Кафедра міжнародної економіки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 486
 • Item
  Заходи торговельного захисту товаровиробників металургійної індстурії в умовах екологічних викликів
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Логвиненко, Євгеній О.; Lohvynenko, Yevhenii
  У статті досліджено актуальну проблему загострення екологічних питань і зростання викидів парникових газів, що є наслідком діяльності металургійної індустрії. Ця галузь відіграє значну роль у світових викидах, і, отже, вимагає негайних заходів для зниження негативного впливу на довкілля. У статті аналізується нерівномірний процес декарбонізації металургійних підприємств у різних країнах світу. Перехід до більш екологічного виробництва стає складною задачею, і тому важливо розглянути в рамках СОТ механізми захисту для національних товаровиробників металургійної галузі в умовах зростаючих екологічних викликів. В статті також розглянуто різні види торговельного захисту ринків, які можуть бути використані для підтримки національних виробників у контексті зростаючих екологічних проблем. Автор досліджує винятки з правил СОТ, які дозволяють обмежувати міжнародну торгівлю з метою збереження природних ресурсів та охорони здоров’я людини. Це підкреслює важливість забезпечення екологічної сталості у рамках міжнародних торговельних відносин. Останні рішення органів вирішення спорів у СОТ свідчать про пріоритетність захисту здоров’я і природи перед комерційними інтересами. Це свідчить про необхідність узгоджених дій на міжнародному рівні з метою збереження навколишнього середовища та здоров’я громадян. Заключно, стаття закликає до подальшого розвитку міжнародних механізмів регулювання, спрямованих на забезпечення екологічної сталості та захисту інтересів національних металургійних підприємств у світлі зростаючих екологічних викликів. Враховуючи загальний стан довкілля та його вплив на глобальний екосистемний баланс, ця стаття сприяє поглибленню розуміння можливих рішень у сфері торгівлі та екології для досягнення балансу між промисловістю та природоохоронними цілями. The article explores the pressing issue of the exacerbation of environmental issues and the increase in greenhouse gas emissions as a consequence of metallurgical industry activities. This sector plays a significant role in global emissions and, therefore, requires immediate measures to mitigate its negative impact on the environment. The protection of domestic producers has been discussed by researchers such as A. Harkusha, S. Bilotsky, L. Tykhonchuk, P. Galagher, M. Gerard, and D. Firger. The article analyzes the uneven process of decarbonization of metallurgical enterprises in different countries worldwide. Transitioning to more environmentally friendly production is a complex task, so it is essential to consider within the framework of the WTO mechanisms for protecting national metallurgical industry producers in the face of growing environmental challenges. The article also examines various forms of trade protection for markets that can be used to support domestic producers in the context of increasing environmental problems. The author investigates exceptions to WTO rules that allow for restrictions on international trade to preserve natural resources and human health. This underscores the importance of ensuring environmental sustainability within international trade relations. Recent decisions by WTO dispute settlement bodies emphasize the priority of protecting health and nature over commercial interests, highlighting the need for coordinated international action to preserve the environment and public health. In conclusion, the article calls for further development of international regulatory mechanisms aimed at ensuring environmental sustainability and protecting the interests of national metallurgical enterprises under growing environmental challenges. Considering the overall state of the environment and its impact on the global ecosystem balance, this article contributes to a deeper understanding of possible trade and environmental solutions to achieve a balance between industry and environment conservation goals.
 • Item
  Трансформація національних пенсійних систем в умовах фінансового глобалізму
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024-02-22) Білий, Денис Іванович; Bilyi, Denys; Столярчук, Ярослава Михайлівна
  Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню теоретико-методологічних та практичних аспектів трансформації національних пенсійних систем в умовах фінансового глобалізму. Значна увага приділена розкриттю теоретико-методологічних засад дослідження національних пенсійних систем з концептуалізацією економічного змісту та еволюції категорії «пенсійне забезпечення», узагальненням теоретичного дискурсу процесів соціалізації економіки через призму пенсійного забезпечення, а також визначенням його ролі у забезпеченні соціальної конкурентоспроможності держав. The dissertation is devoted to a comprehensive study of theoretical, methodological, and practical aspects of the transformation of national pension systems in the conditions of financial globalism. Considerable attention is paid to the disclosure of the theoretical and methodological foundations of the study of national pension systems with the conceptualization of the economic content and evolution of the "pension provision" category, the generalization of the theoretical discourse of the processes of socialization ofthe economy through the prism of pension provision, as well as the definition of its role in ensuring the social competitiveness of states.
 • Item
  Глобальні фінансові інститути у реалізації національних інтересів держав
  (2023-09-12) Карпюк, Катерина Іванівна; Karpiuk, Kateryna; Столярчук, Ярослава Михайлівна
  Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню теоретико-методологічних та практичних аспектів співробітництва держав з глобальними фінансовими інститутами через призму реалізації їх національних економічних інтересів. Значна увага приділена розкриттю змістовної сутності національних інтересів у теоретичному дискурсі дослідження відносин країн з міжнародними фінансовими організаціями. Здійснено класифікацію глобальних фінансових інститутів, дано комплексну характеристику їх сучасної архітектоніки та проаналізовано системні процеси мережевізації інституційної архітектури світової фінансової системи. The dissertation work is dedicated to a comprehensive study of the theoretical, methodological, and practical aspects of cooperation between states and global financial institutions through the prism of their national interests' implementation. Significant attention is given to the disclosure of the substantive essence of national interests in the theoretical discourse of researching countries' relations with international financial organizations. The classification of global financial institutions is conducted, providing a comprehensive characterization of their modern architecture, and the systemic processes of institutional architecture`s networking in the global financial system are analyzed.
 • Item
  Цифрова трансформація КНР: сприяння сталому розвитку через технології та інновації
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Нацвлішвілі, Т. М.; Natsvlishvili, T.
  У статті розглянуто актуальну тему дослідження «Цифрова трансформація Китаю: сприяння сталому розвитку через технології та інновації». Враховуючи значну роль Китаю у світовій економіці та його лідерство в цифрових технологіях, розуміння взаємодії між цифровою трансформацією та сталим розвитком має вирішальне значення. Однак у цьому ширшому питанні є невивчені аспекти, які потребують подальшого дослідження. Метою дослідження цієї статті є аналіз впливу цифрової трансформації на сталий розвиток Китаю та виявлення можливостей, які вона надає для досягнення цілей сталого розвитку. У дослідженні використовується поєднання огляду літератури, аналізу вторинних даних, щоб забезпечити всебічне розуміння предмета. Огляд літератури встановлює ключові концепції, теорії та основи, пов’язані з цифровою трансформацією та сталим розвитком. Вторинні джерела даних, такі як урядові звіти, галузеві публікації та надійні бази даних, аналізуються для отримання статистичної інформації, економічних показників і відповідних прикладів. Цей аналіз є основою для подальших досліджень. Інтеграція вторинних даних сприяє всебічному розумінню поточного стану, викликів і можливостей, пов’язаних з цифровою трансформацією Китаю та його потенціалом сприяння сталому розвитку. Виходячи з результатів дослідження, очевидно, що цифрова трансформація Китаю пропонує значні можливості для сталого економічного розвитку. Технологічний прогрес у сфері електронної комерції, мобільних платежів і штучного інтелекту здійснив революцію в галузях, розширив доступність фінансів і сприяв підприємництву. Крім того, інтеграція технологій та інновацій у такі сектори, як «розумні» міста, охорона здоров’я, відновлювані джерела енергії та стійкий транспорт, має потенціал для покращення розподілу ресурсів, екологічних практик і загальної якості життя. На завершення ця стаття підкреслює актуальність дослідження взаємозв’язку між цифровою трансформацією Китаю та сталим розвитком. Розкриваючи недосліджені аспекти та використовуючи технології та інновації, Китай може використовувати величезні можливості, які відкриває цифрова трансформація, для сприяння сталому розвитку. Важливо вирішити проблеми, пов’язані з етикою, інклюзивністю та сприянням культурі інновацій, щоб забезпечити успішне впровадження цифрових рішень для сталого розвитку в Китаї. The article examines the topic «China’s Digital Transformation: Promoting Sustainable Development through Technology and Innovation.» Given China’s significant role in the global economy and its leadership in digital technologies, understanding the interaction between digital transformation and sustainable development is critical. However, there are unexplored aspects of this broader issue that require further research. The purpose of this paper’s research is to analyze the impact of digital transformation on China’s sustainable development and identify the opportunities it provides to achieve sustainable development goals. The research uses a combination of literature review, secondary data analysis to provide a comprehensive understanding of the subject. The literature review establishes key concepts, theories and frameworks related to digital transformation and sustainable development. Secondary data sources such as government reports, industry publications and reliable databases are analyzed for statistical information, economic indicators and relevant case studies. This analysis is the basis for further research. The integration of secondary data contributes to a comprehensive understanding of the current state, challenges and opportunities related to China’s digital transformation and its potential to promote sustainable development. Based on the research findings, it is clear that China’s digital transformation offers significant opportunities for sustainable economic development. Technological advances in e-commerce, mobile payments, and artificial intelligence have revolutionized industries, expanded access to finance, and fueled entrepreneurship. Furthermore, the integration of technology and innovation into sectors such as smart cities, healthcare, renewable energy and sustainable transport has the potential to improve resource allocation, environmental practices and overall quality of life. In conclusion, this paper highlights the relevance of research on the relationship between China’s digital transformation and sustainable development. By uncovering unexplored aspects and leveraging technology and innovation, China can harness the enormous opportunities afforded by digital transformation to promote sustainable development. It is important to address issues related to ethics, inclusiveness and fostering a culture of innovation to ensure the successful adoption of digital solutions for sustainable development in China.
 • Item
  Глобальні фінансові організації в інституційній системі детінізації світової економіки
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Столярчук, Ярослава Михайлівна; Stoliarchuk, Yaroslava; Столярчук, Ярослава Михайловна; Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyi, Denys; Ильницкий, Денис Александрович; Черницька, Тетяна Володимирівна; Chernytska, Tetiana; Черницкая, Татьяна Владимировна; Рудьковський, Сергій Миколайович; Rudkovskyi, Serhii; Рудьковский, Сергей Николаевич
  Актуальність роботи обумовлена тим, що світова економіка з року в рік демонструє усталений тренд щодо розширення тіньового сегмента. Найбільші загрози тінізації світової економіки пов’язані з глобальним ландшафтом реалізації тіньових господарських операцій, який деформує параметри конкурентного середовища та базових ринкових інститутів капіталістичної системи, у докорінний спосіб змінює чинні бізнес-схеми та негативно впливає на економічну поведінку суб’єктів господарювання та психологію homo economicus. Метою статті є розкриття особливостей діяльності глобальних фінансових організацій як важливих компонентів інституційної системи детінізації світової економіки. У роботі розкрито, що визначальне значення у розробленні та впровадженні країнами детінізаційного інструментарію має інституційний механізм детінізації глобальної економіки. Проведено систематизацію суб’єктів детінізації фінансового сектору світової економіки, які в архітектурі відіграють ключову роль на сьогодні, зокрема їх поділ на міжнародні універсальні організації, міжнародні фінансові організації та міжнародні спеціалізовані інституції. Розкрито, що ці інституції пройшли різний шлях еволюції та різняться за масштабами діяльності, рівнем організаційно-мережевого розвитку та продуктивністю зусиль щодо детінізації. Доведено, що офшорний банкінг становить особливий тип інституцій, інструментарій детінізації діяльності яких має враховувати масштаби їх впливу на національні економіки. Виявлено важливу роль нормативних документів, які детермінують як якісні характеристики середовища діяльності фінансових інституцій, так і діяльності з детінізації економічних відносин та систем. Встановлено, що експертиза, якою володіють фахівці, яких залучають до функціонування суб’єктів детінізації фінансового сектору світової економіки, доводить значущість людського капіталу для соціально-економічного розвитку. The relevance of the work is set by the fact that the world economy from year to year demonstrates an established trend in the expansion of the shadow segment. The biggest threats to the shadowing of the world economy are related to the global landscape of the implementation of shadow economic transactions, which deforms the parameters of the competitive environment and the basic market institutions of the capitalist system, fundamentally changes the current business schemes and negatively affects the economic behaviour of business entities and the psychology of homo economicus. The purpose of the article is to reveal the peculiarities of the activities of global financial organizations as important components of the institutional system of unshadowing of the world economy. The work revealed that the institutional mechanism of unshadowing of the global economy is of decisive importance in the development and implementation of unshadowing tools by countries. The subjects of unshadowing of the financial sector of the world economy, which play a key role in architecture today, have been systematized, including their division into universal international organizations, international financial organizations, and international specialized institutions. It is revealed that these institutions have gone through a different path of evolution and differ in the scope of their activities, the degree of organizational and network development, and the productivity of efforts to universal. It has been proven that offshore banking is a special type of institutions, the toolkit of universal of their activities should take into account the scale of their influence on national economies. The important role of normative documents, which determine both the qualitative characteristics of the environment of financial institutions and the activity of universal of economic relations and systems, has been revealed. It has been established that the expertise possessed by specialists who are involved in the functioning of subjects of the financial sector of the world economy proves the importance of human capital for socio-economic development.
 • Item
  Газовий хаб TTF в умовах глобальної енергетичної кризи та трансформації європейської газової торгівлі
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Іщук, Оксана В.; Ishchuk, Oksana
  Вторгнення рф в Україну послугувало тригером для запуску процесу докорінних змін в архітектурі європейського ринку газу. Зменшення обсягів поставок трубопровідного газу з рф призвело до загального зменшення попиту на природний газ в ЄС, а також збільшення частки відновлювальних джерел енергії в енергобалансі. Проявилися досі невідомі приховані недоліки лібералізації, що з 1990-х років була покладена в основу функціонування європейських енергетичних ринків, наслідком чого стало тимчасове повернення жорсткого регулювання обсягів споживання енергоносіїв та цін на них з боку урядів. Система ціноутворення на природний газ на європейських спотових майданчиках з урахуванням лише наявних обсягів вхідного газу в трубопровідній мережі і підземних газових сховищах, без урахування попиту і пропозиції на скраплений газ зі сторони Азії та США відповідно, призвела до того, що газовий хаб TTF (Title Transfer Facility), який вважався еталоном ціноутворення для інших регіональних європейських спотових ринків, перестав відображати ринкові реалії, і ціна на природний газ в ЄС у 2022 досягала рекордних показників. Зі зниженням ціни на природний газ на початку 2023 р., глибинна проблема невідповідного відображення на європейських майданчиках спотової торгівлі динаміки попиту і пропозиції на скраплений газ з боку глобальних газових акторів зберігає актуальність. Допоки більш репрезентативний за газовий хаб TTF бенчмарк не винайдено, в ЄС застосовується механізм корекції цін, вплив якого в періоди рекордно високих цін на природний газ, залишається досі маловивченим. Метою статті є аналіз динаміки ціноутворення на еталонному майданчику спотової газової торгівлі в ЄС в кризовий період 2022–2023 рр. у контексті дослідження ширшого процесу реструктуризації ринку газу ЄС. У статті проаналізовано особливості та можливі наслідки застосовування механізму корекції цін для газової торгівлі в ЄС. Розглянуто актуальні проблеми функціонування європейського еталонного газового хабу TTF. Представлено ретроспективний аналіз формування внутрішнього енергетичного ринку ЄС, в основу якого була покладено лібералізація. Побіжно заторкається процес реструктуризації європейського газового ринку, обумовлений зменшенням частки російського газу в загальній структурі імпорту природного газу в ЄС. Висунуто гіпотезу, що лібералізація, покладена в основу функціонування внутрішнього енергетичного ринку ЄС, є недостатньою умовою досягнення енергетичної безпеки. The invasion of the Russian Federation into Ukraine became the trigger for starting the process of fundamental changes in the architecture of the European gas market. The decrease in pipeline gas supplies from the Russian Federation led to a general decrease in demand for natural gas in the EU, as well as an acceleration of the renewable energy sources input in the energy balance. The hitherto unknown hidden shortcomings of the liberalization that has been the basis for the functioning of European energy markets since the 1990s have been revealed, resulting in the temporary return ofstrict regulation of energy consumption and prices by governments. The natural gas pricing system at the European spot platforms, taking into account only the available volumes of incoming gas in the pipeline network and underground gas storages, without taking into account the demand and supply of liquefied natural gas from Asia and the USA, respectively, led to the fact that the TTF (Title Transfer Facility) gas hub, which was considered a pricing benchmark for other regional European spot markets, ceased to reflect market realities, and the price of natural gas in the EU reached record highs in 2022. With the decrease in the price of natural gas at the beginning of 2023, the deep problem of inappropriate reflection on the European spot trading platforms of the dynamics of demand and supply for liquefied gas on the part of global gas entities remains relevant. Until a benchmark more representative than the TTF gas hub will have been invented, a price correction mechanism is used in the EU, the impact of which during periods of record high prices for natural gas remains poorly studied. The purpose of the article is to analyze the dynamics of pricing on the reference site of spot gas trade in the EU in the crisis period of 2022-2023 in the context of the study of the broader process of restructuring the EU gas market. The article analyzes the features and possible consequences of applying the price correction mechanism for gas trade in the EU. Actual problems of the operation of the European reference TTF gas hub, are considered. A retrospective analysis of the formation of the EU internal energy market, which was based on liberalization, is presented. The process of restructuring the European gas market, caused by the decrease in the share of Russian gas in the overall structure of natural gas imports into the EU, is touched upon briefly. A hypothesis is put forward that liberalization, which is the basis for the functioning of the EU internal energy market, is an insufficient condition for achieving energy security.
 • Item
  Фреймворк цифрової трансформації університетів
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023-09) Антонюк, Лариса Леонтіївна; Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Денісова, Ольга Олександрівна; Denisova, Olha; Денисова, Ольга Александровна
 • Item
  Національна єдність і економічні виклики війни
  (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2023) Ольшевська, Ірина Петрівна; Olshevska, Iryna; Ольшевская, Ирина Петровна; Лихолет, Сергій Ілліч; Lykholet, Serhii; Лихолет, Сергей Ільич
  У статті наголошується на винятковому значенні єдності як базової цінності в житті людства, а також вказується на цілу низку історичних подій та явищ вітчизняної історії, в розрізі якої непорозуміння між суспільними стратами українського народу нерідко спричинювали фатальні поразки з їх далекосяжними наслідками. Підкреслюється, що роль національної єдності суспільства та його згуртованості довкола спільної мети надзвичайно зростає в часи воєнного лихоліття. Зазначається, що російсько-українська війна не тільки згуртувала український народ, але й надзвичайно згубно позначилася на економічному становищі українців, чимало з яких залишилися без даху над головою та без засобів до існування. Розкрито різні аспекти безпрецедентної економічної допомоги Україні переважною більшістю країн світу як того фактора, що неабияк сприяє стабілізації економічного становища і воднораз не уявляється можливим без максимального залучення усіх наявних внутрішніх ресурсів та ефективного використання тих переваг, які відкриваються перед Україною на шляху її євроінтеграції. Висловлюється впевненість, що, попри труднощі та випробування війною, а також завдяки всебічній фінансово-економічній, військово-технічній, правовій, гуманітарної та іншим формам допомоги країн цивілізованого світу, вільнолюбивій Україні вдасться витримати не тільки горе й лиха війни разом з її тотальними руйнівними наслідками, а й здобути перемогу над силами неоімперського мороку і в у стані політичної стабільності та національної консолідованості піти второваною дорогою демократії до вершин добробуту і процвітання. The article emphasizes the exceptional importance of unity as a basic value in the life of humanity, and also points to a whole series of historical events and phenomena from the history of Ukraine, in terms of which misunderstandings between social strata of the Ukrainian people often caused fatal defeats with far-reaching consequences. It is emphasized that the role of the national unity of the society and its cohesion around a common goal grows extremely in times of war. At the background of the catastrophic consequences of the Russian-Ukrainian war, the beginning of which falls in 2014, and its large-scale manifestation - in February 2022, it is shown that the military aggression of the Russian Federation against Ukraine is a subject of reflection at the highest representative forums of the world (UN, PACE, EU, OSCE ...), and also causes deep reflection and a sense of solidarity at all its possible social segments. It is indicated that as a fact, the war affected, first of all, the fate of millions of Ukrainian citizens, more than 4 million of whom became refugees, and almost seven million internally displaced persons were forced to leave their homes. As for the rest of our compatriots, who either found themselves under occupation or remained in their places of permanent residence, they bore almost the greatest burdens of the war. Nevertheless, it was they who showed admirable courage and resilience, as well as unanimity in opposing a much stronger enemy. It is noted that the war not only united the Ukrainian people, but also had an extremely detrimental effect on the economic situation of Ukrainians, many of whom were left homeless and without means of livelihood. Various aspects of the unprecedented economic aid to Ukraine by the vast majority of the world's countries as a factor designed to prevent the strengthening of disintegration processes in this vitally important sphere of our state's life have been revealed. It is pointed out the need to take preventive measures that would contribute to the stabilization of the economic situation and which cannot be imagined without the maximum involvement of all available internal resources and the effective use of those advantages that are open to Ukraine on the way to its European integration. They mean, first of all, the efforts of parliamentarians to bring Ukrainian legislation into line with EU legal norms and to reform the judicial system, as well as to overcome corruption, adhering to the principles of goodness, justice and truth.
 • Item
  Зелений механізм детінізації глобальної економіки
  (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2023) Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyi, Denys; Ильницкий, Денис Александрович; Столярчук, Ярослава Михайлівна; Stoliarchuk, Yaroslava; Столярчук, Ярослава Михайловна
  Визнання об’єктивності існування тіньової економіки відкриває шлях до її використання в інтересах розвитку публічної економіки в національних та глобальних масштабах. Метою статті є окреслення механізму детінізації глобальної економіки, який враховує особливості процесу зеленої трансформації світової економіки та перевірка гіпотези щодо наявності лінійного зв’язку між ключовими індикаторами розвитку зеленої та тіньової економік. Окреслено, що зелений перехід є шляхом підвищення рівня соціально-економічного розвитку суспільств, який спирається на три ключові концепції – біоекономіка, циркулярна економіка та зелена економіка. Повне розуміння концепції тіньової економіки, включаючи такі виміри як неформальна та необлікована частини економіки, підпільне виробництво, сприятиме подоланню їх вад в процесі зеленої трансформації. На виборці даних 145 країн виявлено, що ключові індекси розвитку зеленої економіки мають тісний лінійний зв’язок між собою, а з індикаторами тіньової економіки зв’язки носять як лінійний, так і нелінійний характер. Складено рейтинг країн за їх часткою у глобальній тіньовій економіці та оцінено розмір її частки, який становить близько 16,2% глобального ВВП. Зелений механізм детінізації глобальної економіки включає як екстерналії, глобальні індекси і рейтинги, появу нових ринків і залучення в економічний обіг нових чинників, так і логічну послідовність дій – 1) визнання компонентного складу зеленої та тіньової економік; 2) забезпечення обліку складових; 3) встановлення стратегічних цілей та тактичних пріоритетів розвитку; та 4) управління розвитком зеленої економіки на мікро- і макроекономічному рівнях. Recognition of the objectivity of existence of shadow economy opens a way to its use in interests of development of public economy on a national and global scale. The purpose of the article is to outline the mechanism of unshadowing of global economy, which takes into account features of the process of green transformation of world economy and to test the hypothesis regarding presence of a linear relationship between key indicators of development of green and shadow economies. The hypothesis that green transformation can be effectively used to reduce the level of shadowing of economy is considered. With the use of bibliographic analysis, the relative lagging behind the focus of researchers' attention on study of shadow economy, which lags significantly behind dynamics of study of green economy and economy as a whole, was revealed. It has been demonstrated that despite significant contribution of international organizations to development of concepts of the shadow economy and the green economy, the main efforts should be made at local level and through cooperation of stakeholders. It is outlined that green transition is a way of increasing the level of socio-economic development of societies, which is based on three key concepts - bioeconomy, circular economy and green economy. A full understanding of the concept of the shadow economy, including such dimensions as informal and non-observed parts of economy, underground production, will contribute to overcoming their shortcomings in the process of green transformation. Based on data sample of 145 countries, it was found that the key indicators of development of the green economy have a close linear relationship with each other, and relationships with the indicators of the shadow economy are both linear and non-linear. We propose countries’ ranking according to their share in global shadow economy and the size of its share was estimated, which is about 16.2% of global GDP. The green mechanism of unshadowing of global economy includes both externalities, global indices and ratings, emergence of new markets and involvement of new factors into economic circulation, as well as a logical sequence of actions - 1) recognition of composition of green and shadow economies; 2) ensuring accounting of components; 3) establishment of strategic goals and tactical development priorities; and 4) managing the development of green economy at micro- and macroeconomic levels.
 • Item
  «Озеленення» енергетики та нова якість глобалізації
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyi, Denys; Ильницкий, Денис Александрович; Столярчук, Ярослава Михайлівна; Stoliarchuk, Yaroslava; Столярчук, Ярослава Михайловна
  Статтю присвячено комплексному дослідженню процесів «озеленення» світового енергетичного комплексу та його переведення на модель сталого розвитку. Обґрунтовано, що цифрова та мережева трансформація світогосподарської системи у першій чверті ХХІ ст. є головними детермінуючими чинниками фундаментального процесу креативізації глобального економічного розвитку, зокрема шляхом нарощування інвестиційних капіталовкладень в інноваційний розвиток зеленої економіки. Констатовано, що «озеленення» світового енергетичного сектору є потужним драйвером глибокої структурної модернізації національних моделей соціально-економічного розвитку та відновлення природного капіталу. Доведено, що значне загострення в останнє десятиліття міжнародної конкуренції між ключовими суб’єктами світової економіки за ресурсні джерела цифрової та зеленої трансформацій вже найближчим часом кардинально змінить конкурентний ландшафт глобальної економіки. Визначено, що постіндустріальна модель глобального технологічного розвитку формує стійкий базис розбудови світової енергетичної системи в діалектичній єдності енергоринку й енергопростору. З урахуванням сучасних процесів реіндустріалізації національних економік, які у глобальних умовах детермінуються спроможністю розбудови інноваційної екосистеми, запропоновано поділ країн на дві групи: ті, що спроможні оперативно змінити національні моделі енергоспоживання на основі енергоефективних і зелених технологій; а також держави, що не готові до подібного роду змін. Виявлено дію глобальних екологічних трендів на структурну та якісну динаміку сучасного світогосподарського розвитку: активний відхід національних економічних моделей від експансіоністського зростання до інтенсифікації використання потенціалу факторів виробництва; трансформація структури національних народногосподарських комплексів держав у бік формування зелених секторів економіки та зелених робочих місць; динамічна реіндустріалізація традиційної промисловості через появу нових технологій та моделей економічної діяльності; глибокі соціальні трансформації капіталістичного суспільства; оновлення суспільних цінностей і комплексу пріоритетів поточної та стратегічної діяльності бізнес-структур. Розкрито вплив пандемії covid-19 на «озеленення» світового енергетичного сектору та його переведення на сталу модель розвитку: стрімке падіння ринкового попиту на викопні види палива; розбалансування глобальних ланцюгів поставок життєво необхідних товарів; стрімке падіння інвестиційних капіталовкладень у нафтогазовий сектор; нарощування обсягів споживання відновлювальних енергоджерел локального походження; підвищення гнучкості управління енергомережами. Конкретизовано сутність кліматичних амбіцій ЄС, які полягають у розбудові моделі конкурентного розвитку, що базується на системній декарбонізації економіки. Визначено пріоритетні напрями розвитку зеленої водневої генерації в Євросоюзі, яка розглядається в рамках реалізації плану з інтеграції національних енергетичних комплексів держав – членів даного інтеграційного угруповання, а також впровадження Зеленого курсу ЄС.
 • Item
  Міграційні процеси сучасності і українська міграційна криза: до проблеми спільного та специфічного
  (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2023) Ольшевська, Ірина Петрівна; Olshevska, Iryna; Ольшевская, Ирина Петровна; Лихолет, Сергій Ілліч; Lykholet, Serhii; Лихолет, Сергей Ильич
  У статті розглядається широке коло питань, пов’язаних з міграційними процесами та їх сучасними тенденціями. Зокрема, зауважується на природі цього феномену, який може мати різні форми і масштаби свого прояву, правових механізмах його регулювання (легальна/нелегальна міграція), причинах та мотивах виникнення (економічні/позаекономічні фактори), контекстовій специфіці, темпоральній характеристиці та цільових орієнтирах. Значна увага зосереджена на розкритті причин української міграційної кризи, що викликана широкомасштабною агресією рф проти України і в результаті якої вітчизняні терени залишило близько 7-8-ми млн. громадян України. При цьому зазначається, що йдеться не тільки про найбільшу міграційну хвилю після Другої світової війни, в результаті якої 4-5 млн. осіб опинилися в країнах західної демократії, а й про те, що ця величезна кількість людей отримала всебічну підтримку, допомогу та сприяння з боку урядів та громадськості усіх країн, де тимчасово розселилися українці як втікачі від війни. Безпрецедентність цього шанобливого ставлення до вимушених переселенців з України на цивілізованому Заході пояснюється, насамперед, мотивами російської агресії, один з яких зводиться до настійливого бажання рф будь-що не допустити Україну до реалізації нею євроінтеграційних прагнень українського народу та унеможливити вступ України до НАТО. Наголошується, що російсько-українська війна не тільки спричинила міграційну кризу в Україні, зокрема, втрату державою величезного трудового та інтелектуального ресурсу як однієї із запорук її успішного розвитку, але і може стати своєрідним маркером адаптації українських громадян до європейських вимірів буття. Підсумовується, що з урахуванням всього комплексу допомоги (військової, фінансово-економічної, технічної, правової, гуманітарної тощо), що її отримує Україна в своїй боротьбі за свободу та незалежність, мова наразі може йти про ту українську міграційну потугу, яка з поверненням на рідні терени неабияк сприятиме подальшому цивілізаційному поступу української держави як у середньостроковій, так і далекостроковій перспективах. The article deals with a wide range of issues related to migration processes and its current trends. In particular, the author emphasizes the nature of this phenomenon, which may have different forms and scales of its manifestation, legal regulation (legal/illegal), causes and motives (economic/non-economic): natural disasters, military disasters, crises, diversity of contextual content, etc.; by temporal characteristics (three stages of adaptation), and parameters of countries' success (on the example of the USA, Great Britain and others). Special attention is paid to the target directions of migration flows that coincide/disincide with the interests of the host country, which may be objectively interested in using the resource potential of migrants as professionally competent or highly qualified specialists in various sectors of the national economy. The author focuses on the causes of the Ukrainian migration crisis caused by Russia's large-scale aggression against Ukraine, which led to the departure of 8 million people from Ukraine, of whom, according to various estimates, 4-5 million are currently residing in Western democracies. It is noted that this is not only the largest migration wave since the Second World War, but also that this huge number of people who were forced to leave their homes for various reasons received shelter, as well as comprehensive support, assistance and cooperation from the governments and publics of all countries where Ukrainians temporarily settled. An important aspect of this situation lies in the fact that the disaster of the Russian-Ukrainian war coincided with the European integration strategy of Ukraine's civilizational progress and is connected with Ukraine's constitutionally declared desire to become a NATO member. It is emphasized that the migration crisis in Ukraine has caused not only the loss of a huge labor resource by the State as one of the keys to Ukraine's successful development, but at the same time, it can become a kind of marker of adaptation of Ukrainian citizens related to the European integration choice. Taken together and taking into account the entire range of assistance (military, technical, legal, humanitarian, etc.) that Ukraine receives in its struggle for independence, we can now speak of the Ukrainian power that will greatly contribute to the civilizational progress of the Ukrainian state both now and in the future.
 • Item
  Проблема єдності українського суспільства і сучасна екзистенційна криза
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03-30) Ольшевська, Ірина Петрівна; Olshevska, Iryna; Ольшевская, Ирина Петровна
 • Item
  Презентація соціального проекту лікування орфанних захворювань OnlineConcilium
  (Національний університет «Острозька академія», 2018-11-29) Чала, Ніна Дмитрівна; Chala, Nina; Антонюк, Лариса Леонтіївна; Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Гуменна, О. В.; Харламова, Г. О.; Осінчук, Т. М.
 • Item
  Конкурентний розвиток України в новій моделі міжнародного економічного порядку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-09-07) Кулаковський, Кирило Олександрович; Kulakovskyi, Kyrylo; Кулаковський, Кирилл Александрович; Поручник, Анатолій Михайлович
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню механізмів конкурентного розвитку України у глобальному середовищі, а також забезпечення її національної економічної безпеки в умовах нового міжнародного порядку. У роботі ідентифіковано критерії і принципи перерозподілу світової економічної влади в умовах глобалізації, досліджено об’єктивні передумови і фактори формування нового міжнародного економічного порядку, а також визначено його інституційно-економічні параметри. Значну увагу приділено аналізу механізмів реалізації Україною мобілізаційної моделі економічного розвитку у контексті досягнення нею економічної самодостатності та інструментарію реалізації її євроінтеграційної стратегії. Розкрито вплив глобальних та регіональних чинників на економічний розвиток України, а також умови та засоби досягнення державою енергетичної незалежності. Конкретизовано головні напрями забезпечення інвестиційно-фінансової безпеки України в умовах глобальної нестійкості, а також оцінено інноваційно-технологічний ресурс забезпечення високого конкурентного статусу держави. The dissertation is a complex research of mechanisms of competitive development of Ukraine in the global environment as well as the ways to ensure Ukraine’s national economic security in the conditions of the new international order. The work identifies the criteria and principles of world economic power redistribution in the globalised setting, examines objective preconditions and factors of the new international economic order and defines its institutional and economic parameters. The thesis substantiates three variable types of mobilisation model of the national economic development under the new international economic order formation. These types include: internal-autarchic, regional-integrational and global-expansionistic mobilisation models. The mechanisms of realisation of national economic interests through the prism of security criteria are provided for each of these models. A significant attention is given to summarising the theoretic approaches to characterisation of the global imperatives of new international economic order formation based on the criteria of the extent and mechanisms of their influence on the transformational processes. The dissertation also provides a complex analysis of realisation mechanisms of the mobilisation model of Ukraine’s economic development in the context of economic self-sufficiency gained by Ukraine as well as defines the instruments for realisation of European integration strategy of Ukraine. The work considers the key components of realisation of Ukraine’s economic self-sufficiency mobilisation model which involves public administration mechanisms that rest on the principles of smart governance, structural modernisation of the national economy based on innovation and cluster principle, stimulation of the national manufacture and internal market, development of national human resources and social capital. With the impact of global and regional factors on the economic development of Ukraine examined, this dissertation discusses the effect of realisation of the Ukraine–European Union Association Agreement in terms of gaining competitive advantages by domestic manufacturers on the global markets. The author specifies the practical economic value of the unfulfilled potential of the Agreement and describes mechanisms of export activity expansion of domestic entities on the European market as well as the prior areas for activisation of their participation in the fragmented international production of TNCs and global value chains. The strategic priorities of ensuring the energy independence of Ukraine in the context of realisation of European integration strategy are discussed in this work. A particular attention is given to the integration of Ukraine to the European energy market based on the country’s integration to the Eastern European Gas Hub, capacity expansion of domestic underground gas storages and their integration to the European gas networks, and implementation of the four “roadmaps” for cooperation with the EU in the energy domain that imply: nuclear security; convergence of electricity and gas markets; energy supply and carbonic (gas) transit safety; restructuring and privatisation in the sector for coal production and heat energy. Finally, the dissertation analyses the scale of national innovation and technology resources of Ukraine, the competitive position of the country in the international science and technology exchange and the key areas for inclusion of Ukraine to the global innovation, science and technology networks. The author also offers deep insight into systemic problems of the national financial sector and considers key areas of the competitive development of Ukraine. Диссертация посвящена комплексному исследованию механизмов конкурентного развития Украины в глобальной среде, а также обеспечения ее национальной экономической безопасности в условиях нового международного порядка. В работе идентифицированы критерии и принципы перераспределения мировой экономической власти в условиях глобализации, исследованы объективные предпосылки и факторы формирования нового международного экономического порядка, а также определены его институционально-экономические параметры. Значительное внимание уделено анализу механизмов реализации Украиной мобилизационной модели экономического развития в контексте достижения экономической самодостаточности и инструментария реализации евроинтеграционной стратегии. Раскрыто влияние глобальных и региональных факторов на экономическое развитие Украины, а также условия и средства достижения государством энергетической независимости. Конкретизированы основные направления обеспечения инвестиционно-финансовой безопасности Украины в условиях глобальной неустойчивости, а также дана оценка инновационно-технологическому ресурсу обеспечения высокого конкурентного статуса государства.
 • Item
  Імперативи та сценарії формування глобальної валютної системи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10-19) Ковбаса, Владислав Андрійович; Kovbasa, Vladyslav; Ковбаса, Владислав Андреевич; Поручник, Анатолій Михайлович
  Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню сценаріїв трансформації світової валютної системи в умовах наростання її внутрішніх суперечностей. Обґрунтовано парадигмальні засади функціонування глобальної валютної системи, детермінанти її формування, стратегічні цілі та концептуальні засади формування нових інститутів глобальної валютної системи. Охарактеризовано сценарії трансформації світової валютної системи на основі домінування долара США, визначено тенденції та перспективи формування глобальної валютної системи на базі існуючих та запланованих регіональних валютних систем, дано комплексну оцінку альтернативних сценаріїв трансформації світової валютної системи. Визначено необхідні напрями та існуючі тенденції модифікації діючих регулюючих інститутів світової валютної системи. Дано характеристику особливостей інституційної взаємодії світової валютної системи з національними. The Dissertation is devoted to the study of the world monetary system transformation in conditions of the internal systemic contradictions deepening. The paradigmatic principles of the global monetary system functioning, determinants of its formation, strategic goals and conceptual foundations of the new international monetary regulators are substantiated. The author gives the characteristic of the world currency system transformation scenarios that are based on the US dollar dominance, existing and prospective regional currency systems development, and alternatives that refer to the complementary currency systems development, including local currency systems, cryptocurrencies, common exchange systems etc. Necessary directions of the existing international monetary regulators reformation are defined. The Postgraduate gives the characteristic of the institutional interaction of the world monetary system with the national one. The thesis deals with the international currency system, its evolutionary development and future prospects. It provides international settlements and its role continues to grow with the globalization process development. Its proper functioning supports the deepening of international division of labor which significantly facilitates political interrelations between countries and modern economic development. The thesis includes determination of the main historical directions of the world currency system regulation through its evolutionary stages and their specific organizational characteristics. At the same time, different scientific views on the international currency system even broader variety of possible ways to organize it. Examination of the main concepts examination of main concepts and influencers of the monetary theory provides ability to consider unimplemented ideas or to adapt them to current economic conditions. Modern world can be characterized by three main centers of economic power that include the USA, the EU, and China. They are able to compete in the monetary field and the thesis examines leadership prospects of the each one. The author examines the US dollar’s strengths and opportunities. Modern international currency system is based on this currency and this fact leads to the ability of the US dollar to become a standard for the prospective currency system in case of its monetary influence significance. Scenario of the further dollar dominance is defined as the most possible due to its market strength, economic power of the USA, its international influence, military strength etc. The thesis also deals with different regional currency system and examines their economic strength and prospects of their existing or planned common currencies to settle the role of the reserve currency. The EU has significant problems with the financial discipline, debt politics, growth prospects that set the limits to the growth of the monetary role of the euro in short- or middle-term. The other expected and existing monetary unions are much smaller and their abilities to grow are low to predict the growth of the monetary role of the currencies emitted by them. At the same time there are the currencies which monetary role reduced, for example, SUCRE that is emitted by the regional trade bloc Bolivarian Alliance for the Americas. Prospects of the common currency in Asia are also low due to the existence of two world leaders – China and Japan, lack of the financial markets infrastructure in China, absence of the optimal currency zone criteria, and early stage of the common currency project development. Alternative scenarios cover development of different complementary currency systems that may develop on both local and global level. These systems have counter-cyclic nature that helps to support depressive territories or to use them with the aim to develop social projects. Prospects of the institutional structure reform of the world currency system are examined in the thesis. Global monetary system demands new institutions that would provide significant level of currency stability and at the same time proper level of system’s flexibility. Modern monetary regulators also need the reformation continuance in the sphere of introduction of the official role of lender of last resort and redistribution of the countries ability to represent their national interests in the IMF. Диссертация посвящена комплексному исследованию сценариев трансформации мировой валютной системы в условиях нарастания ее внутренних противоречий. Обоснованно парадигмальные основы функционирования глобальной валютной системы, детерминанты ее формирования, стратегические цели и концептуальные основы формирования новых институтов глобальной валютной системы. Охарактеризованы сценарии трансформации мировой валютной системы на основе доминирования доллара США, определены тенденции и перспективы формирования глобальной валютной системы на базе существующих и планируемых региональных валютных систем, дана комплексная оценка альтернативных сценариев трансформации мировой валютной системы. Определены необходимые направления и существующие тенденции модификации действующих регулирующих институтов мировой валютной системы. Дана характеристика особенностей институционального взаимодействия мировой валютной системы с национальными.
 • Item
  Гендерна асиметрічність в освіті та можливі шляхи її подолання
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-02-14) Ольшевська, Ірина Петрівна; Olshevska, Iryna; Ольшевская, Ирина Петровна
 • Item
  Обмеження ефективного використання цифрових освітніх технологій
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-11-26) Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyi, Denys; Ильницкий, Денис Александрович; Барабась, Дмитро Олександрович; Barabas, Dmytro; Барабась, Дмитрий Александрович
 • Item
  Конкурентоспроможність транснаціональних корпорацій високотехнологічного бізнесу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-05) Ракітіна, Наталія Олегівна; Rakitina, Nataliia; Ракитина, Наталия Олеговна; Панченко, Євген Григорович
  Дисертацію присвячено дослідженню систем управління конкурентоспроможністю транснаціональних корпорацій за умов становлення техноглобалізму. У дисертації виявлено умови, прояви та особливості конкуренції за умов глобальної турбулентності, розкрито сучасні механізми та інструменти забезпечення конкурентоспроможності високотехнологічних ТНК. Охарактеризовано сучасні методики оцінювання конкурентоспроможності високотехнологічних компаній та проведено їх систематизацію на підставі узагальнення корпоративних практик. У дисертації запропоновано моделі управління конкурентоспроможністю супервисокотехнологічних, середньовисокотехнологічних ТНК, а також малих та середніх компаній високотехнологічного бізнесу. Виявлено і комплексно оцінено крос-культурну специфіку конкурентоспроможності високотехнологічних компаній. Обґрунтовано використання процесного підходу у системі управління глобальних компаній високотехнологічного бізнесу. Обґрунтовано шляхи нарощування конкурентних позицій українських компаній у високотехнологічних сегментах глобального ринку нормативноправовими, організаційно-регуляторними, фінансовими та мотиваційними інструментами на мікро-, мезо- та макрорівні. The thesis is devoted to the research of the management systems of competitiveness of multinational corporations in the era of technoglobalism establishment. The thesis is revealed conditions, consequences and peculiarities of competition in terms of global turbulence, disclosed modern mechanisms and instruments of ensuring the competitiveness of high-tech multinationals. The main tendencies and peculiarities of global competitiveness of high-tech companies in turbulent global environment conditions are substantiated in the thesis. Among them there are the uneven developments, the unpredictability of events and aggressiveness of market players. This is catalyzed by the rapid technological progress, information revolution, huge amount of innovation, continuing economical growth and hypercompetition, as well as financial markets development, the appearance of new financial instruments and financial markets involvement in the globalization process. The evolution of generations of multinational corporations, which is demonstrated by five historical development periods: colonial-primary cartels and syndicates (1870th -1914th), military-technical direction trust corporations (1914th - 1950th), production-investment companies with developed international branch network (1950th -1980th), multinationals with planetary market vision (1980th -2000th) and global high-tech companies (after 2000th) is revealed in the thesis. Each of these types of corporations operates on certain theoretical basis, has appropriate competitive advantages and specific tools to implement them. The cross-cultural peculiarities of competitiveness management in multinationals of various countries are discovered. These differences are divided on two criteria: key competitiveness indicator and key individual responsible for competitiveness. The first criterion such as key competitiveness indicator includes market capitalization and market share, in turn such criterion as key individual responsible for competitiveness includes executive management and board of directors. According to such criteria there are four models of corporate management: executive management model (USA), joint stock management model (United Kingdom), balanced management model (Germany) and consensual management model (Japan). The integrated systems of competitiveness management based on the experience of key players on high-tech markets are proposed in the thesis. There are three such systems: for super-high-tech multinationals, for medium-high-tech multinationals, as well as for small and medium high-tech companies. The first one (for super-high-tech multinationals) includes key management instruments of strengthening of company competitive positions, which allow concretizing of using basic management functions, such as strategic forecast and planning, organization, processes, metrics, reward, studying and personnel, in context of achieving priority competitive aims, such as strong leadership positions in appropriate sectors, mental-business integration, strategic coherence, creative values, neutralization of organizational antibodies (resistance), network activity, competitive-valuable parameterization. The second one (for mediumhigh-tech multinationals) includes the key link (innovation culture) and four peripheral links (strategies, financial mechanisms, motivation and reengineering. The core of the third system (for small and medium high-tech companies) is strong leadership that sets ambitious goals and determines and directs internal competence of the company (reliance on own strength, use of command management, on-going radical and incremental innovation, as well as motivated personnel). All these efforts focused on global orientation on high-tech niche markets by achieving undeniable competitive advantages, proximity to the customer and involvement in international strategic alliances. Key factors of strengthening of competitive advantages of Ukrainian companies on global markets are indicated in the thesis. The ways of increasing the competitive position of Ukrainian companies in high-tech segments of the global market by statutory, organizational and regulatory, financial and motivational tools on micro, meso and macro level are reasoned in the thesis. Диссертация посвящена исследованию систем управления конкурентоспособностью транснациональных корпораций в условиях становления техноглобализма. В диссертации выявлены условия, проявления и особенности конкуренции в условиях глобальной турбулентности, раскрыты современные механизмы и инструменты обеспечения конкурентоспособности высокотехнологических ТНК. Охарактеризованы современные методики оценки конкурентоспособности высокотехнологических компаний и проведена их систематизация на основании обобщения корпоративных практик. В диссертации предложены модели управления конкурентоспособностью супервысокотехнологических, средневысокотехнологических ТНК, а также малых и средних компаний высокотехнологического бизнеса. Выявлена и комплексно оценена кросскультурная специфика конкурентоспособности высокотехнологических компаний. Обосновано использование процессного подхода в системе управления глобальных компаний высокотехнологического бизнеса. Обоснованы пути наращивания конкурентных позиций украинских компаний в высокотехнологических сегментах глобального рынка нормативно-правовыми, организационно-регуляторными, финансовыми и мотивационными инструментами на микро-, мезо- и макроуровне.
 • Item
  Глобалізаційна диверсифікація фінансових ринків країн Південно-Східної Азії
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-02) Шлапак, Алла Василівна; Shlapak, Alla; Шлапак, Алла Васильевна; Галенко, Оксана Миколаївна
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню процесів диверсифікації фінансових ринків країн Південно-Східної Азії в умовах глобалізації. У роботі розкрито характер і ключові тенденції розвитку світового фінансового ринку у парадигмі фінансового глобалізму, визначено сутність диверсифікації фінансових ринків та ідентифіковано форми її вияву, а також проаналізовано її глобалізаційні імперативи. Значну увагу приділено аналізу форм і механізмів диверсифікації банківського сектору національних фінансових систем країн Південно-Східної Азії, комплексно проаналізовано диверсифікаційні процеси на регіональному фондовому та валютному ринках. Обґрунтовано поліструктурний характер глобалізаційної диверсифікації фінансових ринків країн регіону. Здійснено комплексний аналіз передумов та сценаріїв формування спільного фінансового простору країн Південно-Східної Азії, обґрунтовано механізми інтеграції їх національних банківських систем як стратегічного пріоритету міжнародної фінансової конкурентоспроможності та інтеграційну платформу валютної інтеграції в регіоні. The Dissertation is devoted to the study of the diversification processes of the financial markets of South-East Asia countries in the conditions of increasing financial globalization. In the work the objective nature of modern transformation changes of energy paradigm of economic development is disclosed; the preconditions and directions of the diversification of global energy market are grounded with opening of its transnational, economic – financial and technological – innovative mechanisms. It has been proved that combination of these mechanisms provide a systematic transformation of the energy paradigm of the world economic development and the formation of the global energy model. The two-dimensional nature of the diversification of financial markets of South-East Asia countries is grounded in this thesis work, which finds expression, from one hand, in the quantitative growth of their scale, and from the other hand –in deep qualitative changes of its proportions (between banking, stock and currency segments; national and transnational, virtual and transaction sectors). The theoretical approaches to the analysis of the global financial market diversification, is developed, which confirmed its multi-structural nature, covering all market structural components: subjective (quantitative increase and diversification of the financial market); product-species (improvement of existing and creation of new financial products); technological and instrumental (introduction of new technologies, methods and instruments of financial and credit transactions); regulatory and institutional (establishment of new institutions regulating the financial markets and giving them new functional authority); transnational (extension of transnational financial markets segment). Special attention is paid to the analysis of diversification process in the banking sector of Southeast Asia countries: the growth of transnationalization of banking systems; activation of offshore banking operations; expanding of cross-border financial and credit services and syndicate loan transactions as well; the mass introduction in banking practices the financial innovation and progressive management structures etc. The integration mechanisms of banking systems convergence of Southeast Asia countries have been grounded. The main trends of South East Asia stock markets diversification processes are grounded in the thesis, they are: the growth of capitalization of bond markets; increasing of IPO emission; increasing the scale of foreign direct investment of South-East Asia investors; increasing the capitalization of regional stock exchanges etc. It is proved that a high level of monopolization of regional market shares; the predominance of the instrumental structure of stock markets and bank promotional tools; orientation of market agents primarily on debt financing sources and an extremely low level of bond markets, caused by the overwhelming focus of the corporate sector of Southeast Asia to attract to the region short-term investment resources, high speculative component in the trend dynamics of shares and stock market indices, asymmetric distribution yield securities and their high volatility. The complex analysis of diversification processes in the last decade conducted for the currency markets of Southeast Asia, confirmed the tendency to build-scale foreign exchange transactions of their market agents, diversification of currency values and organizational structure of regional currency markets, as well as radical reform of the institutional and regulatory system. It is noted that the growth of global financial uncertainty and the need to improve the quality of banking investment and trade flows require full-scale implementation of financial initiatives in ASEAN increasing the depth and liquidity of national financial markets and intensification of integration processes in the banking sector. On the basis of summarizing the experience of European financial integration author substantiates strategic directions of deepening integration interaction of Southeast Asia countries in banking. Диссертация посвящена комплексному исследованию процессов диверсификации финансовых рынков стран Юго-Восточной Азии в условиях глобализации. В работе раскрыт характер и ключевые тенденции развития мирового рынка в парадигме финансового глобализма, определена сущность диверсификации финансовых рынков и идентифицированы формы ее проявления, а также проанализированы ее глобализационные императивы. Значительное внимание уделено анализу форм и механизмов диверсификации банковского сектора национальных финансовых систем стран Юго-Восточной Азии, комплексно проанализированы диверсификационные процессы на региональном фондовом и валютном рынках. Обоснован полиструктурный характер глобализационной диверсификации финансовых рынков стран региона. Осуществлен комплексный анализ предпосылок и сценариев формирования общего финансового пространства стран Юго-Восточной Азии, обоснованы механизмы интеграции их национальных банковских систем как стратегического приоритета международной финансовой конкурентоспособности и интеграционную платформу валютной интеграции в регионе.
 • Item
  Формування інноваційної конкурентоспроможності економіки Китаю
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-08-22) Хоменко (Дроботюк), Ольга Володимирівна; Khomenko, Olga; Хоменко, Ольга Владимировна; Дроботюк, Ольга Володимирівна; Антонюк, Лариса Леонтіївна
  Дисертація присвячена дослідженню умов, факторів, механізмів формування інноваційної конкурентоспроможності економіки Китаю. У дисертації розглядаються теоретичні засади інноваційної конкурентоспроможності країн та узагальнюються методики їх оцінювання. Автором розрахована інноваційна конкурентоспроможність країн та визначено держави з високим інноваційним статусом. Досліджено вплив ефективності реалізації інноваційного потенціалу на інноваційну конкурентоспроможність країн. Досліджено ретроспективу еволюції інноваційної політики та механізми формування високої інноваційної конкурентоспроможності КНР. Дано прогностичну оцінку інноваційного розвитку КНР. Узагальнено національні коротко-, середньо- та довгострокові пріоритети інноваційної політики КНР до 2050 року. Запропоновано стратегічні шляхи інноваційного розвитку України. The thesis is devoted to building Chinese economic innovative competitiveness. The thesis is considered theoretical basis of the research subjects of innovative development of international economic relations. The mechanism providing innovative leadership of the PRC has been investigated. The evolution of innovative development of China is determined. The basic methodological approaches to the assessment of the status of innovation is disclosed. The efficacy of the implementation of the innovation capacities of the key innovators is evaluated and the factors that affect the competitiveness of the economy of innovation are identified in the thesis. The innovative locations of China are identified on the technique of assessing innovation competitiveness of regional economies, with the use of cluster analysis. The mechanism of innovation development of Ukraine is masterminded aimed at creation of innovative economic competitiveness. The innovative competitiveness of the economy as an economic system's ability to provide for any influence of endogenous and exogenous factors on effective exploitation of national resources (human, financial, scientific, technological, information) through the use of appropriate organizational and legal mechanisms, management, and integration into the global scientific technological space in order to achieve technological leadership and sustainable economic development is studied and described in this thesis. The methodological approaches to the analysis of the effectiveness of the innovation capacity of China is based on such factors: finance (total spending on research and development), human capital (number of researchers), science and technology (number of research projects), infrastructure (number of universities, research institutions), which make impact on innovation potential effectiveness in the processes of generation, diffusion and commercialization of knowledge. All data on these factors allowed to calculate the innovation performance of China and discover a steady upward trend of the innovation potential effectiveness. The theoretical background of the innovative development is based on the change in the paradigm of economic development from the second industrial revolution technologies, based on the use of energy minerals (brown economy); to the third industrial revolution, which is based on five principles (green economy): production of alternative energy, energy storage, energy distribution network, electric transport system. The theory of third industrial revolution has proved that economic competitiveness in the 21st century is based on eco-innovation that provide economic growth, quality of life, energy self-sufficiency, as well as the implementation of national interests. The retrospective analysis of innovation policy of the People's Republic has allowed single to out three stages of building and implementing innovative capacity: 1-st (1975–1994 years) – the beginning of transformations and system reforms, characterized by defining key objectives of the development of science and technology, economic modernization in agriculture economy, and industrialization; structural changes in the innovation system of China, the transition from borrowing innovations to creating their own; 2nd (1995–2005) – the deepening of reform and implementation of innovative capacity on the basis of introduced programs and projects of science and technology through increased funding, the formation of world-class universities, a focus on social innovation; 3rd (2006–2030): the formation of an innovative nation characterized by lengthening the innovative capacity of high-, medium-and low-tech industries to achieve global innovation leadership. It is possible to identify systematic and sequence reforms, highlighting the effective tools: government programs (long-term and medium-term national strategies, five-year plans, the strategy of innovative development of the provinces), territorial associations (areas of technical and economic development, special economic zones, mega-clusters), financial support (grants, benefits, preferential treatment, tax credits). On the basis of economic-mathematical models and methods three scenario projections innovative development of China were developed and it was proved that China will reach a global innovation leadership in the 21st century by financing priority research and development in high-, medium-and low-tech industries, employment growth, increasing volume of venture capital investments, growth of innovative competitiveness - patent activity, technological exports eco-innovation, productivity, and academic citations. Диссертация посвящена исследованию условий, факторов, механизмов формирования инновационной конкурентоспособности экономики Китая. В диссертации рассматриваются теоретические основы инновационной конкурентоспособности стран и обобщены методики их оценки. Автором рассчитана инновационная конкурентоспособность стран и определены государства с высоким инновационным статусом. Исследовано влияние эффективности реализации инновационного потенциала на инновационную конкурентоспособность стран. Исследовано ретроспективу эволюции инновационной политики и механизмы формирования высокой инновационной конкурентоспособности КНР. Представлено прогностическую оценку инновационного развития КНР. Обобщены национальные кратко-, средне-, и долгосрочные приоритеты инновационной политики КНР до 2050 года. Предложены стратегические пути инновационного развития Украины.