Випуск № 15

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 32
 • Item
  Формування інвестиційних ресурсів в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-18) Майорова, Тетяна Володимирівна; Mayorova, Tetyana; Майорова, Татьяна Владимировна
  У статті розглядаються питання формування та використання інвестиційних ресурсів вітчизняними підприємствами, проаналізовано динаміку структури джерел фінансування капітальних інвестицій та визначено проблеми формування інвестиційних ресурсів в умовах кризи.
 • Item
  Пошуки нових орієнтирів української економічної освіти у підготовці фахівців за обліковими спеціальностями: реалії вітчизняних потреб та досвід розвинутих країн Заходу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15) Чумаченко, Микола Григорович; Chumachenko, Mykola; Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana
  У статті розглянуто проблему підготовки облікових кадрів вітчизняної вищої школи та наведений досвід зарубіжних країн у цій сфері.
 • Item
  Вплив первісної вартості виробничих запасів на вартість готових лікарських засобів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15) Тітенко, Лариса Василівна; Tytenko, L.
  У статті проведено аналіз нормативно-правового забезпечення регулювання цін на лікарські засоби та обліку виробничих запасів. Визначено дискусійні питання, що пов’язані із впливом первісної вартості виробничих запасів на ціну готових лікарських засобів. Запропоновано практичні рекомендації по кожному проблемному питаннюз врахуванням існуючих особливостей діючого законодавства, щорегулює ціноутворення лікарських засобів в Україні.
 • Item
  Фінансова звітність про частки у спільних підприємствах відповідно до МСБОДС
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15) Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana
  У статті розглянуто питання обліку інвестицій у сумісні підприємства відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у державному секторі.
 • Item
  Вплив формування звітності на ефективність діяльності підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15) Свідерський, Дмитро Євгенович; Svidersky, Dmytro
  У статті розглядаються основні підходи до формування і використання даних звітності підприємства в процесі його діяльності.
 • Item
  Роль калькулювання собівартості продукції в ціноутворенні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15) Самборський, Олександр Володимирович; Samborsky, Oleksandr
  Доцільність та економічна ефективність використання методів витратного ціноутворення залежить від цінової політики підприємства та структури витрат, що обумовлює використання різних методів калькулювання собівартості продукції.
 • Item
  Методика і організація державного фінансового контролю
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15) Савченко, Володимир Якович; Savchenko, Volodymyr; Дондик, І. М.; Dondyk, I.
  У статті розглянуто законодавчі основи податкового контролю.
 • Item
  Організація внутрішнього контролю за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками коштів нижчого рівня : проблеми та шляхи їх вирішення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15) Попадюха, Н. В.; Popadiukha, N.
  В статті розроблено методику внутрішнього контролю за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками коштів нижчого рівня, яка призначена для вдосконалення процесу виконання державного бюджету в частині забезпечення своєчасного і повного надходження бюджетних коштів до їх розпорядників.
 • Item
  Особливості оцінки інтелектуального капіталу як об'єкту обліку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15) Писаренко, Юлія Вікторівна; Pysarenko, Yulia
  Досліджено й уточнено сутність інтелектуального капіталу, класифікацію та оцінку цього виду нематеріальних активів як специфічного ресурсу підприємства та об’єкта обліку. У процесі дослідження сформовано пропозиції та висновки, спрямовані на вдосконалення оцінки інтелектуального капіталу.
 • Item
  Особливості операцій ісламських банків
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15) Шамова, Ірина Вікторівна; Shamova, Iryna
  Стаття присвячена дослідженню специфіки роботи ісламських банків, які згідно з вченням Корану не можуть брати процентів за кредит. Вихід знайдено у перепродажі нерухомості у розстрочку або в участі у капіталі.
 • Item
  Напрями удосконалення обліку загально виробничих витрат на хлібопекарських підприємствах України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15) Озеран, Алла Володимирівна; Труфіна, Ж. С.; Ozeran, Alla; Trufina, Z.
  У статті досліджено проблеми обліку загальновиробничих витрат на хлібопекарських підприємствах України. Запропоновано використання трирівневої моделі розподілу загальновиробничих витрат з метою калькулювання продукції хлібопечення.
 • Item
  Неоподатковуваний мінімум доходів громадян в особистому прибутковому оподаткуванні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15) Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkova, Alla; Славкова, Алла Аркадьевна
  У статті розглянуто значення, необхідність та проблеми запровадження неоподатковуваного мінімуму. Обґрунтовано його важливість та суспільно адекватна величина. Проаналізовано динаміку рівня неоподатковуваного мінімуму в Україні за період 1995—2003 рр.та вплив квазінеоподатковуваного мінімуму на платоспроможність доходів населення за період 2004—2009 рр. За результатами дослідження зроблено відповідні висновки та пропозиції.
 • Item
  Тенденції на ринку міжбанківського кредиту України в період фінансової кризи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-04) Савлук, Михайло Іванович; Savluk, Myhailo
  В статті проаналізовано динаміку ролі МБК у формуванні пасивів банків за 1999—2009 рр, розкрито її специфіку та специфіку структури МБК на окремих етапах назрівання фінансової кризи в Україні.
 • Item
  Проблемні питання обліку валютних операцій
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15) Максименко, Анна Вікторівна; Maksimenko, Аnna
  У статті основну увагу приділено дискусійним питанням обліку валютних операцій. Розглянуто особливості визнання курсових різниць. Акцентується увага на необхідності удосконалення валютного регулювання.
 • Item
  Управління обліком персоналу з метою забезпечення економічної безпеки підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15) Леськів, Г. З.; Лихолат, С. М.; Leskiv, G.; Lyholat, S.
  Досліджено проблеми економічної безпеки суб’єктів господарювання у напрямі управління обліком безпосередньо на місцях. Запропоновано шляхи вирішення даної проблеми.
 • Item
  Облік гудвілу при формуванні консолідованої банківської групи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетмана», 2009-12-09) Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Kuzminska, Olga
  Розглядаються питання регулювання вітчизняними і міжнародними обліковими стандартами оцінки і визнання в обліку гудвілу при придбанні контролю, а також методичні й організаційні аспекти обліку гудвілу на балансі материнського банку та його відображення в консолідованій фінансовій звітності.
 • Item
  Концептуальні основи побудови інформаційної системи аудиту
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15) Кудрицький, Богдан Валерійович; Kudritskyj, Bogdan
  У статті сформульовано окремі аспекти побудови сучасної системи автоматизації аудиту, вимоги до її структури і наповненю основних елементів забезпечуючої підсистеми: інформаційному, організаційному, математичному та іншим.
 • Item
  Статутний капітал банку: особливості формування
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01) Кириленко, В'ячеслав Борисович; Kirilenko, Vyacheslav
  Стаття присвячена теоретичним і практичним питанням формування статутного капіталу банку. Досліджено моделі обліку статутного капіталу, залежність порядку формування статутного капіталу банку від його організаційної форми. Розглянуто складові регулятивного капіталу банку.
 • Item
  Модернізація аналізу компонентів управління підприємницькою діяльністю
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15) Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна
  У статті запропоновано нові підходи до структуризації компонентів управління підприємницькою діяльністю у ході здійснення аналітичних досліджень господарських процесів. Розроблено етапи аналітичної роботи в контексті прийняття управлінських рішень. Виділено властивості організаційної системи суб’єкта підприємництва з метою створення наукового супроводу аналітичної діяльності.
 • Item
  Актуальні питання прогнозування видатків зведеного бюджету України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-18) Нєвєшкіна, Тетяна Сергіївна; Neveshkina, Tetyana
  Визначено роль і значення прогнозування бюджетних видатків. Проаналізовано прогнозовані та фактичні дані видатків зведеного бюджету України за функціональним призначенням з метою встановлення рівня відповідності між ними. Виявлено недоліки сучасноїсистеми прогнозування бюджетних показників та запропоновані заходи щодо поліпшення її стану.