаптації українських громадян до європейських вимірів буття. Підсумовується, що з урахуванням всього комплексу допомоги (військової, фінансово-економічної, технічної, правової, гуманітарної тощо), що її отримує Україна в своїй боротьбі за свободу та незалежність, мова наразі може йти про ту українську міграційну потугу, яка з поверненням на рідні терени неабияк сприятиме подальшому цивілізаційному поступу української держави як у середньостроковій, так і далекостроковій перспективах. The article deals with a wide range of issues related to migration processes and its current trends. In particular, the author emphasizes the nature of this phenomenon, which may have different forms and scales of its manifestation, legal regulation (legal/illegal), causes and motives (economic/non-economic): natural disasters, military disasters, crises, diversity of contextual content, etc.; by temporal characteristics (three stages of adaptation), and parameters of countries' success (on the example of the USA, Great Britain and others). Special attention is paid to the target directions of migration flows that coincide/disincide with the interests of the host country, which may be objectively interested in using the resource potential of migrants as professionally competent or highly qualified specialists in various sectors of the national economy. The author focuses on the causes of the Ukrainian migration crisis caused by Russia's large-scale aggression against Ukraine, which led to the departure of 8 million people from Ukraine, of whom, according to various estimates, 4-5 million are currently residing in Western democracies. It is noted that this is not only the largest migration wave since the Second World War, but also that this huge number of people who were forced to leave their homes for various reasons received shelter, as well as comprehensive support, assistance and cooperation from the governments and publics of all countries where Ukrainians temporarily settled. An important aspect of this situation lies in the fact that the disaster of the Russian-Ukrainian war coincided with the European integration strategy of Ukraine's civilizational progress and is connected with Ukraine's constitutionally declared desire to become a NATO member. It is emphasized that the migration crisis in Ukraine has caused not only the loss of a huge labor resource by the State as one of the keys to Ukraine's successful development, but at the same time, it can become a kind of marker of adaptation of Ukrainian citizens related to the European integration choice. Taken together and taking into account the entire range of assistance (military, technical, legal, humanitarian, etc.) that Ukraine receives in its struggle for independence, we can now speak of the Ukrainian power that will greatly contribute to the civilizational progress of the Ukrainian state both now and in the future.
 • Item
  Проблема єдності українського суспільства і сучасна екзистенційна криза
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03-30) Ольшевська, Ірина Петрівна; Olshevska, Iryna; Ольшевская, Ирина Петровна
 • Item
  Презентація соціального проекту лікування орфанних захворювань OnlineConcilium
  (Національний університет «Острозька академія», 2018-11-29) Чала, Ніна Дмитрівна; Chala, Nina; Антонюк, Лариса Леонтіївна; Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Гуменна, О. В.; Харламова, Г. О.; Осінчук, Т. М.
 • Item
  Конкурентний розвиток України в новій моделі міжнародного економічного порядку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-09-07) Кулаковський, Кирило Олександрович; Kulakovskyi, Kyrylo; Кулаковський, Кирилл Александрович; Поручник, Анатолій Михайлович
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню механізмів конкурентного розвитку України у глобальному середовищі, а також забезпечення її національної економічної безпеки в умовах нового міжнародного порядку. У роботі ідентифіковано критерії і принципи перерозподілу світової економічної влади в умовах глобалізації, досліджено об’єктивні передумови і фактори формування нового міжнародного економічного порядку, а також визначено його інституційно-економічні параметри. Значну увагу приділено аналізу механізмів реалізації Україною мобілізаційної моделі економічного розвитку у контексті досягнення нею економічної самодостатності та інструментарію реалізації її євроінтеграційної стратегії. Розкрито вплив глобальних та регіональних чинників на економічний розвиток України, а також умови та засоби досягнення державою енергетичної незалежності. Конкретизовано головні напрями забезпечення інвестиційно-фінансової безпеки України в умовах глобальної нестійкості, а також оцінено інноваційно-технологічний ресурс забезпечення високого конкурентного статусу держави. The dissertation is a complex research of mechanisms of competitive development of Ukraine in the global environment as well as the ways to ensure Ukraine’s national economic security in the conditions of the new international order. The work identifies the criteria and principles of world economic power redistribution in the globalised setting, examines objective preconditions and factors of the new international economic order and defines its institutional and economic parameters. The thesis substantiates three variable types of mobilisation model of the national economic development under the new international economic order formation. These types include: internal-autarchic, regional-integrational and global-expansionistic mobilisation models. The mechanisms of realisation of national economic interests through the prism of security criteria are provided for each of these models. A significant attention is given to summarising the theoretic approaches to characterisation of the global imperatives of new international economic order formation based on the criteria of the extent and mechanisms of their influence on the transformational processes. The dissertation also provides a complex analysis of realisation mechanisms of the mobilisation model of Ukraine’s economic development in the context of economic self-sufficiency gained by Ukraine as well as defines the instruments for realisation of European integration strategy of Ukraine. The work considers the key components of realisation of Ukraine’s economic self-sufficiency mobilisation model which involves public administration mechanisms that rest on the principles of smart governance, structural modernisation of the national economy based on innovation and cluster principle, stimulation of the national manufacture and internal market, development of national human resources and social capital. With the impact of global and regional factors on the economic development of Ukraine examined, this dissertation discusses the effect of realisation of the Ukraine–European Union Association Agreement in terms of gaining competitive advantages by domestic manufacturers on the global markets. The author specifies the practical economic value of the unfulfilled potential of the Agreement and describes mechanisms of export activity expansion of domestic entities on the European market as well as the prior areas for activisation of their participation in the fragmented international production of TNCs and global value chains. The strategic priorities of ensuring the energy independence of Ukraine in the context of realisation of European integration strategy are discussed in this work. A particular attention is given to the integration of Ukraine to the European energy market based on the country’s integration to the Eastern European Gas Hub, capacity expansion of domestic underground gas storages and their integration to the European gas networks, and implementation of the four “roadmaps” for cooperation with the EU in the energy domain that imply: nuclear security; convergence of electricity and gas markets; energy supply and carbonic (gas) transit safety; restructuring and privatisation in the sector for coal production and heat energy. Finally, the dissertation analyses the scale of national innovation and technology resources of Ukraine, the competitive position of the country in the international science and technology exchange and the key areas for inclusion of Ukraine to the global innovation, science and technology networks. The author also offers deep insight into systemic problems of the national financial sector and considers key areas of the competitive development of Ukraine. Диссертация посвящена комплексному исследованию механизмов конкурентного развития Украины в глобальной среде, а также обеспечения ее национальной экономической безопасности в условиях нового международного порядка. В работе идентифицированы критерии и принципы перераспределения мировой экономической власти в условиях глобализации, исследованы объективные предпосылки и факторы формирования нового международного экономического порядка, а также определены его институционально-экономические параметры. Значительное внимание уделено анализу механизмов реализации Украиной мобилизационной модели экономического развития в контексте достижения экономической самодостаточности и инструментария реализации евроинтеграционной стратегии. Раскрыто влияние глобальных и региональных факторов на экономическое развитие Украины, а также условия и средства достижения государством энергетической независимости. Конкретизированы основные направления обеспечения инвестиционно-финансовой безопасности Украины в условиях глобальной неустойчивости, а также дана оценка инновационно-технологическому ресурсу обеспечения высокого конкурентного статуса государства.
 • Item
  Імперативи та сценарії формування глобальної валютної системи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10-19) Ковбаса, Владислав Андрійович; Kovbasa, Vladyslav; Ковбаса, Владислав Андреевич; Поручник, Анатолій Михайлович
  Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню сценаріїв трансформації світової валютної системи в умовах наростання її внутрішніх суперечностей. Обґрунтовано парадигмальні засади функціонування глобальної валютної системи, детермінанти її формування, стратегічні цілі та концептуальні засади формування нових інститутів глобальної валютної системи. Охарактеризовано сценарії трансформації світової валютної системи на основі домінування долара США, визначено тенденції та перспективи формування глобальної валютної системи на базі існуючих та запланованих регіональних валютних систем, дано комплексну оцінку альтернативних сценаріїв трансформації світової валютної системи. Визначено необхідні напрями та існуючі тенденції модифікації діючих регулюючих інститутів світової валютної системи. Дано характеристику особливостей інституційної взаємодії світової валютної системи з національними. The Dissertation is devoted to the study of the world monetary system transformation in conditions of the internal systemic contradictions deepening. The paradigmatic principles of the global monetary system functioning, determinants of its formation, strategic goals and conceptual foundations of the new international monetary regulators are substantiated. The author gives the characteristic of the world currency system transformation scenarios that are based on the US dollar dominance, existing and prospective regional currency systems development, and alternatives that refer to the complementary currency systems development, including local currency systems, cryptocurrencies, common exchange systems etc. Necessary directions of the existing international monetary regulators reformation are defined. The Postgraduate gives the characteristic of the institutional interaction of the world monetary system with the national one. The thesis deals with the international currency system, its evolutionary development and future prospects. It provides international settlements and its role continues to grow with the globalization process development. Its proper functioning supports the deepening of international division of labor which significantly facilitates political interrelations between countries and modern economic development. The thesis includes determination of the main historical directions of the world currency system regulation through its evolutionary stages and their specific organizational characteristics. At the same time, different scientific views on the international currency system even broader variety of possible ways to organize it. Examination of the main concepts examination of main concepts and influencers of the monetary theory provides ability to consider unimplemented ideas or to adapt them to current economic conditions. Modern world can be characterized by three main centers of economic power that include the USA, the EU, and China. They are able to compete in the monetary field and the thesis examines leadership prospects of the each one. The author examines the US dollar’s strengths and opportunities. Modern international currency system is based on this currency and this fact leads to the ability of the US dollar to become a standard for the prospective currency system in case of its monetary influence significance. Scenario of the further dollar dominance is defined as the most possible due to its market strength, economic power of the USA, its international influence, military strength etc. The thesis also deals with different regional currency system and examines their economic strength and prospects of their existing or planned common currencies to settle the role of the reserve currency. The EU has significant problems with the financial discipline, debt politics, growth prospects that set the limits to the growth of the monetary role of the euro in short- or middle-term. The other expected and existing monetary unions are much smaller and their abilities to grow are low to predict the growth of the monetary role of the currencies emitted by them. At the same time there are the currencies which monetary role reduced, for example, SUCRE that is emitted by the regional trade bloc Bolivarian Alliance for the Americas. Prospects of the common currency in Asia are also low due to the existence of two world leaders – China and Japan, lack of the financial markets infrastructure in China, absence of the optimal currency zone criteria, and early stage of the common currency project development. Alternative scenarios cover development of different complementary currency systems that may develop on both local and global level. These systems have counter-cyclic nature that helps to support depressive territories or to use them with the aim to develop social projects. Prospects of the institutional structure reform of the world currency system are examined in the thesis. Global monetary system demands new institutions that would provide significant level of currency stability and at the same time proper level of system’s flexibility. Modern monetary regulators also need the reformation continuance in the sphere of introduction of the official role of lender of last resort and redistribution of the countries ability to represent their national interests in the IMF. Диссертация посвящена комплексному исследованию сценариев трансформации мировой валютной системы в условиях нарастания ее внутренних противоречий. Обоснованно парадигмальные основы функционирования глобальной валютной системы, детерминанты ее формирования, стратегические цели и концептуальные основы формирования новых институтов глобальной валютной системы. Охарактеризованы сценарии трансформации мировой валютной системы на основе доминирования доллара США, определены тенденции и перспективы формирования глобальной валютной системы на базе существующих и планируемых региональных валютных систем, дана комплексная оценка альтернативных сценариев трансформации мировой валютной системы. Определены необходимые направления и существующие тенденции модификации действующих регулирующих институтов мировой валютной системы. Дана характеристика особенностей институционального взаимодействия мировой валютной системы с национальными.
 • Item
  Гендерна асиметрічність в освіті та можливі шляхи її подолання
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-02-14) Ольшевська, Ірина Петрівна; Olshevska, Iryna; Ольшевская, Ирина Петровна
 • Item
  Обмеження ефективного використання цифрових освітніх технологій
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-11-26) Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyi, Denys; Ильницкий, Денис Александрович; Барабась, Дмитро Олександрович; Barabas, Dmytro; Барабась, Дмитрий Александрович
 • Item
  Конкурентоспроможність транснаціональних корпорацій високотехнологічного бізнесу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-05) Ракітіна, Наталія Олегівна; Rakitina, Nataliia; Ракитина, Наталия Олеговна; Панченко, Євген Григорович
  Дисертацію присвячено дослідженню систем управління конкурентоспроможністю транснаціональних корпорацій за умов становлення техноглобалізму. У дисертації виявлено умови, прояви та особливості конкуренції за умов глобальної турбулентності, розкрито сучасні механізми та інструменти забезпечення конкурентоспроможності високотехнологічних ТНК. Охарактеризовано сучасні методики оцінювання конкурентоспроможності високотехнологічних компаній та проведено їх систематизацію на підставі узагальнення корпоративних практик. У дисертації запропоновано моделі управління конкурентоспроможністю супервисокотехнологічних, середньовисокотехнологічних ТНК, а також малих та середніх компаній високотехнологічного бізнесу. Виявлено і комплексно оцінено крос-культурну специфіку конкурентоспроможності високотехнологічних компаній. Обґрунтовано використання процесного підходу у системі управління глобальних компаній високотехнологічного бізнесу. Обґрунтовано шляхи нарощування конкурентних позицій українських компаній у високотехнологічних сегментах глобального ринку нормативноправовими, організаційно-регуляторними, фінансовими та мотиваційними інструментами на мікро-, мезо- та макрорівні. The thesis is devoted to the research of the management systems of competitiveness of multinational corporations in the era of technoglobalism establishment. The thesis is revealed conditions, consequences and peculiarities of competition in terms of global turbulence, disclosed modern mechanisms and instruments of ensuring the competitiveness of high-tech multinationals. The main tendencies and peculiarities of global competitiveness of high-tech companies in turbulent global environment conditions are substantiated in the thesis. Among them there are the uneven developments, the unpredictability of events and aggressiveness of market players. This is catalyzed by the rapid technological progress, information revolution, huge amount of innovation, continuing economical growth and hypercompetition, as well as financial markets development, the appearance of new financial instruments and financial markets involvement in the globalization process. The evolution of generations of multinational corporations, which is demonstrated by five historical development periods: colonial-primary cartels and syndicates (1870th -1914th), military-technical direction trust corporations (1914th - 1950th), production-investment companies with developed international branch network (1950th -1980th), multinationals with planetary market vision (1980th -2000th) and global high-tech companies (after 2000th) is revealed in the thesis. Each of these types of corporations operates on certain theoretical basis, has appropriate competitive advantages and specific tools to implement them. The cross-cultural peculiarities of competitiveness management in multinationals of various countries are discovered. These differences are divided on two criteria: key competitiveness indicator and key individual responsible for competitiveness. The first criterion such as key competitiveness indicator includes market capitalization and market share, in turn such criterion as key individual responsible for competitiveness includes executive management and board of directors. According to such criteria there are four models of corporate management: executive management model (USA), joint stock management model (United Kingdom), balanced management model (Germany) and consensual management model (Japan). The integrated systems of competitiveness management based on the experience of key players on high-tech markets are proposed in the thesis. There are three such systems: for super-high-tech multinationals, for medium-high-tech multinationals, as well as for small and medium high-tech companies. The first one (for super-high-tech multinationals) includes key management instruments of strengthening of company competitive positions, which allow concretizing of using basic management functions, such as strategic forecast and planning, organization, processes, metrics, reward, studying and personnel, in context of achieving priority competitive aims, such as strong leadership positions in appropriate sectors, mental-business integration, strategic coherence, creative values, neutralization of organizational antibodies (resistance), network activity, competitive-valuable parameterization. The second one (for mediumhigh-tech multinationals) includes the key link (innovation culture) and four peripheral links (strategies, financial mechanisms, motivation and reengineering. The core of the third system (for small and medium high-tech companies) is strong leadership that sets ambitious goals and determines and directs internal competence of the company (reliance on own strength, use of command management, on-going radical and incremental innovation, as well as motivated personnel). All these efforts focused on global orientation on high-tech niche markets by achieving undeniable competitive advantages, proximity to the customer and involvement in international strategic alliances. Key factors of strengthening of competitive advantages of Ukrainian companies on global markets are indicated in the thesis. The ways of increasing the competitive position of Ukrainian companies in high-tech segments of the global market by statutory, organizational and regulatory, financial and motivational tools on micro, meso and macro level are reasoned in the thesis. Диссертация посвящена исследованию систем управления конкурентоспособностью транснациональных корпораций в условиях становления техноглобализма. В диссертации выявлены условия, проявления и особенности конкуренции в условиях глобальной турбулентности, раскрыты современные механизмы и инструменты обеспечения конкурентоспособности высокотехнологических ТНК. Охарактеризованы современные методики оценки конкурентоспособности высокотехнологических компаний и проведена их систематизация на основании обобщения корпоративных практик. В диссертации предложены модели управления конкурентоспособностью супервысокотехнологических, средневысокотехнологических ТНК, а также малых и средних компаний высокотехнологического бизнеса. Выявлена и комплексно оценена кросскультурная специфика конкурентоспособности высокотехнологических компаний. Обосновано использование процессного подхода в системе управления глобальных компаний высокотехнологического бизнеса. Обоснованы пути наращивания конкурентных позиций украинских компаний в высокотехнологических сегментах глобального рынка нормативно-правовыми, организационно-регуляторными, финансовыми и мотивационными инструментами на микро-, мезо- и макроуровне.
 • Item
  Глобалізаційна диверсифікація фінансових ринків країн Південно-Східної Азії
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-02) Шлапак, Алла Василівна; Shlapak, Alla; Шлапак, Алла Васильевна; Галенко, Оксана Миколаївна
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню процесів диверсифікації фінансових ринків країн Південно-Східної Азії в умовах глобалізації. У роботі розкрито характер і ключові тенденції розвитку світового фінансового ринку у парадигмі фінансового глобалізму, визначено сутність диверсифікації фінансових ринків та ідентифіковано форми її вияву, а також проаналізовано її глобалізаційні імперативи. Значну увагу приділено аналізу форм і механізмів диверсифікації банківського сектору національних фінансових систем країн Південно-Східної Азії, комплексно проаналізовано диверсифікаційні процеси на регіональному фондовому та валютному ринках. Обґрунтовано поліструктурний характер глобалізаційної диверсифікації фінансових ринків країн регіону. Здійснено комплексний аналіз передумов та сценаріїв формування спільного фінансового простору країн Південно-Східної Азії, обґрунтовано механізми інтеграції їх національних банківських систем як стратегічного пріоритету міжнародної фінансової конкурентоспроможності та інтеграційну платформу валютної інтеграції в регіоні. The Dissertation is devoted to the study of the diversification processes of the financial markets of South-East Asia countries in the conditions of increasing financial globalization. In the work the objective nature of modern transformation changes of energy paradigm of economic development is disclosed; the preconditions and directions of the diversification of global energy market are grounded with opening of its transnational, economic – financial and technological – innovative mechanisms. It has been proved that combination of these mechanisms provide a systematic transformation of the energy paradigm of the world economic development and the formation of the global energy model. The two-dimensional nature of the diversification of financial markets of South-East Asia countries is grounded in this thesis work, which finds expression, from one hand, in the quantitative growth of their scale, and from the other hand –in deep qualitative changes of its proportions (between banking, stock and currency segments; national and transnational, virtual and transaction sectors). The theoretical approaches to the analysis of the global financial market diversification, is developed, which confirmed its multi-structural nature, covering all market structural components: subjective (quantitative increase and diversification of the financial market); product-species (improvement of existing and creation of new financial products); technological and instrumental (introduction of new technologies, methods and instruments of financial and credit transactions); regulatory and institutional (establishment of new institutions regulating the financial markets and giving them new functional authority); transnational (extension of transnational financial markets segment). Special attention is paid to the analysis of diversification process in the banking sector of Southeast Asia countries: the growth of transnationalization of banking systems; activation of offshore banking operations; expanding of cross-border financial and credit services and syndicate loan transactions as well; the mass introduction in banking practices the financial innovation and progressive management structures etc. The integration mechanisms of banking systems convergence of Southeast Asia countries have been grounded. The main trends of South East Asia stock markets diversification processes are grounded in the thesis, they are: the growth of capitalization of bond markets; increasing of IPO emission; increasing the scale of foreign direct investment of South-East Asia investors; increasing the capitalization of regional stock exchanges etc. It is proved that a high level of monopolization of regional market shares; the predominance of the instrumental structure of stock markets and bank promotional tools; orientation of market agents primarily on debt financing sources and an extremely low level of bond markets, caused by the overwhelming focus of the corporate sector of Southeast Asia to attract to the region short-term investment resources, high speculative component in the trend dynamics of shares and stock market indices, asymmetric distribution yield securities and their high volatility. The complex analysis of diversification processes in the last decade conducted for the currency markets of Southeast Asia, confirmed the tendency to build-scale foreign exchange transactions of their market agents, diversification of currency values and organizational structure of regional currency markets, as well as radical reform of the institutional and regulatory system. It is noted that the growth of global financial uncertainty and the need to improve the quality of banking investment and trade flows require full-scale implementation of financial initiatives in ASEAN increasing the depth and liquidity of national financial markets and intensification of integration processes in the banking sector. On the basis of summarizing the experience of European financial integration author substantiates strategic directions of deepening integration interaction of Southeast Asia countries in banking. Диссертация посвящена комплексному исследованию процессов диверсификации финансовых рынков стран Юго-Восточной Азии в условиях глобализации. В работе раскрыт характер и ключевые тенденции развития мирового рынка в парадигме финансового глобализма, определена сущность диверсификации финансовых рынков и идентифицированы формы ее проявления, а также проанализированы ее глобализационные императивы. Значительное внимание уделено анализу форм и механизмов диверсификации банковского сектора национальных финансовых систем стран Юго-Восточной Азии, комплексно проанализированы диверсификационные процессы на региональном фондовом и валютном рынках. Обоснован полиструктурный характер глобализационной диверсификации финансовых рынков стран региона. Осуществлен комплексный анализ предпосылок и сценариев формирования общего финансового пространства стран Юго-Восточной Азии, обоснованы механизмы интеграции их национальных банковских систем как стратегического приоритета международной финансовой конкурентоспособности и интеграционную платформу валютной интеграции в регионе.
 • Item
  Формування інноваційної конкурентоспроможності економіки Китаю
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-08-22) Хоменко (Дроботюк), Ольга Володимирівна; Khomenko, Olga; Хоменко, Ольга Владимировна; Дроботюк, Ольга Володимирівна; Антонюк, Лариса Леонтіївна
  Дисертація присвячена дослідженню умов, факторів, механізмів формування інноваційної конкурентоспроможності економіки Китаю. У дисертації розглядаються теоретичні засади інноваційної конкурентоспроможності країн та узагальнюються методики їх оцінювання. Автором розрахована інноваційна конкурентоспроможність країн та визначено держави з високим інноваційним статусом. Досліджено вплив ефективності реалізації інноваційного потенціалу на інноваційну конкурентоспроможність країн. Досліджено ретроспективу еволюції інноваційної політики та механізми формування високої інноваційної конкурентоспроможності КНР. Дано прогностичну оцінку інноваційного розвитку КНР. Узагальнено національні коротко-, середньо- та довгострокові пріоритети інноваційної політики КНР до 2050 року. Запропоновано стратегічні шляхи інноваційного розвитку України. The thesis is devoted to building Chinese economic innovative competitiveness. The thesis is considered theoretical basis of the research subjects of innovative development of international economic relations. The mechanism providing innovative leadership of the PRC has been investigated. The evolution of innovative development of China is determined. The basic methodological approaches to the assessment of the status of innovation is disclosed. The efficacy of the implementation of the innovation capacities of the key innovators is evaluated and the factors that affect the competitiveness of the economy of innovation are identified in the thesis. The innovative locations of China are identified on the technique of assessing innovation competitiveness of regional economies, with the use of cluster analysis. The mechanism of innovation development of Ukraine is masterminded aimed at creation of innovative economic competitiveness. The innovative competitiveness of the economy as an economic system's ability to provide for any influence of endogenous and exogenous factors on effective exploitation of national resources (human, financial, scientific, technological, information) through the use of appropriate organizational and legal mechanisms, management, and integration into the global scientific technological space in order to achieve technological leadership and sustainable economic development is studied and described in this thesis. The methodological approaches to the analysis of the effectiveness of the innovation capacity of China is based on such factors: finance (total spending on research and development), human capital (number of researchers), science and technology (number of research projects), infrastructure (number of universities, research institutions), which make impact on innovation potential effectiveness in the processes of generation, diffusion and commercialization of knowledge. All data on these factors allowed to calculate the innovation performance of China and discover a steady upward trend of the innovation potential effectiveness. The theoretical background of the innovative development is based on the change in the paradigm of economic development from the second industrial revolution technologies, based on the use of energy minerals (brown economy); to the third industrial revolution, which is based on five principles (green economy): production of alternative energy, energy storage, energy distribution network, electric transport system. The theory of third industrial revolution has proved that economic competitiveness in the 21st century is based on eco-innovation that provide economic growth, quality of life, energy self-sufficiency, as well as the implementation of national interests. The retrospective analysis of innovation policy of the People's Republic has allowed single to out three stages of building and implementing innovative capacity: 1-st (1975–1994 years) – the beginning of transformations and system reforms, characterized by defining key objectives of the development of science and technology, economic modernization in agriculture economy, and industrialization; structural changes in the innovation system of China, the transition from borrowing innovations to creating their own; 2nd (1995–2005) – the deepening of reform and implementation of innovative capacity on the basis of introduced programs and projects of science and technology through increased funding, the formation of world-class universities, a focus on social innovation; 3rd (2006–2030): the formation of an innovative nation characterized by lengthening the innovative capacity of high-, medium-and low-tech industries to achieve global innovation leadership. It is possible to identify systematic and sequence reforms, highlighting the effective tools: government programs (long-term and medium-term national strategies, five-year plans, the strategy of innovative development of the provinces), territorial associations (areas of technical and economic development, special economic zones, mega-clusters), financial support (grants, benefits, preferential treatment, tax credits). On the basis of economic-mathematical models and methods three scenario projections innovative development of China were developed and it was proved that China will reach a global innovation leadership in the 21st century by financing priority research and development in high-, medium-and low-tech industries, employment growth, increasing volume of venture capital investments, growth of innovative competitiveness - patent activity, technological exports eco-innovation, productivity, and academic citations. Диссертация посвящена исследованию условий, факторов, механизмов формирования инновационной конкурентоспособности экономики Китая. В диссертации рассматриваются теоретические основы инновационной конкурентоспособности стран и обобщены методики их оценки. Автором рассчитана инновационная конкурентоспособность стран и определены государства с высоким инновационным статусом. Исследовано влияние эффективности реализации инновационного потенциала на инновационную конкурентоспособность стран. Исследовано ретроспективу эволюции инновационной политики и механизмы формирования высокой инновационной конкурентоспособности КНР. Представлено прогностическую оценку инновационного развития КНР. Обобщены национальные кратко-, средне-, и долгосрочные приоритеты инновационной политики КНР до 2050 года. Предложены стратегические пути инновационного развития Украины.
 • Item
  Міжнародні інвестиційні процеси і гармонізація національних податкових систем
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-25) Бусарєва, Тетяна Геннадіївна; Busarieva, Tetiana; Бусарева, Татьяна Геннадьевна; Столярчук, Ярослава Михайлівна
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних та практичних питань гармонізації національних податкових систем та механізму їх впливу на сучасні міжнародні інвестиційні процеси. В дисертації розкрито генезис та еволюцію теорій міжнародного інвестування, здійснено типологізацію національних податкових систем та обґрунтовано напрямки їх гармонізації в умовах глобалізації. Значну увагу приділено дослідженню процесів конвергенції національних податкових режимів в ЄС, визначенню особливостей податкового стимулювання інвестиційної діяльності США та характеристиці азійської моделі податкового регулювання інвестиційних процесів. У дисертації ідентифіковано принципи та інструменти податкової системи України та визначено роль податкових стимулів у мотивації іноземних інвесторів. Обґрунтовано стратегічні напрямки імплементації європейських нормативів у національну податкову систему. Dissertation is devoted to the complex research of theoretical and practical questions of harmonization of the national tax systems and mechanism of their influence on modern international investment processes. In the dissertation exposed genesis and evolution of theories of the international investments, carried out tipologization of the national tax systems and grounded directions of their harmonization in the terms of globalization. In dissertation is grounded the position, that processes of expansion of investment activity of multinational corporations and banks, and also sharpening the competitive activity between them for a global investment capital in the last thirty years render determining influence on harmonization of the national tax systems which are the appropriate reaction of governments of countries-leaders of world economy on the new terms of conduct of international business-activity. In dissertation the mechanisms of influence of transnationalization of investment activity are specified on harmonization of the national tax systems: standardization of tax structure, types of taxes and tax policy of different countries; convergence of measures of the tax adjusting of national economies and tax stimulation of production; realization of tool of the inside corporation moving of investment capital and repatriation of incomes; realization of the corporate social responsibility policy by global TNC. Considerable attention is spared to the research of processes of convergence of the national tax modes in EU, determination of features of tax stimulation of investment activity of the USA and description of the Asiatic model of the tax adjusting of investment processes. In dissertation marked, that steady deepening of processes micro- and macroeconomic investment co-operation within the framework of the EU stipulated the evolution of mechanisms of convergence of the national tax systems of his countries-participants from the simplest instruments (standardization of national tax legislations and structure of the tax systems, approaching of tax rates and methods of calculation of base of taxation) in 1950-1970-th to more difficult (tax stimulation of R&D and structural modernization of economies, standardization of tax deductions for enterprises with foreign investments and processes of collection of VAT) in 1980-1990-th and up to predominating of integration mechanisms of convergence (tax payments in the consolidated budget, horizontal smoothing of budgetary facilities, tax stimulation of private investments, in action securities but other) in 1990-2000-th. Mechanisms which provided maximal liberalization of bringing in of foreign investments in the American economy are in-process exposed, an author selects, in particular, tax stimulation of creation of SP with the American companies in strategically important industries of economy; grant the foreign investors of even, by comparison to national companies, rights in relation to payment of taxes; absence of limits on translation of capitals and income for a border but other Features and specific of the Asiatic system of the tax adjusting are in-process exposed and it is well-proven that they carry integration character by virtue of combination of key lines of American and European tax systems. In dissertation it is selected three key country models of the tax adjusting of investment processes in the region of South-east Asia: Japanese, Chinese and model of new industrial countries of South-east Asia and given them complex description. In dissertation principles and instruments of the tax system of Ukraine and certainly role of tax incentives are identified in motivation of foreign investors. Strategic directions of implementation of the European norms in the national tax system have been grounded. Диссертация посвящена комплексному исследованию теоретических и практических вопросов гармонизации национальных налоговых систем и механизма их влияния на современные международные инвестиционные процессы. В диссертации раскрыт генезис и эволюция теорий международного инвестирования, осуществлена типологизация национальных налоговых систем и обоснованы направления их гармонизации в условиях глобализации. Значительное внимание уделено исследованию процессов конвергенции национальных налоговых режимов в ЕС, определению особенностей налогового стимулирования инвестиционной деятельности США и характеристике азиатской модели налогового регулирования инвестиционных процессов. В диссертации идентифицированы принципы и инструменты налоговой системы Украины и определена роль налоговых стимулов мотивации иностранных инвесторов. Обоснованы стратегические направления имплементации европейских нормативов в национальную налоговую систему.
 • Item
  Глобалізація інституційного забезпечення прямого іноземного інвестування
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-20) Сімонова, Маргарита Вадимівна; Simonova, Marharyta; Симонова, Маргарита Вадимовна; Череп, Алла Василівна
  Дисертація присвячена дослідженню умов формування інституційного середовища міжнародних інвестиційних процесів. Розглянуто еволюцію теорій іноземного інвестування у контексті їх інституційного компоненту, а також якісні зміни інституційного середовища на різних етапах світогосподарського розвитку. Значну увагу приділено вивченню досвіду країн-лідерів, країн Євросоюзу та країн з новостворюваними ринками у сфері залучення прямих іноземних інвестицій з метою подальшої розробки на основі отриманих результатів рекомендацій щодо покращення інституційного середовища залучення прямих іноземних інвестицій в Україні. На основі рейтингових показників України за версіями міжнародних організацій визначено поточний стан інституційного середовища залучення прямих іноземних інвестицій в Україні. За допомогою статистичного аналізу встановлено взаємозв’язок між даними показниками та зміною обсягів прямих іноземних інвестиції до країни. На основі проведеного аналізу визначено фактори інституційного середовища, що мають найбільш значний вплив на динаміку прямих іноземних інвестицій в Україну, що дозволило розробити ефективні рекомендації з покращення стану інституційного забезпечення прямого іноземного інвестування в Україні. The dissertation is devoted to the research, covering formation of institutional environment for international investment process. Present thesis contains a review, which concerns foreign investment theories in the context of their institutional component as well as quality changes of institutional environment at the different stages of international development process. Special consideration is given to analyzing experience of the leading countries, EU countries and countries with the emerging market economies in the attraction of the foreign direct investments with the aim of creating recommendations as to the improvement of institutional environment for FDI attraction in Ukraine based on the obtained analysis results The present status of the institutional environment for the FDI attraction in Ukraine was defined on the basis of Ukraine’s international ratings. A statistical analysis was performed, which allowed to establish the correlation between these Ukraine’s international ratings and FDI inflow, as well as to define the institutional environment factors most influencing the FDI dynamics for Ukraine. Obtained statistical data supported the creation of the effective recommendations as to the improvement of institutional environment for FDI attraction in Ukraine. Диссертация посвящена исследованию условий формирования институциональной среды международных инвестиционных процессов. Рассмотрены структура институциональной среды прямого иностранного инвестирования, методы оценки его влияния на объемы привлечения ПИИ, критически переосмыслены научные взгляды отечественных и зарубежных ученых-экономистов на проблемы оценки факторов институциональной среды. Помимо этого, автором уточнены теоретические основы определения категорий «институциональная среда прямого иностранного инвестирования» и «прямые иностранные инвестиции», изучены условия формирования институциональной среды международных инвестиционных процессов, а также проанализированы качественные изменения данной среды на различных этапах развития мировой экономики.
 • Item
  Modelling the impact of intellectualization on economic growth in Ukraine
  (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2022) Kaleniuk, Iryna; Каленюк, Ірина Сергіївна; Каленюк, Ирина Сергеевна; Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтіївна; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Kuklin, Oleh; Куклін, Олег; Tsymbal, Liudmyla; Цимбал, Людмила Іванівна; Цымбал, Людмила Ивановна; Tsyrkun, Olena; Циркун, Олена Ігорівна; Цыркун, Елена Игоревна
  adigm of economic development at the beginning of the XXI century. Problem Statement. Intellectualization is becoming a major trend of globalization. As developing countries are not competitive enough in these circumstances, it is extremely important for them to increase the pace of intellectualization to ensure their competitiveness. The purpose of the article is to investigate and establish quantitative relations between intellectual activity and GDP dynamics, as well as to forecast the countries’ economic growth on this basis. Materials and Methods. Cluster analysis for 44 countries and 40 indicators is based on a 10-year period. Results. The modelling and forecasting of Ukraine's development in the conditions of enhanced intellectualization are carried out. The influence of various factors of intellectualization on the country's GDP is assessed, and the basic and optimistic scenarios and the level of the impact on the country's economic development are calculated. Whereas resource factors are more important for Ukraine and other developing countries, resulting factors are more important for the developed ones. The modelling is based on the authors’ three-stage methodology for assessing intellectual leadership. It proves the positive impact of such resulting factors as high-tech exports, patents, trademark applications, and research and development costs. For instance, if high-tech export grows by 5%, Ukraine's GDP will increase quite significantly. However, almost any export growth can have a similar effect. Conclusions. Attracting foreign intellectual capital has a significant positive effect, which is also confirmed by the modelling of the Ukrainian economy’s development. The increasing existing level of research funding by 5% will result in Ukraine's GDP growth of almost $500 per capita. Вступ. Реалізація інтелектуальних ресурсів необхідна для формування нової парадигми економічного розвитку на початку ХХІ століття. Постановка проблеми. Інтелектуалізація стає основною тенденцією глобалізації. Оскільки країни, що розвиваються, недостатньо конкурентоспроможні за цих обставин, для них надзвичайно важливо збільшити темпи інтелектуалізації, щоб забезпечити свою конкурентоспроможність. Мета статті – дослідити та встановити кількісні зв’язки між інтелектуальною діяльністю та динамікою ВВП, а також на цій основі спрогнозувати економічне зростання країн. Матеріали та методи. Кластерний аналіз для 44 країн і 40 індикаторів базується на 10-річному періоді. Результати. Здійснено моделювання та прогнозування розвитку України в умовах посилення інтелектуалізації. Оцінено вплив різних факторів інтелектуалізації ВВП країни, розраховано базовий та оптимістичний сценарії та рівень впливу на економічний розвиток країни. У той час як для України та інших країн, що розвиваються, важливіші ресурсні фактори, для розвинутих – результативні. В основі моделювання лежить розроблена авторами триетапна методика оцінки інтелектуального лідерства. Це доводить позитивний вплив таких результуючих факторів, як високотехнологічний експорт, патенти, заявки на торгові марки, витрати на дослідження та розробки. Наприклад, якщо експорт високих технологій збільшиться на 5 %, ВВП України зросте досить суттєво. Проте майже будь-яке зростання експорту може мати подібний ефект. Висновки. Значний позитивний ефект має залучення іноземного інтелектуального капіталу, що також підтверджується моделюванням розвитку економіки України. Збільшення існуючого рівня фінансування досліджень на 5 % призведе до зростання ВВП України майже на 500 доларів на душу населення.
 • Item
  Інтеграційні процеси в європейському фінансовому просторі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09-19) Ковтонюк, Катерина Володимирівна; Kovtoniuk, Kateryna; Ковтонюк, Екатерина Влаодимировна; Рокоча, Віра Володимирівна
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних засад фінансового глобалізму як невід’ємного компоненту процесу економічної глобалізації. Значну увагу приділено впливу інтернаціоналізаційних, інтеграційних та глобалізаційних процесів на фінансовий простір в контексті його інституціоналізації. Обґрунтовано закономірну природу становлення глобального фінансового простору і формування його регіональних підсистем. Розкрито суть, механізми фінансового співробітництва та рівні валютно-фінансової конвергенції країн-членів ЄС, а також визначення специфіки залучення нових членів в європейський фінансовий простір. На основі проведеного аналізу рівня відповідності національного фінансового простору країни критеріям валютно-фінансової конвергенції запропоновано механізм ефективної інтеграції України в європейський фінансовий простір. The thesis is devoted to a complex research of theoretical grounds of financial globalism as an integral component of economic globalisation. Considerable attention has been devoted to the research of influence of internationalization, integration and globalization processes in the context of their institutionalization. The nature of global financial space and its regional subsystems has been substantiated. The definition, mechanisms of financial cooperation, levels of monetary and financial convergence of EU Member States and specifics of attraction of new members into European financial space have been described in the thesis. The mechanism of effective integration of Ukraine into the European financial space on the basing on the analysis of the national financial space conformity level with monetary and financial convergence criteria has been introduced. Диссертация посвящена комплексному исследованию теоретических основ финансового глобализма как неотъемлемого компонента процесса экономической глобализации. Проанализированы условия, виды и особенности становления глобального финансового пространства, институализирующим компонентом которого является упорядочение мировых финансовых потоков под влиянием новых тенденций в сфере мировых финансов и действия объективных экономических законов. Обоснована необходимость использование категории «глобальное финансовое пространство» и дано комплексное его определение. Раскрыто особенности категорий «глобальное финансовое пространство» и «глобальная финансовая среда». Охарактеризована закономерная природа глобального финансового пространства и его региональных подсистем.
 • Item
  Конкурентоспроможність національних банківських систем в умовах євроінтеграції
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-01-28) Зарицька, Ірина Анатоліївна; Zarytska, Iryna; Зарицкая, Ирина Анатольевна; Поручник, Анатолій Михайлович
  Дисертація присвячена дослідженню механізму впливу європейської регіональної фінансової інтеграції на конкурентоспроможність національних банківських систем. У дисертації розкрито еволюцію парадигмальних засад концепції конкурентоспроможності національної банківської системи. З’ясовано вплив ключових інтеграційних, глобалізаційних та регіоналізаційних процесів на національні банківські системи в контексті формування глобальних конкурентних переваг національних економічних систем. Обґрунтовано глобальні детермінанти та внутрішні чинники конкурентного статусу національних банківських систем. Розкрито суть, механізми та цілі європейської регіональної фінансової інтеграції національних банківських систем та проаналізовано її вплив на параметри конкурентоспроможності банківських систем постсоціалістичних країн. У дисертації здійснена комплексна оцінка функціональної спроможності, стійкості та ефективності національної банківської системи України, а також визначено її конкурентні переваги та загрози конкурентоспроможності. Запропоновано концептуальні засади конкурентної моделі національної банківської системи України в контексті покращення міжнародного конкурентного статусу України. The thesis is devoted to the research of influencing mechanism of European regional financial integration on national banking systems competitiveness. The thesis shows evolution of paradigmatic fundamentals of the competitiveness concept of the national banking system and systematizes factors of competitiveness provision of national banking systems under conditions of financial globalism with highlighting of endogenous factors (the capitalization level of the banking system, the structure optimization of bank assets and liabilities, the development degree of the bank mechanism of transformation of aggregate savings in investments, the structure diversification of bank products, the intensity level of interbank competition, efficiency of the regulatory mechanism of bank activities) and exogenous factors (the trans-nationalization level of national banking systems, the control degree of national banking systems by international institutes of bank activity regulation, the harmonization level of national banking standards with international ones) in their structure. Significant attention is devoted to the research of European regional financial integration influence on national banking systems competitiveness of the post socialist countries. It is grounded that under conditions of European financial integration deepening the competitiveness of national banking systems of the European post socialist countries to a great degree is stipulated by the level of bank activities trans-nationalization, the convergence degree of interest rates and profitability of state bonds, the volumes of financial assets and bank capital trans-border owning, leveling of asymmetric nature of bank capital regional distribution. Besides the complex country-specific estimation of efficiency of bank stabilizers of stability provision of the financial system of the EU member-states under conditions of the financial economic crisis is given and the priority of measures of anti-cyclic regulation of the national level (the stability provision and increase of banking system liquidity, banks re-capitalization and the state redemption of their problem assets, the state share participation in banks property and expansion of state guarantees in deposits, the decrease of the obligatory reservation rate) in comparison with the supra-national level measures (the decrease of the interest rate level by the European Central Bank, strengthening of the co-ordination system of national banking systems of the EU member-states, the additional issue of euro) is grounded. Based on the complex estimation of the modern level of competitiveness of the banking system of Ukraine in the format of key quantitative and qualitative indexes the disparity of its functional indicators with the European standards is determined, above all in the part of capitalization of home banks and the quality of their capital, the term structure of the banks deposit base and the level of bank activity concentration, the labor productivity in the industry and the cost of credit investment portfolio of banks, the efficiency of state regulation of the bank sector and the sovereign credit rating of Ukraine. Instead the largest level of meeting the European standards is characteristic of technical indexes of efficiency of the banks activity: population servicing by agents of the home banking system, the automation level of the banking system, the conformity to basic principles of effective bank supervision and de jure independence of NBU. Within the framework of suggestions on radical reformation of the banking system of Ukraine the author has determined forming of both national and international competitiveness of the home banking system as the primary objective of the competition model, which foresees parameters improvement of its financial stability, reliability, efficiency and productivity, in particular: the rise of requirements to the performance indicators of home commercial banks from the side of NBU and their conformity with the CAMEL(S) system (capital, assets, management, equity, liquidity, systemic risk) and requirements of Basel ІІ and Basel ІІІ, the presence expansion of foreign banks at the home market, the balance of the growth rates of their credit portfolios with the increase rates of their capitalization, the increase of the long-term crediting part in bank assets and the impressionability decrease of the banking system to internal and external financial shocks. Диссертация посвящена исследованию механизма влияния европейской финансовой интеграции на конкурентоспособность национальных банковских систем. В диссертации рассмотрена эволюция парадигмальных основ концепции конкурентоспособности национальной банковской системы. Установлено, каким образом ключевые глобализационные, интернационализационные, регионализационные процессы влияют на национальные банковские системы в контексте формирования глобальных конкурентных преимуществ национальных экономических систем. Определены глобальные детерминанты и ендогенные факторы конкурентного статуса национальных банковских систем. Раскрыта суть, механизм и цели европейской региональной финансовой интеграции национальных банковских систем и проанализировано ее влияние на параметры конкурентоспособности банковских систем постсоциалистических стран. В диссертации проведена комплексная оценка функциональной способности, устойчивости и эффективности национальной банковской системы Украины, а также определены ее конкурентные преимущества и угрозы конкурентоспособности. Предложены концептуальные основы конкурентной модели национальной банковской системы Украины в контексте повышения международного конкурентного статуса Украины.
 • Item
  Міжнародне науково-технічне співробітництво в умовах глобалізації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-09-25) Черницька, Тетяна Володимирівна; Chernytska, Tetiana; Черницкая, Татьяна Владимировна; Новицький, Валерій Євгенович
  Дисертація присвячена дослідженню міжнародного науково-технічного співробітництва у контексті підвищення національної конкурентоспроможності. У дисертації розкрито теоретичні засади міжнародного науково-технічного співробітництва. Систематизовано форми, механізми і рівні міжнародного науково-технічного співробітництва. Виявлено й охарактеризовано основні тенденції сучасного етапу розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва. Досліджено специфіку діяльності міжнародних стратегічних альянсів у науково-технічній сфері. Визначено принципові напрями та результативність науково-технічного співробітництва на регіональному рівні. Розроблено авторську методику оцінки міжнародного науково-технічного співробітництва на основі комплексних критеріїв його інтенсивності, за допомогою якої проведено бенчмаркінг та визначено сучасну конкурентну диспозицію країн світу. Визначено передумови і проаналізовано потенціал міжнародного науково-технічного співробітництва України. Обґрунтовано шляхи інтеграції України до світового науково-технічного простору через реалізацію стратегічних пріоритетів та механізмів її міжнародного науково-технічного співробітництва. The dissertation is devoted to research of the international scientific and technical cooperation in a context of increase of national competitiveness. In the dissertation it is opened theoretical bases of the international scientific and technical cooperation. On the basis of the deep theoretical analysis generalization and structurization of the basic concepts revealing the nature of the international scientific and technical cooperation that has allowed to systematize methodological approaches is carried out and to allocate two conceptual groups: theories of economic growth (communication of a science and the industry, influence of results of scientific and technical activity on economic development, theories of innovative activity, the theory of the technological stalemate, new models of economic growth) and theories of increase of competitiveness on the basis of cooperation (functioning enterprise "ecosystem", "cocompetition", theories of interfirm cooperation, the theory of games). Becoming the international scientific and technical cooperation as newest form of the international economic relations is proved. It is systematized forms and levels of the international scientific and technical cooperation depending on: the purposes, a direction of cooperation and subjects, a field of activity, such as contracts, sources of financing, a role of the state. The author's treatment of a category «the international scientific and technical cooperation» is given. It is allocated two components of the given phenomenon: interstate scientific and technical cooperation and the international innovative-technological cooperation. The basic tendencies of the present stage of development of the international scientific and technical cooperation are determined and characterized. Specificity of activity of the international strategic alliances in scientific and technical sphere is investigated. Basic directions of scientific and technical cooperation and its productivity at a regional level are determined. The author's technique of an estimation of intensity of the international scientific and technical cooperation of the countries is developed on the basis of use of such parameters: densities of highly technological production of the country in the foreign trade turnover, a share of the foreign capital in financing research and development, a share of foreign royalties in total amount of payments under licenses, a share of foreign license receipts, a share of the foreign property in patents, a share of international articles in the foreign co-authorship in total of international clauses articles. On the basis of the technique suggested by the author it is determined a modern competitive disposition of the countries on the basis of complex criteria indicators of intensity of the international scientific and technical cooperation, character of innovative strategy and a global rating of competitiveness of economy. Preconditions are determined and the potential of the international scientific and technical cooperation of Ukraine is analyzed. Steps of integration of Ukraine in global scientific and technical space through realization of strategic priorities of the international scientific and technical cooperation are proved. Macroinnovative strategy of Ukraine is developed scientifically proved in three stages on the basis of realization of its scientific and technical potential and use of corresponding strategy at each stage. 1 stage «Construction bases» provides re-structuring economy and overcoming of consequences of crisis. 2 stage «Overcoming absence of system innovative communications» is concentrated on formation of partnership Education - Science - Business, creation of an infrastructure of a transfer of technologies, accumulation of resources for innovations, development of venture institutions. 3 stage «End of formation NIS» is determined by the purpose achievement of a highly technological structure of specialization, domination of 5 and 6 technological ways in structure of the industry of Ukraine. The author approves, that the most perspective way of increase of the international competitiveness of Ukraine is the International Scientific and Technical Cooperation through formation of effective national innovative system. It will allow realizing adequate to modern model of economic development of the country mechanisms of integration of national economy in global scientific and technical space. In the dissertation necessity of reduction of quantity of priority branches of economy affirms, by allocation of several basic branches V and VI technological ways. It will allow carrying out technological jerk. Realization of priorities of scientific and technical cooperation of Ukraine should pass with the help of increase in volume of financing of innovative projects from the state and private sources; optimization of structure of financing by priority kinds of works; stimulations of scientific and inventive activity of subjects of innovative sphere; assistance to development highly technological clusters, that will enable to create a platform for formation of radical innovations; supports of small and average business as most dynamical and flexible structures of national innovative system; stimulations of direct investment. Диссертация посвящена исследованию международного научно-технического сотрудничества в контексте повышения национальной конкурентоспособности. В диссертации раскрыто теоретические основы международного научно-технического сотрудничества. Определены и охарактеризованы основные тенденции современного этапа развития международного научно-технического сотрудничества. Исследована специфика деятельности международных стратегических альянсов в научно-технической сфере. Раскрыты основные направления научно-технического сотрудничества и его результативность на региональном уровне. Разработана авторская методика оценки международного научно-технического сотрудничества на базе комплексных критериев его интенсивности, на основе которой проведен бенчмаркинг и определена современная конкурентная диспозиция стран мира. Проанализирован потенциал международного научно-технического сотрудничества Украины. Обоснованы шаги интеграции Украины в мировое научно-техническое пространство через реализацию стратегических приоритетов и механизмов ее международного научно-технического сотрудничества.