Креативний людський капітал в просторі суспільства знань: економічний аспект

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-06-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглядається проблема «людського капіталу» як найбільш цінного ресурсу суспільства в економічному контексті. Досліджується взаємозв’язок освіти й економіки в системі сучасного соціуму і культури творчого мислення. Визначається роль наукового потенціалу, інформації та знання в становленні інноваційної економіки як «економіки знань».
The paper considers a problem of «human capital» as as the most valuable resource in an economic context. The interrelation of education and economics in the today’s social system and creative culture is revealed. The role of scientific potential, information and knowledge in innovative economy as «knowledge economy» is identified.
В статье рассматривается проблема «человеческого капитала» как наиболее ценного ресурса общества в экономическом контексте. Исследуется взаимосвязь образования и экономики в системе современного социума и культуры творческого мышления.Определяется роль научного потенциала, информации и знания в становлении инновационной экономики как «экономики знаний».
Description
Keywords
людський капітал, інновація, економіка знань, інноваційна економіка, креативність, освіта, інформація, human capital, innovation, knowledge economy, innovative economy, creativity, education, imformation, человеческий капитал, инновация, экономика знаний, инновационная экономика, креативность, образование, информация
Citation
Яцунь О. М. Креативний людський капітал в просторі суспільства знань: економічний аспект / О. М. Яцунь // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – С. 55-61.