Вплив первісної вартості виробничих запасів на вартість готових лікарських засобів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-01-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проведено аналіз нормативно-правового забезпечення регулювання цін на лікарські засоби та обліку виробничих запасів. Визначено дискусійні питання, що пов’язані із впливом первісної вартості виробничих запасів на ціну готових лікарських засобів. Запропоновано практичні рекомендації по кожному проблемному питаннюз врахуванням існуючих особливостей діючого законодавства, щорегулює ціноутворення лікарських засобів в Україні.
The article analyzed the legal maintenance of prices regulation on medicines and accounting of inventory. A number of debatable issues related to the influence of the initial value of inventory at the price of finished medicines are identified. Practical recommendations for each subject matter in view of the existing features of the current legislation governing the pricing of medicines in Ukraine are proposed.
В статье произведен анализ нормативно-правового обеспечения регулирования цен на лекарственные средства и учета производственных запасов. Определен ряд дискуссионных вопросов, связанных с влиянием первоначальной стоимости производственных запасов на цену готовых лекарственных средств. Предложены практические рекомендации по каждому проблемному вопросу с учетом существующих особенностей действующего законодательства регулирующего ценообразование лекарственных средств в Украине.
Description
Keywords
митна вартість, первісна вартість виробничих запасів, транспортно-заготівельні витрати, декларація імпортної сировини, initial value of inventor, price, finished medicines, первичная стоимость производственных запасов, цена, готовые лекарственные средства
Citation
Тітенко Л. В. Вплив первісної вартості виробничих запасів на вартість готових лікарських засобів / Л. В. Тітенко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 15. – С. 346–352.